Temples in India Info: Hindu Spiritual & Devotional Stotrams, Mantras

Your One-Stop Destination for PDFs, Temple Timings, History, and Pooja Details!

Minaksi Namavali | 108 Names of Goddess Meenakshi in English

Meenatchi Namavali:

om matangyai namah | vijayayai | syamayayai | saci-vesyai | suka-priyayai | nipa-priyayai | kadambesyai | mada-kurnita-locanayai | bhaktanuraktayai | mantrasyai || 10 ||

puspinyai | mantrinyai | sivayai | kalavatyai | rakta-vastrayai | abhiramayai | sumadhyamayai | trikona-madhya nilayayai | caru-candravadamsinyai | rahah pujyayai || 20 ||

rahah kelyai | yoni-rupayai | mahesvaryai | bhaga-priyayai | bhagaradhyayai | subhagayai | bhaga-malinyai | catur-bahave | suvenyai | caru-hasinyai || 30 ||

madhu-priyayai | sri-jananyai | sarvanyai | sivatmikayai | rajya-laksmi pradayai | nityayai | nipodhyana nivasinyai | vinavatyai | kambu-kanthyai || 40 ||

kamesyai | yajna-rupinyai | sangita rasikayai | nada-priyayai | nilotpaladhyutyai | matanga-tanayayai | laksmyai | vyapinyai | sarva-jnanyai | divya-candana digdhangai || 50 ||

yava-karardrapad-ambujayai | kasturi-tilakayai | subhruve | bimbosthyai | madalasayai | vidya-rajnai | bhagavatyai | sudha-pananumodinyai | sankhatatanginyai | guhyayai || 60 ||

yosit-purusa-mohinyai | kinkari-bhuta-girvanyai | kaulinyai | aksara-rupinyai | vidhut-kapola-phala-kayai | mukta-ratna vibhusitayai | sunasayai | tanumadhyayai | sri-vidyayai | sudha-sagara-vasinyai | bhuvanesvaryai || 70 ||

prathustanyai | brahma vidyayai | sudha-sagara vasinyai | anavadhyangyai | yantrinyai | rati-lolupayai | trailokya-sundaryai | ramyayai | kira-dharinyai || 80 ||

atmaika-sumukibhuta jagad-ahlada-karinyai | kalpatitayai | kundalinyai | kaladharayai | manasvinyai | acintya nandavibhavayai | ratna-simhasanesvaryai | padmasanayai | kama-kalayai || 90 ||

svayambhu-kusuma-priyayai | kalyanyai | nitya-puspayai | sambhavyai | sarvavidya-pradayai | vacyayai | guhyopanisad-uttamayai | nrpa-vasya-karyai | bhoktryai | jagat-pratyaksa-saksinyai || 100 ||

brahma-visnavisajananyai | sarva-saubhagya-dayinyai | guhyatiguhya-goptryai | nitya-klinnayai | amritodbhavayai | kaivalya-datryai | vasinyai | sarva-sampatpradayinyai || 108 ||

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Scroll to top