Templesinindiainfo

Best Spiritual Website

Sri Narasimha Mantra Raja Pada Stotram Lyrics in Kannada

Sri Narasimha Mantra Raja Pada Stotram in Kannada:

॥ ಶ್ರೀ ನೃಸಿಂಹ ಮಂತ್ರರಾಜಪದ ಸ್ತೋತ್ರಂ ॥
ಪಾರ್ವತ್ಯುವಾಚ –
ಮನ್ತ್ರಾಣಾಂ ಪರಮಂ ಮನ್ತ್ರಂ ಗುಹ್ಯಾನಾಂ ಗುಹ್ಯಮೇವ ಚ |
ಬ್ರೂಹಿ ಮೇ ನಾರಸಿಂಹಸ್ಯ ತತ್ತ್ವಂ ಮನ್ತ್ರಸ್ಯ ದುರ್ಲಭಮ್ ||

ಶಂಕರ ಉವಾಚ –
ವೃತ್ತೋತ್ಫುಲ್ಲವಿಶಾಲಾಕ್ಷಂ ವಿಪಕ್ಷಕ್ಷಯದೀಕ್ಷಿತಂ |
ನಿನಾದತ್ರಸ್ತವಿಶ್ವಾಣ್ಡಂ ವಿಷ್ಣುಮುಗ್ರಂ ನಮಾಮ್ಯಹಮ್ || ೧ ||

ಸರ್ವೈರವಧ್ಯತಾಂ ಪ್ರಾಪ್ತಂ ಸಬಲೌಘಂ ದಿತೇಸ್ಸುತಂ |
ನಖಾಗ್ರೈಶ್ಶಕಲೀಚಕ್ರೇಯಸ್ತಂ ವೀರಂ ನಮಾಮ್ಯಹಮ್ || ೨ ||

ಪಾದಾವಷ್ಟಬ್ಧಪಾತಾಳಂ ಮೂರ್ಧಾಽಽವಿಷ್ಟತ್ರಿವಿಷ್ಟಪಂ |
ಭುಜಪ್ರವಿಷ್ಟಾಷ್ಟದಿಶಂ ಮಹಾವಿಷ್ಣುಂ ನಮಾಮ್ಯಹಮ್ || ೩ ||

ಜ್ಯೋತೀಂಷ್ಯರ್ಕೇನ್ದುನಕ್ಷತ್ರಜ್ವಲನಾದೀನ್ಯನುಕ್ರಮಾತ್ |
ಜ್ವಲನ್ತಿ ತೇಜಸಾ ಯಸ್ಯ ತಂ ಜ್ವಲನ್ತಂ ನಮಾಮ್ಯಹಮ್ || ೪ ||

ಸರ್ವೇನ್ದ್ರಿಯೈರಪಿ ವಿನಾ ಸರ್ವಂ ಸರ್ವತ್ರ ಸರ್ವದಾ |
ಜಾನಾತಿ ಯೋ ನಮಾಮ್ಯಾದ್ಯಂ ತಮಹಂ ಸರ್ವತೋಮುಖಮ್ || ೫ ||

ನರವತ್ಸಿಂಹವಚ್ಚೈವ ರೂಪಂ ಯಸ್ಯ ಮಹಾತ್ಮನಃ |
ಮಹಾಸಟಂ ಮಹಾದಂಷ್ಟ್ರಂ ತಂ ನೃಸಿಂಹಂ ನಮಾಮ್ಯಹಮ್ || ೬ ||

ಯನ್ನಾಮಸ್ಮರಣಾದ್ಭೀತಾ ಭೂತವೇತಾಳರಾಕ್ಷಸಾಃ |
ರೋಗಾದ್ಯಾಶ್ಚ ಪ್ರಣಶ್ಯನ್ತಿ ಭೀಷಣಂ ತಂ ನಮಾಮ್ಯಹಮ್ || ೭ ||

ಸರ್ವೇಽಪಿ ಯಂ ಸಮಾಶ್ರಿತ್ಯ ಸಕಲಂ ಭದ್ರಮಶ್ನುತೇ |
ಶ್ರಿಯಾ ಚ ಭದ್ರಯಾ ಜುಷ್ಟೋ ಯಸ್ತಂ ಭದ್ರಂ ನಮಾಮ್ಯಹಮ್ || ೮ ||

ಸಾಕ್ಷಾತ್ಸ್ವಕಾಲೇ ಸಮ್ಪ್ರಾಪ್ತಂ ಮೃತ್ಯುಂ ಶತ್ರುಗಣಾನಪಿ |
ಭಕ್ತಾನಾಂ ನಾಶಯೇದ್ಯಸ್ತು ಮೃತ್ಯುಮೃತ್ಯುಂ ನಮಾಮ್ಯಹಮ್ || ೯ ||

ನಮಸ್ಕಾರಾತ್ಮಕಂ ಯಸ್ಮೈ ವಿಧಾಯಾತ್ಮನಿವೇದನಂ |
ತ್ಯಕ್ತದುಃಖೋಽಖಿಲಾನ್ಕಾಮಾನಶ್ನುತೇ ತಂ ನಮಾಮ್ಯಹಮ್ || ೧೦ ||

ದಾಸಭೂತಾಸ್ಸ್ವತಸ್ಸರ್ವೇ ಹ್ಯಾತ್ಮಾನಃ ಪರಮಾತ್ಮನಃ |
ಅತೋಽಹಮಪಿ ತೇ ದಾಸ ಇತಿ ಮತ್ವಾ ನಮಾಮ್ಯಹಮ್ || ೧೧ ||

ಶಂಕರೇಣಾದರಾತ್ಪ್ರೋಕ್ತಂ ಪದಾನಾಂ ತತ್ತ್ವಮುತ್ತಮಂ |
ತ್ರಿಸನ್ಧ್ಯಂ ಯೋ ಜಪೇತ್ತಸ್ಯ ವಿದ್ಯಾಽಽಯುಶ್ಶ್ರೀಶ್ಚ ವರ್ಧತೇ || ೧೨ ||

ಇತಿ ಶ್ರೀ ಶಂಕರಕೃತ ಶ್ರೀನೃಸಿಂಹಮಂತ್ರರಾಜಪದಸ್ತೋತ್ರಮ್ |

Also Read:

Sri Narasimha Mantra Raja Pada Stotram Lyrics in English | Hindi | Kannada | Telugu | Tamil

Sri Narasimha Mantra Raja Pada Stotram Lyrics in Kannada

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Scroll to top