Best Spiritual Website

Spiritual, Stotrams, Mantras PDFs

Sri Narasimha Ashtottara Shatanama Stotram Lyrics in Kannada

Sri Narasimha Ashtottara Shatanama stotram in Kannada:

॥ ಶ್ರೀ ನೃಸಿಂಹ ಅಷ್ಟೋತ್ತರಶತನಾಮ ಸ್ತೋತ್ರಂ ॥
ನಾರಸಿಂಹೋ ಮಹಾಸಿಂಹೋ ದಿವ್ಯಸಿಂಹೋ ಮಹಾಬಲಃ |
ಉಗ್ರಸಿಂಹೋ ಮಹಾದೇವಸ್ಸ್ತಂಭಜಶ್ಚೋಗ್ರಲೋಚನಃ || ೧ ||

ರೌದ್ರಸ್ಸರ್ವಾದ್ಭುತಃ ಶ್ರೀಮಾನ್ ಯೋಗಾನಂದಸ್ತ್ರಿವಿಕ್ರಮಃ |
ಹರಿಃ ಕೋಲಾಹಲಶ್ಚಕ್ರೀ ವಿಜಯೋ ಜಯವರ್ಧನಃ || ೨ ||

ಪಂಚಾನನಃ ಪರಬ್ರಹ್ಮ ಚಾಽಘೋರೋ ಘೋರವಿಕ್ರಮಃ |
ಜ್ವಲನ್ಮುಖೋ ಜ್ವಾಲಮಾಲೀ ಮಹಾಜ್ವಾಲೋ ಮಹಾಪ್ರಭುಃ || ೩ ||

ನಿಟಿಲಾಕ್ಷಸ್ಸಹಸ್ರಾಕ್ಷೋ ದುರ್ನಿರೀಕ್ಷಃ ಪ್ರತಾಪನಃ |
ಮಹಾದಂಷ್ಟ್ರಾಯುಧಃ ಪ್ರಾಜ್ಞಶ್ಚಂಡಕೋಪೀ ಸದಾಶಿವಃ || ೪ ||

ಹಿರಣ್ಯಕಶಿಪುಧ್ವಂಸೀ ದೈತ್ಯದಾನವಭಂಜನಃ |
ಗುಣಭದ್ರೋ ಮಹಾಭದ್ರೋ ಬಲಭದ್ರಸ್ಸುಭದ್ರಕಃ || ೫ ||

ಕರಾಳೋ ವಿಕರಾಳಶ್ಚ ವಿಕರ್ತಾ ಸರ್ವಕರ್ತೃಕಃ |
ಶಿಂಶುಮಾರಸ್ತ್ರಿಲೋಕಾತ್ಮಾ ಈಶಸ್ಸರ್ವೇಶ್ವರೋ ವಿಭುಃ || ೬ ||

ಭೈರವಾಡಂಬರೋ ದಿವ್ಯಶ್ಚಾಽಚ್ಯುತಃ ಕವಿ ಮಾಧವಃ |
ಅಧೋಕ್ಷಜೋಽಕ್ಷರಶ್ಶರ್ವೋ ವನಮಾಲೀ ವರಪ್ರದಃ || ೭ ||

ವಿಶ್ವಂಭರೋಽದ್ಭುತೋ ಭವ್ಯಃ ಶ್ರೀವಿಷ್ಣುಃ ಪುರುಷೋತ್ತಮಃ |
ಅನಘಾಸ್ತ್ರೋ ನಖಾಸ್ತ್ರಶ್ಚ ಸೂರ್ಯಜ್ಯೋತಿಸ್ಸುರೇಶ್ವರಃ || ೮ ||

ಸಹಸ್ರಬಾಹುಃಸ್ಸರ್ವಜ್ಞಸ್ಸರ್ವಸಿದ್ಧಿಪ್ರದಾಯಕಃ |
ವಜ್ರದಂಷ್ಟ್ರೋ ವಜ್ರನಖೋ ಮಹಾನಂದಃ ಪರಂತಪಃ || ೯ ||

ಸರ್ವಮಂತ್ರೈಕರೂಪಶ್ಚ ಸರ್ವಯಂತ್ರವಿದಾರಣಃ |
ಸರ್ವತಂತ್ರಾತ್ಮಕೋಽವ್ಯಕ್ತಸ್ಸುವ್ಯಕ್ತೋ ಭಕ್ತವತ್ಸಲಃ || ೧೦ ||

ವೈಶಾಖಶುಕ್ಲಭೂತೋತ್ಥಃ ಶರಣಾಗತವತ್ಸಲಃ |
ಉದಾರಕೀರ್ತಿಃ ಪುಣ್ಯಾತ್ಮಾ ಮಹಾತ್ಮಾ ಚಂಡವಿಕ್ರಮಃ || ೧೧ ||

ವೇದತ್ರಯಪ್ರಪೂಜ್ಯಶ್ಚ ಭಗವಾನ್ಪರಮೇಶ್ವರಃ |
ಶ್ರೀವತ್ಸಾಂಕಃ ಶ್ರೀನಿವಾಸೋ ಜಗದ್ವ್ಯಾಪೀ ಜಗನ್ಮಯಃ || ೧೨ ||

ಜಗತ್ಪಾಲೋ ಜಗನ್ನಾಥೋ ಮಹಾಕಾಯೋ ದ್ವಿರೂಪಭೃತ್ |
ಪರಮಾತ್ಮಾ ಪರಂಜ್ಯೋತಿರ್ನಿರ್ಗುಣಶ್ಚ ನೃಕೇಸರೀ || ೧೩ ||

ಪರತತ್ತ್ವಃ ಪರಂಧಾಮ ಸಚ್ಚಿದಾನಂದವಿಗ್ರಹಃ |
ಲಕ್ಷ್ಮೀನೃಸಿಂಹಸ್ಸರ್ವಾತ್ಮಾ ಧೀರಃ ಪ್ರಹ್ಲಾದಪಾಲಕಃ || ೧೪ ||

ಇದಂ ಶ್ರೀಮನ್ನೃಸಿಂಹಸ್ಯ ನಾಮ್ನಾಮಷ್ಟೋತ್ತರಂ ಶತಂ |
ತ್ರಿಸಂಧ್ಯಂ ಯಃ ಪಠೇದ್ಭಕ್ತ್ಯಾ ಸರ್ವಾಭೀಷ್ಟಮವಾಪ್ನುಯಾತ್ || ೧೫ ||

ಇತಿ ಶ್ರೀನೃಸಿಂಹಪೂಜಾಕಲ್ಪೇ ಶ್ರೀ ಲಕ್ಷ್ಮೀನೃಸಿಂಹಾಷ್ಟೋತ್ತರಶತನಾಮ ಸ್ತೋತ್ರಮ್ |

Also Read:

Sri Narasimha Ashtottara Shatanama stotram Lyrics in English | Hindi | Kannada | Telugu | Tamil

Sri Narasimha Ashtottara Shatanama Stotram Lyrics in Kannada

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Scroll to top