Best Spiritual Website

Spiritual, Stotrams, Mantras PDFs

Sri Shankaracharya Varyam Lyrics in Kannada

Sri Shankaracharya Varyam in Kannada:

॥ ಶ್ರೀ ಶಂಕರಾಚಾರ್ಯ ಸ್ತವಃ (ಶ್ರೀಶಂಕರಾಚಾರ್ಯವರ್ಯಂ) ॥
ಶ್ರೀಶಂಕರಾಚಾರ್ಯವರ್ಯಂ
ಸರ್ವಲೋಕೈಕವಂದ್ಯಂ ಭಜೇ ದೇಶಿಕೇಂದ್ರಮ್ |

ಧರ್ಮಪ್ರಚಾರೇಽತಿದಕ್ಷಂ
ಯೋಗಿಗೋವಿಂದಪಾದಾಪ್ತಸನ್ಯಾಸದೀಕ್ಷಮ್ |
ದುರ್ವಾದಿಗರ್ವಾಪನೋದಂ
ಪದ್ಮಪಾದಾದಿಶಿಷ್ಯಾಲಿಸಂಸೇವ್ಯಪಾದಮ್ || ೧ ||

ಶಂಕಾದ್ರಿದಂಭೋಲಿಲೀಲಂ
ಕಿಂಕರಾಶೇಷಶಿಷ್ಯಾಲಿ ಸಂತ್ರಾಣಶೀಲಮ್ |
ಬಾಲಾರ್ಕನೀಕಾಶಚೇಲಂ
ಬೋಧಿತಾಶೇಷವೇದಾಂತ ಗೂಢಾರ್ಥಜಾಲಮ್ || ೨ ||

ರುದ್ರಾಕ್ಷಮಾಲಾವಿಭೂಷಂ
ಚಂದ್ರಮೌಲೀಶ್ವರಾರಾಧನಾವಾಪ್ತತೋಷಮ್ |
ವಿದ್ರಾವಿತಾಶೇಷದೋಷಂ
ಭದ್ರಪೂಗಪ್ರದಂ ಭಕ್ತಲೋಕಸ್ಯ ನಿತ್ಯಮ್ || ೩ ||

ಪಾಪಾಟವೀಚಿತ್ರಭಾನುಂ
ಜ್ಞಾನದೀಪೇನ ಹಾರ್ದಂ ತಮೋ ವಾರಯಂತಮ್ |
ದ್ವೈಪಾಯನಪ್ರೀತಿಭಾಜಂ
ಸರ್ವತಾಪಾಪಹಾಮೋಘಬೋಧಪ್ರದಂ ತಮ್ || ೪ ||

ರಾಜಾಧಿರಾಜಾಭಿಪೂಜ್ಯಂ
ರಮ್ಯಶೃಂಗಾದ್ರಿವಾಸೈಕಲೋಲಂ ಯತೀಡ್ಯಮ್ |
ರಾಕೇಂದುಸಂಕಾಶವಕ್ತ್ರಂ
ರತ್ನಗರ್ಭೇಭವಕ್ತ್ರಾಂಘ್ರಿಪೂಜಾನುರಕ್ತಮ್ || ೫ ||

ಶ್ರೀಭಾರತೀತೀರ್ಥಗೀತಂ
ಶಂಕರಾರ್ಯಸ್ತವಂ ಯಃ ಪಠೇದ್ಭಕ್ತಿಯುಕ್ತಃ |
ಸೋಽವಾಪ್ನುಯಾತ್ಸರ್ವಮಿಷ್ಟಂ
ಶಂಕರಾಚಾರ್ಯವರ್ಯಪ್ರಸಾದೇನ ತೂರ್ಣಮ್ || ೬ ||

ಇತಿ ಶ್ರೀಶ್ರೀ ಭಾರತೀತೀರ್ಥ ಮಹಾಸ್ವಾಮಿ ಕೃತ ಶ್ರೀ ಶಂಕರಾಚಾರ್ಯ ಸ್ತವಃ |

Also Read:

Sri Shankaracharya Varyam Lyrics in English | Hindi | Kannada | Telugu | Tamil

Sri Shankaracharya Varyam Lyrics in Kannada

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Scroll to top