Templesinindiainfo

Best Spiritual Website

Sri Gayathri Pancha Upachara Puja Lyrics in Kannada

Sri Gayathri Pancha Upachara Pooja in Kannada:

॥ ಶ್ರೀ ಗಾಯತ್ರೀ ಪಞ್ಚೋಪಚಾರ ಪೂಜಾ ॥
ಪುನಃ ಸಙ್ಕಲ್ಪಮ್ –
ಪೂರ್ವೋಕ್ತ ಏವಂ ಗುಣ ವಿಶೇಷಣ ವಿಶಿಷ್ಟಾಯಾಂ ಶುಭ ತಿಥೌ ಶ್ರೀ ಗಾಯತ್ರೀ ದೇವತಾ ಪ್ರೀತ್ಯರ್ಥಂ ಪಞ್ಚೋಪಚಾರ ಸಹಿತ ಶ್ರೀ ಗಾಯತ್ರೀ ಮಹಾಮನ್ತ್ರ ಜಪಂ ಕರಿಷ್ಯೇ ॥

ಗುರುರ್ಬ್ರಹ್ಮ ಗುರುರ್ವಿಷ್ಣುಃ ಗುರುರ್ದೇವೋ ಮಹೇಶ್ವರಃ ।
ಗುರುಸ್ಸಾಕ್ಷಾತ್ ಪರಬ್ರಹ್ಮ ತಸ್ಮೈ ಶ್ರೀ ಗುರವೇ ನಮಃ ॥

ಗಾಯತ್ರೀ ಆವಾಹನಮ್ –
ಓಮಿತ್ಯೇಕಾಕ್ಷ॑ರಂ ಬ್ರ॒ಹ್ಮ । ಅಗ್ನಿರ್ದೇವತಾ ಬ್ರಹ್ಮ॑ ಇತ್ಯಾ॒ರ್ಷಮ್ ।
ಗಾಯತ್ರಂ ಛನ್ದಂ । ಪರಮಾತ್ಮಂ॑ ಸರೂ॒ಪಂ । ಸಾಯುಜ್ಯಂ ವಿ॑ನಿಯೋ॒ಗಮ್ ।
ಆಯಾ॑ತು॒ ವರ॑ದಾ ದೇ॒ವೀ॒ ಅ॒ಕ್ಷರಂ॑ ಬ್ರಹ್ಮ॒ ಸಮ್ಮಿ॑ತಮ್ ।
ಗಾ॒ಯ॒ತ್ರೀಂ᳚ ಛನ್ದ॑ಸಾಂ ಮಾ॒ತೇದಂ ಬ್ರ॑ಹ್ಮ ಜು॒ಷಸ್ವ॑ ಮೇ ॥

ಯದಹ್ನಾ᳚ತ್ಕುರು॑ತೇ ಪಾ॒ಪಂ॒ ತದಹ್ನಾ᳚ತ್ಪ್ರತಿ॒ ಮುಚ್ಯ॑ತೇ ।
ಯದ್ರಾತ್ರಿಯಾ᳚ತ್ಕುರು॑ತೇ ಪಾ॒ಪಂ॒ ತದ್ರಾತ್ರಿಯಾ᳚ತ್ಪ್ರತಿ॒ ಮುಚ್ಯ॑ತೇ ।
ಸರ್ವ॑ವ॒ರ್ಣೇ ಮ॑ಹಾದೇ॒ವಿ॒ ಸ॒ನ್ಧ್ಯಾ ವಿ॑ದ್ಯೇ ಸ॒ರಸ್ವ॑ತಿ ।
ಓಜೋ॑ಽಸಿ॒ ಸಹೋ॑ಽಸಿ॒ ಬಲಮ॑ಸಿ॒ ಭ್ರಾಜೋ॑ಽಸಿ ದೇ॒ವಾನಾಂ॒ ಧಾಮ॒ನಾಮಾ॑ಸಿ ವಿಶ್ವ॑ಮಸಿ ವಿ॒ಶ್ವಾಯು॒ಸ್ಸರ್ವ॑ಮಸಿ ಸ॒ರ್ವಾಯುರಭಿಭೂರೋಮ್ ।
ಗಾಯತ್ರೀಮಾವಾ॑ಹಯಾ॒ಮಿ॒ । ಸಾವಿತ್ರೀಮಾವಾ॑ಹಯಾ॒ಮಿ॒ । ಸರಸ್ವತೀಮಾವಾ॑ಹಯಾ॒ಮಿ॒ । ಛನ್ದರ್ಷೀನಾವಾ॑ಹಯಾ॒ಮಿ॒ । ಶ್ರಿಯಮಾವಾ॑ಹಯಾ॒ಮಿ॒ ॥

ಗಾಯತ್ರಿಯಾ ಗಾಯತ್ರೀ ಛನ್ದೋ ವಿಶ್ವಾಮಿತ್ರ ಋಷಿಃ ಸವಿತಾ ದೇವತಾ ಅಗ್ನಿರ್ಮುಖಂ ಬ್ರಹ್ಮಶಿರೋ ವಿಷ್ಣುರ್ ಹೃದಯಗ್ಂ ರುದ್ರಶ್ಶಿಖಾ ಪೃಥಿವೀ ಯೋನಿಃ ಪ್ರಾಣಾಪಾನವ್ಯಾನೋದಾನ ಸಮಾನಾ ಸ ಪ್ರಾಣಾ ಶ್ವೇತವರ್ಣಾ ಸಾಙ್ಖ್ಯಾಯನ ಸಗೋತ್ರಾ ಗಾಯತ್ರೀ ಚತುರ್ವಿಗ್ಂ ಶತ್ಯಕ್ಷರಾ ತ್ರಿಪದಾ॑ ಷಟ್ಕು॒ಕ್ಷಿ॒: ಪಞ್ಚಶೀರ್ಷೋಪನಯನೇ ವಿ॑ನಿಯೋ॒ಗ॒: ॥

ಕರನ್ಯಾಸಃ ।
ಓಂ ತತ್ಸವಿತು॒: ಬ್ರಹ್ಮಾತ್ಮನೇ ಅಙ್ಗುಷ್ಠಾಭ್ಯಾಂ ನಮಃ ।
ವರೇ᳚ಣ್ಯ॒ಮ್ ವಿಷ್ಣ್ವಾತ್ಮನೇ ತರ್ಜನೀಭ್ಯಾಂ ನಮಃ ।
ಭ॒ರ್ಗೋ॑ ದೇವ॒ಸ್ಯ॑ ರುದ್ರಾತ್ಮನೇ ಮಧ್ಯಮಾಭ್ಯಾಂ ನಮಃ ।
ಧೀ॒ಮಹಿ ಸತ್ಯಾತ್ಮನೇ ಅನಾಮಿಕಾಭ್ಯಾಂ ನಮಃ ।
ಧಿಯೋ॒ ಯೋನ॑: ಜ್ಞಾನಾತ್ಮನೇ ಕನಿಷ್ಠಿಕಾಭ್ಯಾಂ ನಮಃ ।
ಪ್ರಚೋ॒ದಯಾ᳚ತ್ ಸರ್ವಾತ್ಮನೇ ಕರತಲ ಕರಪೃಷ್ಠಾಭ್ಯಾಂ ನಮಃ ।

ಅಙ್ಗನ್ಯಾಸಃ ।
ಓಂ ತತ್ಸವಿತು॒: ಬ್ರಹ್ಮಾತ್ಮನೇ ಹೃದಯಾಯ ನಮಃ ।
ವರೇ᳚ಣ್ಯ॒ಮ್ ವಿಷ್ಣ್ವಾತ್ಮನೇ ಶಿರಸೇ ಸ್ವಾಹಾ ।
ಭ॒ರ್ಗೋ॑ ದೇವ॒ಸ್ಯ॑ ರುದ್ರಾತ್ಮನೇ ಶಿಖಾಯೈ ವಷಟ್ ।
ಧೀ॒ಮಹಿ ಸತ್ಯಾತ್ಮನೇ ಕವಚಾಯ ಹುಮ್ ।
ಧಿಯೋ॒ ಯೋನ॑: ಜ್ಞಾನಾತ್ಮನೇ ನೇತ್ರತ್ರಯಾಯ ವೌಷಟ್ ।
ಪ್ರಚೋ॒ದಯಾ᳚ತ್ ಸರ್ವಾತ್ಮನೇ ಅಸ್ತ್ರಾಯ ಫಟ್ ।

ಓಂ ಭೂರ್ಭುವ॒ಸ್ಸುವ॒ರೋಂ ಇತಿ ದಿಗ್ಬನ್ಧಃ ॥

ಧ್ಯಾನಮ್ –
ಮುಕ್ತಾ ವಿದ್ರುಮ ಹೇಮನೀಲ ಧವಲಚ್ಛಾಯೈರ್ಮುಖೈಸ್ತ್ರೀಕ್ಷಣೈಃ
ಯುಕ್ತಾಮಿನ್ದು ನಿಬದ್ಧ ರತ್ನಮಕುಟಾಂ ತತ್ತ್ವಾರ್ಥ ವರ್ಣಾತ್ಮಿಕಾಮ್ ।
ಗಾಯತ್ರೀಂ ವರದಾಭಯಾಙ್ಕುಶ ಕಶಾಶ್ಶುಭ್ರಙ್ಕಪಾಲಂ ಗದಾಂ
ಶಙ್ಖಂ ಚಕ್ರಮಥಾರವಿನ್ದಯುಗಲಂ ಹಸ್ತೈರ್ವಹನ್ತೀಂ ಭಜೇ ॥

ಯೋ ದೇವಸ್ಸವಿತಾಽಸ್ಮಾಕಂ ಧಿಯೋ ಧರ್ಮಾದಿಗೋಚರಾಃ
ಪ್ರೇರಯೇತ್ತಸ್ಯ ಯದ್ಭರ್ಗಸ್ತದ್ವರೇಣ್ಯಮುಪಾಸ್ಮಹೇ ॥

ಪಞ್ಚೋಪಚಾರ ಪೂಜಾ –

೧) ಓಂ ಲಂ ಪೃಥಿವ್ಯಾತ್ಮಿಕಾಯೈ
ಶ್ರೀ ಗಾಯತ್ರೀ ದೇವ್ಯೈ ಗನ್ಧಂ ಸಮರ್ಪಯಾಮಿ ।

೨) ಓಂ ಹಂ ಆಕಾಶಾತ್ಮಿಕಾಯೈ
ಶ್ರೀ ಗಾಯತ್ರೀ ದೇವ್ಯೈ ಪುಷ್ಪೈಃ ಪೂಜಯಾಮಿ ।

೩) ಓಂ ಯಂ ವಾಯ್ವಾತ್ಮಿಕಾಯೈ
ಶ್ರೀ ಗಾಯತ್ರೀ ದೇವ್ಯೈ ಧೂಪಂ ಆಘ್ರಾಪಯಾಮಿ ।

೪) ಓಂ ರಂ ಅಗ್ನ್ಯಾತ್ಮಿಕಾಯೈ
ಶ್ರೀ ಗಾಯತ್ರೀ ದೇವ್ಯೈ ದೀಪಂ ದರ್ಶಯಾಮಿ ।

೫) ಓಂ ವಂ ಅಮೃತಾತ್ಮಿಕಾಯೈ
ಶ್ರೀ ಗಾಯತ್ರೀ ದೇವ್ಯೈ ಅಮೃತ ನೈವೇದ್ಯಂ ಸಮರ್ಪಯಾಮಿ ।

ಓಂ ಸಂ ಸರ್ವಾತ್ಮಿಕಾಯೈ
ಶ್ರೀ ಗಾಯತ್ರೀ ದೇವ್ಯೈ ಸರ್ವೋಪಚಾರ ಪೂಜಾಂ ಸಮರ್ಪಪಯಾಮಿ ।

॥ ಗಾಯತ್ರೀ ಮನ್ತ್ರ ಜಪಮ್ ॥

ಉತ್ತರ ಕರನ್ಯಾಸಃ ।
ಓಂ ತತ್ಸವಿತು॒: ಬ್ರಹ್ಮಾತ್ಮನೇ ಅಙ್ಗುಷ್ಠಾಭ್ಯಾಂ ನಮಃ ।
ವರೇ᳚ಣ್ಯ॒ಮ್ ವಿಷ್ಣ್ವಾತ್ಮನೇ ತರ್ಜನೀಭ್ಯಾಂ ನಮಃ ।
ಭ॒ರ್ಗೋ॑ ದೇವ॒ಸ್ಯ॑ ರುದ್ರಾತ್ಮನೇ ಮಧ್ಯಮಾಭ್ಯಾಂ ನಮಃ ।
ಧೀ॒ಮಹಿ ಸತ್ಯಾತ್ಮನೇ ಅನಾಮಿಕಾಭ್ಯಾಂ ನಮಃ ।
ಧಿಯೋ॒ ಯೋನ॑: ಜ್ಞಾನಾತ್ಮನೇ ಕನಿಷ್ಠಿಕಾಭ್ಯಾಂ ನಮಃ ।
ಪ್ರಚೋ॒ದಯಾ᳚ತ್ ಸರ್ವಾತ್ಮನೇ ಕರತಲ ಕರಪೃಷ್ಠಾಭ್ಯಾಂ ನಮಃ ।

ಅಙ್ಗನ್ಯಾಸಃ ।
ಓಂ ತತ್ಸವಿತು॒: ಬ್ರಹ್ಮಾತ್ಮನೇ ಹೃದಯಾಯ ನಮಃ ।
ವರೇ᳚ಣ್ಯ॒ಮ್ ವಿಷ್ಣ್ವಾತ್ಮನೇ ಶಿರಸೇ ಸ್ವಾಹಾ ।
ಭ॒ರ್ಗೋ॑ ದೇವ॒ಸ್ಯ॑ ರುದ್ರಾತ್ಮನೇ ಶಿಖಾಯೈ ವಷಟ್ ।
ಧೀ॒ಮಹಿ ಸತ್ಯಾತ್ಮನೇ ಕವಚಾಯ ಹುಮ್ ।
ಧಿಯೋ॒ ಯೋನ॑: ಜ್ಞಾನಾತ್ಮನೇ ನೇತ್ರತ್ರಯಾಯ ವೌಷಟ್ ।
ಪ್ರಚೋ॒ದಯಾ᳚ತ್ ಸರ್ವಾತ್ಮನೇ ಅಸ್ತ್ರಾಯ ಫಟ್ ।
ಓಂ ಭೂರ್ಭುವ॒ಸ್ಸುವ॒ರೋಂ ಇತಿ ದಿಗ್ವಿಮೋಕಃ ॥

ಪುನಃ ಧ್ಯಾನಮ್ –
ಮುಕ್ತಾ ವಿದ್ರುಮ ಹೇಮನೀಲ ಧವಲಚ್ಛಾಯೈರ್ಮುಖೈಸ್ತ್ರೀಕ್ಷಣೈಃ
ಯುಕ್ತಾಮಿನ್ದು ನಿಬದ್ಧ ರತ್ನಮಕುಟಾಂ ತತ್ತ್ವಾರ್ಥ ವರ್ಣಾತ್ಮಿಕಾಮ್ ।
ಗಾಯತ್ರೀಂ ವರದಾಭಯಾಙ್ಕುಶ ಕಶಾಶ್ಶುಭ್ರಙ್ಕಪಾಲಂ ಗದಾಂ
ಶಙ್ಖಂ ಚಕ್ರಮಥಾರವಿನ್ದಯುಗಲಂ ಹಸ್ತೈರ್ವಹನ್ತೀಂ ಭಜೇ ॥

ಯೋ ದೇವಸ್ಸವಿತಾಽಸ್ಮಾಕಂ ಧಿಯೋ ಧರ್ಮಾದಿಗೋಚರಾಃ
ಪ್ರೇರಯೇತ್ತಸ್ಯ ಯದ್ಭರ್ಗಸ್ತದ್ವರೇಣ್ಯಮುಪಾಸ್ಮಹೇ ॥

ಸಮರ್ಪಣಮ್ –
ಗುಹ್ಯಾದಿ ಗುಹ್ಯ ಗೋಪ್ತ್ರೀ ತ್ವಂ ಗೃಹಾಣಾಽಸ್ಮತ್ ಕೃತಂ ಜಪಮ್ ।
ಸಿದ್ಧಿರ್ಭವತು ಮೇ ದೇವೀ ತ್ವತ್ ಪ್ರಸಾದಾನ್ ಮಯಿ ಸ್ಥಿರಾ ॥

ಉ॒ತ್ತಮೇ॑ ಶಿಖ॑ರೇ ಜಾ॒ತೇ॒ ಭೂ॒ಮ್ಯಾಂ ಪ॑ರ್ವತ॒ ಮೂರ್ಧ॑ನಿ
ಬ್ರಾ॒ಹ್ಮಣೇ᳚ಭ್ಯೋಽಭ್ಯ॑ನುಜ್ಞಾ॒ತಾ॒ ಗ॒ಚ್ಛದೇ॑ವಿ ಯ॒ಥಾಸು॑ಖಮ್ ।

ಮನ್ತ್ರಹೀನಂ ಕ್ರಿಯಾಹೀನಂ ಭಕ್ತಿಹೀನಂ ಮಹೇಶ್ವರೀ ।
ಯತ್ಪೂಜಿತಂ ಮಯಾ ದೇವೀ ಪರಿಪೂರ್ಣಂ ತದಸ್ತು ತೇ ।

ಅನಯಾ ಪಞ್ಚೋಪಚಾರ ಪೂಜಯಾ ಭಗವತೀ ಸರ್ವಾತ್ಮಿಕಾ ಶ್ರೀ ಗಾಯತ್ರೀ ದೇವೀ ಸುಪ್ರೀತಾ ಸುಪ್ರಸನ್ನಾ ವರದಾ ಭವನ್ತು ॥

ಓಂ ಶಾನ್ತಿಃ ಶಾನ್ತಿಃ ಶಾನ್ತಿಃ ।

Also Read:

Sri Gayathri Pancha Upachara Puja Lyrics in Hindi | English |  Kannada | Telugu | Tamil

Sri Gayathri Pancha Upachara Puja Lyrics in Kannada

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Scroll to top