Best Spiritual Website

Spiritual, Stotrams, Mantras PDFs

Sri Hariharaputra Ashtottara Shatanama Stotram Lyrics in English

Hariharaputra Ashtottara Shatanama Stotra in English:

॥ srihariharaputrastottarasatanamastotram ॥

asya sri hariharaputrastottarasatanamastotrasya ।
brahma rsih । anustup chandah ।
sri hariharaputro devata । hrim bijam ।
srim saktih । klim kilakam ।
sri hariharaputra prityarthe jape viniyogah ॥

hrim ityadibhih sadanganyasah ॥

dhyanam ॥

trigunitamanipadmam vajramanikyadandam
sitasumasarapasamiksukodandakandam
ghrtamadhupatram bibhrtam hastapadmaih
hariharasutamide cakramantratmamurtim ॥

Om ॥

mahasasta visvasasta lokasastathaiva ca ।
dharmasasta vedasasta kalasasta gajadhipah ॥ 1 ॥

gajarudho ganadhyakso vyaghrarudho mahadyutih ।
goptagirvana samsevyo gatatanko ganagrnih ॥ 2 ॥

rgvedarupo naksatram candrarupo balahakah ।
durvasyamo maharupah kruradrstiranamayah ॥ 3 ॥

trinetra utpalakarah kalahanta naradhipah ।
khandendu mauḷitanayah kalharakusumapriyah ॥ 4 ॥

madano madhavasuto mandarakusumarcitah ।
mahabalo mahotsaho mahapapavinasanah ॥ 5 ॥

mahasuro mahadhiro mahasarpa vibhusanah ।
asihastah saradharo phalahaladharatmajah ॥ 6 ॥

arjuneso’gni nayanascanangamadanaturah ।
dustagrahadhipah sridah sistaraksanadiksitah ॥ 7 ॥

kasturitilako rajasekharo rajasattamah ।
rajarajarcito visnuputro vanajanadhipah ॥ 8 ॥

varcaskarovararucirvarado vayuvahanah ।
vajrakayah khadgapanirvajrahasto baloddhatah ॥ 9 ॥

trilokajnascatibalah puskalo vrttapavanah ।
purnadhavah puskalesah pasahasto bhayapahah ॥ 10 ॥

phatkararupah papaghnah pasandarudhirasanah ।
pancapandavasantrata parapancaksarasritah ॥ 11 ॥

pancavaktrasutah pujyah panditah paramesvarah ।
bhavatapaprasamano bhaktabhista pradayakah ॥ 12 ॥

kavih kavinamadhipah krpaḷuh klesanasanah ।
samo’rupasca senanirbhakta sampatpradayakah ॥ 13 ॥

vyaghracarmadharah suli kapali venuvadanah ।
kambukanthah kalaravah kiritadivibhusanah ॥ 14 ॥

dhurjatirviranilayo viro virenduvanditah ।
visvarupo vrsapatirvividhartha phalapradah ॥ 15 ॥

dirghanaso mahabahuscaturbahurjatadharah ।
sanakadimunisrestha stutyo hariharatmajah ॥ 16 ॥

iti sri hariharaputrastottarasatanamastotram sampurnam ॥

Also Read:

Ayyappa Slokam – Sri Hariharaputra Ashtottara Shatanama Stotram in Hindi | English | Bengali | Gujarati | Punjabi | Kannada | Malayalam | Oriya | Telugu | Tamil

Sri Hariharaputra Ashtottara Shatanama Stotram Lyrics in English

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Scroll to top