Templesinindiainfo

Best Spiritual Website

Sri Matangi Ashtottara Shatanama Stotram Lyrics in Telugu

Sri Matangi Ashtottara Shatanamavali in Telugu:

॥ శ్రీ మాతంగీ అష్టోత్తరశతనామ స్తోత్రమ్ ॥
శ్రీ భైరవ్యువాచ –
భగవన్ శ్రోతుమిచ్ఛామి మాతంగ్యాశ్శతనామకమ్ |
యద్గుహ్యం సర్వతంత్రేషు న కేనాపి ప్రకాశితమ్ || ౧ ||

శ్రీ భైరవ ఉవాచ –
శృణు దేవి ప్రవక్ష్యామి రహస్యాతిరహస్యకమ్ |
నాఖ్యేయం యత్ర కుత్రాపి పఠనీయం పరాత్పరమ్ || ౨ ||

యస్యైకవారపఠనాత్సర్వే విఘ్నా ఉపద్రవాః |
నశ్యంతి తత్క్షణాద్దేవి వహ్నినా తూలరాశివత్ || ౩ ||

ప్రసన్నా జాయతే దేవీ మాతంగీ చాస్య పాఠతః |
సహస్రనామపఠనే యత్ఫలం పరికీర్తితమ్ |
తత్కోటిగుణితం దేవీ నామాష్టశతకం శుభమ్ || ౪ ||

అస్య శ్రీమాతంగీశతనామ్నాం భగవాన్మతంగ ఋషిః అనుష్టుప్ఛందః శ్రీ మాతంగీ దేవతా శ్రీ మాతంగీ ప్రీతయే జపే వినియోగః |

ఓం మహామత్తమాతంగినీ సిద్ధిరూపా
తథా యోగినీ భద్రకాళీ రమా చ |
భవానీ భయప్రీతిదా భూతియుక్తా
భవారాధితా భూతిసంపత్కరీ చ || ౧ ||

జనాధీశమాతా ధనాగారదృష్టి-
ర్ధనేశార్చితా ధీరవాసీ వరాంగీ |
ప్రకృష్టా ప్రభారూపిణీ కామరూపా
ప్రహృష్టా మహాకీర్తిదా కర్ణనాలీ || ౨ ||

కరాళీ భగా ఘోరరూపా భగాంగీ
భగాఖ్యా భగప్రీతిదా భీమరూపా |
భవానీ మహాకౌశికీ కోశపూర్ణా
కిశోరీ కిశోరప్రియా నందఈహా || ౩ ||

మహాకారణాఽకారణా కర్మశీలా
కపాలీ ప్రసిద్ధా మహాసిద్ధఖండా |
మకారప్రియా మానరూపా మహేశీ
మహోల్లాసినీ లాస్యలీలాలయాంగీ || ౪ ||

క్షమా క్షేమశీలా క్షపాకారిణీ చా-
ఽక్షయప్రీతిదా భూతియుక్తా భవానీ |
భవారాధితా భూతిసత్యాత్మికా చ
ప్రభోద్భాసితా భానుభాస్వత్కరా చ || ౫ ||

ధరాధీశమాతా ధనాగారదృష్టి-
ర్ధనేశార్చితా ధీవరా ధీవరాంగీ |
ప్రకృష్టా ప్రభారూపిణీ ప్రాణరూపా
ప్రకృష్టస్వరూపా స్వరూపప్రియా చ || ౬ ||

చలత్కుండలా కామినీ కాంతయుక్తా
కపాలాఽచలా కాలకోద్ధారిణీ చ |
కదంబప్రియా కోటరీ కోటదేహా
క్రమా కీర్తిదా కర్ణరూపా చ లక్ష్మీః || ౭ ||

క్షమాంగీ క్షయప్రేమరూపా క్షపా చ
క్షయాక్షా క్షయాఖ్యా క్షయాప్రాంతరా చ |
క్షవత్కామినీ క్షారిణీ క్షీరపూషా
శివాంగీ చ శాకంభరీ శాకదేహా || ౮ ||

మహాశాకయజ్ఞా ఫలప్రాశకా చ
శకాహ్వాఽశకాహ్వా శకాఖ్యా శకా చ |
శకాక్షాంతరోషా సురోషా సురేఖా
మహాశేషయజ్ఞోపవీతప్రియా చ || ౯ ||

జయంతీ జయా జాగ్రతీ యోగ్యరూపా
జయాంగా జపధ్యానసంతుష్టసంజ్ఞా |
జయప్రాణరూపా జయస్వర్ణదేహా
జయజ్వాలినీ యామినీ యామ్యరూపా || ౧౦ ||

జగన్మాతృరూపా జగద్రక్షణా చ
స్వధావౌషడంతా విలంబాఽవిలంబా |
షడంగా మహాలంబరూపాఽసిహస్తా-
పదాహారిణీ హారిణీ హారిణీ చ || ౧౧ ||

మహామంగళా మంగళప్రేమకీర్తి-
ర్నిశుంభక్షిదా శుంభదర్పాపహా చ |
తథానందబీజాదిముక్తిస్వరూపా
తథా చండముండాపదా ముఖ్యచండా || ౧౨ ||

ప్రచండాఽప్రచండా మహాచండవేగా
చలచ్చామరా చామరాచంద్రకీర్తిః |
సుచామీకరా చిత్రభూషోజ్జ్వలాంగీ
సుసంగీతగీతా చ పాయాదపాయాత్ || ౧౩ ||

ఇతి తే కథితం దేవి నామ్నామష్టోత్తరం శతమ్ |
గోప్యం చ సర్వతంత్రేషు గోపనీయం చ సర్వదా || ౧౪ ||

ఏతస్య సతతాభ్యాసాత్సాక్షాద్దేవో మహేశ్వరః |
త్రిసంధ్యం చ మహాభక్త్యా పఠనీయం సుఖోదయమ్ || ౧౫ ||

న తస్య దుష్కరం కించిజ్జాయతే స్పర్శతః క్షణాత్ |
స్వకృతం యత్తదేవాప్తం తస్మాదావర్తయేత్సదా || ౧౬ ||

సదైవ సన్నిధౌ తస్య దేవీ వసతి సాదరమ్ |
అయోగా యే త ఏవాగ్రే సుయోగాశ్చ భవంతి వై || ౧౭ ||

త ఏవమిత్రభూతాశ్చ భవంతి తత్ప్రసాదతః |
విషాణి నోపసర్పంతి వ్యాధయో న స్పృశంతి తాన్ || ౧౮ ||

లూతావిస్ఫోటకాస్సర్వే శమయంతి చ తత్క్షణాత్ |
జరాపలితనిర్ముక్తః కల్పజీవీ భవేన్నరః || ౧౯ ||

అపి కిం బహునోక్తేన సాన్నిధ్యం ఫలమాప్నుయాత్ |
యావన్మయా పురా ప్రోక్తం ఫలం సాహస్రనామకమ్ |
తత్సర్వం లభతే మర్త్యో మహామాయాప్రసాదతః || ౨౦ ||

ఇతి శ్రీరుద్రయామలే శ్రీమాతంగీశతనామస్తోత్రమ్ |

Also Read:

Sri Matangi Ashtottarshat Naamavali Lyrics in Hindi | English |  Kannada | Telugu | Tamil

Sri Matangi Ashtottara Shatanama Stotram Lyrics in Telugu

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Scroll to top