Templesinindiainfo

Best Spiritual Website

Sri Hariharaputra Ashtottara Shatanama Stotram Lyrics in Punjabi

Hariharaputra Ashtottara Shatanama Stotra in Punjabi:

॥ ਸ਼੍ਰੀਹਰਿਹਰਪੁਤ੍ਰਾਸ਼੍ਟੋਤ੍ਤਰਸ਼ਤਨਾਮਸ੍ਤੋਤ੍ਰਮ੍ ॥

ਅਸ੍ਯ ਸ਼੍ਰੀ ਹਰਿਹਰਪੁਤ੍ਰਾਸ਼੍ਟੋਤ੍ਤਰਸ਼ਤਨਾਮਸ੍ਤੋਤ੍ਰਸ੍ਯ ।
ਬ੍ਰਹ੍ਮਾ ऋਸ਼ਿਃ । ਅਨੁਸ਼੍ਟੁਪ੍ ਛਨ੍ਦਃ ।
ਸ਼੍ਰੀ ਹਰਿਹਰਪੁਤ੍ਰੋ ਦੇਵਤਾ । ਹ੍ਰੀਂ ਬੀਜਂ ।
ਸ਼੍ਰੀਂ ਸ਼ਕ੍ਤਿਃ । ਕ੍ਲੀਂ ਕੀਲਕਂ ।
ਸ਼੍ਰੀ ਹਰਿਹਰਪੁਤ੍ਰ ਪ੍ਰੀਤ੍ਯਰ੍ਥੇ ਜਪੇ ਵਿਨਿਯੋਗਃ ॥

ਹ੍ਰੀਂ ਇਤ੍ਯਾਦਿਭਿਃ ਸ਼ਡਙ੍ਗਨ੍ਯਾਸਃ ॥

ਧ੍ਯਾਨਮ੍ ॥

ਤ੍ਰਿਗੁਣਿਤਮਣਿਪਦ੍ਮਂ ਵਜ੍ਰਮਾਣਿਕ੍ਯਦਣ੍ਡਂ
ਸਿਤਸੁਮਸ਼ਰਪਾਸ਼ਮਿਕ੍ਸ਼ੁਕੋਦਣ੍ਡਕਾਣ੍ਡਂ
ਘਤਮਧੁਪਾਤ੍ਰਂ ਬਿਭਤਂ ਹਸ੍ਤਪਦ੍ਮੈਃ
ਹਰਿਹਰਸੁਤਮੀਡੇ ਚਕ੍ਰਮਨ੍ਤ੍ਰਾਤ੍ਮਮੂਰ੍ਤਿਂ ॥

ॐ ॥

ਮਹਾਸ਼ਾਸ੍ਤਾ ਵਿਸ਼੍ਵਸ਼ਾਸ੍ਤਾ ਲੋਕਸ਼ਾਸ੍ਤਥੈਵ ਚ ।
ਧਰ੍ਮਸ਼ਾਸ੍ਤਾ ਵੇਦਸ਼ਾਸ੍ਤਾ ਕਾਲਸ਼ਸ੍ਤਾ ਗਜਾਧਿਪਃ ॥ ੧ ॥

ਗਜਾਰੂਢੋ ਗਣਾਧ੍ਯਕ੍ਸ਼ੋ ਵ੍ਯਾਘ੍ਰਾਰੂਢੋ ਮਹਦ੍ਯੁਤਿਃ ।
ਗੋਪ੍ਤਾਗੀਰ੍ਵਾਣ ਸਂਸੇਵ੍ਯੋ ਗਤਾਤਙ੍ਕੋ ਗਣਾਗਣੀਃ ॥ ੨ ॥

ऋਗ੍ਵੇਦਰੂਪੋ ਨਕ੍ਸ਼ਤ੍ਰਂ ਚਨ੍ਦ੍ਰਰੂਪੋ ਬਲਾਹਕਃ ।
ਦੂਰ੍ਵਾਸ਼੍ਯਾਮੋ ਮਹਾਰੂਪਃ ਕ੍ਰੂਰਦਸ਼੍ਟਿਰਨਾਮਯਃ ॥ ੩ ॥

ਤ੍ਰਿਨੇਤ੍ਰ ਉਤ੍ਪਲਕਰਃ ਕਾਲਹਨ੍ਤਾ ਨਰਾਧਿਪਃ ।
ਖਣ੍ਡੇਨ੍ਦੁ ਮੌਲ਼ਿਤਨਯਃ ਕਲ੍ਹਾਰਕੁਸੁਮਪ੍ਰਿਯਃ ॥ ੪ ॥

ਮਦਨੋ ਮਾਧਵਸੁਤੋ ਮਨ੍ਦਾਰਕੁਸੁਮਰ੍ਚਿਤਃ ।
ਮਹਾਬਲੋ ਮਹੋਤ੍ਸਾਹੋ ਮਹਾਪਾਪਵਿਨਾਸ਼ਨਃ ॥ ੫ ॥

ਮਹਾਸ਼ੂਰੋ ਮਹਾਧੀਰੋ ਮਹਾਸਰ੍ਪ ਵਿਭੂਸ਼ਣਃ ।
ਅਸਿਹਸ੍ਤਃ ਸ਼ਰਧਰੋ ਫਾਲਾਹਲਧਰਾਤ੍ਮਜਃ ॥ ੬ ॥

ਅਰ੍ਜੁਨੇਸ਼ੋऽਗ੍ਨਿ ਨਯਨਸ਼੍ਚਾਨਙ੍ਗਮਦਨਾਤੁਰਃ ।
ਦੁਸ਼੍ਟਗ੍ਰਹਾਧਿਪਃ ਸ਼੍ਰੀਦਃ ਸ਼ਿਸ਼੍ਟਰਕ੍ਸ਼ਣਦੀਕ੍ਸ਼ਿਤਃ ॥ ੭ ॥

ਕਸ੍ਤੂਰੀਤਿਲਕੋ ਰਾਜਸ਼ੇਖਰੋ ਰਾਜਸਤ੍ਤਮਃ ।
ਰਾਜਰਾਜਾਰ੍ਚਿਤੋ ਵਿਸ਼੍ਣੁਪੁਤ੍ਰੋ ਵਨਜਨਾਧਿਪਃ ॥ ੮ ॥

ਵਰ੍ਚਸ੍ਕਰੋਵਰਰੁਚਿਰ੍ਵਰਦੋ ਵਾਯੁਵਾਹਨਃ ।
ਵਜ੍ਰਕਾਯਃ ਖਡ੍ਗਪਾਣਿਰ੍ਵਜ੍ਰਹਸ੍ਤੋ ਬਲੋਦ੍ਧਤਃ ॥ ੯ ॥

ਤ੍ਰਿਲੋਕਜ੍ਞਸ਼੍ਚਾਤਿਬਲਃ ਪੁਸ਼੍ਕਲੋ ਵਤ੍ਤਪਾਵਨਃ ।
ਪੂਰ੍ਣਾਧਵਃ ਪੁਸ਼੍ਕਲੇਸ਼ਃ ਪਾਸ਼ਹਸ੍ਤੋ ਭਯਾਪਹਃ ॥ ੧੦ ॥

ਫਟ੍ਕਾਰਰੂਪਃ ਪਾਪਘ੍ਨਃ ਪਾਸ਼ਣ੍ਡਰੁਧਿਰਾਸ਼ਨਃ ।
ਪਞ੍ਚਪਾਣ੍ਡਵਸਨ੍ਤ੍ਰਾਤਾ ਪਰਪਞ੍ਚਾਕ੍ਸ਼ਰਾਸ਼੍ਰਿਤਃ ॥ ੧੧ ॥

ਪਞ੍ਚਵਕ੍ਤ੍ਰਸੁਤਃ ਪੂਜ੍ਯਃ ਪਣ੍ਡਿਤਃ ਪਰਮੇਸ਼੍ਵਰਃ ।
ਭਵਤਾਪਪ੍ਰਸ਼ਮਨੋ ਭਕ੍ਤਾਭੀਸ਼੍ਟ ਪ੍ਰਦਾਯਕਃ ॥ ੧੨ ॥

ਕਵਿਃ ਕਵੀਨਾਮਧਿਪਃ ਕਪਾਲ਼ੁਃ ਕ੍ਲੇਸ਼ਨਾਸ਼ਨਃ ।
ਸਮੋऽਰੂਪਸ਼੍ਚ ਸੇਨਾਨਿਰ੍ਭਕ੍ਤ ਸਮ੍ਪਤ੍ਪ੍ਰਦਾਯਕਃ ॥ ੧੩ ॥

ਵ੍ਯਾਘ੍ਰਚਰ੍ਮਧਰਃ ਸ਼ੂਲੀ ਕਪਾਲੀ ਵੇਣੁਵਾਦਨਃ ।
ਕਮ੍ਬੁਕਣ੍ਠਃ ਕਲਰਵਃ ਕਿਰੀਟਾਦਿਵਿਭੂਸ਼ਣਃ ॥ ੧੪ ॥

ਧੂਰ੍ਜਟੀਰ੍ਵੀਰਨਿਲਯੋ ਵੀਰੋ ਵੀਰੇਨ੍ਦੁਵਨ੍ਦਿਤਃ ।
ਵਿਸ਼੍ਵਰੂਪੋ ਵਸ਼ਪਤਿਰ੍ਵਿਵਿਧਾਰ੍ਥ ਫਲਪ੍ਰਦਃ ॥ ੧੫ ॥

ਦੀਰ੍ਘਨਾਸੋ ਮਹਾਬਾਹੁਸ਼੍ਚਤੁਰ੍ਬਾਹੁਰ੍ਜਟਾਧਰਃ ।
ਸਨਕਾਦਿਮੁਨਿਸ਼੍ਰੇਸ਼੍ਠ ਸ੍ਤੁਤ੍ਯੋ ਹਰਿਹਰਾਤ੍ਮਜਃ ॥ ੧੬ ॥

ਇਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਹਰਿਹਰਪੁਤ੍ਰਾਸ਼੍ਟੋਤ੍ਤਰਸ਼ਤਨਾਮਸ੍ਤੋਤ੍ਰਂ ਸਮ੍ਪੂਰ੍ਣਂ ॥

Also Read:

Ayyappa Slokam – Sri Hariharaputra Ashtottara Shatanama Stotram in Hindi | English | Bengali | Gujarati | Punjabi | Kannada | Malayalam | Oriya | Telugu | Tamil

Sri Hariharaputra Ashtottara Shatanama Stotram Lyrics in Punjabi

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Scroll to top