Templesinindiainfo

Best Spiritual Website

Sri Goda Devi Namavali in English | 108 Names of Sri Goda | Different Names of Goda Devi

Vishnuchitta was born in Sri Villiputtur, in the Sanctum of Vatapatra Sai. He found a baby, in the garden of Tulasi. He named her “Goda” – which means a garland.

Goda used to prepare the garlands that her father carried to the temple to decorate the Lord. Once she prepared the garlands, she would try them on herself to make sure that they look beautiful and then used to give them to her father for an offering. Unaware of this, Vishnuchitta carried on offering them to the Lord.

One day, he found some hair in the garland. He realised the reason and was worried about the sacrilege committed. But that night the Lord appears in his dream and tells him that he prefers the ones worn by Goda.

Vishnuchitta brought her up in an environment of love and devotion towards the Lord. The intensity of her love and dedication towards the Lord grew so much that she decides to marry Sri Ranganatha, a form of Lord Vishnu.

When Andal was nubile, the Alwar began looking for a groom. But Andal insisted that she marries none other than Lord Ranganatha. Vishnuchitta takes Andal to Srirangam. At the auspicious moment the Lord marries Andal then she merges with the Lord. Thus Goda became “Amuktamalyada” Mukta – worn and removed, mala – garland, da – one who gives.

Goda Kalyanam is performed in all Vishnu temples on Bhogi day with fervour and devotion, especially in the South. Sri Krishnadevaraya, the famous king of Vijayanagara empire (16th century) authored “Amuktamalyada”, a prabhanda, based on Goda Devi story. He introduces the legends of Vishnuchitta, Yamunacharya, Khandikhya and Kesidwaja to establish the philosophy of Vishistadvaita.

Goda Namavali Lyrics in English:

om sri ranga – nayikyai namah | sri godayai | sri visnucitta-atma-jayai | satyai | gopi-vesa-dharayai | devyai | bhu-sutayai | bhoga-salinyai | tulasi-vanasanjatayai | sri-dhanvi-pura-vasinyai || 10 ||

sri-bhatta-natha-priya-karayai | sri krsnayuta-bhojinyai | abhukta-malya-dayai | balayai | sri ranga-natha-priyayai | parayai | visvambharayai | kala-lapayai | yatiraja-sahodaryai | sri krsna-anuraktayai || 20 ||

subhagayai | durlabha- sri-sulaksanayai | laksmi-priya-sakhyai | syamayai | dayancita-drgancalayai | phalgunyama-avirbhavayai | ramyayai | dhanur-masakrta-vratayai | campaka-asoka-punnaga-malati-bilva-satakacayai | akara-trayasampannayai|| 30 ||

narayana-pada-asitayai | srimad astaksara-mantra-raja sthita manodharayai | moksa pradana nipunayai | manuraja-adhi-devatayai | brahmanyai | lokajananyai | lila-manusya-rupinyai | brahma-jnana-pradayai | mayayai | sac-cidananda-vigrahayai || 40 ||

maha-pati-vratayai | visnu-guna-kirtana-lolupayai | prapanna-arti-harayai | nityayai | veda- sodha-viharinyai | sri ranga-natha manikya-manjari-manjulabhasinyai | pradma-priyayai | padma-hastayai | vedanta-dvaya-bodhinyai | suprasannayai || 50 ||

bhagavtyai | sri janardana- jivikayai | sugandha-avayavayai | caru-rangamangala-dipikayai | dhvaja-vajra-ankusa abja-malati – mrdu-padata-lancitayai | tarka-kara – nakha-varayai | pravala-mrdula-angulyai | kurmopameya – padordhva-bhagayai | somana-parsitikayai | vedartha-bhava-tattva-jnayai || 60 ||

loka – aradhya – anghri – pankajayai | ananda – budbudakara – sugulphayai | param-amsakayai | atula – pratima – abhasvad – anguliyaka – bhusitayai | mina – ketana -tunira – caru – jangha – virajitayai | kubja-janu – dvaya- adhyayai | svara –
rambhabha-saktikayai | visala – jaghanayai | pita – susronyai | mani-mekhalayai || 70 ||

ananda- sagara- avarta-gambhira-ambhojana- trikayai | bhasvad- vali -trikayai | caru-purna-lavanya-samyutayai | nava-roma-valirajyai | sudha-kumbha-stanyai | kalpa-mala-nibha-bhujayai | candra-khandana-khancitayai | pravala-anguli –
vinyasta-maha-ratna-angulauyakayai | nava-aruna-pravalabha -pani -desa samancitayai | kambu -kanthyai || 80 ||

su-cibukayai | bimba-osthyai | kunda-danta-yuje | karunya-rasa- nispandalocana-dvaya salinyai | kamaniya- prabha-bhasvat-campeya-nibha- nasikayai | darpana-akara-vipula-kapola-dvitayancitayai | ananta- arka- prakasodyan-manitatanka-
sobhitayai | koti- surya-agni-sankasa-nana-bhusana-bhusitayai | sugandha-vadanayai | subhrave || 90 ||

ardha- candra- lalatikayai | purna-candrananayai | nila-kutila-alaka-sobhitayai | saundarya sima vilasat-kasturi -tilaka-ujjvalayai | dhaga dhagaya manodyanmani bhusana-rajitayai | jajvalya-manasad-ratna divya cuda-vatamsakayai |
surya candradi-kalyana bhusanancita venikayai | atyarka-anala-tejovat-manikancuka-dharinyai | sad-ratna -jala-vidyota-vidyut -punjabha-satikayai | nanamani -gana-akirna kancana- angada-bhusitayai || 100 ||

kumkuma-aguru-kasturi-divya-candana carcitayai | svocita-ujvala-vidyotavicitra-mani-harinyai | paribhasvad-ratna-punja-dipta-svarna-nicolikayai | asankhyeya-sukha-sparsa-sarva avayava-bhusanayai | mallika-aparijata adidivya-puspa-sriyancitayai | sri ranga-nilayayai | pujyayai | divya-devi-sevitayai || 108 ||

Also Read Sri Goda Devi 108 Names:

Sri Goda Devi Namavali | 108 Names of Sri Goda | Different Names of Goda Devi in Hindi | English | Bengali | Gujarati | Punjabi | Kannada | Malayalam | Oriya | Telugu | Tamil

Sri Goda Devi Namavali in English | 108 Names of Sri Goda | Different Names of Goda Devi

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Scroll to top