Best Spiritual Website

Spiritual, Stotrams, Mantras PDFs

Sri Siva Sahasranama Stotram – Poorva Peetika Lyrics in Kannada

Sri Siva Sahasranama Stotram – Poorva Peetika in Kannada:

॥ ಶ್ರೀ ಶಿವ ಸಹಸ್ರನಾಮ ಸ್ತೋತ್ರಂ – ಪೂರ್ವಪೀಠಿಕ ॥
ಶುಕ್ಲಾಂಬರಧರಂ ವಿಷ್ಣುಂ ಶಶಿವರ್ಣಂ ಚತುರ್ಭುಜಂ |
ಪ್ರಸನ್ನವದನಂ ಧ್ಯಾಯೇತ್ ಸರ್ವವಿಘ್ನೋಪಶಾಂತಯೇ ||

ಪೂರ್ವಪೀಠಿಕ ||

ವಾಸುದೇವ ಉವಾಚ |
ತತಃ ಸ ಪ್ರಯತೋ ಭೂತ್ವಾ ಮಮ ತಾತ ಯುಧಿಷ್ಠಿರ |
ಪ್ರಾಂಜಲಿಃ ಪ್ರಾಹ ವಿಪ್ರರ್ಷಿರ್ನಾಮಸಂಗ್ರಹಮಾದಿತಃ || ೧ ||

ಉಪಮನ್ಯುರುವಾಚ |
ಬ್ರಹ್ಮಪ್ರೋಕ್ತೈಃ ಋಷಿಪ್ರೋಕ್ತೈರ್ವೇದವೇದಾಂಗಸಂಭವೈಃ |
ಸರ್ವಲೋಕೇಷು ವಿಖ್ಯಾತಂ ಸ್ತುತ್ಯಂ ಸ್ತೋಷ್ಯಾಮಿ ನಾಮಭಿಃ || ೨ ||

ಮಹದ್ಭಿರ್ವಿಹಿತೈಃ ಸತ್ಯೈಃ ಸಿದ್ಧೈಃ ಸರ್ವಾರ್ಥಸಾಧಕೈಃ |
ಋಷಿಣಾ ತಂಡಿನಾ ಭಕ್ತ್ಯಾ ಕೃತೈರ್ವೇದಕೃತಾತ್ಮನಾ || ೩ ||

ಯಥೋಕ್ತೈಃ ಸಾಧುಭಿಃ ಖ್ಯಾತೈರ್ಮುನಿಭಿಸ್ತತ್ತ್ವದರ್ಶಿಭಿಃ |
ಪ್ರವರಂ ಪ್ರಥಮಂ ಸ್ವರ್ಗ್ಯಂ ಸರ್ವಭೂತಹಿತಂ ಶುಭಂ || ೪ ||

ಶ್ರುತೈಃ ಸರ್ವತ್ರ ಜಗತಿ ಬ್ರಹ್ಮಲೋಕಾವತಾರಿತೈಃ |
ಸತ್ಯೈಸ್ತತ್ಪರಮಂ ಬ್ರಹ್ಮ ಬ್ರಹ್ಮಪ್ರೋಕ್ತಂ ಸನಾತನಂ || ೫ ||

ವಕ್ಷ್ಯೇ ಯದುಕುಲಶ್ರೇಷ್ಠ ಶೃಣುಷ್ವಾವಹಿತೋ ಮಮ |
ವರಯೈನಂ ಭವಂ ದೇವಂ ಭಕ್ತಸ್ತ್ವಂ ಪರಮೇಶ್ವರಂ || ೬ ||

ತೇನ ತೇ ಶ್ರಾವಯಿಷ್ಯಾಮಿ ಯತ್ತದ್ಬ್ರಹ್ಮ ಸನಾತನಂ |
ನ ಶಕ್ಯಂ ವಿಸ್ತರಾತ್ಕೃತ್ಸ್ನಂ ವಕ್ತುಂ ಸರ್ವಸ್ಯ ಕೇನಚಿತ್ || ೭ ||

ಯುಕ್ತೇನಾಪಿ ವಿಭೂತೀನಾಮಪಿ ವರ್ಷಶತೈರಪಿ |
ಯಸ್ಯಾದಿಮಧ್ಯಮಂತಂ ಚ ಸುರೈರಪಿ ನ ಗಮ್ಯತೇ || ೮ ||

ಕಸ್ತಸ್ಯ ಶಕ್ನುಯಾದ್ವಕ್ತುಂ ಗುಣಾನ್ ಕಾರ್ತ್ಸ್ನ್ಯೇನ ಮಾಧವ |
ಕಿಂ ತು ದೇವಸ್ಯ ಮಹತಃ ಸಂಕ್ಷಿಪ್ತಾರ್ಥಪದಾಕ್ಷರಂ || ೯ ||

ಶಕ್ತಿತಶ್ಚರಿತಂ ವಕ್ಷ್ಯೇ ಪ್ರಸಾದಾತ್ ತಸ್ಯ ಧೀಮತಃ |
ಅಪ್ರಾಪ್ಯ ತು ತತೋಽನುಜ್ಞಾಂ ನ ಶಕ್ಯಃ ಸ್ತೋತುಮೀಶ್ವರಃ || ೧೦ ||

ಯದಾ ತೇನಾಭ್ಯನುಜ್ಞಾತಃ ಸ್ತುತೋ ವೈ ಸ ತದಾ ಮಯಾ |
ಅನಾದಿನಿಧನಸ್ಯಾಹಂ ಜಗದ್ಯೋನೇರ್ಮಹಾತ್ಮನಃ || ೧೧ ||

ನಾಮ್ನಾಂ ಕಿಂಚಿತ್ಸಮುದ್ದೇಶ್ಯಂ ವಕ್ಷ್ಯಾಮ್ಯವ್ಯಕ್ತಯೋನಿನಃ |
ವರದಸ್ಯ ವರೇಣ್ಯಸ್ಯ ವಿಶ್ವರೂಪಸ್ಯ ಧೀಮತಃ || ೧೨ ||

ಶೃಣು ನಾಮ್ನಾಂ ಚಯಂ ಕೃಷ್ಣ ಯದುಕ್ತಂ ಪದ್ಮಯೋನಿನಾ |
ದಶನಾಮಸಹಸ್ರಾಣಿ ಯಾನ್ಯಾಹ ಪ್ರಪಿತಾಮಹಃ || ೧೩ ||

ತಾನಿ ನಿರ್ಮಥ್ಯ ಮನಸಾ ದಧ್ನೋ ಘೃತಮಿವೋದ್ಧೃತಂ |
ಗಿರೇಃ ಸಾರಂ ಯಥಾ ಹೇಮ ಪುಷ್ಪಸಾರಂ ಯಥಾ ಮಧು || ೧೪ ||

ಘೃತಾತ್ಸಾರಂ ಯಥಾ ಮಂಡಸ್ತಥೈತತ್ಸಾರಮುದ್ಧೃತಂ |
ಸರ್ವಪಾಪಾಪಹಮಿದಂ ಚತುರ್ವೇದಸಮನ್ವಿತಂ || ೧೫ ||

ಪ್ರಯತ್ನೇನಾಧಿಗಂತವ್ಯಂ ಧಾರ್ಯಂ ಚ ಪ್ರಯತಾತ್ಮನಾ |
ಮಾಂಗಳ್ಯಂ ಪೌಷ್ಟಿಕಂ ಚೈವ ರಕ್ಷೋಘ್ನಂ ಪಾವನಂ ಮಹತ್ || ೧೬ ||

ಇದಂ ಭಕ್ತಾಯ ದಾತವ್ಯಂ ಶ್ರದ್ಧಯಾ ನಾಸ್ತಿಕಾಯ ಚ |
ನಾಶ್ರದ್ಧಧಾನ ರೂಪಾಯ ನಾಸ್ತಿಕಾಯಾ ಹಿತಾತ್ಮನೇ || ೧೭ ||

ಯಶ್ಚಾಭ್ಯಸೂಯತೇದೇವಂ ಕಾರಣಾತ್ಮಾನಮೀಶ್ವರಂ |
ಸ ಕೃಷ್ಣ ನರಕಂ ಯಾತಿ ಸಃ ಪೂರ್ವೈಃ ಸಹಾತ್ಮಜೈಃ || ೧೮ ||

ಇದಂ ಧ್ಯಾನಂ ಇದಂ ಯೋಗಂ ಇದಂ ಧ್ಯೇಯಮನುತ್ತಮಂ |
ಇದಂ ಜಪ್ಯಮಿದಂ ಜ್ಞಾನಂ ರಹಸ್ಯಮಿದಮುತ್ತಮಮ್ || ೧೯ ||

ಯಂ ಜ್ಞಾತ್ವಾ ಹ್ಯಂತಕಾಲೇಪಿ ಗಚ್ಛೇತ ಪರಮಾಂ ಗತಿಂ |
ಪವಿತ್ರಂ ಮಂಗಳಂ ಮೇಥ್ಯಂ ಕಳ್ಯಾಣಮಿದಮುತ್ತಮಮ್ || ೨೦ ||

ಇದಂ ಬ್ರಹ್ಮಾ ಪುರಾ ಕೃತ್ವಾ ಸರ್ವಲೋಕಪಿತಾಮಹಃ |
ಸರ್ವ ಸ್ತವಾನಾಂ ರಾಜತ್ವೇ ದಿವ್ಯಾನಾಂ ಸಮಕಲ್ಪಯತ್ || ೨೧ ||

ತದಾ ಪ್ರಭೃತಿ ಚೈವಾಯಂ ಈಶ್ವರಸ್ಯ ಮಹಾತ್ಮನಃ |
ಸ್ತವರಾಜ ಇತಿ ಖ್ಯಾತೋ ಜಗತ್ಯಮರಪೂಜಿತಃ || ೨೨ ||

ಬ್ರಹ್ಮಲೋಕಾದಯಂ ಸ್ವರ್ಗ್ಯೇ ಸ್ತವರಾಜೋವತಾರಿತಃ |
ಯತಸ್ತಂಡಿಃ ಪುರಾಪ್ರಾಪ ತೇನ ತಂಡಿ ಕೃತೋ ಭವತ್ || ೨೩ ||

ಸ್ವರ್ಗಾಚ್ಚೈವಾತ್ರ ಭೂಲೋಕಂ ತಂಡಿನಾ ಹ್ಯವತಾರಿತಃ |
ಸರ್ವಮಂಗಳ ಮಾಂಗಳ್ಯಂ ಸರ್ವಪಾಪ ಪ್ರಣಾಶನಂ || ೨೪ ||

ನಿಗಧಿಷ್ಯೇ ಮಹಾಬಾಹೋ ಸ್ತವಾನಾಮುತ್ತಮಂ ಸ್ತವಂ |
ಬ್ರಹ್ಮಣಾಮಪಿ ಯದ್ಬ್ರಹ್ಮ ಪರಾಣಾಮಪಿ ಯತ್ಪರಂ || ೨೫ ||

ತೇಜಸಾಮಪಿ ಯತ್ತೇಜಸ್ತಪಸಾಮಪಿ ಯತ್ತಪಃ |
ಶಾಂತಾನಾಮಪಿ ಯಃ ಶಾಂತೋ ದ್ಯುತೀನಾಮಪಿ ಯಾದ್ಯುತಿಃ || ೨೬ ||

ದಾಂತಾನಾಮಪಿ ಯೋ ದಾಂತೋ ಧೀಮತಾಮಪಿ ಯಾ ಚ ಧೀಃ |
ದೇವಾನಾಮಪಿ ಯೋ ದೇವ ಋಷೀಣಾಮಪಿ ಯಸ್ತೃಷಿಃ || ೨೭ ||

ಯಜ್ಞಾನಾಮಪಿ ಯೋ ಯಜ್ಞಶ್ಶಿವಾನಾಮಪಿ ಯಃ ಶಿವಃ |
ರುದ್ರಾಣಾಮಪಿ ಯೋ ರುದ್ರಃ ಪ್ರಭಾಃ ಪ್ರಭವತಾಮಪಿ || ೨೮ ||

ಯೋಗಿನಾಮಪಿ ಯೋ ಯೋಗೀ ಕಾರಣಾನಾಂ ಚ ಕಾರಣಂ |
ಯತೋ ಲೋಕಾಸ್ಸಂಭವಂತಿ ನ ಭವಂತಿ ಯತಃ ಪುನಃ || ೨೯ ||

ಸರ್ವಭೂತಾತ್ಮಭೂತಸ್ಯ ಹರಸ್ಯಾಮಿತತೇಜಸಃ |
ಅಷ್ಟೋತ್ತರಸಹಸ್ರಂ ತು ನಾಮ್ನಾಂ ಶರ್ವಸ್ಯ ಮೇ ಶೃಣು || ೩೦ ||

ಯಚ್ಛ್ರುತ್ವಾ ಮನುಜವ್ಯಾಘ್ರ ಸರ್ವಾನ್ ಕಾಮಾನವಾಪ್ಸ್ಯಸಿ || ೩೧ ||

Also Read:

Sri Siva Sahasranama Stotram – Poorva Peetika in Sanskrit | English |  Kannada | Telugu | Tamil

Sri Siva Sahasranama Stotram – Poorva Peetika Lyrics in Kannada

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Scroll to top