Templesinindiainfo

Best Spiritual Website

Sri Lakshmi Stotram (Agastya Rachitam) Lyrics in Tamil

Sri Lakshmi Stotram (Agastya rachitam) in Tamil:

॥ ஶ்ரீ லக்ஷ்மீஸ்தோத்ரம் (அக³ஸ்த்ய ரசிதம்) ॥
ஜய பத்³மபலாஶாக்ஷி ஜய த்வம் ஶ்ரீபதிப்ரியே | [*விஶாலாக்ஷி*]
ஜய மாதர்மஹாலக்ஷ்மி ஸம்ஸாரார்ணவதாரிணி || 1 ||

மஹாலக்ஷ்மி நமஸ்துப்⁴யம் நமஸ்துப்⁴யம் ஸுரேஶ்வரி |
ஹரிப்ரியே நமஸ்துப்⁴யம் நமஸ்துப்⁴யம் த³யாநிதே⁴ || 2 ||

பத்³மாலயே நமஸ்துப்⁴யம் நமஸ்துப்⁴யம் ச ஸர்வதே³ |
ஸர்வபூ⁴தஹிதார்தா²ய வஸுவ்ருஷ்டிம் ஸதா³ குரு || 3 ||

ஜக³ன்மாதர்நமஸ்துப்⁴யம் நமஸ்துப்⁴யம் த³யாநிதே⁴ |
த³யாவதி நமஸ்துப்⁴யம் விஶ்வேஶ்வரி நமோ(அ)ஸ்து தே || 4 ||

நம꞉ க்ஷீரார்ணவஸுதே நமஸ்த்ரைலோக்யதா⁴ரிணி |
வஸுவ்ருஷ்டே நமஸ்துப்⁴யம் ரக்ஷ மாம் ஶரணாக³தம் || 5 ||

ரக்ஷ த்வம் தே³வதே³வேஶி தே³வதே³வஸ்ய வல்லபே⁴ |
த³ரித்³ராத்த்ராஹி மாம் லக்ஷ்மி க்ருபாம் குரு மமோபரி || 6 ||

நமஸ்த்ரைலோக்யஜனனி நமஸ்த்ரைலோக்யபாவனி |
ப்³ரஹ்மாத³யோ நமந்தே த்வாம் ஜக³தா³னந்த³தா³யினி || 7 ||

விஷ்ணுப்ரியே நமஸ்துப்⁴யம் நமஸ்துப்⁴யம் ஜக³த்³தி⁴தே |
ஆர்தஹந்த்ரி நமஸ்துப்⁴யம் ஸம்ருத்³தி⁴ம் குரு மே ஸதா³ || 8 ||

அப்³ஜவாஸே நமஸ்துப்⁴யம் சபலாயை நமோ நம꞉ |
சஞ்சலாயை நமஸ்துப்⁴யம் லலிதாயை நமோ நம꞉ || 9 ||

நம꞉ ப்ரத்³யும்னஜனனி மாதுஸ்துப்⁴யம் நமோ நம꞉ |
பரிபாலய மாம் மாத꞉ மாம் துப்⁴யம் ஶரணாக³தம் || 10 ||

ஶரண்யே த்வாம் ப்ரபன்னோ(அ)ஸ்மி கமலே கமலாலயே |
த்ராஹி த்ராஹி மஹாலக்ஷ்மி பரித்ராணபராயணே || 11 ||

பாண்டி³த்யம் ஶோப⁴தே நைவ ந ஶோப⁴ந்தி கு³ணா நரே |
ஶீலத்வம் நைவ ஶோபே⁴த மஹாலக்ஷ்மி த்வயா வினா || 12 ||

தாவத்³விராஜதே ரூபம் தாவச்சீ²லம் விராஜதே |
தாவத்³கு³ணா நராணாம் ச யாவல்லக்ஷ்மீ꞉ ப்ரஸீத³தி || 13 ||

லக்ஷ்மித்வயாலங்க்ருதமானவா யே
பாபைர்விமுக்தா ந்ருபலோகமான்யா꞉ |
கு³ணைர்விஹீனா கு³ணினோ ப⁴வந்தி
து³ஶ்ஶீலின꞉ ஶீலவதாம் வரிஷ்ட²꞉ || 14 ||

லக்ஷ்மீர்பூ⁴ஷயதே ரூபம் லக்ஷ்மீர்பூ⁴ஷயதே குலம் |
லக்ஷ்மீர்பூ⁴ஷயதே வித்³யாம் ஸர்வா லக்ஷ்மீர்விஶிஷ்யதே || 15 ||

லக்ஷ்மீ த்வத்³கு³ணகீர்தனேன கமலா பூ⁴ர்யாத்யலம் ஜிஹ்மதாம் |
ருத்³ராத்³யா ரவிசந்த்³ரதே³வபதயோ வக்தும் ச நைவ க்ஷமா꞉ || 16 ||

அஸ்மாபி⁴ஸ்தவ ரூபலக்ஷணகு³ணான்வக்தும் கத²ம் ஶக்யதே |
மாதர்மாம் பரிபாஹி விஶ்வஜனனி க்ருத்வா மமேஷ்டம் த்⁴ருவம் || 17 ||

தீ³னார்திபீ⁴தம் ப⁴வதாபபீடி³தம்
த⁴னைர்விஹீனம் தவ பார்ஶ்வமாக³தம் |
க்ருபாநிதி⁴த்வான்மம லக்ஷ்மி ஸத்வரம்
த⁴னப்ரதா³நாத்³த⁴னநாயகம் குரு || 18 ||

மாம் விலோக்ய ஜனனி ஹரிப்ரியே
நிர்த⁴னம் தவ ஸமீபமாக³தம் |
தே³ஹி மே ஜ²டி³தி லக்ஷ்மி கராக்³ரம்
வஸ்த்ரகாஞ்சனவரான்னமத்³பு⁴தம் || 19 ||

த்வமேவ ஜனனீ லக்ஷ்மி பிதா லக்ஷ்மி த்வமேவ ச |
ப்⁴ராதா த்வம் ச ஸகா² லக்ஷ்மி வித்³யா லக்ஷ்மி த்வமேவ ச || 20 ||

த்ராஹி த்ராஹி மஹாலக்ஷ்மி த்ராஹி த்ராஹி ஸுரேஶ்வரி |
த்ராஹி த்ராஹி ஜக³ன்மாத꞉ தா³ரித்³ர்யாத்த்ராஹி வேக³த꞉ || 21 ||

நமஸ்துப்⁴யம் ஜக³த்³தா⁴த்ரி நமஸ்துப்⁴யம் நமோ நம꞉ |
த⁴ர்மாதா⁴ரே நமஸ்துப்⁴யம் நம꞉ ஸம்பத்திதா³யினீ || 22 ||

தா³ரித்³ர்யார்ணவமக்³னோ(அ)ஹம் நிமக்³னோ(அ)ஹம் ரஸாதலே |
மஜ்ஜந்தம் மாம் கரே த்⁴ருத்வா தூத்³த⁴ர த்வம் ரமே த்³ருதம் || 23 ||

கிம் லக்ஷ்மி ப³ஹுனோக்தேன ஜல்பிதேன புன꞉ புன꞉ |
அன்யன்மே ஶரணம் நாஸ்தி ஸத்யம் ஸத்யம் ஹரிப்ரியே || 24 ||

ஏதச்ச்²ருத்வா(அ)க³ஸ்திவாக்யம் ஹ்ருஷ்யமாணா ஹரிப்ரியா |
உவாச மது⁴ராம் வாணீம் துஷ்டாஹம் தவ ஸர்வதா³ || 25 ||

ஶ்ரீலக்ஷ்மீருவாச-
யத்த்வயோக்தமித³ம் ஸ்தோத்ரம் ய꞉ படி²ஷ்யதி மானவ꞉ |
ஶ்ருணோதி ச மஹாபா⁴க³꞉ தஸ்யாஹம் வஶவர்தினீ || 26 ||

நித்யம் பட²தி யோ ப⁴க்த்யா த்வலக்ஷ்மீஸ்தஸ்ய நஶ்யதி |
ருணம் ச நஶ்யதே தீவ்ரம் வியோக³ம் நைவ பஶ்யதி || 27 ||

ய꞉ படே²த்ப்ராதருத்தா²ய ஶ்ரத்³தா⁴ப⁴க்திஸமன்வித꞉ |
க்³ருஹே தஸ்ய ஸதா³ துஷ்டா நித்யம் ஶ்ரீ꞉ பதினா ஸஹ || 28 ||

ஸுக²ஸௌபா⁴க்³யஸம்பன்னோ மனஸ்வீ பு³த்³தி⁴மான்ப⁴வேத் |
புத்ரவான் கு³ணவான் ஶ்ரேஷ்டோ² போ⁴க³போ⁴க்தா ச மானவ꞉ || 29 ||

இத³ம் ஸ்தோத்ரம் மஹாபுண்யம் லக்ஷ்ம்யாக³ஸ்திப்ரகீர்திதம் |
விஷ்ணுப்ரஸாத³ஜனனம் சதுர்வர்க³ப²லப்ரத³ம் || 30 ||

ராஜத்³வாரே ஜயஶ்சைவ ஶத்ரோஶ்சைவ பராஜய꞉ |
பூ⁴தப்ரேதபிஶாசானாம் வ்யாக்⁴ராணாம் ந ப⁴யம் ததா² || 31 ||

ந ஶஸ்த்ரானலதோ யௌகா⁴த்³ப⁴யம் தஸ்ய ப்ரஜாயதே |
து³ர்வ்ருத்தானாம் ச பாபானாம் ப³ஹுஹாநிகரம் பரம் || 32 ||

மந்து³ராகரிஶாலாஸு க³வாம் கோ³ஷ்டே² ஸமாஹித꞉ |
படே²த்தத்³தோ³ஷஶாந்த்யர்த²ம் மஹாபாதகநாஶனம் || 33 ||

ஸர்வஸௌக்²யகரம் ந்ருணாமாயுராரோக்³யத³ம் ததா² |
அக³ஸ்திமுனினா ப்ரோக்தம் ப்ரஜானாம் ஹிதகாம்யயா || 34 ||

இத்யக³ஸ்த்யவிரசிதம் ஶ்ரீ லக்ஷ்மீஸ்தோத்ரம் |

Also Read:

Sri Lakshmi Stotram (Agastya rachitam) Lyrics in English | Hindi | Kannada | Telugu | Tamil

Sri Lakshmi Stotram (Agastya Rachitam) Lyrics in Tamil

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Scroll to top