Templesinindiainfo

Best Spiritual Website

Sri Manasa Devi Stotram (Mahendra Krutam) Lyrics in Kannada

Sri Manasa Devi Stotram (Mahendra Krutam) in Kannada:

॥ ಶ್ರೀ ಮನಸಾ ದೇವೀ ಸ್ತೋತ್ರಂ ॥

ಮಹೇಂದ್ರ ಉವಾಚ |
ದೇವಿ ತ್ವಾಂ ಸ್ತೋತುಮಿಚ್ಛಾಮಿ ಸಾಧ್ವೀನಾಂ ಪ್ರವರಾಂ ವರಾಮ್ |
ಪರಾತ್ಪರಾಂ ಚ ಪರಮಾಂ ನ ಹಿ ಸ್ತೋತುಂ ಕ್ಷಮೋಽಧುನಾ || ೧ ||

ಸ್ತೋತ್ರಾಣಾಂ ಲಕ್ಷಣಂ ವೇದೇ ಸ್ವಭಾವಾಖ್ಯಾನತಃ ಪರಮ್ |
ನ ಕ್ಷಮಃ ಪ್ರಕೃತಿಂ ವಕ್ತುಂ ಗುಣಾನಾಂ ತವ ಸುವ್ರತೇ || ೨ ||

ಶುದ್ಧಸತ್ತ್ವಸ್ವರೂಪಾ ತ್ವಂ ಕೋಪಹಿಂಸಾವಿವರ್ಜಿತಾ |
ನ ಚ ಶಪ್ತೋ ಮುನಿಸ್ತೇನ ತ್ಯಕ್ತಯಾ ಚ ತ್ವಯಾ ಯತಃ || ೩ ||

ತ್ವಂ ಮಯಾ ಪೂಜಿತಾ ಸಾಧ್ವಿ ಜನನೀ ಚ ಯಥಾಽದಿತಿಃ |
ದಯಾರೂಪಾ ಚ ಭಗಿನೀ ಕ್ಷಮಾರೂಪಾ ಯಥಾ ಪ್ರಸೂಃ || ೪ ||

ತ್ವಯಾ ಮೇ ರಕ್ಷಿತಾಃ ಪ್ರಾಣಾ ಪುತ್ರದಾರಾಃ ಸುರೇಶ್ವರಿ |
ಅಹಂ ಕರೋಮಿ ತ್ವಾಂ ಪೂಜ್ಯಾಂ ಮಮ ಪ್ರೀತಿಶ್ಚ ವರ್ಧತೇ || ೫ ||

ನಿತ್ಯಂ ಯದ್ಯಪಿ ಪೂಜ್ಯಾ ತ್ವಂ ಭವೇಽತ್ರ ಜಗದಂಬಿಕೇ |
ತಥಾಽಪಿ ತವ ಪೂಜಾಂ ವೈ ವರ್ಧಯಾಮಿ ಪುನಃ ಪುನಃ || ೬ ||

ಯೇ ತ್ವಾಮಾಷಾಢಸಂಕ್ರಾಂತ್ಯಾಂ ಪೂಜಯಿಷ್ಯಂತಿ ಭಕ್ತಿತಃ |
ಪಂಚಮ್ಯಾಂ ಮನಸಾಖ್ಯಾಯಾಂ ಮಾಸಾಂತೇ ವಾ ದಿನೇ ದಿನೇ || ೭ ||

ಪುತ್ರಪೌತ್ರಾದಯಸ್ತೇಷಾಂ ವರ್ಧಂತೇ ಚ ಧನಾನಿ ಚ |
ಯಶಸ್ವಿನಃ ಕೀರ್ತಿಮಂತೋ ವಿದ್ಯಾವಂತೋ ಗುಣಾನ್ವಿತಾಃ || ೮ ||

ಯೇ ತ್ವಾಂ ನ ಪೂಜಯಿಷ್ಯಂತಿ ನಿಂದಂತ್ಯಜ್ಞಾನತೋ ಜನಾಃ |
ಲಕ್ಷ್ಮೀಹೀನಾ ಭವಿಷ್ಯಂತಿ ತೇಷಾಂ ನಾಗಭಯಂ ಸದಾ || ೯ ||

[|| ಸ್ತೋತ್ರಂ ||]
ತ್ವಂ ಸ್ವರ್ಗಲಕ್ಷ್ಮೀಃ ಸ್ವರ್ಗೇ ಚ ವೈಕುಂಠೇ ಕಮಲಾ ಕಲಾ |
ನಾರಾಯಣಾಂಶೋ ಭಗವಾನ್ ಜರತ್ಕಾರುರ್ಮುನೀಶ್ವರಃ || ೧೦ ||

ತಪಸಾ ತೇಜಸಾ ತ್ವಾಂ ಚ ಮನಸಾ ಸಸೃಜೇ ಪಿತಾ |
ಅಸ್ಮಾಕಂ ರಕ್ಷಣಾಯೈವ ತೇನ ತ್ವಂ ಮನಸಾಭಿಧಾ || ೧೧ ||

ಮನಸಾ ದೇವಿತುಂ ಶಕ್ತಾ ಚಾತ್ಮನಾ ಸಿದ್ಧಯೋಗಿನೀ |
ತೇನ ತ್ವಂ ಮನಸಾದೇವೀ ಪೂಜಿತಾ ವಂದಿತಾ ಭವೇ || ೧೨ ||

ಯಾಂ ಭಕ್ತ್ಯಾ ಮಾನಸಾ ದೇವಾಃ ಪೂಜಯಂತ್ಯನಿಶಂ ಭೃಶಮ್ |
ತೇನ ತ್ವಾಂ ಮನಸಾದೇವೀಂ ಪ್ರವದಂತಿ ಪುರಾವಿದಃ || ೧೩ ||

ಸತ್ತ್ವರೂಪಾ ಚ ದೇವೀ ತ್ವಂ ಶಶ್ವತ್ಸತ್ತ್ವನಿಷೇವಯಾ |
ಯೋ ಹಿ ಯದ್ಭಾವಯೇನ್ನಿತ್ಯಂ ಶತಂ ಪ್ರಾಪ್ನೋತಿ ತತ್ಸಮಮ್ || ೧೪ ||

[|| ಫಲಶ್ರುತಿ ||]
ಇಂದ್ರಶ್ಚ ಮನಸಾಂ ಸ್ತುತ್ವಾ ಗೃಹೀತ್ವಾ ಭಗಿನೀಂ ಚ ತಾಮ್ |
ನಿರ್ಜಗಾಮಸ್ವ ಭವನಂ ಭೂಷಾವಾಸ ಪರಿಚ್ಛದಾಮ್ || ೧೫ ||

ಪುತ್ರೇಣ ಸಾರ್ಧಂ ಸಾ ದೇವೀ ಚಿರಂ ತಸ್ಥೌ ಪಿತುರ್ಗೃಹೇ |
ಭ್ರಾತೃಭಿಃ ಪೂಜಿತಾ ಶಶ್ವನ್ಮಾನ್ಯಾವನ್ದ್ಯಾ ಚ ಸರ್ವತಃ || ೧೬ ||

ಗೋಲೋಕಾತ್ಸುರಭೀ ಬ್ರಹ್ಮಂಸ್ತತ್ರಾಗತ್ಯ ಸುಪೂಜಿತಾಮ್ |
ಇದಂ ಸ್ತೋತ್ರಂ ಪುಣ್ಯಬೀಜಂ ತಾಂ ಸಂಪೂಜ್ಯ ಚ ಯಃ ಪಠೇತ್ || ೧೭ ||

ತಸ್ಯ ನಾಗಭಯಂ ನಾಸ್ತಿ ತಸ್ಯವಂಶೇ ಭವೇಚ್ಚ ಯಃ |
ವಿಷಂ ಭವೇತ್ಸುಧಾತುಲ್ಯಂ ಸಿದ್ಧಸ್ತೋತ್ರಂ ಯದಾ ಪಠೇತ್ || ೧೮ ||

ಪಂಚಲಕ್ಷಜಪೇನೈವ ಸಿದ್ಧಸ್ತೋತ್ರೋ ಭವೇನ್ನರಃ |
ಸರ್ಪಶಾಯೀ ಭವೇತ್ಸೋಽಪಿ ನಿಶ್ಚಿತಂ ಸರ್ಪವಾಹನಃ || ೧೯ ||

ಇತಿ ಶ್ರೀಬ್ರಹ್ಮವೈವರ್ತೇಮಹಾಪುರಾಣೇ ದ್ವಿತೀಯೇಪ್ರಕೃತಿಖಂಡೇ ಮನಸೋಪಾಖ್ಯಾನೇ ಮಹೇಂದ್ರ ಕೃತ ಶ್ರೀಮನಸಾದೇವೀ ಸ್ತೋತ್ರಂ ಸಂಪೂರ್ಣಮ್ ||

Also Read:

Sri Manasa Devi Stotram (Mahendra Krutam) Lyrics in English | Hindi |Kannada | Telugu | Tamil

Sri Manasa Devi Stotram (Mahendra Krutam) Lyrics in Kannada

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Scroll to top