Shiva Stotram

Sri Kashivishveshvaraadi Stotram Lyrics in Kannada | Kannada Shlokas

ಶ್ರೀಕಾಶಿವಿಶ್ವೇಶ್ವರಾದಿ ಸ್ತೋತ್ರಮ್ Lyrics in Kannada:

ನಮಃ ಶ್ರೀವಿಶ್ವನಾಥಾಯ ದೇವವನ್ದ್ಯಪದಾಯ ತೇ ||
ಕಾಶೀಶೇಶಾವತಾರೇ ಮೇ ದೇವದೇವ ಹ್ಯುಪಾದಿಶ ||೧||

ಮಾಯಾಧೀಶಂ ಮಹಾತ್ಮಾನಂ ಸರ್ವಕಾರಣಕಾರಣಮ್ ||
ವನ್ದೇ ತಂ ಮಾಧವಂ ದೇವಂ ಯಃ ಕಾಶೀಂ ಚಾಧಿತಿಷ್ಠತಿ ||೨||

ವನ್ದೇ ತಂ ಧರ್ಮಗೋಪ್ತಾರಂ ಸರ್ವಗುಹ್ಯಾರ್ಥವೇದಿನಮ್ ||
ಗಣದೇವಂ ಢುಣ್ಢಿರಾಜಂ ತಂ ಮಹಾನ್ತಂ ಸ್ವವಿಘ್ನಹಮ್ ||೩||

ಭಾರಂ ವೋಢುಂ ಸ್ವಭಕ್ತಾನಾಂ ಯೋ ಯೋಗಂ ಪ್ರಾಪ್ತ ಉತ್ತಮಮ್ ||
ತಂ ಸಢುಣ್ಢಿಂ ದಣ್ಡಪಾಣಿಂ ವನ್ದೇ ಗಙ್ಗಾತಟಸ್ಥಿತಮ್ ||೪||

ಭೈರವಂ ದಂಷ್ಟ್ರಾಕರಾಳಂ ಭಕ್ತಾಭಯಕರಂ ಭಜೇ ||
ದುಷ್ಟದಣ್ಡಶೂಲಶೀರ್ಷಧರಂ ವಾಮಾಧ್ವಚಾರಿಣಮ್ || ೫||

ಶ್ರೀಕಾಶೀಂ ಪಾಪಶಮನೀಂ ದಮನೀಂ ದುಷ್ಟಚೇತಸಃ ||
ಸ್ವನಿಃಶ್ರೇಣಿಂ ಚಾವಿಮುಕ್ತಪುರೀಂ ಮರ್ತ್ಯಹಿತಾಂ ಭಜೇ ||೬||

ನಮಾಮಿ ಚತುರಾರಾಧ್ಯಾಂ ಸದಾಽಣಿಮ್ನಿ ಸ್ಥಿತಿಂ ಗುಹಾಮ್ ||
ಶ್ರೀಗಙ್ಗೇ ಭೈರವೀಂ ದೂರೀಕುರು ಕಲ್ಯಾಣಿ ಯಾತನಾಮ್ ||೭||

ಭವಾನಿ ರಕ್ಷಾನ್ನಪೂರ್ಣೇ ಸದ್ವರ್ಣಿತಗುಣೇಽಮ್ಬಿಕೇ ||
ದೇವರ್ಷಿವನ್ದ್ಯಾಂಬುಮಣಿಕರ್ಣಿಕಾಂ ಮೋಕ್ಷದಾಂ ಭಜೇ ||೮||

ಇತಿ ಕಾಶೀವಿಶ್ವೇಶ್ವರಾದಿಸ್ತೋತ್ರಂ ಸಂಪೂರ್ಣಮ್ ||