Templesinindiainfo

Best Spiritual Website

Sri Lalitha Arya Kavacham Lyrics in Kannada

Sri Lalitha Arya Kavacham in Kannada:

॥ ಶ್ರೀ ಲಲಿತಾರ್ಯಾ ಕವಚ ಸ್ತೋತ್ರಂ ॥
ಅಗಸ್ತ್ಯ ಉವಾಚ –
ಹಯಗ್ರೀವ ಮಹಾಪ್ರಾಜ್ಞ ಮಮ ಜ್ಞಾನಪ್ರದಾಯಕ |
ಲಲಿತಾ ಕವಚಂ ಬ್ರೂಹಿ ಕರುಣಾಮಯಿ ಚೇತ್ತವ || ೧ ||

ಹಯಗ್ರೀವ ಉವಾಚ-
ನಿದಾನಂ ಶ್ರೇಯಸಾಮೇತಲ್ಲಲಿತಾವರ್ಮಸಂಜ್ಞಿತಂ |
ಪಠತಾಂ ಸರ್ವಸಿದ್ಧಿಸ್ಸ್ಯಾತ್ತದಿದಂ ಭಕ್ತಿತಶ್ಶೃಣು || ೨ ||

ಲಲಿತಾ ಪಾತು ಶಿರೋ ಮೇ ಲಲಾಟಮಂಬಾ ಮಧುಮತೀರೂಪಾ |
ಭ್ರೂಯುಗ್ಮಂ ಚ ಭವಾನೀ ಪುಷ್ಪಶರಾ ಪಾತು ಲೋಚನದ್ವಂದ್ವಂ || ೩ ||

ಪಾಯಾನ್ನಾಸಾಂ ಬಾಲಾ ಸುಭಗಾದಂತಾಂಶ್ಚ ಸುಂದರೀಜಿಹ್ವಾಂ |
ಅಧರೋಷ್ಠಮಾದಿ ಶಕ್ತಿಶ್ಚಕ್ರೇಶೀ ಪಾತು ಮೇ ಸದಾ ಚುಬುಕಮ್ || ೪ ||

ಕಾಮೇಶ್ವರ್ಯವತು ಕರ್ಣೌ ಕಾಮಾಕ್ಷೀ ಪಾತು ಮೇ ಗಂಡಯೋರ್ಯುಗ್ಮಂ |
ಶೃಂಗಾರನಾಯಿಕಾಖ್ಯಾ ವಕ್ತ್ರಂ ಸಿಂಹಾಸನೇಶ್ವರ್ಯವತು ಗಳಂ || ೫ ||

ಸ್ಕಂದಪ್ರಸೂಶ್ಚ ಪಾತು ಸ್ಕಂಧೌ ಬಾಹೂ ಚ ಪಾಟಲಾಂಗೀ ಮೇ |
ಪಾಣೀ ಚ ಪದ್ಮನಿಲಯಾ ಪಾಯಾದನಿಶಂ ನಖಾವಳಿಂ ವಿಜಯಾ || ೬ ||

ಕೋದಂಡಿನೀ ಚ ವಕ್ಷಃ ಕುಕ್ಷಿಂ ಪಾಯಾತ್ಕುಲಾಚಲಾತ್ತಭವಾ |
ಕಲ್ಯಾಣೀತ್ವವತು ಲಗ್ನಂ ಕಟಿಂ ಚ ಪಾಯಾತ್ಕಲಾಧರಶಿಖಂಡಾ || ೭ ||

ಊರುದ್ವಯಂ ಚ ಪಾಯಾದುಮಾ ಮೃಡಾನೀ ಚ ಜಾನುನೀ ರಕ್ಷೇತ್ |
ಜಂಘೇ ಚ ಷೋಡಶೀ ಮೇ ಪಾಯಾತ್ಪಾದೌ ಚ ಪಾಶಸೃಣಿಹಸ್ತಾ || ೮ ||

ಪ್ರಾತಃ ಪಾತು ಪರಾಮಾಂ ಮಧ್ಯಾಹ್ನೇ ಪಾತು ಮಾಂ ಮಣಿಗೃಹಾಂತಸ್ಥಾ |
ಶರ್ವಾಣ್ಯವತು ಚ ಸಾಯಂ ಪಾಯಾದ್ರಾತ್ರೌ ಚ ಭೈರವೀ ಸತತಮ್ || ೯ ||

ಭಾರ್ಯಾಂ ರಕ್ಷತು ಗೌರೀ ಪಾಯಾತ್ಪುತ್ರಾಂಶ್ಚ ಬಿಂದುಗ್ರಹಪೀಠಾ |
ಶ್ರೀವಿದ್ಯಾ ಚ ಯಶೋ ಮೇ ಶೀಲಂ ಚಾವ್ಯಾಚ್ಚಿರಂ ಮಹಾರಾಜ್ಞೀ || ೧೦ ||

ಪವನಮಯಿ ಪಾವಕಮಯಿ ಕ್ಷೋಣೀಮಯಿ ವ್ಯೋಮಮಯಿ ಕೃಪೀಟಮಯಿ |
ಶ್ರೀಮಯಿ ಶಶಿಮಯಿ ರವಿಮಯಿ ಸಮಯಮಯಿ ಪ್ರಾಣಮಯಿ ಶಿವಮಯೀತ್ಯಾದಿ || ೧೧ ||

ಕಾಲೀ ಕಪಾಲಿನೀ ಶೂಲಿನೀ ಭೈರವೀ ಮಾಂತಗೀ ಪಂಚಮೀ ತ್ರಿಪುರೇ |
ವಾಗ್ದೇವೀ ವಿಂಧ್ಯವಾಸಿನೀ ಬಾಲೇ ಭುವನೇಶಿ ಪಾಲಯ ಚಿರಂ ಮಾಮ್ || ೧೨ ||

ಅಭಿನವಸಿಂದೂರಾಭಾಮಂಬ ತ್ವಾಂ ಚಿಂತಯಂತಿ ಯೇ ಹೃದಯೇ |
ಉಪರಿ ನಿಪತಂತಿ ತೇಷಾಮುತ್ಪಲನಯನಾ ಕಟಾಕ್ಷಕಲ್ಲೋಲಾಃ || ೧೩ ||

ವರ್ಗಾಷ್ಟಪಙ್ಕ್ತಿಕಾಭಿರ್ವಶಿನೀ-ಮುಖಾಭಿರಧಿಕೃತಾಂ ಭವತೀಂ |
ಚಿಂತಯತಾಂ ಪೀತವರ್ಣಾಂ ಪಾಪೋನಿರ್ಯಾತ್ಯ ಯತ್ನತೋ ವದನಾತ್ || ೧೪ ||

ಕನಕಲತಾವದ್ಗೌರೀಂ ಕರ್ಣ ವ್ಯಾಲೋಲ ಕುಂಡಲ ದ್ವಿತಯಾಂ |
ಪ್ರಹಸಿತಮುಖೀಂ ಚ ಭವತೀಂ ಧ್ಯಾಯಂ ತೋಯೇ ಭವಂತಿ ಮೂರ್ಧನ್ಯಾಃ || ೧೫ ||

ಶೀರ್ಷಾಂಭೋರುಹಮಧ್ಯೇ ಶೀತಲಪೀಯೂಷವರ್ಷಿಣೀಂ ಭವತೀಂ |
ಅನುದಿನಮನುಚಿಂತಯತಾ-ಮಾಯುಷ್ಯಂ ಭವತಿ ಪುಷ್ಕಲಮವನ್ಯಾಮ್ || ೧೬ ||

ಮಧುರಸ್ಮಿತಾಂ ಮದಾರುಣನಯನಾಂ ಮಾತಂಗ ಕುಂಭವಕ್ಷೋಜಾಮ್ |
ಚಂದ್ರಾವತಂಸಿನೀಂ ತ್ವಾಂ ಸತತಂ ಪಶ್ಯಂತಿ ಸುಕೃತಿನಃ ಕೇಚಿತ್ || ೧೭ ||

ಲಲಿತಾಯಾಸ್ಸ್ತವರತ್ನಂ ಲಲಿತಪದಾಭಿಃ ಪ್ರಣೀತಮಾರ್ಯಾಭಿಃ |
ಅನುದಿನಮನುಚಿಂತಯತಾಂ ಫಲಾನಿವಕ್ತುಂ ಪ್ರಗಲ್ಭತೇ ನ ಶಿವಃ || ೧೮ ||

ಪೂಜಾ ಹೋಮಸ್ತರ್ಪಣಂ ಸ್ಯಾನ್ಮಂತ್ರಶಕ್ತಿಪ್ರಭಾವತಃ |
ಪುಷ್ಪಾಜ್ಯ ತೋಯಾಭಾವೇಪಿ ಜಪಮಾತ್ರೇಣ ಸಿದ್ಧ್ಯತಿ || ೧೯ ||

ಇತಿ ಶ್ರೀಲಲಿತಾರ್ಯಾ ಕವಚಸ್ತೋತ್ರರತ್ನಮ್ |

Also Read:

Sri Lalitha Arya Kavacham Lyrics in English | Hindi | Kannada | Telugu | Tamil

Sri Lalitha Arya Kavacham Lyrics in Kannada

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Scroll to top