Gayatri Mantra

Sri Gayatri Mantram Ghanapatham Lyrics in English

Gayatri Mantram Ghanapatham in English

oṃ bhūrbhuvassuvaḥ tathsa’viturvare”ṇyaṃ bhargo’ devasya’ dhīmahi | dhiyo yo na’ḥ pracodayā”t ||

tathsa’vitu – ssavitu – stattathsa’viturvare”ṇyaṃ vare”ṇyagṃ savitu stattathsa’viturvare”ṇyam |

saviturvare”ṇyaṃ vare”ṇyagṃ savitu-ssa’viturvare”ṇyaṃ bhargo bhargo vare”ṇyagṃ savitu-ssa’viturvare”ṇyaṃ bharga’ḥ |

vare”ṇyaṃ bhargo bhargo vare”ṇyaṃ vare”ṇyaṃ bhargo’ devasya’ devasya bhargo vare”ṇyaṃ vare”ṇyaṃ bhargo’ devasya’ |

bhargo’ devasya’ devasya bhargo bhargo’ devasya’ dhīmahi devasya bhargo bhargo’ devasya’ dhīmahi |

devasya’ dhīmahi dhīmahi devasya’ devasya’ dhīmahi | dhīmahīti’ dhīmahi |

dhiyo yo yo dhiyo yo no’ no yo dhiyo dhiyo yona’ḥ ||

ẏo no’ no yo yona’ḥ pracodayā”tpracodayā”nno yo yona’ḥ pracodayā”t |

naḥ pracodayā”t pracodayā”nno naḥ pracodayā”t | pracodayāditi’ pra-codayā”t |

Also Read:

Sri Gayatri Mantram Ghanapatham Lyrics in English | Kannada | Telugu | Tamil | Bengali | Malayalam

Ads