Templesinindiainfo

Best Spiritual Website

Sri Subrahmanya Manasa Puja Stotram Lyrics in Telugu

Sri Subrahmanya Manasa Puja Stotram Telugu Lyrics:

శ్రీ సుబ్రహ్మణ్య మానసపూజా స్తోత్రం
శ్రీమన్మేరుధరాధరాధిప మహాసౌభాగ్యసంశోభితే
మందారద్రుమవాటికాపరివృతే శ్రీస్కందశైలేమలే
సౌధే హాటకనిర్మితే మణిమయే సన్మంటపాభ్యంతరే
బ్రహ్మానందఘనం గుహాఖ్యమనఘం సింహాసనం చింతయే || ౧ ||

మదనాయుతలావణ్యం నవ్యారుణశతారుణమ్ |
నీలజీమూతచికురం అర్ధేందు సదృశాలికమ్ || ౨ ||

పుండరీకవిశాలాక్షం పూర్ణచంద్రనిభాననమ్ |
చాంపేయ విలసన్నాసం మందహాసాంచితోరసమ్ || ౩ ||

గండస్థలచలచ్ఛోత్ర కుండలం చారుకంధరమ్ |
కరాసక్తకనఃదండం రత్నహారాంచితోరసమ్ || ౪ ||

కటీతటలసద్దివ్యవసనం పీవరోరుకమ్ |
సురాసురాదికోటీర నీరాజితపదాంబుజమ్ || ౫ ||

నానారత్న విభూషాఢ్యం దివ్యచందనచర్చితమ్ |
సనకాది మహాయోగి సేవితం కరుణానిధిమ్ || ౬ ||

భక్తవాంఛితదాతారం దేవసేనాసమావృతమ్ |
తేజోమయం కార్తికేయం భావయే హృదయాంబుజే || ౭ ||

ఆవాహయామి విశ్వేశం మహాసేనం మహేశ్వరమ్ |
తేజస్త్రయాత్మకం పీఠం శరజన్మన్ గృహాణ భోః || ౮ ||

అనవద్యం గృహాణేశ పాద్యమద్య షడానన |
పార్వతీనందనానర్ఘ్యం అర్పయామ్యర్ఘ్యమద్భుతమ్ || ౯ ||

ఆచమ్యతామగ్నిజాత స్వర్ణపాత్రోద్యతైర్జలైః |
పంచామృతరసైర్దివ్యైః సుధాసమవిభావితైః || ౧౦ ||

దధిక్షీరాజ్యమధుభిః పంచగవ్యైః ఫలోదకైః |
నానాఫలరసైర్దివ్యైర్నారికేళఫలోదకైః || ౧౧ ||

దివ్యౌషధిరసైః స్వర్ణరత్నోదక కుశోదకైః |
హిమాంబుచందనరసైర్ఘనసారాదివాసితైః || ౧౨ ||

బ్రహ్మాండోదరమధ్యస్థ తీర్థైః పరమపావనైః |
పావనం పరమేశాన త్వాం తీర్థైః స్నాపయామ్యహమ్ || ౧౩ ||

సుధోర్మిక్షీరధవళం భస్మనోధూళ్యతావకమ్ |
సౌవర్ణవాససాకాయాం వేష్టయేఽభీష్టసిద్ధయే || ౧౪ ||

యజ్ఞోపవీతం సుజ్ఞానదాయినే తేఽర్పయే గుహమ్ |
కిరీటహారకేయూర భూషణాని సమర్పయే || ౧౫ ||

రోచనాగరుకస్తూరీ సితాభ్రమసృణాన్వితమ్ |
గంధసారం సురభిలం సురేశాభ్యుపగమ్యతామ్ || ౧౬ ||

రచయే తిలకం ఫాలే గంధం మృగమదేన తే |
అక్షయ్యఫలదానర్ఘానక్షతానర్పయే ప్రభో || ౧౭ ||

కుముదోత్పల కహ్లార కమలైః శతపత్రకైః |
జాతీచంపకపున్నాగ వకుళైః కరవీరకైః || ౧౮ ||

దూర్వాప్రవాళమాలూర మాచీమరువపత్రకైః |
అకీటాదిహతైర్నవ్యైః కోమలైస్తులసీదళైః || ౧౯ ||

పావనైశ్చంద్రకదళీ కుసుమైర్నందివర్ధనైః |
నవమాలాలికాభిః మతల్లికాతల్లజైరపి || ౨౦ ||

కురండైరపి శమ్యాకైః మందారైరతిసుందరైః |
అగర్హితైశ్చ బర్హిష్ఠః పాటీదైః పారిజాతకైః || ౨౧ ||

ఆమోదకుసుమైరన్యైః పూజయామి జగత్పతిమ్ |
ధూపోఽయం గృహ్యతాం దేవ ఘ్రాణేంద్రియ విమోహకమ్ || ౨౨ ||

సర్వాంతరతమోహంత్రే గుహ తే దీపమర్పయే |
సద్యః సమాభృతం దివ్యమమృతం తృప్తిహేతుకమ్ || ౨౩ ||

సాల్యాన్నమద్భుతం నవ్యం గోఘృతం సూపసంగతమ్ |
కదళీనారికేళామృధాన్యాద్యుర్వారుకాదిభిః || ౨౪ ||

రచితైర్హరితైర్దివ్య ఖచరీభిః సుపర్పటైః |
సర్వసంస్తారసంపూర్ణైరాజ్యపక్వైరతిప్రియైః || ౨౫ ||

రంభాపనసకూశ్మాండాపూపా నిష్పక్వమంతరైః |
విదారికా కారవేల్ల పటోలీ తగరోన్ముఖైః || ౨౬ ||

శాకైర్బహువిధైరన్యైః వటకైర్వటుసంస్కృతైః |
ససూపసారనిర్గమ్య సరచీసురసేన చ || ౨౭ ||

కూశ్మాండఖండకలిత తప్తక రసనేన చ |
సుపక్వచిత్రాన్నశతైః లడ్డుకేడ్డుమకాదిభిః || ౨౮ ||

సుధాఫలామృతస్యందిమండక క్షీరమండకైః |
మాషాపూపగులాపూప గోధూమాపూప శర్కరైః || ౨౯ ||

శశాంకకిరణోద్భాసి పోళికా శష్కుళీముఖైః |
భక్ష్యైరన్యైః సురుచిరైః పాయసైశ్చ రసాయనైః || ౩౦ ||

లేహ్యైరుచ్చావచైః ఖండశర్కరాఫాణితాదిభిః |
గుడోదకైర్నారికేళరసైరిక్షురసైరపి || ౩౧ ||

కూర్చికాభిరనేకాభిః మండికాభిరుపస్కృతమ్ |
కదళీచూతపనసగోస్తనీ ఫలరాశిభిః || ౩౨ ||

నారంగ శృంగబేరైల మరీచైర్లికుచాదిభిః |
ఉపదంశైః శరచ్చంద్ర గౌరగోదధిసంగతమ్ || ౩౩ ||

జంబీరరసకైసర్యా హింగుసైంధవనాగరైః |
లసతాజలదగ్రేణ పానీయేన సమాశ్రితమ్ || ౩౪ ||

హేమపాత్రేషు సరసం సాంగర్యేణ చ కల్పితమ్ |
నిత్యతృప్త జగన్నాథ తారకారే సురేశ్వర || ౩౫ ||

నైవేద్యం గృహ్యతాం దేవ కృపయా భక్తవత్సల |
సర్వలోకైకవరద మృత్యో దుర్దైత్యరక్షసామ్ || ౩౬ ||

గంధోదకేన తే హస్తౌ క్షాళయామి షడానన |
ఏలాలవంగకర్పూర జాతీఫలసుగంధిలామ్ || ౩౭ ||

వీటీం సేవయ సర్వేశ చేటీకృత జగత్రయ |
దత్తేర్నీరాజయామి త్వాం కర్పూరప్రభయానయ || ౩౮ ||

పుష్పాంజలిం ప్రదాస్యామి స్వర్ణపుష్పాక్షతైర్యుతమ్ |
ఛత్రేణ చామరేణాపి నృత్తగీతాదిభిర్గుహ || ౩౯ ||

రాజోపచారైరఖిలైః సంతుష్టో భవ మత్ప్రభో |
ప్రదక్షిణం కరోమి త్వాం విశ్వాత్మక నమోఽస్తు తే || ౪౦ ||

సహస్రకృత్వో రచయే శిరసా తేఽభివాదనమ్ |
అపరాధసహస్రాణి సహస్వ కరుణాకర || ౪౧ ||

నమః సర్వాంతరస్థాయ నమః కైవల్యహేతవే |
శ్రుతిశీర్షకగమ్యాయ నమః శక్తిధరాయ తే || ౪౨ ||

మయూరవాహనస్యేదం మానసం చ ప్రపూజనమ్ |
యః కరోతి సకృద్వాపి గుహస్తస్య ప్రసీదతి || ౪౩ ||

ఇతి శ్రీ సుబ్రహ్మణ్య మానస పూజా |

Also Read:

Sri Subrahmanya Manasa Puja Stotram lyrics in Sanskrit | English | Telugu | Tamil | Kannada

Sri Subrahmanya Manasa Puja Stotram Lyrics in Telugu

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Scroll to top