Templesinindiainfo

Best Spiritual Website

Sri Godadevi Ashtottara Shatanamavali Lyrics in Kannada | Andal Slokam

Vishnuchitta was born in Sri Villiputtur, in the Sanctum of Vatapatra Sai. He found a baby, in the garden of Tulasi. He named her “Goda” – which means a garland.

Goda used to prepare the garlands that her father carried to the temple to decorate the Lord. Once she prepared the garlands, she would try them on herself to make sure that they look beautiful and then used to give them to her father for an offering. Unaware of this, Vishnuchitta carried on offering them to the Lord.

One day, he found some hair in the garland. He realised the reason and was worried about the sacrilege committed. But that night the Lord appears in his dream and tells him that he prefers the ones worn by Goda.

Vishnuchitta brought her up in an environment of love and devotion towards the Lord. The intensity of her love and dedication towards the Lord grew so much that she decides to marry Sri Ranganatha, a form of Lord Vishnu.

When Andal was nubile, the Alwar began looking for a groom. But Andal insisted that she marries none other than Lord Ranganatha. Vishnuchitta takes Andal to Srirangam. At the auspicious moment the Lord marries Andal then she merges with the Lord. Thus Goda became “Amuktamalyada” Mukta – worn and removed, mala – garland, da – one who gives.

Goda Kalyanam is performed in all Vishnu temples on Bhogi day with fervour and devotion, especially in the South. Sri Krishnadevaraya, the famous king of Vijayanagara empire (16th century) authored “Amuktamalyada”, a prabhanda, based on Goda Devi story. He introduces the legends of Vishnuchitta, Yamunacharya, Khandikhya and Kesidwaja to establish the philosophy of Vishistadvaita.

Sri Andal Ashtottara Shatanamavali Lyrics in Kannada:

ಶ್ರೀಗೋದಾಷ್ಟೋತ್ತರಶತನಾಮಸ್ತೋತ್ರಮ್
ಧ್ಯಾನಮ್ ।
ಶತಮಖಮಣಿ ನೀಲಾ ಚಾರುಕಲ್ಹಾರಹಸ್ತಾ
ಸ್ತನಭರನಮಿತಾಂಗೀ ಸಾನ್ದ್ರವಾತ್ಸಲ್ಯಸಿನ್ಧುಃ ।
ಅಲಕವಿನಿಹಿತಾಭಿಃ ಸ್ರಗ್ಭಿರಾಕೃಷ್ಟನಾಥಾ
ವಿಲಸತು ಹೃದಿ ಗೋದಾ ವಿಷ್ಣುಚಿತ್ತಾತ್ಮಜಾ ನಃ ॥

ಅಥ ಸ್ತೋತ್ರಮ್ ।
ಶ್ರೀರಂಗನಾಯಕೀ ಗೋದಾ ವಿಷ್ಣುಚಿತ್ತಾತ್ಮಜಾ ಸತೀ ।
ಗೋಪೀವೇಷಧರಾ ದೇವೀ ಭೂಸುತಾ ಭೋಗಶಾಲಿನೀ ॥ 1 ॥

ತುಲಸೀಕಾನನೋದ್ಭೂತಾ ಶ್ರೀಧನ್ವಿಪುರವಾಸಿನೀ ।
ಭಟ್ಟನಾಥಪ್ರಿಯಕರೀ ಶ್ರೀಕೃಷ್ಣಹಿತಭೋಗಿನೀ ॥ 2 ॥

ಆಮುಕ್ತಮಾಲ್ಯದಾ ಬಾಲಾ ರಂಗನಾಥಪ್ರಿಯಾ ಪರಾ ।
ವಿಶ್ವಮ್ಭರಾ ಕಲಾಲಾಪಾ ಯತಿರಾಜಸಹೋದರೀ ॥ 3 ॥

ಕೃಷ್ಣಾನುರಕ್ತಾ ಸುಭಗಾ ಸುಲಭಶ್ರೀಃ ಸಲಕ್ಷಣಾ ।
ಲಕ್ಷ್ಮೀಪ್ರಿಯಸಖೀ ಶ್ಯಾಮಾ ದಯಾಂಚಿತದೃಗಂಚಲಾ ॥ 4 ॥

ಫಲ್ಗುನ್ಯಾವಿರ್ಭವಾ ರಮ್ಯಾ ಧನುರ್ಮಾಸಕೃತವ್ರತಾ ।
ಚಮ್ಪಕಾಶೋಕ-ಪುನ್ನಾಗ-ಮಾಲತೀ-ವಿಲಸತ್-ಕಚಾ ॥ 5 ॥

ಆಕಾರತ್ರಯಸಮ್ಪನ್ನಾ ನಾರಾಯಣಪದಾಶ್ರಿತಾ ।
ಶ್ರೀಮದಷ್ಟಾಕ್ಷರೀಮನ್ತ್ರ-ರಾಜಸ್ಥಿತ-ಮನೋರಥಾ ॥ 6 ॥

ಮೋಕ್ಷಪ್ರದಾನನಿಪುಣಾ ಮನುರತ್ನಾಧಿದೇವತಾ ।
ಬ್ರಹ್ಮಣ್ಯಾ ಲೋಕಜನನೀ ಲೀಲಾಮಾನುಷರೂಪಿಣೀ ॥ 7 ॥

ಬ್ರಹ್ಮಜ್ಞಾನಪ್ರದಾ ಮಾಯಾ ಸಚ್ಚಿದಾನನ್ದವಿಗ್ರಹಾ ।
ಮಹಾಪತಿವ್ರತಾ ವಿಷ್ಣುಗುಣಕೀರ್ತನಲೋಲುಪಾ ॥ 8 ॥

ಪ್ರಪನ್ನಾರ್ತಿಹರಾ ನಿತ್ಯಾ ವೇದಸೌಧವಿಹಾರಿಣೀ ।
ಶ್ರೀರಂಗನಾಥಮಾಣಿಕ್ಯಮಂಜರೀ ಮಂಜುಭಾಷಿಣೀ ॥ 9 ॥

ಪದ್ಮಪ್ರಿಯಾ ಪದ್ಮಹಸ್ತಾ ವೇದಾನ್ತದ್ವಯಬೋಧಿನೀ ।
ಸುಪ್ರಸನ್ನಾ ಭಗವತೀ ಶ್ರೀಜನಾರ್ದನದೀಪಿಕಾ ॥ 10 ॥

ಸುಗನ್ಧವಯವಾ ಚಾರುರಂಗಮಂಗಲದೀಪಿಕಾ ।
ಧ್ವಜವಜ್ರಾಂಕುಶಾಬ್ಜಾಂಕ-ಮೃದುಪಾದ-ಲತಾಂಚಿತಾ ॥ 11 ॥

ತಾರಕಾಕಾರನಖರಾ ಪ್ರವಾಲಮೃದುಲಾಂಗುಲೀ ।
ಕೂರ್ಮೋಪಮೇಯ-ಪಾದೋರ್ಧ್ವಭಾಗಾ ಶೋಭನಪಾರ್ಷ್ಣಿಕಾ ॥ 12 ॥

ವೇದಾರ್ಥಭಾವತತ್ತ್ವಜ್ಞಾ ಲೋಕಾರಾಧ್ಯಾಂಘ್ರಿಪಂಕಜಾ ।
ಆನನ್ದಬುದ್ಬುದಾಕಾರ-ಸುಗುಲ್ಫಾ ಪರಮಾಽಣುಕಾ ॥ 13 ॥

ತೇಜಃಶ್ರಿಯೋಜ್ಜ್ವಲಧೃತಪಾದಾಂಗುಲಿ-ಸುಭೂಷಿತಾ ।
ಮೀನಕೇತನ-ತೂಣೀರ-ಚಾರುಜಂಘಾ-ವಿರಾಜಿತಾ ॥ 14 ॥

ಕಕುದ್ವಜ್ಜಾನುಯುಗ್ಮಾಢ್ಯಾ ಸ್ವರ್ಣರಮ್ಭಾಭಸಕ್ಥಿಕಾ ।
ವಿಶಾಲಜಘನಾ ಪೀನಸುಶ್ರೋಣೀ ಮಣಿಮೇಖಲಾ ॥ 15 ॥

ಆನನ್ದಸಾಗರಾವರ್ತ-ಗಮ್ಭೀರಾಮ್ಭೋಜ-ನಾಭಿಕಾ ।
ಭಾಸ್ವದ್ಬಲಿತ್ರಿಕಾ ಚಾರುಜಗತ್ಪೂರ್ಣ-ಮಹೋದರೀ ॥ 16 ॥

ನವವಲ್ಲೀರೋಮರಾಜೀ ಸುಧಾಕುಮ್ಭಾಯಿತಸ್ತನೀ ।
ಕಲ್ಪಮಾಲಾನಿಭಭುಜಾ ಚನ್ದ್ರಖಂಡ-ನಖಾಂಚಿತಾ ॥ 17 ॥

ಸುಪ್ರವಾಶಾಂಗುಲೀನ್ಯಸ್ತಮಹಾರತ್ನಾಂಗುಲೀಯಕಾ ।
ನವಾರುಣಪ್ರವಾಲಾಭ-ಪಾಣಿದೇಶ-ಸಮಂಚಿತಾ ॥ 18 ॥

ಕಮ್ಬುಕಂಠೀ ಸುಚುಬುಕಾ ಬಿಮ್ಬೋಷ್ಠೀ ಕುನ್ದದನ್ತಯುಕ್ ।
ಕಾರುಣ್ಯರಸ-ನಿಷ್ಯನ್ದ-ನೇತ್ರದ್ವಯ-ಸುಶೋಭಿತಾ ॥ 19 ॥

ಮುಕ್ತಾಶುಚಿಸ್ಮಿತಾ ಚಾರುಚಾಮ್ಪೇಯನಿಭನಾಸಿಕಾ ।
ದರ್ಪಣಾಕಾರ-ವಿಪುಲ-ಕಪೋಲ-ದ್ವಿತಯಾಂಚಿತಾ ॥ 20 ॥

ಅನನ್ತಾರ್ಕ-ಪ್ರಕಾಶೋದ್ಯನ್ಮಣಿ-ತಾಟಂಕ-ಶೋಭಿತಾ ।
ಕೋಟಿಸೂರ್ಯಾಗ್ನಿಸಂಕಾಶ-ನಾನಾಭೂಷಣ-ಭೂಷಿತಾ ॥ 21 ॥

ಸುಗನ್ಧವದನಾ ಸುಭ್ರೂ ಅರ್ಧಚನ್ದ್ರಲಲಾಟಿಕಾ ।
ಪೂರ್ಣಚನ್ದ್ರಾನನಾ ನೀಲಕುಟಿಲಾಲಕಶೋಭಿತಾ ॥ 22 ॥

ಸೌನ್ದರ್ಯಸೀಮಾ ವಿಲಸತ್-ಕಸ್ತೂರೀ-ತಿಲಕೋಜ್ಜ್ವಲಾ ।
ಧಗದ್ಧ-ಗಾಯಮಾನೋದ್ಯನ್ಮಣಿ-ಸೀಮನ್ತ-ಭೂಷಣಾ ॥ 23 ॥

ಜಾಜ್ವಲ್ಯಮಾಲ-ಸದ್ರತ್ನ-ದಿವ್ಯಚೂಡಾವತಂಸಕಾ ।
ಸೂರ್ಯಾರ್ಧಚನ್ದ್ರ-ವಿಲಸತ್-ಭೂಷಣಾಂಚಿತ-ವೇಣಿಕಾ ॥ 24 ॥

ಅತ್ಯರ್ಕಾನಲ-ತೇಜೋಧಿಮಣಿ-ಕಂಚುಕಧಾರಿಣೀ ।
ಸದ್ರತ್ನಾಂಚಿತವಿದ್ಯೋತ-ವಿದ್ಯುತ್ಕುಂಜಾಭ-ಶಾಟಿಕಾ ॥ 25 ॥

ನಾನಾಮಣಿಗಣಾಕೀರ್ಣ-ಹೇಮಾಂಗದಸುಭೂಷಿತಾ ।
ಕುಂಕುಮಾಗರು-ಕಸ್ತೂರೀ-ದಿವ್ಯಚನ್ದನ-ಚರ್ಚಿತಾ ॥ 26 ॥

ಸ್ವೋಚಿತೌಜ್ಜ್ವಲ್ಯ-ವಿವಿಧ-ವಿಚಿತ್ರ-ಮಣಿ-ಹಾರಿಣೀ ।
ಅಸಂಖ್ಯೇಯ-ಸುಖಸ್ಪರ್ಶ-ಸರ್ವಾತಿಶಯ-ಭೂಷಣಾ ॥ 27 ॥

ಮಲ್ಲಿಕಾ-ಪಾರಿಜಾತಾದಿ ದಿವ್ಯಪುಷ್ಪ-ಸ್ರಗಂಚಿತಾ ।
ಶ್ರೀರಂಗನಿಲಯಾ ಪೂಜ್ಯಾ ದಿವ್ಯದೇಶಸುಶೋಭಿತಾ ॥ 28 ॥

॥ ಇತಿ ಶ್ರೀಗೋದಾಷ್ಟೋತ್ತರಶತನಾಮಸ್ತೋತ್ರಂ ಸಮ್ಪೂರ್ಣಮ್ ॥

Also Read:

Sri Godadevi Ashtottara Shatanamavali Lyrics in Hindi | English | Bengali | Gujarati | Punjabi | Kannada | Malayalam | Oriya | Telugu | Tamil

Sri Godadevi Ashtottara Shatanamavali Lyrics in Kannada | Andal Slokam

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Scroll to top