Templesinindiainfo

Best Spiritual Website

Sri Raghuveera Gadyam (Sri Mahavira Gadyam) Lyrics in Telugu

Sri Raghuveera Gadyam (Sri Mahavira Gadyam) in Telugu:

॥ శ్రీ రఘువీర గద్యం (శ్రీ మహావీర వైభవం) ॥
శ్రీమాన్వేంకటనాథార్య కవితార్కిక కేసరి
వేదాంతాచార్యవర్యోమే సన్నిధత్తాం సదాహృది ||

జయత్యాశ్రిత సంత్రాస ధ్వాంత విధ్వంసనోదయః |
ప్రభావాన్ సీతయా దేవ్యా పరమవ్యోమ భాస్కరః ||

జయ జయ మహావీర మహాధీర ధౌరేయ,
దేవాసుర సమర సమయ సముదిత నిఖిల నిర్జర నిర్ధారిత నిరవధికమాహాత్మ్య,
దశవదన దమిత దైవత పరిషద్ అభ్యర్థిత దాశరథి భావ,
దినకర కుల కమల దివాకర,
దివిషదధిపతి రణ సహచరణ చతుర దశరథ చరమ ఋణ విమొచన,
కోసల సుతా కుమార భావ కంచుచిత కారణాకార,
కౌమార కేళి గోపాయిత కౌశికాధ్వర,
రణా ధ్వర ధుర్య భవ్య దివ్యాస్త్ర బృంద వందిత,
ప్రణత జన విమత విమథన ధుర్లలిత ధోర్లలిత,
తనుతర విశిఖ వితాడన విఘటిత విశరారు శరారు తాటకా తాటకేయ,
జటకిరణ శకలధరజటిల నట పతిమకుటతట నటనపటు విబుధసరిదతిబహుళ మధుగళన లలితపద
నళినరజ ఉపమృదిత నిజవృజిన జహదుపలతనురుచిర పరమముని వరయువతి నుత,
కుశికసుతకథిత విదిత నవ వివిధ కథ,
మైథిల నగర సులోచనా లోచన చకోర చంద్ర,
ఖండపరశు కోదండ ప్రకాండ ఖండన శౌండ భుజదండ,
చండకర కిరణమండల బోధిత పుండరీక వన రుచి లుణ్టాక లోచన,
మోచిత జనక హృదయ శంకాతంక,
పరిహృత నిఖిల నరపతి వరణ జనకదుహిత కుచతట విహరణ సముచిత కరతల,
శతకోటి శతగుణ కఠిన పరశు ధర మునివర కర ధృత దురవనమతమనిజ ధనురాకర్షణ ప్రకాశిత పారమేష్ఠ్య,
క్రతుహర శిఖరి కంతుక విహృత్యున్ముఖ జగదరుంతుద జితహరిదంతిదంతదంతుర దశవదన దమన కుశల దశశతభుజ ముఖ నృపతికులరుధిరఝర భర భరిత పృథుతర తటాక తర్పిత పితృక భృగుపతి సుగతివిహతి కర నత పరుడిషు పరిఘ,
అనృత భయ ముషిత హృదయ పితృ వచన పాలన ప్రతిజ్ఞావజ్ఞాత యౌవరాజ్య,
నిషాద రాజ సౌహృద సూచిత సౌశీల్య సాగర,
భరద్వాజ శాసనపరిగృహీత విచిత్ర చిత్రకూట గిరి కటక తట రమ్యావసథ,
అనన్య శాసనీయ,
ప్రణత భరత మకుటతట సుఘటిత పాదుకాగ్ర్యాభిషేక నిర్వర్తిత సర్వలోక యోగక్షేమ,
పిశిత రుచి విహిత దురిత వలమథన తనయ బలిభుగనుగతి సరభసశయన తృణ శకల పరిపతన భయ చకిత సకల సురమునివరబహుమత మహాస్త్ర సామర్థ్య,
ద్రుహిణ హర వలమథన దురాలక్ష్య శర లక్ష్య,
దండకా తపోవన జంగమ పారిజాత,
విరాధ హరిణ శార్దూల,
విలులిత బహుఫల మఖ కలమ రజనిచర మృగ మృగయారంభ సంభృతచీరభృదనురోధ,
త్రిశిరః శిరస్త్రితయ తిమిర నిరాస వాసరకర,
దూషణ జలనిధి శోషణ తోషిత ఋషిగణ ఘోషిత విజయ ఘోషణ,
ఖరతర ఖర తరు ఖండన చండ పవన,
ద్విసప్త రక్షఃసహస్ర నలవన విలోలన మహాకలభ,
అసహాయ శూర,
అనపాయ సాహస,
మహిత మహామృథ దర్శన ముదిత మైథిలీ దృఢతర పరిరంభణ విభవవిరోపిత వికట వీరవ్రణ,
మారీచ మాయా మృగ చర్మ పరికర్మిత నిర్భర దర్భాస్తరణ,
విక్రమ యశో లాభ విక్రీత జీవిత గృధ్రరాజదేహ దిధక్షా లక్షితభక్తజన దాక్షిణ్య,
కల్పిత విబుధభావ కబంధాభినందిత,
అవంధ్య మహిమ మునిజన భజన ముషిత హృదయ కలుష శబరీ మోక్షసాక్షిభూత,
ప్రభంజనతనయ భావుక భాషిత రంజిత హృదయ,
తరణిసుత శరణాగతిపరతంత్రీకృత స్వాతంత్ర్య,
దృఢ ఘటిత కైలాస కోటి వికట దుందుభి కంకాళ కూట దూర విక్షేప దక్షదక్షిణేతర పాదాంగుష్ఠ దర చలన విశ్వస్త సుహృదాశయ,
అతిపృథుల బహు విటపి గిరి ధరణి వివర యుగపదుదయ వివృత చిత్రపుంగ వైచిత్ర్య,
విపుల భుజ శైల మూల నిబిడ నిపీడిత రావణ రణరణక జనక చతురుదధి విహరణ చతుర కపికులపతి హృదయ విశాల శిలాతలదారణ దారుణ శిలీముఖ,
అపార పారావార పరిఖా పరివృత పరపుర పరిసృత దవ దహన జవనపవనభవ కపివర పరిష్వంగ భావిత సర్వస్వ దాన,
అహిత సహోదర రక్షః పరిగ్రహ విసంవాదివివిధ సచివ విప్రలంభ సమయ సంరంభ సముజ్జృంభిత సర్వేశ్వర భావ,
సకృత్ప్రపన్న జన సంరక్షణ దీక్షిత,
వీర, సత్యవ్రత,
ప్రతిశయన భూమికా భూషిత పయోధి పులిన,
ప్రలయ శిఖి పరుష విశిఖ శిఖా శోషితాకూపార వారి పూర,
ప్రబల రిపు కలహ కుతుక చటుల కపికుల కరతలతూలిత హృద గిరినికర సాధిత సేతుపధ సీమా సీమంతిత సముద్ర,
ద్రుత గతి తరు మృగ వరూథినీ నిరుద్ధ లంకావరోధ వేపథు లాస్య లీలోపదేశ దేశిక ధనుర్జ్యాఘోష,
గగనచర కనకగిరి గరిమధర నిగమమయ నిజగరుడ గరుదనిల లవ గలిత విషవదన శర కదన,
అకృత చర వనచర రణ కరణ వైలక్ష్య కూణితాక్ష బహువిధ రక్షో బలాధ్యక్ష వక్షః కవాట పాటన పటిమ సాటోప కోపావలేప,
కటురటదటని టంకృతి చటుల కఠోర కార్ముక,
విశంకట విశిఖ వితాడన విఘటిత మకుట విహ్వల విశ్రవస్తనయవిశ్రమ సమయ విశ్రాణన విఖ్యాత విక్రమ,
కుంభకర్ణ కుల గిరి విదళన దంభోళి భూత నిశ్శంక కంకపత్ర,
అభిచరణ హుతవహ పరిచరణ విఘటన సరభస పరిపతదపరిమితకపిబల జలధిలహరి కలకలరవ కుపిత మఘవజిదభిహననకృదనుజ సాక్షిక రాక్షస ద్వంద్వయుద్ధ,
అప్రతిద్వంద్వ పౌరుష,
త్ర్యంబక సమధిక ఘోరాస్త్రాడంబర,
సారథి హృత రథ సత్రప శాత్రవ సత్యాపిత ప్రతాప,
శితశరకృతలవణదశముఖ ముఖ దశక నిపతన పునరుదయ దరగళిత జనిత దర తరళ హరిహయ నయన నళినవన రుచిఖచిత నిపతిత సురతరు కుసుమ వితతి సురభిత రథ పథ,
అఖిల జగదధిక భుజ బల వర బల దశలపన లపన దశక లవనజనిత కదన పరవశ రజనిచర యువతి విలపన వచన సమవిషయ నిగమ శిఖర నికర ముఖర ముఖ మునివర పరిపణిత,
అభిగత శతమఖ హుతవహ పితృపతి నిరృతి వరుణ పవన ధనదగిరిశప్రముఖ సురపతి నుతి ముదిత,
అమిత మతి విధి విదిత కథిత నిజ విభవ జలధి పృషత లవ,
విగత భయ విబుధ విబోధిత వీర శయన శాయిత వానర పృతనౌఘ,
స్వ సమయ విఘటిత సుఘటిత సహృదయ సహధర్మచారిణీక,
విభీషణ వశంవదీకృత లంకైశ్వర్య,
నిష్పన్న కృత్య,
ఖ పుష్పిత రిపు పక్ష,
పుష్పక రభస గతి గోష్పదీకృత గగనార్ణవ,
ప్రతిజ్ఞార్ణవ తరణ కృత క్షణ భరత మనోరథ సంహిత సింహాసనాధిరూఢ,
స్వామిన్, రాఘవ సింహ,
హాటక గిరి కటక లడహ పాద పీఠ నికట తట పరిలుఠిత నిఖిలనృపతి కిరీట కోటి వివిధ మణి గణ కిరణ నికర నీరాజితచరణ రాజీవ,
దివ్య భౌమాయోధ్యాధిదైవత,
పితృ వధ కుపిత పరశుధర ముని విహిత నృప హనన కదన పూర్వకాలప్రభవ శత గుణ ప్రతిష్ఠాపిత ధార్మిక రాజ వంశ,
శుభ చరిత రత భరత ఖర్విత గర్వ గంధర్వ యూథ గీత విజయ గాథాశత,
శాసిత మధుసుత శత్రుఘ్న సేవిత,
కుశ లవ పరిగృహీత కుల గాథా విశేష,
విధి వశ పరిణమదమర భణితి కవివర రచిత నిజ చరితనిబంధన నిశమన నిర్వృత,
సర్వ జన సమ్మానిత,
పునరుపస్థాపిత విమాన వర విశ్రాణన ప్రీణిత వైశ్రవణ విశ్రావిత యశః ప్రపంచ,
పంచతాపన్న మునికుమార సంజీవనామృత,
త్రేతాయుగ ప్రవర్తిత కార్తయుగ వృత్తాంత,
అవికల బహుసువర్ణ హయమఖ సహస్ర నిర్వహణ నిర్వర్తిత నిజవర్ణాశ్రమ ధర్మ,
సర్వ కర్మ సమారాధ్య,
సనాతన ధర్మ,
సాకేత జనపద జని ధనిక జంగమ తదితర జంతు జాత దివ్య గతి దాన దర్శిత నిత్య నిస్సీమ వైభవ,
భవ తపన తాపిత భక్తజన భద్రారామ,
శ్రీ రామభద్ర, నమస్తే పునస్తే నమః ||

చతుర్ముఖేశ్వరముఖైః పుత్ర పౌత్రాది శాలినే |
నమః సీతా సమేతాయ రామాయ గృహమేధినే ||

కవికథక సింహకథితం
కఠోర సుకుమార గుంభ గంభీరమ్ |
భవ భయ భేషజమేతత్
పఠత మహావీర వైభవం సుధియః ||

Also Read:

Sri Raghuveera Gadyam (Sri Mahavira Gadyam) Lyrics in Hindi | English |  Kannada | Telugu | Tamil

Sri Raghuveera Gadyam (Sri Mahavira Gadyam) Lyrics in Telugu

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Scroll to top