Ashtaka Hanuman Stotras

Sri Sankatmochan Hanuman Ashtak Lyrics in Bengali

Sankat Mochan Hanuman Ashtakam Lyrics in Bengali:

॥ সঙ্কটমোচন হনুমানাষ্টকম্ ॥

ততঃ স তুলসীদাসঃ সস্মার রঘুনন্দনম্ ।
হনূমন্তং তত্পুরস্তাত্ তুষ্টাব ভক্তরক্ষণম্ ॥ ১ ॥

ধনুর্বাণ ধরোবীরঃ সীতা লক্ষ্মণ সয়ুতঃ ।
রামচন্দ্রস্সহায়ো মাং কিং করিষ্যত্যুয়ং মম ॥ ২ ॥

ওঁ হনুমানঞ্জনী সূনো বায়ুপুত্রো মহাবলঃ ।
মহালাঙ্গূল নিক্ষেপৈর্নিহতাখিল রাক্ষসাঃ ॥ ৩ ॥

শ্রীরাম হৃদয়ানন্দ বিপত্তৌশরণং তব ।
লক্ষ্মণে নিহিতে ভূমৌ নীত্বা দ্রোণাচলং য়ুতম্ ॥ ৪ ॥

য়য়া জীবিত বা নাদ্য তা শক্তিং প্রকটীং কুরু ।
য়েন লঙ্কেশ্বরো বীরো নিঃশঙ্কঃ বিজিতস্ত্বয়া ॥ ৫ ॥

দুর্নিরীক্ষ্যোঽপিদেবানী তদ্বলং দর্শয়াধুনা ॥ ৬ ॥

য়য়া লঙ্কাং প্রবিশ্য ত্বং জ্ঞাতবান্ জানকী স্বয়ং ।
রাবণাংতঃ পুরেঽত্যুগ্রেতাং বুদ্ধিং প্রকটী কুরু ॥ ৭ ॥

রুদ্রাবতার ভক্তার্তি বিমোচন মহাভুজ ।
কপিরাজ প্রসন্নস্ত্বং শরণং তব রক্ষ মাম্ ॥ ৮ ॥

ইত্যষ্টকং হনুমতঃ য়ঃ পঠেত্ শ্রদ্ধয়ান্বিতঃ ।
সর্বকষ্ট বিনির্মুক্তো লভতে বাঞ্চ্ছিতফলম্ ॥

গ্রহভূতার্দিতেঘোরে রণে রাজভয়েঽথবা ।
ত্রিবারং পঠেনাচ্ছ্রীঘ্রং নরো মুচ্যেত্ সঙ্কটাত্ ॥

॥ ইতি শ্রীগোস্বামিতুলসীদাস বিরচিতং শ্রীহনুমান্নাষ্টকং সম্পূর্ণম্ ॥