Templesinindiainfo

Best Spiritual Website

Sri Lakshmi Stotram (Agastya Rachitam) Lyrics in Kannada

Sri Lakshmi Stotram (Agastya rachitam) in Kannada:

॥ ಶ್ರೀ ಲಕ್ಷ್ಮೀ ಸ್ತೋತ್ರಂ (ಅಗಸ್ತ್ಯ ರಚಿತಂ) ॥
ಜಯ ಪದ್ಮಪಲಾಶಾಕ್ಷಿ ಜಯ ತ್ವಂ ಶ್ರೀಪತಿಪ್ರಿಯೇ | [*ವಿಶಾಲಾಕ್ಷಿ*]
ಜಯ ಮಾತರ್ಮಹಾಲಕ್ಷ್ಮಿ ಸಂಸಾರಾರ್ಣವತಾರಿಣಿ || ೧ ||

ಮಹಾಲಕ್ಷ್ಮಿ ನಮಸ್ತುಭ್ಯಂ ನಮಸ್ತುಭ್ಯಂ ಸುರೇಶ್ವರಿ |
ಹರಿಪ್ರಿಯೇ ನಮಸ್ತುಭ್ಯಂ ನಮಸ್ತುಭ್ಯಂ ದಯಾನಿಧೇ || ೨ ||

ಪದ್ಮಾಲಯೇ ನಮಸ್ತುಭ್ಯಂ ನಮಸ್ತುಭ್ಯಂ ಚ ಸರ್ವದೇ |
ಸರ್ವಭೂತಹಿತಾರ್ಥಾಯ ವಸುವೃಷ್ಟಿಂ ಸದಾ ಕುರು || ೩ ||

ಜಗನ್ಮಾತರ್ನಮಸ್ತುಭ್ಯಂ ನಮಸ್ತುಭ್ಯಂ ದಯಾನಿಧೇ |
ದಯಾವತಿ ನಮಸ್ತುಭ್ಯಂ ವಿಶ್ವೇಶ್ವರಿ ನಮೋಽಸ್ತು ತೇ || ೪ ||

ನಮಃ ಕ್ಷೀರಾರ್ಣವಸುತೇ ನಮಸ್ತ್ರೈಲೋಕ್ಯಧಾರಿಣಿ |
ವಸುವೃಷ್ಟೇ ನಮಸ್ತುಭ್ಯಂ ರಕ್ಷ ಮಾಂ ಶರಣಾಗತಮ್ || ೫ ||

ರಕ್ಷ ತ್ವಂ ದೇವದೇವೇಶಿ ದೇವದೇವಸ್ಯ ವಲ್ಲಭೇ |
ದರಿದ್ರಾತ್ತ್ರಾಹಿ ಮಾಂ ಲಕ್ಷ್ಮಿ ಕೃಪಾಂ ಕುರು ಮಮೋಪರಿ || ೬ ||

ನಮಸ್ತ್ರೈಲೋಕ್ಯಜನನಿ ನಮಸ್ತ್ರೈಲೋಕ್ಯಪಾವನಿ |
ಬ್ರಹ್ಮಾದಯೋ ನಮನ್ತೇ ತ್ವಾಂ ಜಗದಾನಂದದಾಯಿನಿ || ೭ ||

ವಿಷ್ಣುಪ್ರಿಯೇ ನಮಸ್ತುಭ್ಯಂ ನಮಸ್ತುಭ್ಯಂ ಜಗದ್ಧಿತೇ |
ಆರ್ತಹಂತ್ರಿ ನಮಸ್ತುಭ್ಯಂ ಸಮೃದ್ಧಿಂ ಕುರು ಮೇ ಸದಾ || ೮ ||

ಅಬ್ಜವಾಸೇ ನಮಸ್ತುಭ್ಯಂ ಚಪಲಾಯೈ ನಮೋ ನಮಃ |
ಚಂಚಲಾಯೈ ನಮಸ್ತುಭ್ಯಂ ಲಲಿತಾಯೈ ನಮೋ ನಮಃ || ೯ ||

ನಮಃ ಪ್ರದ್ಯುಮ್ನಜನನಿ ಮಾತುಸ್ತುಭ್ಯಂ ನಮೋ ನಮಃ |
ಪರಿಪಾಲಯ ಮಾಂ ಮಾತಃ ಮಾಂ ತುಭ್ಯಂ ಶರಣಾಗತಮ್ || ೧೦ ||

ಶರಣ್ಯೇ ತ್ವಾಂ ಪ್ರಪನ್ನೋಽಸ್ಮಿ ಕಮಲೇ ಕಮಲಾಲಯೇ |
ತ್ರಾಹಿ ತ್ರಾಹಿ ಮಹಾಲಕ್ಷ್ಮಿ ಪರಿತ್ರಾಣಪರಾಯಣೇ || ೧೧

ಪಾಂಡಿತ್ಯಂ ಶೋಭತೇ ನೈವ ನ ಶೋಭಂತಿ ಗುಣಾ ನರೇ |
ಶೀಲತ್ವಂ ನೈವ ಶೋಭೇತ ಮಹಾಲಕ್ಷ್ಮಿ ತ್ವಯಾ ವಿನಾ || ೧೨ ||

ತಾವದ್ವಿರಾಜತೇ ರೂಪಂ ತಾವಚ್ಛೀಲಂ ವಿರಾಜತೇ |
ತಾವದ್ಗುಣಾ ನರಾಣಾಂ ಚ ಯಾವಲ್ಲಕ್ಷ್ಮೀಃ ಪ್ರಸೀದತಿ || ೧೩ ||

ಲಕ್ಷ್ಮಿತ್ವಯಾಲಂಕೃತಮಾನವಾ ಯೇ
ಪಾಪೈರ್ವಿಮುಕ್ತಾ ನೃಪಲೋಕಮಾನ್ಯಾಃ |
ಗುಣೈರ್ವಿಹೀನಾ ಗುಣಿನೋ ಭವಂತಿ
ದುಶ್ಶೀಲಿನಃ ಶೀಲವತಾಂ ವರಿಷ್ಠಃ || ೧೪ ||

ಲಕ್ಷ್ಮೀರ್ಭೂಷಯತೇ ರೂಪಂ ಲಕ್ಷ್ಮೀರ್ಭೂಷಯತೇ ಕುಲಮ್ |
ಲಕ್ಷ್ಮೀರ್ಭೂಷಯತೇ ವಿದ್ಯಾಂ ಸರ್ವಾ ಲಕ್ಷ್ಮೀರ್ವಿಶಿಷ್ಯತೇ || ೧೫ ||

ಲಕ್ಷ್ಮೀ ತ್ವದ್ಗುಣಕೀರ್ತನೇನ ಕಮಲಾ ಭೂರ್ಯಾತ್ಯಲಂ ಜಿಹ್ಮತಾಮ್ |
ರುದ್ರಾದ್ಯಾ ರವಿಚಂದ್ರದೇವಪತಯೋ ವಕ್ತುಂ ಚ ನೈವ ಕ್ಷಮಾಃ || ೧೬ ||

ಅಸ್ಮಾಭಿಸ್ತವ ರೂಪಲಕ್ಷಣಗುಣಾನ್ವಕ್ತುಂ ಕಥಂ ಶಕ್ಯತೇ |
ಮಾತರ್ಮಾಂ ಪರಿಪಾಹಿ ವಿಶ್ವಜನನಿ ಕೃತ್ವಾ ಮಮೇಷ್ಟಂ ಧ್ರುವಮ್ || ೧೭ ||

ದೀನಾರ್ತಿಭೀತಂ ಭವತಾಪಪೀಡಿತಂ
ಧನೈರ್ವಿಹೀನಂ ತವ ಪಾರ್ಶ್ವಮಾಗತಮ್ |
ಕೃಪಾನಿಧಿತ್ವಾನ್ಮಮ ಲಕ್ಷ್ಮಿ ಸತ್ವರಂ
ಧನಪ್ರದಾನಾದ್ಧನನಾಯಕಂ ಕುರು || ೧೮ ||

ಮಾಂ ವಿಲೋಕ್ಯ ಜನನಿ ಹರಿಪ್ರಿಯೇ
ನಿರ್ಧನಂ ತವ ಸಮೀಪಮಾಗತಮ್ |
ದೇಹಿ ಮೇ ಝಡಿತಿ ಲಕ್ಷ್ಮಿ ಕರಾಗ್ರಂ
ವಸ್ತ್ರಕಾಂಚನವರಾನ್ನಮದ್ಭುತಮ್ || ೧೯ ||

ತ್ವಮೇವ ಜನನೀ ಲಕ್ಷ್ಮಿ ಪಿತಾ ಲಕ್ಷ್ಮಿ ತ್ವಮೇವ ಚ |
ಭ್ರಾತಾ ತ್ವಂ ಚ ಸಖಾ ಲಕ್ಷ್ಮಿ ವಿದ್ಯಾ ಲಕ್ಷ್ಮಿ ತ್ವಮೇವ ಚ || ೨೦ ||

ತ್ರಾಹಿ ತ್ರಾಹಿ ಮಹಾಲಕ್ಷ್ಮಿ ತ್ರಾಹಿ ತ್ರಾಹಿ ಸುರೇಶ್ವರಿ |
ತ್ರಾಹಿ ತ್ರಾಹಿ ಜಗನ್ಮಾತಃ ದಾರಿದ್ರ್ಯಾತ್ತ್ರಾಹಿ ವೇಗತಃ || ೨೧ ||

ನಮಸ್ತುಭ್ಯಂ ಜಗದ್ಧಾತ್ರಿ ನಮಸ್ತುಭ್ಯಂ ನಮೋ ನಮಃ |
ಧರ್ಮಾಧಾರೇ ನಮಸ್ತುಭ್ಯಂ ನಮಃ ಸಂಪತ್ತಿದಾಯಿನೀ || ೨೨ ||

ದಾರಿದ್ರ್ಯಾರ್ಣವಮಗ್ನೋಽಹಂ ನಿಮಗ್ನೋಽಹಂ ರಸಾತಲೇ |
ಮಜ್ಜಂತಂ ಮಾಂ ಕರೇ ಧೃತ್ವಾ ತೂದ್ಧರ ತ್ವಂ ರಮೇ ದ್ರುತಮ್ || ೨೩ ||

ಕಿಂ ಲಕ್ಷ್ಮಿ ಬಹುನೋಕ್ತೇನ ಜಲ್ಪಿತೇನ ಪುನಃ ಪುನಃ |
ಅನ್ಯನ್ಮೇ ಶರಣಂ ನಾಸ್ತಿ ಸತ್ಯಂ ಸತ್ಯಂ ಹರಿಪ್ರಿಯೇ || ೨೪ ||

ಏತಚ್ಛ್ರುತ್ವಾಽಗಸ್ತಿವಾಕ್ಯಂ ಹೃಷ್ಯಮಾಣಾ ಹರಿಪ್ರಿಯಾ |
ಉವಾಚ ಮಧುರಾಂ ವಾಣೀಂ ತುಷ್ಟಾಹಂ ತವ ಸರ್ವದಾ || ೨೫ ||

ಶ್ರೀಲಕ್ಷ್ಮೀರುವಾಚ-
ಯತ್ತ್ವಯೋಕ್ತಮಿದಂ ಸ್ತೋತ್ರಂ ಯಃ ಪಠಿಷ್ಯತಿ ಮಾನವಃ |
ಶೃಣೋತಿ ಚ ಮಹಾಭಾಗಃ ತಸ್ಯಾಹಂ ವಶವರ್ತಿನೀ || ೨೬ ||

ನಿತ್ಯಂ ಪಠತಿ ಯೋ ಭಕ್ತ್ಯಾ ತ್ವಲಕ್ಷ್ಮೀಸ್ತಸ್ಯ ನಶ್ಯತಿ |
ಋಣಂ ಚ ನಶ್ಯತೇ ತೀವ್ರಂ ವಿಯೋಗಂ ನೈವ ಪಶ್ಯತಿ || ೨೭ ||

ಯಃ ಪಠೇತ್ಪ್ರಾತರುತ್ಥಾಯ ಶ್ರದ್ಧಾಭಕ್ತಿಸಮನ್ವಿತಃ |
ಗೃಹೇ ತಸ್ಯ ಸದಾ ತುಷ್ಟಾ ನಿತ್ಯಂ ಶ್ರೀಃ ಪತಿನಾ ಸಹ || ೨೮ ||

ಸುಖಸೌಭಾಗ್ಯಸಂಪನ್ನೋ ಮನಸ್ವೀ ಬುದ್ಧಿಮಾನ್ಭವೇತ್ |
ಪುತ್ರವಾನ್ ಗುಣವಾನ್ ಶ್ರೇಷ್ಠೋ ಭೋಗಭೋಕ್ತಾ ಚ ಮಾನವಃ || ೨೯ ||

ಇದಂ ಸ್ತೋತ್ರಂ ಮಹಾಪುಣ್ಯಂ ಲಕ್ಷ್ಮ್ಯಾಗಸ್ತಿಪ್ರಕೀರ್ತಿತಮ್ |
ವಿಷ್ಣುಪ್ರಸಾದಜನನಂ ಚತುರ್ವರ್ಗಫಲಪ್ರದಮ್ || ೩೦ ||

ರಾಜದ್ವಾರೇ ಜಯಶ್ಚೈವ ಶತ್ರೋಶ್ಚೈವ ಪರಾಜಯಃ |
ಭೂತಪ್ರೇತಪಿಶಾಚಾನಾಂ ವ್ಯಾಘ್ರಾಣಾಂ ನ ಭಯಂ ತಥಾ || ೩೧ ||

ನ ಶಸ್ತ್ರಾನಲತೋ ಯೌಘಾದ್ಭಯಂ ತಸ್ಯ ಪ್ರಜಾಯತೇ |
ದುರ್ವೃತ್ತಾನಾಂ ಚ ಪಾಪಾನಾಂ ಬಹುಹಾನಿಕರಂ ಪರಮ್ || ೩೨ ||

ಮಂದುರಾಕರಿಶಾಲಾಸು ಗವಾಂ ಗೋಷ್ಠೇ ಸಮಾಹಿತಃ |
ಪಠೇತ್ತದ್ದೋಷಶಾಂತ್ಯರ್ಥಂ ಮಹಾಪಾತಕನಾಶನಮ್ || ೩೩ ||

ಸರ್ವಸೌಖ್ಯಕರಂ ನೃಣಾಮಾಯುರಾರೋಗ್ಯದಂ ತಥಾ |
ಅಗಸ್ತಿಮುನಿನಾ ಪ್ರೋಕ್ತಂ ಪ್ರಜಾನಾಂ ಹಿತಕಾಮ್ಯಯಾ || ೩೪ ||

ಇತ್ಯಗಸ್ತ್ಯವಿರಚಿತಂ ಶ್ರೀ ಲಕ್ಷ್ಮೀಸ್ತೋತ್ರಮ್ |

Also Read:

Sri Lakshmi Stotram (Agastya rachitam) Lyrics in English | Hindi | Kannada | Telugu | Tamil

Sri Lakshmi Stotram (Agastya Rachitam) Lyrics in Kannada

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Scroll to top