Templesinindiainfo

Best Spiritual Website

Sri Matangi Ashtottara Shatanama Stotram Lyrics in Tamil

Sri Matangi Ashtottara Shatanamavali in Tamil:

॥ ஶ்ரீ மாதங்கீ³ அஷ்டோத்தரஶதனாம ஸ்தோத்ரம் ॥
ஶ்ரீ பை⁴ரவ்யுவாச –
ப⁴க³வன் ஶ்ரோதுமிச்சா²மி மாதங்க்³யாஶ்ஶதனாமகம் |
யத்³கு³ஹ்யம் ஸர்வதந்த்ரேஷு ந கேனாபி ப்ரகாஶிதம் || 1 ||

ஶ்ரீ பை⁴ரவ உவாச –
ஶ்ருணு தே³வி ப்ரவக்ஷ்யாமி ரஹஸ்யாதிரஹஸ்யகம் |
நாக்²யேயம் யத்ர குத்ராபி பட²னீயம் பராத்பரம் || 2 ||

யஸ்யைகவாரபட²னாத்ஸர்வே விக்⁴னா உபத்³ரவா꞉ |
நஶ்யந்தி தத்க்ஷணாத்³தே³வி வஹ்னினா தூலராஶிவத் || 3 ||

ப்ரஸன்னா ஜாயதே தே³வீ மாதங்கீ³ சாஸ்ய பாட²த꞉ |
ஸஹஸ்ரனாமபட²னே யத்ப²லம் பரிகீர்திதம் |
தத்கோடிகு³ணிதம் தே³வீ நாமாஷ்டஶதகம் ஶுப⁴ம் || 4 ||

அஸ்ய ஶ்ரீமாதங்கீ³ஶதனாம்னாம் ப⁴க³வான்மதங்க³ ருஷி꞉ அனுஷ்டுப்ச²ந்த³꞉ ஶ்ரீ மாதங்கீ³ தே³வதா ஶ்ரீ மாதங்கீ³ ப்ரீதயே ஜபே வினியோக³꞉ |

ஓம் மஹாமத்தமாதங்கி³னீ ஸித்³தி⁴ரூபா
ததா² யோகி³னீ ப⁴த்³ரகாளீ ரமா ச |
ப⁴வானீ ப⁴யப்ரீதிதா³ பூ⁴தியுக்தா
ப⁴வாராதி⁴தா பூ⁴திஸம்பத்கரீ ச || 1 ||

ஜனாதீ⁴ஶமாதா த⁴னாகா³ரத்³ருஷ்டி-
ர்த⁴னேஶார்சிதா தீ⁴ரவாஸீ வராங்கீ³ |
ப்ரக்ருஷ்டா ப்ரபா⁴ரூபிணீ காமரூபா
ப்ரஹ்ருஷ்டா மஹாகீர்திதா³ கர்ணனாலீ || 2 ||

கராளீ ப⁴கா³ கோ⁴ரரூபா ப⁴கா³ங்கீ³
ப⁴கா³க்²யா ப⁴க³ப்ரீதிதா³ பீ⁴மரூபா |
ப⁴வானீ மஹாகௌஶிகீ கோஶபூர்ணா
கிஶோரீ கிஶோரப்ரியா நந்த³ஈஹா || 3 ||

மஹாகாரணா(அ)காரணா கர்மஶீலா
கபாலீ ப்ரஸித்³தா⁴ மஹாஸித்³த⁴க²ண்டா³ |
மகாரப்ரியா மானரூபா மஹேஶீ
மஹோல்லாஸினீ லாஸ்யலீலாலயாங்கீ³ || 4 ||

க்ஷமா க்ஷேமஶீலா க்ஷபாகாரிணீ சா-
(அ)க்ஷயப்ரீதிதா³ பூ⁴தியுக்தா ப⁴வானீ |
ப⁴வாராதி⁴தா பூ⁴திஸத்யாத்மிகா ச
ப்ரபோ⁴த்³பா⁴ஸிதா பா⁴னுபா⁴ஸ்வத்கரா ச || 5 ||

த⁴ராதீ⁴ஶமாதா த⁴னாகா³ரத்³ருஷ்டி-
ர்த⁴னேஶார்சிதா தீ⁴வரா தீ⁴வராங்கீ³ |
ப்ரக்ருஷ்டா ப்ரபா⁴ரூபிணீ ப்ராணரூபா
ப்ரக்ருஷ்டஸ்வரூபா ஸ்வரூபப்ரியா ச || 6 ||

சலத்குண்ட³லா காமினீ காந்தயுக்தா
கபாலா(அ)சலா காலகோத்³தா⁴ரிணீ ச |
கத³ம்ப³ப்ரியா கோடரீ கோடதே³ஹா
க்ரமா கீர்திதா³ கர்ணரூபா ச லக்ஷ்மீ꞉ || 7 ||

க்ஷமாங்கீ³ க்ஷயப்ரேமரூபா க்ஷபா ச
க்ஷயாக்ஷா க்ஷயாக்²யா க்ஷயாப்ராந்தரா ச |
க்ஷவத்காமினீ க்ஷாரிணீ க்ஷீரபூஷா
ஶிவாங்கீ³ ச ஶாகம்ப⁴ரீ ஶாகதே³ஹா || 8 ||

மஹாஶாகயஜ்ஞா ப²லப்ராஶகா ச
ஶகாஹ்வா(அ)ஶகாஹ்வா ஶகாக்²யா ஶகா ச |
ஶகாக்ஷாந்தரோஷா ஸுரோஷா ஸுரேகா²
மஹாஶேஷயஜ்ஞோபவீதப்ரியா ச || 9 ||

ஜயந்தீ ஜயா ஜாக்³ரதீ யோக்³யரூபா
ஜயாங்கா³ ஜபத்⁴யானஸந்துஷ்டஸஞ்ஜ்ஞா |
ஜயப்ராணரூபா ஜயஸ்வர்ணதே³ஹா
ஜயஜ்வாலினீ யாமினீ யாம்யரூபா || 10 ||

ஜக³ன்மாத்ருரூபா ஜக³த்³ரக்ஷணா ச
ஸ்வதா⁴வௌஷட³ந்தா விலம்பா³(அ)விலம்பா³ |
ஷட³ங்கா³ மஹாலம்ப³ரூபா(அ)ஸிஹஸ்தா-
பதா³ஹாரிணீ ஹாரிணீ ஹாரிணீ ச || 11 ||

மஹாமங்க³ளா மங்க³ளப்ரேமகீர்தி-
ர்னிஶும்ப⁴க்ஷிதா³ ஶும்ப⁴த³ர்பாபஹா ச |
ததா²னந்த³பீ³ஜாதி³முக்திஸ்வரூபா
ததா² சண்ட³முண்டா³பதா³ முக்²யசண்டா³ || 12 ||

ப்ரசண்டா³(அ)ப்ரசண்டா³ மஹாசண்ட³வேகா³
சலச்சாமரா சாமராசந்த்³ரகீர்தி꞉ |
ஸுசாமீகரா சித்ரபூ⁴ஷோஜ்ஜ்வலாங்கீ³
ஸுஸங்கீ³தகீ³தா ச பாயாத³பாயாத் || 13 ||

இதி தே கதி²தம் தே³வி நாம்னாமஷ்டோத்தரம் ஶதம் |
கோ³ப்யம் ச ஸர்வதந்த்ரேஷு கோ³பனீயம் ச ஸர்வதா³ || 14 ||

ஏதஸ்ய ஸததாப்⁴யாஸாத்ஸாக்ஷாத்³தே³வோ மஹேஶ்வர꞉ |
த்ரிஸந்த்⁴யம் ச மஹாப⁴க்த்யா பட²னீயம் ஸுகோ²த³யம் || 15 ||

ந தஸ்ய து³ஷ்கரம் கிஞ்சிஜ்ஜாயதே ஸ்பர்ஶத꞉ க்ஷணாத் |
ஸ்வக்ருதம் யத்ததே³வாப்தம் தஸ்மாதா³வர்தயேத்ஸதா³ || 16 ||

ஸதை³வ ஸன்னிதௌ⁴ தஸ்ய தே³வீ வஸதி ஸாத³ரம் |
அயோகா³ யே த ஏவாக்³ரே ஸுயோகா³ஶ்ச ப⁴வந்தி வை || 17 ||

த ஏவமித்ரபூ⁴தாஶ்ச ப⁴வந்தி தத்ப்ரஸாத³த꞉ |
விஷாணி நோபஸர்பந்தி வ்யாத⁴யோ ந ஸ்ப்ருஶந்தி தான் || 18 ||

லூதாவிஸ்போ²டகாஸ்ஸர்வே ஶமயந்தி ச தத்க்ஷணாத் |
ஜராபலிதனிர்முக்த꞉ கல்பஜீவீ ப⁴வேன்னர꞉ || 19 ||

அபி கிம் ப³ஹுனோக்தேன ஸான்னித்⁴யம் ப²லமாப்னுயாத் |
யாவன்மயா புரா ப்ரோக்தம் ப²லம் ஸாஹஸ்ரனாமகம் |
தத்ஸர்வம் லப⁴தே மர்த்யோ மஹாமாயாப்ரஸாத³த꞉ || 20 ||

இதி ஶ்ரீருத்³ரயாமலே ஶ்ரீமாதங்கீ³ஶதனாமஸ்தோத்ரம் |

மரின்னி த³ஶமஹாவித்³யா ஸ்தோத்ராலு சூட³ண்டி³।

Also Read:

Sri Matangi Ashtottarshat Naamavali Lyrics in Hindi | English |  Kannada | Telugu | Tamil

Sri Matangi Ashtottara Shatanama Stotram Lyrics in Tamil

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Scroll to top