Home » Hindu Mantras » Lalitha Stotram » Sri Lalitha Sahasranama Stotram Uttarapeetika Lyrics in Tamil
Lalitha Stotram

Sri Lalitha Sahasranama Stotram Uttarapeetika Lyrics in Tamil

Sri Lalitha Sahasranama Stotram Uttarapeetika in Tamil:

॥ ஶ்ரீ லலிதா ஸஹஸ்ர நாம ஸ்தோத்ரம் – உத்தரபீடிக ॥
|| அதோ²த்தரபா⁴கே³ ப²லஶ்ருதி꞉ ||

இத்யேதன்னாமஸாஹஸ்ரம் கதி²தம் தே க⁴டோத்³ப⁴வ |
ரஹஸ்யானாம் ரஹஸ்யம் ச லலிதாப்ரீதிதா³யகம் || 1 ||

அனேன ஸத்³ருஶம் ஸ்தோத்ரம் ந பூ⁴தம் ந ப⁴விஷ்யதி |
ஸர்வரோக³ப்ரஶமனம் ஸர்வஸம்பத்ப்ரவர்த⁴னம் || 2 ||

ஸர்வாபம்ருத்யுஶமனம் காலம்ருத்யுனிவாரணம் |
ஸர்வாஜ்வரார்திஶமனம் தீ³ர்கா⁴யுஷ்யப்ரதா³யகம் || 3 ||

புத்ரப்ரத³மபுத்ராணாம் புருஷார்த²ப்ரதா³யகம் |
இத³ம் விஶேஷாச்ச்²ரீதே³வ்யா꞉ ஸ்தோத்ரம் ப்ரீதிவிதா⁴யகம் || 4 ||

ஜபேன்னித்யம் ப்ரயத்னேன லலிதோப்ராஸ்திதத்பர꞉ |
ப்ராதஸ்ஸ்னாத்வா விதா⁴னேன ஸந்த்⁴யாகர்ம ஸமாப்ய ச || 5 ||

பூஜாக்³ருஹம் ததோ க³த்வா சக்ரராஜம் ஸமர்சயேத் |
வித்³வான் ஜபேத்ஸஹஸ்ரம் வா த்ரிஶதம் ஶதமேவ வா || 6 ||

ரஹஸ்யனாமஸாஹஸ்ரமித³ம் பஶ்சாத்படே²ன்னர꞉ |
ஜன்மமத்⁴யே ஸக்ருச்சாபி ய ஏதத்பட²தே ஸுதீ⁴꞉ || 7 ||

தஸ்ய புண்யப²லம் வக்ஷ்யே ஶ்ருணு த்வம் கும்ப⁴ஸம்ப⁴வ |
க³ங்கா³தி³ஸர்வதீர்தே²ஷு யஸ்ஸ்னாயாத்கோடிஜன்மஸு || 8 ||

கோடிலிங்க³ப்ரதிஷ்டா²ம் ச ய꞉ குர்யாத³விமுக்தகே |
குருக்ஷேத்ரே து யோ த³த்³யாத்கோடிவாரம் ரவிக்³ரஹே || 9 ||

கோடீஸ்ஸுவர்ணபா⁴ராணாம் ஶ்ரோத்ரியேஷு த்³விஜாதிஷு |
கோடிம் ச ஹயமேதா⁴னாமாஹரேத்³கா³ங்க³ரோத⁴ஸி || 10 ||

ஆசரேத்கூபகோடீர்யோ நிர்ஜலே மருபூ⁴தலே |
து³ர்பி⁴க்ஷே ய꞉ ப்ரதிதி³னம் கோடிப்³ராஹ்மணபோ⁴ஜனம் || 11 ||

ஶ்ரத்³த⁴யா பரயா குர்யாத்ஸஹஸ்ரபரிவத்ஸரான் |
தத்புண்யம் கோடிகு³ணிதம் ப⁴வேத்புண்யமனுத்தமம் || 12 ||

ரஹஸ்யனாமஸாஹஸ்ரே நாம்னோப்யேகஸ்ய கீர்தனாத் |
ரஹஸ்யனாமஸாஹஸ்ரே நாமைகமபி ய꞉ படே²த் || 13 ||

தஸ்ய பாபானி நஶ்யந்தி மஹாந்த்யபி ந ஸம்ஶய꞉ |
நித்யகர்மானநுஷ்டா²னான்னிஷித்³த⁴கரணாத³பி || 14 ||

யத்பாபம் ஜாயதே பும்ஸாம் தத்ஸர்வம் நஶ்யதி த்⁴ருவம் |
ப³ஹுனாத்ர கிமுக்தேன ஶ்ருணு த்வம் கும்ப⁴ஸம்ப⁴வ || 15 ||

அத்ரைகனாம்னோ யா ஶக்தி꞉ பாதகானாம் நிவர்தனே |
தன்னிவர்த்யமக⁴ம் கர்தும் நாலம் லோகாஶ்சதுர்த³ஶ || 16 ||

யஸ்த்யக்த்வா நாமஸாஹஸ்ரம் பாபஹானிமபீ⁴ப்ஸதி |
ஸ ஹி ஶீதனிவ்ருத்த்யர்த²ம் ஹிமஶைலம் நிஷேவதே || 17 ||

ப⁴க்தோ ய꞉ கீர்தயேன்னித்யமித³ம் நாமஸஹஸ்ரகம் |
தஸ்மை ஶ்ரீலலிதாதே³வீ ப்ரீதாபீ⁴ஷ்டம் ப்ரயச்ச²தி || 18 ||

அகீர்தயன்னித³ம் ஸ்தோத்ரம் கத²ம் ப⁴க்தோ ப⁴விஷ்யதி |
நித்யம் ஸங்கீர்தனாஶக்த꞉ கீர்தயேத்புண்யவாஸரே || 19 ||

ஸங்க்ராந்தௌ விஷுவே சைவ ஸ்வஜன்மத்ரிதயே(அ)யனே |
நவம்யாம் வா சதுர்த³ஶ்யாம் ஸிதாயாம் ஶுக்ரவாஸரே || 20 ||

கீர்தயேன்னாமஸாஹஸ்ரம் பௌர்ணமாஸ்யாம் விஶேஷத꞉ |
பௌர்ணமாஸ்யாம் சந்த்³ரபி³ம்பே³ த்⁴யாத்வா ஶ்ரீலலிதாம்பி³காம் || 21 ||

பஞ்சோபசாரைஸ்ஸம்பூஜ்ய படே²ன்னாமஸாஹஸ்ரகம் |
ஸர்வேரோகா³꞉ ப்ரணஶ்யந்தி தீ³ர்கா⁴யுஷ்யம் ச விந்த³தி || 22 ||

அயமாயுஷ்கரோ நாம ப்ரயோக³꞉ கல்பசோதி³த꞉ |
ஜ்வரார்தம் ஶிரஸி ஸ்ப்ருஷ்ட்வா படே²ன்னாமஸஹஸ்ரகம் || 23 ||

தத்க்ஷணாத்ப்ரஶமம் யாதி ஶிரோபா³தா⁴ ஜ்வரோபிச |
ஸர்வவ்யாதி⁴னிவ்ருத்த்யர்த²ம் ஸ்பஷ்ட்வா ப⁴ஸ்ம படே²தி³த³ம் || 24 ||

தத்³ப⁴ஸ்மதா⁴ரணாதே³வ நஶ்யந்தி வ்யாத⁴ய꞉ க்ஷணாத் |
ஜலம் ஸம்மந்த்ர்ய கும்ப⁴ஸ்த²ம் நாமஸாஹஸ்ரதோ முனே || 25 ||

அபி⁴ஷிஞ்சேத்³க்³ரஹக³ஸ்தான் க்³ரஹா நஶ்யந்தி தத்க்ஷணாத் |
ஸுதா⁴ஸாக³ரமத்⁴யஸ்தா²ம் த்⁴யாத்வா ஶ்ரீலலிதாம்பி³காம் || 26 ||

ய꞉ படே²ன்னாமஸாஹஸ்ரம் விஷம் தஸ்ய வினஶ்யதி |
வந்த்⁴யானாம் புத்ரலாபா⁴ய நாமஸாஹஸ்ரமந்த்ரிதம் || 27 ||

நவனீதம் ப்ரத³த்³யாத்து புத்ரலாபோ⁴ ப⁴வேத்³த்⁴ருவம் |
தே³வ்யா꞉ பாஶேன ஸம்ப³த்³தா⁴ மாக்ருஷ்டாமங்குஶேன ச || 28 ||

த்⁴யாத்வாபீ⁴ஷ்டாம்ஸ்த்ரியம் ராத்ரௌ ஜபேன்னாமஸஹஸ்ரகம் |
ஆயாதி ஸ்வஸமீபம் ஸா யத்³யப்யந்த꞉புரம் க³தா || 29 ||

ராஜாகர்ஷணகாமஶ்சேத்³ராஜாவஸத²தி³ங்முக²꞉ |
த்ரிராத்ரம் ய꞉ படே²தே³தத் ஶ்ரீதே³வீத்⁴யானதத்பர꞉ || 30 ||

ஸ ராஜா பாரவஶ்யேன துரங்க³ம் வா மதங்க³ஜம் |
ஆருஹ்யாயாதி நிகடம் தா³ஸவத்ப்ரணிபத்ய ச || 31 ||

தஸ்மை ராஜ்யம் ச கோஶம் ச த³த்³யாதே³வ வஶம் க³த꞉ |
ரஹஸ்யனாமஸாஹஸ்ரம் ய꞉ கீர்தயதி நித்யஶ꞉ || 32 ||

தன்முகா²லோகமாத்ரேண முஹ்யேல்லோகத்ரயம் முனே |
யஸ்த்வித³ம் நாமஸாஹஸ்ரம் ஸக்ருத்பட²தி ஶக்திமான் || 33 ||

தஸ்ய யே ஶத்ரவஸ்தேஷாம் நிஹந்தா ஶரபே⁴ஶ்வர꞉ |
யோ வாபி⁴சாரம் குருதே நாமஸாஹஸ்ரபாட²கே || 34 ||

நிர்வர்த்ய தத்க்ரியா ஹன்யாத் தம் வை ப்ரத்யங்கி³ராஸ்ஸ்வயம் |
யே க்ரூரத்³ருஷ்ட்யா வீக்ஷந்தே நாமஸாஹஸ்ரபாட²கம் || 35 ||

தானந்தா⁴ன்குருதே க்ஷிபம் ஸ்வயம் மார்தாண்ட³பை⁴ரவ꞉ |
த⁴னம் யோ ஹரதே சோரைர்னாமஸாஹஸ்ரஜாபின꞉ || 36 ||

யத்ர யத்ர ஸ்தி²தம் வாபி க்ஷேத்ரபாலோ நிஹந்தி தம் |
வித்³யாஸு குருதே வாத³ம் யோ வித்³வான்னாமஜாபினா || 37 ||

தஸ்ய வாக் ஸ்தம்ப⁴னம் ஸத்³ய꞉ கரோதி நகுலேஶ்வரீ |
யோ ராஜா குருதே வைரம் நாமஸாஹஸ்ரஜாபினா || 38 ||

சதுரங்க³ப³லம் தஸ்ய த³ண்டி³னீ ஸம்ஹாரேத்ஸ்வயம் |
ய꞉ படே²ன்னாமஸாஹஸ்ரம் ஷண்மாஸம் ப⁴க்திஸம்யுத꞉ || 39 ||

லக்ஷ்மீஶ்சாஞ்சல்யரஹிதா ஸதா³ திஷ்ட²தி தத்³க்³ருஹே |
மாஸமேகம் ப்ரதிதி³னம் த்ரிவாரம் ய꞉ படே²ன்னர꞉ || 40 ||

பா⁴ரதீ தஸ்ய ஜிஹ்வாக்³ரரங்கே³ ந்ருத்யதி நித்யஶ꞉ |
யஸ்த்வேகவாரம் பட²தி பக்ஷமாத்ரமதந்த்³ரித꞉ || 41 ||

முஹ்யந்தி காமவஶகா³ ம்ருகா³க்ஷ்யஸ்தஸ்ய வீக்ஷணாத் |
ய꞉ படே²ன்னாமஸாஹஸ்ரம் ஜன்மமத்⁴யே ஸக்ருன்னர꞉ || 42 ||

தத்³த்³ருஷ்டிகோ³சராஸ்ஸர்வே முச்யந்தே ஸர்வகில்பி³ஷை꞉ |
யோ வேத்தி நாமஸாஹஸ்ரம் தஸ்மை தே³யம் த்³விஜன்மனே || 43 ||

அன்னம் வஸ்த்ரம் த⁴னம் தா⁴ன்யம் நான்யேப்⁴யஸ்து கதா³சன |
ஶ்ரீமந்த்ரராஜம் யோ வேத்தி ஶ்ரீசக்ரம் யஸ்ஸமர்சதி || 44 ||

ய꞉ கீர்தயதி நாமானி தம் ஸத்பாத்ரம் விது³ர்பு³தா⁴꞉ |
தஸ்மை தே³யம் விஶேஷேண ஶ்ரீதே³வீப்ரீதிமிச்ச²தா || 45 ||

ந கீர்தயதி நாமானி மந்த்ரராஜம் ந வேத்தி ய꞉ |
பஶுதுல்யஸ்ஸவிஜ்ஞேயஸ்தஸ்மை த³த்தம் நிரர்த²கம் || 46 ||

பரீக்ஷ்ய வித்³யாவிது³ஷஸ்தேப்⁴யோ த³த்³யாத்³விசக்ஷண꞉ |
ஶ்ரீமந்த்ரராஜஸத்³ருஶோ யதா² மந்த்ரோ ந வித்³யதே || 47 ||

தே³வதா லலிதாதுல்யா யதா² நாஸ்தி க⁴டோத்³ப⁴வ |
ரஹஸ்யனாமஸாஹஸ்ரதுல்யா நாஸ்தி ததா² ஸ்துதி꞉ || 48 ||

லிகி²த்வா புஸ்தகே யஸ்து நாமஸாஹஸ்ரமுத்தமம் |
ஸமர்சயேத்ஸதா³ ப⁴க்த்யா தஸ்ய துஷ்யதி ஸுந்த³ரீ || 49 ||

ப³ஹுனாத்ர கிமுக்தேன ஶ்ருணு த்வம் கும்ப⁴ஸம்ப⁴வ |
நானேன ஸத்³ருஶம் ஸ்தோத்ரம் ஸர்வதந்த்ரேஷு வித்³யதே || 50 ||

தஸ்மாது³பாஸகோ நித்யம் கீர்தயேதி³த³மாத³ராத் |
ஏபி⁴ர்னாமஸஹஸ்ரைஸ்து ஶ்ரீசக்ரம் யோ(அ)ர்சயேத்ஸக்ருத் || 51 ||

பத்³மைர்வா துலஸீபுஷ்பை꞉ கல்ஹாரைர்வா கத³ம்ப³கை꞉ |
சம்பகைர்ஜாதிகுஸுமைர்மல்லிகாகரவீரகை꞉ || 52 ||

உத்பலைர்பி³ல்வபத்ரைர்வா குந்த³கேஸரபாடலை꞉ |
அன்யைஸ்ஸுக³ந்தி⁴குஸுமை꞉ கேதகீமாத⁴வீமுகை²꞉ || 53 ||

தஸ்ய புண்யப²லம் வக்தும் ந ஶக்னோதி மஹேஶ்வர꞉ |
ஸா வேத்தி லலிதாதே³வீ ஸ்வசக்ரார்சனஜம் ப²லம் || 54 ||

அன்யே கத²ம் விஜானீயுர்ப்³ரஹ்மாத்³யாஸ்ஸ்வல்பமேத⁴ஸ꞉ |
ப்ரதிமாஸம் பௌர்ணமாஸ்யாமேபீ⁴ர்னாமஸஹஸ்ரகை꞉ || 55 ||

ராத்ரௌ யஶ்சக்ரராஜஸ்தா²மர்சயேத்பரதே³வதாம் |
ஸ ஏவ லலிதாரூபஸ்தத்³ரூபா லலிதா ஸ்வயம் || 56 ||

நைதயோர்வித்³யதே பே⁴தோ³ பே⁴த³க்ருத்பாபக்ருத்³ப⁴வேத் |
மஹானவம்யாம் யோ ப⁴க்த꞉ ஶ்ரீதே³வீம் சக்ரமத்⁴யகா³ம் || 57 ||

அர்சயேன்னாமஸாஹஸ்ரைஸ்தஸ்ய முக்தி꞉ கரேஸ்தி²தா |
யஸ்து நாமஸஹஸ்ரேண ஶுக்ரவாரே ஸமர்சயேத் || 58 ||

சக்ரராஜே மஹாதே³வீம் தஸ்ய புண்யப²லம் ஶ்ருணு |
ஸர்வான்காமானவாப்யேஹ ஸர்வஸௌபா⁴க்³யஸம்யுத꞉ || 59 ||

புத்ரபௌத்ராதி³பி⁴ர்யுக்தோ பு⁴க்த்வா போ⁴கா³ன்யதே²ப்ஸிதான் |
அந்தே ஶ்ரீலலிதாதே³வ்யாஸ்ஸாயுஜ்யமதிது³ர்லப⁴ம் || 60 ||

ப்ரார்த²னீயம் ஶிவாத்³யைஶ்ச ப்ராப்னோத்யேவ ந ஸம்ஶய꞉ |
யஸ்ஸஹஸ்ரம் ப்³ராஹ்மணானாமேபி⁴ர்னாமஸஹஸ்ரகை꞉ || 61 ||

ஸமர்ச்ய போ⁴ஜயேத்³ப⁴க்த்யா பாயஸாபூபஷட்³ரஸை꞉ |
தஸ்மை ப்ரீணாதி லலிதா ஸ்வஸாம்ராஜ்யம் ப்ரயச்ச²தி || 62 ||

ந தஸ்ய து³ர்லப⁴ம் வஸ்து த்ரிஷு லோகேஷு வித்³யதே |
நிஷ்காம꞉ கீர்தயேத்³யஸ்து நாமஸாஹஸ்ரமுத்தமம் || 63 ||

ஸ ப்³ரஹ்மஜ்ஞானமாப்னோதி யேன முச்யேத ப³ந்த⁴னாத் |
த⁴னார்தீ² த⁴னமாப்னோதி யஶோ(அ)ர்தீ² சாப்னுயாத்³யஶ꞉ || 64 ||

வித்³யார்தீ² சாப்னுயாத்³வித்³யாம் நாமஸாஹஸ்ரகீர்தனாத் |
நானேன ஸத்³ருஶம் ஸ்தோத்ரம் போ⁴க³மோக்ஷப்ரத³ம் முனே || 65 ||

கீர்தனீயமித³ம் தஸ்மாத்³போ⁴க³மோக்ஷார்தி²பி⁴ர்னரை꞉ |
சதுராஶ்ரமனிஷ்டை²ஶ்ச கீர்தனீயமித³ம் ஸதா³ || 66 ||

ஸ்வத⁴ர்மஸமனுஷ்டா²னவைகல்யபரிபூர்தயே |
கலௌ பாபைகப³ஹுளே த⁴ர்மானுஷ்டா²னவர்ஜிதே || 67 ||

நாமஸங்கீர்தனம் முக்த்வா ந்ரூணாம் நான்யத்பராயணம் |
லௌகிகாத்³வசனான்முக்²யம் விஷ்ணுனாமானுகீர்தனம் || 68 ||

விஷ்ணுனாமாஸஹஸ்ராச்ச ஶிவனாமைகமுத்தமம் |
ஶிவனாமஸஹஸ்ராச்ச தே³வ்யானாமைகமுத்தமம் || 69 ||

தே³வீனாமஸஹஸ்ராணி கோடிஶஸ்ஸந்தி கும்ப⁴ஜ |
தேஷு முக்²யம் த³ஶவித⁴ம் நாமஸாஹஸ்ரமுச்யதே || 70 ||

க³ங்கா³ ப⁴வானீ கா³யத்ரீ காளீ லக்ஷ்மீ꞉ ஸரஸ்வதீ |
ராஜராஜேஶ்வரீ பா³லா ஶ்யாமலா லலிதா த³ஶ || 71 ||

ரஹஸ்யனாமஸாஹஸ்ரம் முக்²யம் த³ஶஸு தேஷ்வபி |
தஸ்மாத்தத்கீர்தயேன்னித்யம் கலிதோ³ஷனிவ்ருத்தயே || 72 ||

முக்²யம் ஶ்ரீமாத்ருனாமேதி ந ஜானந்தி விமோஹிதா꞉ |
விஷ்ணுனாமபரா꞉ கேசிச்சி²வனாமபரா꞉ பரே || 73 ||

ந கஶ்சித³பி லோகேஷு லலிதானாமதத்பர꞉ |
யேனான்யதே³வதானாம கீர்திதம் ஜன்மகோடிஷு || 74 ||

தஸ்யைவ ப⁴வதி ஶ்ரத்³தா⁴ ஶ்ரீதே³வீனாமகீர்தனே |
சரமே ஜன்மனி யதா² ஶ்ரீவித்³யோபாஸகோ ப⁴வேத் || 75 ||

நாமஸாஹஸ்ரபாட²ஶ்ச ததா² சரமஜன்மனி |
யதை²வ விரளா லோகே ஶ்ரீவித்³யாராஜவேதி³ன꞉ || 76 ||

ததை²வ விரளா கு³ஹ்யா நாமஸாஹஸ்ரபாட²கா꞉ |
மந்த்ரராஜஜபஶ்சைவ சக்ரராஜார்சனம் ததா² || 77 ||

ரஹஸ்யனாமபாட²ஶ்ச நால்பஸ்ய தபஸ꞉ ப²லம் |
அபட²ன்னாமஸாஹஸ்ரம் ப்ரீணயேத்³யோ மஹேஶ்வரீம் || 78 ||

ஸ சக்ஷுஷா வினா ரூபம் பஶ்யேதே³வ விமூட⁴தீ⁴꞉ |
ரஹஸ்யனாமஸாஹஸ்ரம் த்யக்த்வா யஸ்ஸித்³தி⁴காமுக꞉ || 79 ||

ஸ போ⁴ஜனம் வினா நூனம் க்ஷுன்னிவ்ருத்திமபீ⁴ப்ஸதி |
யோ ப⁴க்தோ லலிதா தே³வ்யாஸ்ஸ நித்யம் கீர்தயே தி³த³ம் || 80 ||

நான்யதா² ப்ரீயதே தே³வீ கல்பகோடிஶதைரபி |
தஸ்மாத்³ரஹஸ்யனாமானி ஶ்ரீமாது꞉ ப்ரீதயே படே²த் || 81 ||

இதி தே கதி²தம் ஸ்தோத்ரம் ரஹஸ்யம் கதி²தம் மயா |
நாவித்³யாவேதி³னே ப்³ரூயான்னாப⁴க்தாய கதா³சன || 82 ||

யதை²வ கோ³ப்யா ஶ்ரீவித்³யா ததா² கோ³ப்யாமித³ம் முனே |
பஶுதுல்யேஷு ந ப்³ரூயாஜ்ஜனேஷு ஸ்தோத்ரமுத்தமம் || 83 ||

யோ வா த³தா³தி மூடா⁴த்மா ஶ்ரீவித்³யாரஹிதாய ச |
தஸ்மை குப்யந்தி யோகி³ன்யஸ்ஸோனர்த²ஸ்ஸுமஹான் ஸ்ம்ருத꞉ || 84 ||

ரஹஸ்யனாமஸாஹஸ்ரம் தஸ்மாத்ஸங்கோ³பயேதி³த³ம் |
ஸ்வாதந்த்ர்யேண மயா நோக்தம் தவாபி கலஶோத்³ப⁴வ || 85 ||

லலிதாப்ரேரணேனைவ மயோக்தம் ஸ்தோத்ரமுத்தமம் |
கீர்தயத்வமித³ம் ப⁴க்த்வா கும்ப⁴யோனே நிரந்தரம் || 86 ||

தேன துஷ்டா மஹாதே³வீ தவாபீ⁴ஷ்டம் ப்ரதா³ஸ்யதி |
இத்யுக்த்வா ஶ்ரீஹயக்³ரீவோ த்⁴யாத்யா ஶ்ரீலலிதாம்பி³காம் || 87 ||

ஆனந்த³மக்³னஹ்ருத³யஸ்ஸத்³ய꞉ புலகிதோ(அ)ப⁴வத் |

| இதி ஶ்ரீ ப்³ரஹ்மாண்ட³புராணே உத்தரக²ண்டே³ ஶ்ரீஹயக்³ரீவாக³ஸ்த்யஸம்வாதே³ ஶ்ரீலலிதாஸஹஸ்ரனாமஸாஹஸ்ரப²லனிரூபணம் நாம
த்ருதீயோ(அ)த்⁴யாய꞉ |

|| இதி ஶ்ரீலலிதா ரஹஸ்யனாமஸ்தோத்ரரத்னம் ஸமாப்தம் ||

Also Read:

Sri Lalitha Sahasranama Stotram Uttarapeetika Lyrics in English | Hindi | Kannada | Telugu | Tamil

Add Comment

Click here to post a comment