Best Spiritual Website

Spiritual, Stotrams, Mantras PDFs

Sri Muruka Ashtakam Lyrics in English | murukāṣṭakam

Kumara Ashtakam Lyrics in English:

Om sri ganesaya namah
murukassanmukhasskandah subrahmanyassivatmajah ।
vallisenapatih patu vighnarajanujassada ॥ 1॥

muruka srimatannatha bhogamoksaprada prabho ।
devadeva mahasena pahi pahi sada vibho ॥ 2॥

murukam muktidam devam muninam modakam prabhum ।
mocakam sarvaduhkhanam mohanasam sada numah ॥ 3॥

murukena mukundena muninam hardavasina ।
vallisena mahesena palitassarvada vayam ॥ 4॥

murukaya namah pratah murukaya namo nisi ।
murukaya namah sayam murukaya namo namah ॥ 5॥

murukatparamatsatyadgangeyacchikhivahanat ।
guhatparam na jane’ham tatvam kimapi sarvada ॥ 6॥

murukasya mahesasya vallisenapateh prabhoh ।
cidambaravilasasya caranau sarvada bhaje ॥ 7॥

muruke devasenese sikhivahe dvisadbhuje ।
krttikatanaye sambhau sarvada ramatam manah ॥ 8॥

iti murukastakam sampurnam ॥

Sri Muruka Ashtakam Lyrics in English | murukāṣṭakam

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Scroll to top