Lakshmi Stotram

Sri Lakshmi Gayatri Mantra Stuti Lyrics in Kannada

Sri Lakshmi Gayatri Mantra Stuti in Kannada:

॥ ಶ್ರೀ ಲಕ್ಷ್ಮೀ ಗಾಯತ್ರೀಮಂತ್ರ ಸ್ತುತಿಃ ॥
ಶ್ರೀರ್ಲಕ್ಷ್ಮೀ ಕಳ್ಯಾಣೀ ಕಮಲಾ ಕಮಲಾಲಯಾ ಪದ್ಮಾ |
ಮಾಮಕಚೇತಸ್ಸದ್ಮನಿ ಹೃತ್ಪದ್ಮೇ ವಸತು ವಿಷ್ಣುನಾ ಸಾಕಮ್ || ೧ ||

ತತ್ಸದೋಂ ಶ್ರೀಮಿತಿಪದೈಃ ಚತುರ್ಭಿಶ್ಚತುರಾಗಮೈಃ |
ಚತುರ್ಮುಖಸ್ತುತಾ ಮಹ್ಯಮಿಂದಿರೇಷ್ಟಂ ಪ್ರಯಚ್ಛತು || ೨ ||

ಸಚ್ಚಿತ್ಸುಖತ್ರಯೀಮೂರ್ತಿ ಸರ್ವಪುಣ್ಯಫಲಾತ್ಮಿಕಾ |
ಸರ್ವೇಶಮಹಿಷೀ ಮಹ್ಯಮಿಂದಿರೇಷ್ಟಂ ಪ್ರಯಚ್ಛತು || ೩ ||

ವಿದ್ಯಾ ವೇದಾಂತಸಿದ್ಧಾಂತವಿವೇಚನವಿಚಾರಜಾ |
ವಿಷ್ಣುಸ್ವರೂಪಿಣೀ ಮಹ್ಯಮಿಂದಿರೇಷ್ಟಂ ಪ್ರಯಚ್ಛತು || ೪ ||

ತುರೀಯಾದ್ವೈತವಿಜ್ಞಾನಸಿದ್ಧಿಸತ್ತಾಸ್ವರೂಪಿಣೀ |
ಸರ್ವತತ್ತ್ವಮಯೀ ಮಹ್ಯಮಿಂದಿರೇಷ್ಟಂ ಪ್ರಯಚ್ಛತು || ೫ ||

ವರದಾಭಯದಾಂಭೋಜಧರಪಾಣಿಚತುಷ್ಟಯಾ |
ವಾಗೀಶಜನನೀ ಮಹ್ಯಮಿಂದಿರೇಷ್ಟಂ ಪ್ರಯಚ್ಛತು || ೬ ||

ರೇಚಕೈಃ ಪೂರಕೈಃ ಪೂರ್ಣಕುಂಭಕೈಃ ಪೂತದೇಹಿಭಿಃ |
ಮುನಿಭಿರ್ಭಾವಿತಾ ಮಹ್ಯಮಿಂದಿರೇಷ್ಟಂ ಪ್ರಯಚ್ಛತು || ೭ ||

ಣೀತ್ಯಕ್ಷರಮುಪಾಸಂತೋ ಯತ್ಪ್ರಸಾದೇನ ಸಂತತಿಂ |
ಕುಲಸ್ಯ ಪ್ರಾಪ್ನುಯುರ್ಮಹ್ಯಮಿಂದಿರೇಷ್ಟಂ ಪ್ರಯಚ್ಛತು || ೮ ||

ಯಂತ್ರಮಂತ್ರಕ್ರಿಯಾಸಿದ್ಧಿರೂಪಾ ಸರ್ವಸುಖಾತ್ಮಿಕಾ
ಯಜನಾದಿಮಯೀ ಮಹ್ಯಮಿಂದಿರೇಷ್ಟಂ ಪ್ರಯಚ್ಛತು || ೯ ||

ಭಗವತ್ಯಚ್ಯುತೇ ವಿಷ್ಣಾವನಂತೇ ನಿತ್ಯವಾಸಿನೀ |
ಭಗವತ್ಯಮಲಾ ಮಹ್ಯಮಿಂದಿರೇಷ್ಟಂ ಪ್ರಯಚ್ಛತು || ೧೦ ||

ಗೋವಿಪ್ರವೇದಸೂರ್ಯಾಗ್ನಿಗಂಗಾಬಿಲ್ವಸುವರ್ಣಗಾ |
ಸಾಲಗ್ರಾಮಮಯೀ ಮಹ್ಯಮಿಂದಿರೇಷ್ಟಂ ಪ್ರಯಚ್ಛತು || ೧೧ ||

ದೇವತಾ ದೇವತಾನಾಂ ಚ ಕ್ಷೀರಸಾಗರಸಂಭವಾ |
ಕಳ್ಯಾಣೀ ಭಾರ್ಗವೀ ಮಹ್ಯಮಿಂದಿರೇಷ್ಟಂ ಪ್ರಯಚ್ಛತು || ೧೨ ||

ವಕ್ತಿ ಯೋ ವಚಸಾ ನಿತ್ಯಂ ಸತ್ಯಮೇವ ನ ಚಾನೃತಂ |
ತಸ್ಮಿನ್ಯಾ ರಮತೇ ಮಹ್ಯಮಿಂದಿರೇಷ್ಟಂ ಪ್ರಯಚ್ಛತು || ೧೩ ||

ಸ್ಯಮಂತಕಾದಿಮಣಯೋ ಯತ್ಪ್ರಸಾದಾಂಶಕಾಂಶಕಾಃ |
ಅನಂತವಿಭವಾ ನಿತ್ಯಮಿಂದಿರೇಷ್ಟಂ ಪ್ರಯಚ್ಛತು || ೧೪ ||

ಧೀರಾಣಾಂ ವ್ಯಾಸವಾಲ್ಮೀಕಿಪೂರ್ವಾಣಾಂ ವಾಚಕಂ ತಪಃ |
ಯತ್ಪ್ರಾಪ್ತಿಫಲಕಂ ಮಹ್ಯಮಿಂದಿರೇಷ್ಟಂ ಪ್ರಯಚ್ಛತು || ೧೫ ||

ಮಹಾನುಭಾವೈರ್ಮುನಿಭಿಃ ಮಹಾಭಾಗೈಸ್ತಪಸ್ವಿಭಿಃ |
ಆರಾಧ್ಯಪ್ರಾರ್ಥಿತಾ ಮಹ್ಯಮಿಂದಿರೇಷ್ಟಂ ಪ್ರಯಚ್ಛತು || ೧೬ ||

ಹಿಮಾಚಲಸುತಾವಾಣೀಸಖ್ಯಸೌಭಾಗ್ಯಲಕ್ಷಣಾ |
ಯಾ ಮೂಲಪ್ರಕೃತಿರ್ಮಹ್ಯಮಿಂದಿರೇಷ್ಟಂ ಪ್ರಯಚ್ಛತು || ೧೭ ||

ಧಿಯಾ ಭಕ್ತ್ಯಾ ಭಿಯಾ ವಾಚಾ ತಪಶ್ಶೌಚಕ್ರಿಯಾರ್ಜವೈಃ |
ಸದ್ಭಿಸ್ಸಮರ್ಚಿತಾ ಮಹ್ಯಮಿಂದಿರೇಷ್ಟಂ ಪ್ರಯಚ್ಛತು || ೧೮ ||

ಯೋಗೇನ ಕರ್ಮಣಾ ಭಕ್ತ್ಯಾ ಶ್ರದ್ಧಯಾ ಶ್ರೀಸ್ಸಮಾಪ್ಯತೇ |
ಸತ್ಯಶೌಚಪರೈರ್ಮಹ್ಯಮಿಂದಿರೇಷ್ಟಂ ಪ್ರಯಚ್ಛತು || ೧೯ ||

ಯೋಗಕ್ಷೇಮೌ ಸುಖಾದೀನಾಂ ಪುಣ್ಯಜಾನಾಂ ನಿಜಾರ್ಥಿನೇ |
ದದಾತಿ ದಯಯಾ ಮಹ್ಯಮಿಂದಿರೇಷ್ಟಂ ಪ್ರಯಚ್ಛತು || ೨೦ ||

ನಶ್ಶರೀರಾಣಿ ಚೇತಾಂಸಿ ಕರಣಾನಿ ಸುಖಾನಿ ಚ |
ಯದಧೀನಾನಿ ಸಾ ಮಹ್ಯಮಿಂದಿರೇಷ್ಟಂ ಪ್ರಯಚ್ಛತು || ೨೧ ||

ಪ್ರಜ್ಞಾಮಾಯುರ್ಬಲಂ ವಿತ್ತಂ ಪ್ರಜಾಮಾರೋಗ್ಯಮೀಶತಾಂ |
ಯಶಃ ಪುಣ್ಯಂ ಸುಖಿಂ ಮಹ್ಯಮಿಂದಿರೇಷ್ಟಂ ಪ್ರಯಚ್ಛತು || ೨೨ ||

ಚೋರಾರಿವ್ಯಾಲರೋಗರ್ಣಗ್ರಹಪೀಡಾ ನಿವಾರಿಣೀ |
ಅನೀತೀರಭಯಂ ಮಹ್ಯಮಿಂದಿರೇಷ್ಟಂ ಪ್ರಯಚ್ಛತು || ೨೩ ||

ದಯಾಮಾಶ್ರಿತವಾತ್ಸಲ್ಯಂ ದಾಕ್ಷಿಣ್ಯಂ ಸತ್ಯಶೀಲತಾಂ |
ನಿತ್ಯಂ ಯಾ ವಹತೇ ಮಹ್ಯಮಿಂದಿರೇಷ್ಟಂ ಪ್ರಯಚ್ಛತು || ೨೪ ||

ಯಾ ದೇವ್ಯವ್ಯಾಜಕರುಣಾ ಯಾ ಜಗಜ್ಜನನೀ ರಮಾ |
ಸ್ವತಂತ್ರಶಕ್ತಿರ್ಯಾ ಮಹ್ಯಮಿಂದಿರೇಷ್ಟಂ ಪ್ರಯಚ್ಛತು || ೨೫ ||

ಬ್ರಹ್ಮಣ್ಯಸುಬ್ರಹ್ಮಣ್ಯೋಕ್ತಾಂ ಗಾಯತ್ರ್ಯಕ್ಷರಸಮ್ಮಿತಾಂ |
ಇಷ್ಟಸಿದ್ಧಿರ್ಭವೇನ್ನಿತ್ಯಂ ಪಠತಾಮಿಂದಿರಾಸ್ತುತಿಮ್ || ೨೬ ||

Also Read:

Sri Lakshmi Gayatri Mantra Stuti Lyrics in English | Hindi | Kannada | Telugu | Tamil

Add Comment

Click here to post a comment