Ashtaka Hanuman Stotras

Sri Sankatmochan Hanuman Ashtak Lyrics in English

Sankat Mochan Hanuman Ashtakam Lyrics in English:

tatah sa tulasidasah sasmara raghunandanam ।
hanumantam tatpurastat tustava bhaktaraksanam ॥ 1 ॥

dhanurbana dharovirah sita laksmana sayutah ।
ramacandrassahayo mam kim karisyatyuyam mama ॥ 2 ॥

Om hanumananjani suno vayuputro mahabalah ।
mahalangula niksepairnihatakhila raksasah ॥ 3 ॥

srirama hṛdayananda vipattausaranam tava ।
laksmane nihite bhumau nitva dronacalam yutam ॥ 4 ॥

yaya jivita va nadya ta saktim prakatim kuru ।
yena lankesvaro viro nihsankah vijitastvaya ॥ 5 ॥

durniriksyo’pidevani tadbalam darsayadhuna ॥ 6 ॥

yaya lankam pravisya tvam jnatavan janaki svayam ।
ravanamtah pure’tyugretam buddhim prakati kuru ॥ 7 ॥

rudravatara bhaktarti vimocana mahabhuja ।
kapiraja prasannastvam saranam tava raksa mam ॥ 8 ॥

ityastakam hanumatah yah pathet sraddhayanvitah ।
sarvakasta vinirmukto labhate vancchitaphalam ॥

grahabhutarditeghore rane rajabhaye’thava ।
trivaram pathenacchrighram naro mucyet sankatat ॥

॥ iti sri gosvamitulasidasa viracitam sri hanumannastakam sampurnam ॥