Best Spiritual Website

Spiritual, Stotrams, Mantras PDFs

Sri Goda Devi Namavali in Kannada | 108 Names of Sri Goda | Different Names of Goda Devi

Vishnuchitta was born in Sri Villiputtur, in the Sanctum of Vatapatra Sai. He found a baby, in the garden of Tulasi. He named her “Goda” – which means a garland.

Goda used to prepare the garlands that her father carried to the temple to decorate the Lord. Once she prepared the garlands, she would try them on herself to make sure that they look beautiful and then used to give them to her father for an offering. Unaware of this, Vishnuchitta carried on offering them to the Lord.

One day, he found some hair in the garland. He realised the reason and was worried about the sacrilege committed. But that night the Lord appears in his dream and tells him that he prefers the ones worn by Goda.

Vishnuchitta brought her up in an environment of love and devotion towards the Lord. The intensity of her love and dedication towards the Lord grew so much that she decides to marry Sri Ranganatha, a form of Lord Vishnu.

When Andal was nubile, the Alwar began looking for a groom. But Andal insisted that she marries none other than Lord Ranganatha. Vishnuchitta takes Andal to Srirangam. At the auspicious moment the Lord marries Andal then she merges with the Lord. Thus Goda became “Amuktamalyada” Mukta – worn and removed, mala – garland, da – one who gives.

Goda Kalyanam is performed in all Vishnu temples on Bhogi day with fervour and devotion, especially in the South. Sri Krishnadevaraya, the famous king of Vijayanagara empire (16th century) authored “Amuktamalyada”, a prabhanda, based on Goda Devi story. He introduces the legends of Vishnuchitta, Yamunacharya, Khandikhya and Kesidwaja to establish the philosophy of Vishistadvaita.

Goda Namavali Lyrics in Kannada:

ಗೋದಾಷ್ಟೋತ್ತರಶತನಾಮಾವಲಿಃ
ಓಂ ಶ್ರೀರಂಗನಾಯಕ್ಯೈ ನಮಃ । ಗೋದಾಯೈ । ವಿಷ್ಣುಚಿತ್ತಾತ್ಮಜಾಯೈ । ಸತ್ಯೈ । ಗೋಪೀವೇಷಧರಾಯೈ । ದೇವ್ಯೈ । ಭೂಸುತಾಯೈ । ಭೋಗಶಾಲಿನ್ಯೈ । ತುಲಸೀವನಸಂಜಾತಾಯೈ । (ತುಲಸೀಕಾನನೋದ್ಭುತಾಯೈ) ಶ್ರೀಧನ್ವಿಪುರವಾಸಿನ್ಯೈ । ಶ್ರೀಭಟ್ಟನಾಥಪ್ರಿಯಕರ್ಯೈ । ಶ್ರೀಕೃಷ್ಣಹಿತಭೋಗಿನ್ಯೈ । ಆಮುಕ್ತಮಾಲ್ಯದಾಯೈ । ಬಾಲಾಯೈ । ಶ್ರೀರಂಗನಾಥಪ್ರಿಯಾಯೈ । ಪರಾಯೈ । ವಿಶ್ವಮ್ಭರಾಯೈ । ಕಲಾಲಾಪಾಯೈ । ಯತಿರಾಜಸಹೋದರ್ಯೈ । ಶ್ರೀಕೃಷ್ಣಾನುರಕ್ತಾಯೈ ನಮಃ ॥ 20 ॥

ಓಂ ಸುಭಗಾಯೈ ನಮಃ । ಸುಲಭಶ್ರಿಯೈ । ಶ್ರೀಸುಲಕ್ಷಣಾಯೈ । ಲಕ್ಷ್ಮೀಪ್ರಿಯಸಖ್ಯೈ । ಶ್ಯಾಮಾಯೈ । ದಯಾಂಚಿತದೃಗಂಚಲಾಯೈ । ಫಾಲ್ಗುನ್ಯಾವಿರ್ಭವಾಯೈ । ರಮ್ಯಾಯೈ । ಧನುರ್ಮಾಸಕೃತವ್ರತಾಯೈ ।
ಚಮ್ಪಕಾಶೋಕಪುನ್ನಾಗಮಾಲತೀವಿಲಸತ್ಕಚಾಯೈ । ಆಕಾರತ್ರಯಸಮ್ಪನ್ನಾಯೈ । ನಾರಾಯಣಪದಾಶ್ರಿತಾಯೈ । ಶ್ರೀಮದಷ್ಟಾಕ್ಷರಮನ್ತ್ರರಾಜಸ್ಥಿತಮನೋಧರಾಯೈ । (ಮನೋರಥಾಯೈ) ಮೋಕ್ಷಪ್ರದಾನನಿಪುಣಾಯೈ । ಮನುರಾಜಾಧಿದೇವತಾಯೈ । (ಮನುರತ್ನಾಧಿದೇವತಾಯೈ) ಬ್ರಹ್ಮಾಣ್ಯೈ । ಲೋಕಜನನ್ಯೈ । ಲೀಲಾಮಾನುಷರೂಪಿಣ್ಯೈ । ಬ್ರಹ್ಮಜ್ಞಾನಪ್ರದಾಯೈ । ಮಾಯಾಯೈ ನಮಃ ॥ 40 ॥

ಓಂ ಸಚ್ಚಿದಾನನ್ದವಿಗ್ರಹಾಯೈ ನಮಃ । ಮಹಾಪತಿವ್ರತಾಯೈ । ವಿಷ್ಣುಗುಣಕೀರ್ತನಲೋಲುಪಾಯೈ । ಪ್ರಪನ್ನಾರ್ತಿಹರಾಯೈ । ನಿತ್ಯಾಯೈ । ವೇದಸೌಧವಿಹಾರಿಣ್ಯೈ । ಶ್ರೀರಂಗನಾಥಮಾಣಿಕ್ಯಮಂಜರೀಮಂಜುಭಾಷಿಣ್ಯೈ ।
ಪದ್ಮಪ್ರಿಯಾಯೈ । ಪದ್ಮಹಸ್ತಾಯೈ । ವೇದಾನ್ತದ್ವಯಬೋಧಿನ್ಯೈ । ಸುಪ್ರಸನ್ನಾಯೈ । ಭಗವತ್ಯೈ । ಶ್ರೀಜನಾರ್ದನಜೀವಿಕಾಯೈ । (ಜನಾರ್ದನದೀಪಿಕಾಯೈ) ಸುಗನ್ಧಾವಯವಾಯೈ । ಚಾರುರಂಗಮಂಗಲದೀಪಿಕಾಯೈ ।
ಧ್ವಜವಜ್ರಾಂಕುಶಾಬ್ಜಮಾಲತಿಮೃದುಪಾದತಲಂಛಿತಾಯೈ । (ಕುಶಾಬ್ಜಾಂಕ) ತಾರಕಾಕಾರನಖರಾಯೈ । ಪ್ರವಾಲಮೃದುಲಾಂಗುಲ್ಯೈ । ಕೂರ್ಮೋಪಮೇಯಪಾದೋರ್ಧ್ವಭಾಗಾಯೈ । ಶೋಭನಪಾರ್ಷ್ಣಿಕಾಯೈ ।
ವೇದಾರ್ಥಭಾವತತ್ತ್ವಜ್ಞಾಯೈ ನಮಃ ॥ 60 ॥

ಓಂ ಲೋಕಾರಾಧ್ಯಾಂಘ್ರಿಪಂಕಜಾಯೈ ನಮಃ । ಆನನ್ದಬುದ್ಬುದಾಕಾರಸುಗುಲ್ಫಾಯೈ । ಪರಮಾಂಶಕಾಯೈ । (ಪರಮಾಣುಕಾಯೈ) ಅತುಲಪ್ರತಿಮಾಭಾಸ್ವದಂಗುಲೀಯಕಭೂಷಿತಾಯೈ । (ತೇಜಃಶ್ರಿಯೋಜ್ಜ್ವಲಧೃತಪಾದಾಂಗುಲಿಸುಭೂಷಿತಾಯೈ) ಮೀನಕೇತನತೂಣೀರಚಾರುಜಂಘಾವಿರಾಜಿತಾಯೈ । ಕುಬ್ಜಜಾನುದ್ವಯಾಢ್ಯಾಯೈ । (ಕಕುದ್ವಜ್ಜಾನುಯುಗ್ಮಾಢ್ಯಾಯೈ) ಸ್ವರರಮ್ಭಾಭಶಕ್ತಿಕಾಯೈ ।
(ಸ್ವರ್ಣರಮ್ಭಾಭಸಕ್ಥಿಕಾಯೈ) ವಿಶಾಲಜಘನಾಯೈ । ಪೀತಸುಶ್ರೋಣ್ಯೈ । ಮಣಿಮೇಖಲಾಯೈ । ಆನನ್ದಸಾಗರಾವರ್ತಗಮ್ಭೀರಾಮ್ಭೋಜನಾಭಿಕಾಯೈ । ಭಾಸ್ವದ್ಬಲಿತ್ರಿಕಾಯೈ । ಚಾರುಪೂರ್ಣಲಾವಣ್ಯಸಂಯುತಾಯೈ ।
(ಚಾರುಜಗತ್ಪೂರ್ಣಮಹೋದರ್ಯೈ) ನವರೋಮಾವಲಿರಾಜ್ಯೈ । (ನವವಲ್ಲೀರೋಮರಾಜ್ಯೈ) ಸುಧಾಕುಮ್ಭಸ್ತನ್ಯೈ । ಕಲ್ಪಮಾಲಾನಿಭಭುಜಾಯೈ । ಚನ್ದ್ರಖಂಡನಖಾಂಚಿತಾಯೈ । ಪ್ರವಾಲಾಂಗುಲಿವಿನ್ಯಸ್ತಮಹಾರತ್ನಾಂಗುಲೀಯಕಾಯೈ । ನವಾರುಣಪ್ರವಾಲಾಭಪಾಣಿದೇಶಸಮಂಚಿತಾಯೈ । ಕಮ್ಬುಕಂಠ್ಯೈ ನಮಃ ॥ 80 ॥

ಓಂ ಸುಚಿಬುಕಾಯೈ ನಮಃ । ಬಿಮ್ಬೋಷ್ಠ್ಯೈ । ಕುನ್ದದನ್ತಯುಜೇ । ಕಾರುಣ್ಯರಸನಿಷ್ಪನ್ದಲೋಚನದ್ವಯಶಾಲಿನ್ಯೈ । (ನೇತ್ರದ್ವಯಸುಶೋಭಿತಾಯೈ) ಕಮನೀಯಪ್ರಭಾಭಾಸ್ವಚ್ಚಾಮ್ಪೇಯನಿಭನಾಸಿಕಾಯೈ ।
(ಮುಕ್ತಾಶುಚಿಸ್ಮಿತಾಚರುಚಾಮ್ಪೇಯನಿಭನಾಸಿಕಾಯೈ) ದರ್ಪಣಾಕಾರವಿಪುಲಕಪೋಲದ್ವಿತಯಾಂಚಿತಾಯೈ । ಅನನ್ತಾರ್ಕಪ್ರಕಾಶೋದ್ಯನ್ಮಣಿತಾಟಂಕಶೋಭಿತಾಯೈ । ಕೋಟಿಸೂರ್ಯಾಗ್ನಿಸಂಕಾಶನಾನಾಭೂಷಣಭೂಷಿತಾಯೈ । ಸುಗನ್ಧವದನಾಯೈ । ಸುಭ್ರವೇ । ಅರ್ಧಚನ್ದ್ರಲಲಾಟಿಕಾಯೈ । ಪೂರ್ಣಚನ್ದ್ರಾನನಾಯೈ । ನೀಲಕುಟಿಲಾಲಕಶೋಭಿತಾಯೈ । ಸೌನ್ದರ್ಯಸೀಮಾವಿಲಸತ್ಕಸ್ತೂರೀತಿಲಕೋಜ್ಜ್ವಲಾಯೈ । ಧಗದ್ಧಗಾಯಮಾನೋದ್ಯನ್ಮಣಿ(ಸೀಮನ್ತ) ಭೂಷಣರಾಜಿತಾಯೈ । ಜಾಜ್ಜ್ವಲ್ಯಮಾನಸದ್ರತ್ನದಿವ್ಯಚೂಡಾವತಂಸಕಾಯೈ । ಸೂರ್ಯಚನ್ದ್ರಾದಿಕಲ್ಯಾಣಭೂಷಣಾಂಚಿತವೇಣಿಕಾಯೈ । (ಸೂರ್ಯಾರ್ಧಚನ್ದ್ರವಿಲಸದ್ಭೂಷಣಾಂಚಿತವೇಣಿಕಾಯೈ)
ಅತ್ಯರ್ಕಾನಲತೇಜೋವನ್ಮಣಿಕಂಚುಕಧಾರಿಣ್ಯೈ । (ತೇಜೋಽಧಿಮಣಿ) ಸದ್ರತ್ನಜಾಲವಿದ್ಯೋತವಿದ್ಯುತ್ಪುಂಜಾಭಶಾಟಿಕಾಯೈ । (ಸದ್ರತ್ನಾಂಚಿತ) ನಾನಾಮಣಿಗಣಾಕೀರ್ಣಕಾಂಚನಾಂಗದಭೂಷಿತಾಯೈ ನಮಃ ॥ 100 ॥

(ಹೇಮಾಂಗದಸುಭೂಷಿತಾಯೈ) ಓಂ ಕುಂಕುಮಾಗುರುಕಸ್ತೂರಿದಿವ್ಯಚನ್ದನಚರ್ಚಿತಾಯೈ ನಮಃ । ಸ್ವೋಚಿತೋಜ್ಜ್ವಲವಿದ್ಯೋತವಿಚಿತ್ರಮಣಿಹಾರಿಣ್ಯೈ । ಪರಿಭಾಸ್ವದ್ರತ್ನಪುಂಜದೀಪ್ತಸ್ವರ್ಣನಿಚೋಲಿಕಾಯೈ ।
ಅಸಂಖ್ಯೇಯಸುಖಸ್ಪರ್ಶಸರ್ವಾವಯವಭೂಷಣಾಯೈ । (ಸರ್ವಾತಿಶಯಭೂಷಣಾಯೈ) ಮಲ್ಲಿಕಾಪಾರಿಜಾತಾದಿದಿವ್ಯಪುಷ್ಪಶ್ರಿಯಾಂಚಿತಾಯೈ । ಶ್ರೀರಂಗನಿಲಯಾಯೈ । ಪೂಜ್ಯಾಯೈ । ದಿವ್ಯದೇವೀಸೇವಿತಾಯೈ ನಮಃ ॥ 108 ॥(ದಿವ್ಯದೇಶಸುಶೋಭಿತಾಯೈ)

ಇತಿ ಗೋದಾಷ್ಟೋತ್ತರಶತನಾಮಾವಲಿಃ ಸಮಾಪ್ತಾ ।

Also Read Sri Goda Devi 108 Names:

Sri Goda Devi Namavali | 108 Names of Sri Goda | Different Names of Goda Devi in Hindi | English | Bengali | Gujarati | Punjabi | Kannada | Malayalam | Oriya | Telugu | Tamil

Sri Goda Devi Namavali in Kannada | 108 Names of Sri Goda | Different Names of Goda Devi

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Scroll to top