Vishnu Stotram

Sri Rama Pancha Ratna Stotram Lyrics in English

Sri Rama Pancha Ratna Stotram in English

kanjatapatrayata locanaya karnavatamsojjvala kundalaya
karunyapatraya suvamsajaya namostu ramayasalaksmanaya || 1 ||

vidyunnibhambhoda suvigrahaya vidyadharaissamstuta sadgunaya
viravataraya virodhihartre namostu ramayasalaksmanaya || 2 ||

samsakta divyayudha karmukaya samudra garvapaharayudhaya
sugrivamitraya surarihantre namostu ramayasalaksmanaya || 3 ||

pitambaralankrta madhyakaya pitamahendramara vanditaya
pitre svabhaktasya janasya matre namostu ramayasalaksmanaya || 4 ||

namo namaste khila pujitaya namo namastendunibhananaya
namo namaste raghuvamsajaya namostu ramayasalaksmanaya || 5 ||

imani pancaratnani trisandhyam yah paṭhennarah
sarvapapa vinirmuktah sa yati paramam gatim ||

iti srisankaracarya viracita sriramapancaratnam sampurnam

Also Read:

Sri Rama Pancha Ratna Stotram in Hindi | English | Telugu | Tamil | Kannada | Malayalam | Bengali

Add Comment

Click here to post a comment