Durga Stotram

Sri Manasa Devi Mantra Lyrics in Kannada

Sri Manasa Devi Mantra in Kannada:

॥ ಶ್ರೀ ಮನಸಾ ದೇವೀ ಮೂಲಮಂತ್ರಂ ॥

ಧ್ಯಾನಂ |
ಶ್ವೇತಚಂಪಕವರ್ಣಾಭಾಂ ರತ್ನಭೂಷಣಭೂಷಿತಾಮ್ |
ವಹ್ನಿಶುದ್ಧಾಂಶುಕಾಧಾನಾಂ ನಾಗಯಜ್ಞೋಪವೀತಿನೀಮ್ ||
ಮಹಾಜ್ಞಾನಯುತಾಂ ಚೈವ ಪ್ರವರಾಂ ಜ್ಞಾನಿನಾಂ ಸತಾಮ್ |
ಸಿದ್ಧಾಧಿಷ್ಟಾತೃದೇವೀಂ ಚ ಸಿದ್ಧಾಂ ಸಿದ್ಧಿಪ್ರದಾಂ ಭಜೇ ||

ಪಂಚೋಪಚಾರ ಪೂಜಾ |
ಓಂ ನಮೋ ಮನಸಾಯೈ – ಗಂಧಂ ಪರಿಕಲ್ಪಯಾಮಿ |
ಓಂ ನಮೋ ಮನಸಾಯೈ – ಪುಷ್ಪಂ ಪರಿಕಲ್ಪಯಾಮಿ |
ಓಂ ನಮೋ ಮನಸಾಯೈ – ಧೂಪಂ ಪರಿಕಲ್ಪಯಾಮಿ |
ಓಂ ನಮೋ ಮನಸಾಯೈ – ದೀಪಂ ಪರಿಕಲ್ಪಯಾಮಿ |
ಓಂ ನಮೋ ಮನಸಾಯೈ – ನೈವೇದ್ಯಂ ಪರಿಕಲ್ಪಯಾಮಿ |

ಮೂಲಮಂತ್ರಂ |
ಓಂ ಹ್ರೀಂ ಶ್ರೀಂ ಕ್ರೀಂ ಐಂ ಮಾನಸಾ ದೇವ್ಯೈ ಸ್ವಾಹಾ ||

ಇತಿ ಶ್ರೀಬ್ರಹ್ಮವೈವರ್ತಮಹಾಪುರಾಣೇ ಮೂಲಕಲ್ಪತರುರ್ನಾಮ ದ್ವಾದಶಾಕ್ಷರ ಮೂಲಮಂತ್ರಮ್ ||

Also Read:

Sri Manasa Devi Mantra Lyrics in English | Hindi |Kannada | Telugu | Tamil

Add Comment

Click here to post a comment