Templesinindiainfo

Best Spiritual Website

Sri Narasimha Stotram 3 Lyrics in Kannada

Sri Narasimha Stotram 3 in Kannada:

॥ ಶ್ರೀ ನರಸಿಂಹ ಸ್ತೋತ್ರಂ – ೩ ॥
ಶ್ರೀರಮಾಕುಚಾಗ್ರಭಾಸಿಕುಂಕುಮಾಂಕಿತೋರಸಂ
ತಾಪನಾಂಘ್ರಿಸಾರಸಂ ಸದಾದಯಾಸುಧಾರಸಮ್ |
ಕುಂದಶುಭ್ರಶಾರದಾರವಿಂದಚಂದ್ರಸುಂದರಂ
ಸಿಂಹಶೈಲಮಂದಿರಂ ನೃಸಿಂಹದೇವಮಾಶ್ರಯೇ || ೧ ||

ಪಾಪಪಾಶಮೋಚನಂ ವಿರೋಚನೇಂದುಲೋಚನಂ
ಫಾಲಲೋಚನಾದಿದೇವಸನ್ನುತಂ ಮಹೋನ್ನತಮ್ |
ಶೇಷತಲ್ಪಶಾಯಿನಂ ಮನೋರಥಪ್ರದಾಯಿನಂ
ಸಿಂಹಶೈಲಮಂದಿರಂ ನೃಸಿಂಹದೇವಮಾಶ್ರಯೇ || ೨ ||

ಸಂಚರಸ್ಸಟಾಜಟಾಭಿರುನ್ನಮೇಖಮಂಡಲಂ
ಭೈರವಾರವಾಟಹಾಸವೇರಿದಾಮಿಹ್ರೋದರಮ್ |
ದೀನಲೋಕಸಾರರಂ ಧರಾಭರಂ ಜಟಾಧರಂ
ಸಿಂಹಶೈಲಮಂದಿರಂ ನೃಸಿಂಹದೇವಮಾಶ್ರಯೇ || ೩ ||

ಶಾಕಿನೀಪಿಶಾಚಿಘೋರಢಾಕಿನೀಭಯಂಕರಂ
ಬ್ರಹ್ಮರಾಕ್ಷಸವ್ಯಥಾಕ್ಷಯಂಕರಂ ಶಿವಂಕರಮ್ |
ದೇವತಾಸುಹೃತ್ತಮಂ ದಿವಾಕರಂ ಸುಧಾಕರಂ
ಸಿಂಹಶೈಲಮಂದಿರಂ ನೃಸಿಂಹದೇವಮಾಶ್ರಯೇ || ೪ ||

ಮತ್ಸ್ಯ ಕೂರ್ಮ ಕ್ರೋಡ ನಾರಸಿಂಹ ವಾಮನಾಕೃತಿಂ
ಭಾರ್ಗವಂ ರಘೂದ್ವಹಂ ಪ್ರಲಂಭಗರ್ಪುರಾಪಹಮ್ |
ಬುದ್ಧಕಲ್ಕಿವಿಗ್ರಹಂ ಜಗದ್ವಿರೋಧಿನಿಗ್ರಹಂ
ಸಿಂಹಶೈಲಮಂದಿರಂ ನೃಸಿಂಹದೇವಮಾಶ್ರಯೇ || ೫ ||

ಧಾರುಣೀ ವಧೂಮಣೀ ಗೃಹೀತಪಾದಪಲ್ಲವಂ
ನಂದಗೋಷ್ಟ್ರವಲ್ಲವೀಸತೀಮನೋಜ್ಞವಲ್ಲಭಮ್ |
ಮಾಯಿನಾಂ ವಿಶಾರದಂ ಭವಾಂಭುರಾಶಿಪಾರದಂ
ಸಿಂಹಶೈಲಮಂದಿರಂ ನೃಸಿಂಹದೇವಮಾಶ್ರಯೇ || ೬ ||

ಮೋಹತಾಪಹಾರಿಣಂ ಗದಾರಥಾಂಗಧಾರಿಣಂ
ಶ್ರೀಮನೋವಿಹಾರಿಣಂ ವಿದೇಹಜೋರ್ನಿವಾರಿಣಮ್ |
ದಾನವೇಂದ್ರವೈರಿಣಂ ತಪೋಧನೇಷ್ಟಕಾರಿಣಂ
ಸಿಂಹಶೈಲಮಂದಿರಂ ನೃಸಿಂಹದೇವಮಾಶ್ರಯೇ || ೭ ||

ರಾಮಸತ್ಕವಿಪ್ರಣೀತವೇದದಂಷ್ಟ್ರಕಾಶಿವಂ
ದೇವಸಾರಸಂಗ್ರಹಂ ಮಹೋಗ್ರಪಾತಕಾಂತಕಮ್ |
ಜಲ್ಪಿತಾಂ ನಿರಂತರಂ ಸಮಸ್ತಕಾಮಪೂರಕಂ
ಸಿಂಹಶೈಲಮಂದಿರಂ ನೃಸಿಂಹದೇವಮಾಶ್ರಯೇ || ೮ ||

[** ಜ್ವಾಲಾಹೋಬಿಲಮಾಲೋಲಃ ಕ್ರೋಡಹಾಕಾರಂಕಭಾರ್ಗವಂ
ಯೋಗಾನಂದಃ ಛತ್ರವಟಃ ಪಾತು ಮಾಂ ನವಮೂರ್ತಯೇ || **]

ಇತಿ ಶ್ರೀ ನೃಸಿಂಹ ಸ್ತೋತ್ರಮ್ ||

Also Read:

Sri Narasimha Stotram 3 Lyrics in English | Hindi | Kannada | Telugu | Tamil

Sri Narasimha Stotram 3 Lyrics in Kannada

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Scroll to top