Templesinindiainfo

Best Spiritual Website

Sri Kamala Ashtottara Shatanama Stotram Lyrics in Kannada

Sri Kamala Ashtottara Shatanamavali in Kannada:

॥ ಶ್ರೀ ಕಮಲಾ ಅಷ್ಟೋತ್ತರಶತನಾಮ ಸ್ತೋತ್ರಂ ॥
ಶ್ರೀ ಶಿವ ಉವಾಚ –
ಶತಮಷ್ಟೋತ್ತರಂ ನಾಮ್ನಾಂ ಕಮಲಾಯಾ ವರಾನನೇ |
ಪ್ರವಕ್ಷ್ಯಾಮ್ಯತಿಗುಹ್ಯಂ ಹಿ ನ ಕದಾಪಿ ಪ್ರಕಾಶಯೇತ್ || ೧ ||

ಓಂ ಮಹಾಮಾಯಾ ಮಹಾಲಕ್ಷ್ಮೀರ್ಮಹಾವಾಣೀ ಮಹೇಶ್ವರೀ |
ಮಹಾದೇವೀ ಮಹಾರಾತ್ರಿ-ರ್ಮಹಿಷಾಸುರಮರ್ದಿನೀ || ೨ ||

ಕಾಲರಾತ್ರಿಃ ಕುಹೂಃ ಪೂರ್ಣಾನಂದಾದ್ಯಾ ಭದ್ರಿಕಾ ನಿಶಾ |
ಜಯಾ ರಿಕ್ತಾ ಮಹಾಶಕ್ತಿರ್ದೇವಮಾತಾ ಕೃಶೋದರೀ || ೩ ||

ಶಚೀಂದ್ರಾಣೀ ಶಕ್ರನುತಾ ಶಂಕರಪ್ರಿಯವಲ್ಲಭಾ |
ಮಹಾವರಾಹಜನನೀ ಮದನೋನ್ಮಥಿನೀ ಮಹೀ || ೪ ||

ವೈಕುಂಠನಾಥರಮಣೀ ವಿಷ್ಣುವಕ್ಷಃಸ್ಥಲಸ್ಥಿತಾ |
ವಿಶ್ವೇಶ್ವರೀ ವಿಶ್ವಮಾತಾ ವರದಾಽಭಯದಾ ಶಿವಾ || ೫ ||

ಶೂಲಿನೀ ಚಕ್ರಿಣೀ ಮಾ ಚ ಪಾಶಿನೀ ಶಂಖಧಾರಿಣೀ |
ಗದಿನೀ ಮುಂಡಮಾಲಾ ಚ ಕಮಲಾ ಕರುಣಾಲಯಾ || ೬ ||

ಪದ್ಮಾಕ್ಷಧಾರಿಣೀ ಹ್ಯಂಬಾ ಮಹಾವಿಷ್ಣುಪ್ರಿಯಂಕರೀ |
ಗೋಲೋಕನಾಥರಮಣೀ ಗೋಲೋಕೇಶ್ವರಪೂಜಿತಾ || ೭ ||

ಗಯಾ ಗಂಗಾ ಚ ಯಮುನಾ ಗೋಮತೀ ಗರುಡಾಸನಾ |
ಗಂಡಕೀ ಸರಯೂಸ್ತಾಪೀ ರೇವಾ ಚೈವ ಪಯಸ್ವಿನೀ || ೮ ||

ನರ್ಮದಾ ಚೈವ ಕಾವೇರೀ ಕೇದಾರಸ್ಥಲವಾಸಿನೀ |
ಕಿಶೋರೀ ಕೇಶವನುತಾ ಮಹೇಂದ್ರಪರಿವಂದಿತಾ || ೯ ||

ಬ್ರಹ್ಮಾದಿದೇವನಿರ್ಮಾಣಕಾರಿಣೀ ವೇದಪೂಜಿತಾ |
ಕೋಟಿಬ್ರಹ್ಮಾಂಡಮಧ್ಯಸ್ಥಾ ಕೋಟಿಬ್ರಹ್ಮಾಂಡಕಾರಿಣೀ || ೧೦ ||

ಶ್ರುತಿರೂಪಾ ಶ್ರುತಿಕರೀ ಶ್ರುತಿಸ್ಮೃತಿಪರಾಯಣಾ |
ಇಂದಿರಾ ಸಿಂಧುತನಯಾ ಮಾತಂಗೀ ಲೋಕಮಾತೃಕಾ || ೧೧ ||

ತ್ರಿಲೋಕಜನನೀ ತಂತ್ರಾ ತಂತ್ರಮಂತ್ರಸ್ವರೂಪಿಣೀ |
ತರುಣೀ ಚ ತಮೋಹಂತ್ರೀ ಮಂಗಳಾ ಮಂಗಳಾಯನಾ || ೧೨ ||

ಮಧುಕೈಟಭಮಥನೀ ಶುಂಭಾಸುರವಿನಾಶಿನೀ |
ನಿಶುಂಭಾದಿಹರಾ ಮಾತಾ ಹರಿಶಂಕರಪೂಜಿತಾ || ೧೩ ||

ಸರ್ವದೇವಮಯೀ ಸರ್ವಾ ಶರಣಾಗತಪಾಲಿನೀ |
ಶರಣ್ಯಾ ಶಂಭುವನಿತಾ ಸಿಂಧುತೀರನಿವಾಸಿನೀ || ೧೪ ||

ಗಂಧರ್ವಗಾನರಸಿಕಾ ಗೀತಾ ಗೋವಿಂದವಲ್ಲಭಾ |
ತ್ರೈಲೋಕ್ಯಪಾಲಿನೀ ತತ್ತ್ವರೂಪಾ ತಾರುಣ್ಯಪೂರಿತಾ || ೧೫ ||

ಚಂದ್ರಾವಲೀ ಚಂದ್ರಮುಖೀ ಚಂದ್ರಿಕಾ ಚಂದ್ರಪೂಜಿತಾ |
ಚಂದ್ರಾ ಶಶಾಂಕಭಗಿನೀ ಗೀತವಾದ್ಯಪರಾಯಣಾ || ೧೬ ||

ಸೃಷ್ಟಿರೂಪಾ ಸೃಷ್ಟಿಕರೀ ಸೃಷ್ಟಿಸಂಹಾರಕಾರಿಣೀ |
ಇತಿ ತೇ ಕಥಿತಂ ದೇವಿ ರಮಾನಾಮಶತಾಷ್ಟಕಮ್ || ೧೭ ||

ತ್ರಿಸಂಧ್ಯಂ ಪ್ರಯತೋ ಭೂತ್ವಾ ಪಠೇದೇತತ್ಸಮಾಹಿತಃ |
ಯಂ ಯಂ ಕಾಮಯತೇ ಕಾಮಂ ತಂ ತಂ ಪ್ರಾಪ್ನೋತ್ಯಸಂಶಯಮ್ || ೧೮ ||

ಇಮಂ ಸ್ತವಂ ಯಃ ಪಠತೀಹ ಮರ್ತ್ಯೋ
ವೈಕುಂಠಪತ್ನ್ಯಾಃ ಪರಸಾದರೇಣ |
ಧನಾಧಿಪಾದ್ಯೈಃ ಪರಿವಂದಿತಃ ಸ್ಯಾತ್
ಪ್ರಯಾಸ್ಯತಿ ಶ್ರೀಪದಮಂತಕಾಲೇ || ೧೯ ||

ಇತಿ ಶ್ರೀ ಕಮಲಾಷ್ಟೋತ್ತರಶತನಾಮಸ್ತೋತ್ರಮ್ |

Also Read:

Sri Kamala Ashtottarshat Naamavali Lyrics in Hindi | English |  Kannada | Telugu | Tamil

Sri Kamala Ashtottara Shatanama Stotram Lyrics in Kannada

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Scroll to top