Ashtottara Shatanamavali

Sri Lalita Namavali | 108 Names of Sri Lalita Devi | Different Names of Sri Lalita

Lalita Namavali:

Om-ain-hrim-srim |
rajatacala-srngagra-madhya-sthayai namo namah |
himacala-maha-vamsa-pavanayai namo namah |
sankara-ardhanga-saundarya-sarirayai namo namah |
lasan-marakata-svaccha-vigrahayai namo namah |
mahatisaya-saundarya-lavanyayai namo namah |
sasanka-sekhara-prana-vallabhayai namo namah |
sada-panca-dasatmaikya-svarupayai namo namah |
vajra-manikya-kataka-kiritayai namo namah |
kasturi-tilakolla-sanitilayai namo namah |
bhasma-rekhankita-lasan-mastakayai namo namah || 10 ||

vikachambhoruha-dala-locanayai namo namah |
saraccampeya-puspabhana-sikayai namo namah |
lasat-kancana-tatanka-yugalayai namo namah |
mani-darpana-sankasa-kapolayai namo namah |
tambula-purita-smera-vadanayai namo namah |
supakva-dadimi-bija-radanayai namo namah |
kambu-puga-samacchaya-kandharayai namo namah |
sthula-mukta-phalodara-suharayai namo namah |
girisa-baddha-mangalya-mangalayai namo namah |
padma-pasankusa-lasat-karabjayai namo namah || 20 ||

padma-kairava-mandara-sumalinyai namo namah |
suvarna-kumbha-yugmabhasu-kuchayai namo namah |
ramaniya-caturbahu-sanyuktayai namo namah |
kanakangada-keyura-bhusitayai namo namah |
brhat-sauvarna-saundarya-vasanayai namo namah |
brhan-nitamba-vilasajjaghanayai namo namah |
saubhagya-jata-srngara-madhyamayai namo namah |
divya-bhusana-sandoha-ranjitayai namo namah |
parijata-gunadhikya-padabjayai namo namah |
supadma-raga-sankasa-caranayai namo namah || 30 ||

kama-koti-mahapadma-pithasthayai namo namah |
srikanta-netra-kumuda-candrikayai namo namah |
sancara-mara-rama-vani-vijitayai namo namah |
bhakta-raksana-daksinya-kataksayai namo namah |
bhutesa-linganodbhuta-pula-kangyai namo namah |
ananga-janakapanga-viksanayai namo namah |
brahmopendra-siro-ratna-ranjitayai namo namah |
saci-mukhyamara-vadhu-sevitayai namo namah |
lila-kalpita-brahmanda-mandalayai namo namah |
amrtadi-maha-sakti-sanvrtayai namo namah || 40 ||

ekata-patra-samrajya-dayikayai namo namah |
sanakadi-samaradhya-padukayai namo namah |
devarsibhis-stuyamana-vaibhavayai namo namah |
kalasodbhava-durvasah-pujitayai namo namah |
matte-bhava-ktra-sad-vaktra-vatsalayai namo namah |
cakraraja-maha-yantra-madhya-vartinyai namo namah |
cid-agni-kunda-sambhuta-sudehayai namo namah |
sasanka-khanda-samyukta-makutayai namo namah |
mattahamsa-vadhu-manda-gamanayai namo namah |
vandarujana sandoha vanditayai namo namah || 50 ||

antar-mukha-janananda-phala-dayai namo namah |
pati-vratanga-nabhista-phala-dayai namo namah |
avyaja-karuna-pura-puritayai namo namah |
nitanta-saccidananda-samyuktayai namo namah |
sahasra-surya-samyukta-prakasayai namo namah |
ratna-cintamani-grha-madhya-sthayai namo namah |
hani-vrddhi-gunadhikya-rahitayai namo namah |
maha-padmatavi-madhya-nivasayai namo namah |
jagrat-svapna-susuptinan-saksi-bhutyai namo namah |
maha-papaugha-papanan vinasinyai namo namah || 60 ||

dusta-bhiti-maha-bhiti-bhanjanayai namo namah |
samasta-deva-danuja-prerakayai namo namah |
samasta-hrdayambhuja-nilayayai namo namah |
anahata-maha-padma-mandirayai namo namah |
sahasrara-sarojata-vasitayai namo namah |
punaravrtti-rahita-purasthayai namo namah |
vani-gayatri-savitri-sannutayai namo namah |
rama-bhumi-sutaradhya-padabjayai namo namah |
lopamudrarcita-sri-maccaranayai namo namah |
sahasra-rati-saundarya-sarirayai namo namah || 70 ||

bhavana-matra-santusta-hrdayayai namo namah |
satya-sampurna-vijnana-siddhi-dayai namo namah |
sri-locana-krtollasa-phala-dayai namo namah |
sri-sudhabdhi-mani-dvipa-madhya-gayai namo namah |
daksadhvara-vinirbheda-sadhanayai namo namah |
sri-natha-sodaribhuta-sobhitayai namo namah |
candra-sekhara-bhaktarti-bhanjanayai namo namah |
sarvopadhi-vinirmukta-caitanyayai namo namah |
nama-parayanabhista-phala-dayai namo namah |
srsti-sthiti-tirodhana-sankalpayai namo namah || 80 ||

sri-sodasaksari-mantra-madhya-gayai namo namah |
anadyanta-svayambhuta-divya-murtyai namo namah |
bhakta-hamsa-pari-mukhya-viyogayai namo namah |
matr-mandala-samyukta-lalitayai namo namah |
bhanda-daitya-maha-sattva-nasanayai namo namah |
krura-bhanda-siraccheda-nipunayai namo namah |
dhatr-acyuta-suradhisa-sukha-dayai namo namah |
canda-munda-nisumbhadi-khandanayai namo namah |
raktaksa-raktajihvadi-siksanayai namo namah |
mahisasura-dor-virya-nigrahayai namo namah || 90 ||

abhrakesa-mahotsaha-karanayai namo namah |
mahesa-yukta-natana-tat-parayai namo namah |
nija-bhartr-mukhambhoja-cintanayai namo namah |
vrsabha-dhvaja-vijnana-bhavanayai namo namah |
janma-mrtyu-jara-roga-bhanjanayai namo namah |
vidheya-mukta-vijnana-siddhidayai namo namah |
kama-krodhadi-sad-varga-nasanayai namo namah |
rajarajarcita-padasarojayai namo namah |
sarva-vedanta-sansiddha-sutattvayai namo namah || 100 ||

sri-vira-bhakta-vijnana-vidhanayai namo namah |
asesa-dusta-danuja-sudanayai namo namah |
saksacchri-daksina-murti-manojnayai namo namah |
haya-medhagra-sampujya-mahimayai namo namah |
daksa-prajapati-sutavesadhyayai namo namah |
sumabaneksu-kodanda-manditayai namo namah |
nitya-yauvana-mangalya-mangalayai namo namah |
mahadeva-samayukta-sarirayai namo namah |
mahadeva-rata-utsukya-mahadevyai namo namah || 108 ||