Templesinindiainfo

Best Spiritual Website

Sri Subrahmanya Trishati Namavali Lyrics in Kannada

Subrahmanya Trishati Namavali Kannada Lyrics:

ಶ್ರೀ ಸುಬ್ರಹ್ಮಣ್ಯ ತ್ರಿಶತೀ ನಾಮಾವಳಿಃ
ಓಂ ಶ್ರೀಂ ಸೌಂ ಶರವಣಭವಾಯ ನಮಃ |
ಓಂ ಶರಚ್ಚಂದ್ರಾಯುತಪ್ರಭಾಯ ನಮಃ |
ಓಂ ಶಶಾಂಕಶೇಖರಸುತಾಯ ನಮಃ |
ಓಂ ಶಚೀಮಾಂಗಳ್ಯರಕ್ಷಕಾಯ ನಮಃ |
ಓಂ ಶತಾಯುಷ್ಯಪ್ರದಾತ್ರೇ ನಮಃ |
ಓಂ ಶತಕೋಟಿರವಿಪ್ರಭಾಯ ನಮಃ |
ಓಂ ಶಚೀವಲ್ಲಭಸುಪ್ರೀತಾಯ ನಮಃ |
ಓಂ ಶಚೀನಾಯಕಪೂಜಿತಾಯ ನಮಃ |
ಓಂ ಶಚೀನಾಥಚತುರ್ವಕ್ತ್ರದೇವದೈತ್ಯಾಭಿವಂದಿತಾಯ ನಮಃ |
ಓಂ ಶಚೀಶಾರ್ತಿಹರಾಯ ನಮಃ | ೧೦ |

ಓಂ ಶಂಭವೇ ನಮಃ |
ಓಂ ಶಂಭೂಪದೇಶಕಾಯ ನಮಃ |
ಓಂ ಶಂಕರಾಯ ನಮಃ |
ಓಂ ಶಂಕರಪ್ರೀತಾಯ ನಮಃ |
ಓಂ ಶಮ್ಯಾಕಕುಸುಮಪ್ರಿಯಾಯ ನಮಃ |
ಓಂ ಶಂಕುಕರ್ಣಮಹಾಕರ್ಣಪ್ರಮುಖಾದ್ಯಭಿವಂದಿತಾಯ ನಮಃ |
ಓಂ ಶಚೀನಾಥಸುತಾಪ್ರಾಣನಾಯಕಾಯ ನಮಃ |
ಓಂ ಶಕ್ತಿಪಾಣಿಮತೇ ನಮಃ |
ಓಂ ಶಂಖಪಾಣಿಪ್ರಿಯಾಯ ನಮಃ |
ಓಂ ಶಂಖೋಪಮಷಡ್ಗಲಸುಪ್ರಭಾಯ ನಮಃ | ೨೦ |

ಓಂ ಶಂಖಘೋಷಪ್ರಿಯಾಯ ನಮಃ |
ಓಂ ಶಂಖಚಕ್ರಶೂಲಾದಿಕಾಯುಧಾಯ ನಮಃ |
ಓಂ ಶಂಖಧಾರಾಭಿಷೇಕಾದಿಪ್ರಿಯಾಯ ನಮಃ |
ಓಂ ಶಂಕರವಲ್ಲಭಾಯ ನಮಃ |
ಓಂ ಶಬ್ದಬ್ರಹ್ಮಮಯಾಯ ನಮಃ |
ಓಂ ಶಬ್ದಮೂಲಾಂತರಾತ್ಮಕಾಯ ನಮಃ |
ಓಂ ಶಬ್ದಪ್ರಿಯಾಯ ನಮಃ |
ಓಂ ಶಬ್ದರೂಪಾಯ ನಮಃ |
ಓಂ ಶಬ್ದಾನಂದಾಯ ನಮಃ |
ಓಂ ಶಚೀಸ್ತುತಾಯ ನಮಃ | ೩೦ |

ಓಂ ಶತಕೋಟಿಪ್ರವಿಸ್ತಾರಯೋಜನಾಯತಮಂದಿರಾಯ ನಮಃ |
ಓಂ ಶತಕೋಟಿರವಿಪ್ರಖ್ಯರತ್ನಸಿಂಹಾಸನಾನ್ವಿತಾಯ ನಮಃ |
ಓಂ ಶತಕೋಟಿಮಹರ್ಷೀಂದ್ರಸೇವಿತೋಭಯಪಾರ್ಶ್ವಭುವೇ ನಮಃ |
ಓಂ ಶತಕೋಟಿಸುರಸ್ತ್ರೀಣಾಂ ನೃತ್ತಸಂಗೀತಕೌತುಕಾಯ ನಮಃ |
ಓಂ ಶತಕೋಟೀಂದ್ರದಿಕ್ಪಾಲಹಸ್ತಚಾಮರಸೇವಿತಾಯ ನಮಃ |
ಓಂ ಶತಕೋಟ್ಯಖಿಲಾಂಡಾದಿಮಹಾಬ್ರಹ್ಮಾಂಡನಾಯಕಾಯ ನಮಃ |
ಓಂ ಶಂಖಪಾಣಿವಿಧಿಭ್ಯಾಂ ಚ ಪಾರ್ಶ್ವಯೋರುಪಸೇವಿತಾಯ ನಮಃ |
ಓಂ ಶಂಖಪದ್ಮನಿಧೀನಾಂ ಚ ಕೋಟಿಭಿಃ ಪರಿಸೇವಿತಾಯ ನಮಃ |
ಓಂ ಶಶಾಂಕಾದಿತ್ಯಕೋಟೀಭಿಃ ಸವ್ಯದಕ್ಷಿಣಸೇವಿತಾಯ ನಮಃ |
ಓಂ ಶಂಖಪಾಲಾದ್ಯಷ್ಟನಾಗಕೋಟಿಭಿಃ ಪರಿಸೇವಿತಾಯ ನಮಃ | ೪೦ |

ಓಂ ಶಶಾಂಕಾರಪತಂಗಾದಿಗ್ರಹನಕ್ಷತ್ರಸೇವಿತಾಯ ನಮಃ |
ಓಂ ಶಶಿಭಾಸ್ಕರಭೌಮಾದಿಗ್ರಹದೋಷಾರ್ತಿಭಂಜನಾಯ ನಮಃ |
ಓಂ ಶತಪತ್ರದ್ವಯಕರಾಯ ನಮಃ |
ಓಂ ಶತಪತ್ರಾರ್ಚನಪ್ರಿಯಾಯ ನಮಃ |
ಓಂ ಶತಪತ್ರಸಮಾಸೀನಾಯ ನಮಃ |
ಓಂ ಶತಪತ್ರಾಸನಸ್ತುತಾಯ ನಮಃ |
ಓಂ ಶರೀರಬ್ರಹ್ಮಮೂಲಾದಿಷಡಾಧಾರನಿವಾಸಕಾಯ ನಮಃ |
ಓಂ ಶತಪತ್ರಸಮುತ್ಪನ್ನಬ್ರಹ್ಮಗರ್ವವಿಭೇದನಾಯ ನಮಃ |
ಓಂ ಶಶಾಂಕಾರ್ಧಜಟಾಜೂಟಾಯ ನಮಃ |
ಓಂ ಶರಣಾಗತವತ್ಸಲಾಯ ನಮಃ | ೫೦ |

ಓಂ ರಕಾರರೂಪಾಯ ನಮಃ |
ಓಂ ರಮಣಾಯ ನಮಃ |
ಓಂ ರಾಜೀವಾಕ್ಷಾಯ ನಮಃ |
ಓಂ ರಹೋಗತಾಯ ನಮಃ |
ಓಂ ರತೀಶಕೋಟಿಸೌಂದರ್ಯಾಯ ನಮಃ |
ಓಂ ರವಿಕೋಟ್ಯುದಯಪ್ರಭಾಯ ನಮಃ |
ಓಂ ರಾಗಸ್ವರೂಪಾಯ ನಮಃ |
ಓಂ ರಾಗಘ್ನಾಯ ನಮಃ |
ಓಂ ರಕ್ತಾಬ್ಜಪ್ರಿಯಾಯ ನಮಃ |
ಓಂ ರಾಜರಾಜೇಶ್ವರೀಪುತ್ರಾಯ ನಮಃ | ೬೦ |

ಓಂ ರಾಜೇಂದ್ರವಿಭವಪ್ರದಾಯ ನಮಃ |
ಓಂ ರತ್ನಪ್ರಭಾಕಿರೀಟಾಗ್ರಾಯ ನಮಃ |
ಓಂ ರವಿಚಂದ್ರಾಗ್ನಿಲೋಚನಾಯ ನಮಃ |
ಓಂ ರತ್ನಾಂಗದಮಹಾಬಾಹವೇ ನಮಃ |
ಓಂ ರತ್ನತಾಟಂಕಭೂಷಣಾಯ ನಮಃ |
ಓಂ ರತ್ನಕೇಯೂರಭೂಷಾಢ್ಯಾಯ ನಮಃ |
ಓಂ ರತ್ನಹಾರವಿರಾಜಿತಾಯ ನಮಃ |
ಓಂ ರತ್ನಕಿಂಕಿಣಿಕಾಂಚ್ಯಾದಿಬದ್ಧಸತ್ಕಟಿಶೋಭಿತಾಯ ನಮಃ |
ಓಂ ರವಸಂಯುಕ್ತರತ್ನಾಭನೂಪುರಾಂಘ್ರಿಸರೋರುಹಾಯ ನಮಃ |
ಓಂ ರತ್ನಕಂಕಣಚೂಲ್ಯಾದಿಸರ್ವಾಭರಣಭೂಷಿತಾಯ ನಮಃ | ೭೦ |

ಓಂ ರತ್ನಸಿಂಹಾಸನಾಸೀನಾಯ ನಮಃ |
ಓಂ ರತ್ನಶೋಭಿತಮಂದಿರಾಯ ನಮಃ |
ಓಂ ರಾಕೇಂದುಮುಖಷಟ್ಕಾಯ ನಮಃ |
ಓಂ ರಮಾವಾಣ್ಯಾದಿಪೂಜಿತಾಯ ನಮಃ |
ಓಂ ರಾಕ್ಷಸಾಮರಗಂಧರ್ವಕೋಟಿಕೋಟ್ಯಭಿವಂದಿತಾಯ ನಮಃ |
ಓಂ ರಣರಂಗೇ ಮಹಾದೈತ್ಯಸಂಗ್ರಾಮಜಯಕೌತುಕಾಯ ನಮಃ |
ಓಂ ರಾಕ್ಷಸಾನೀಕಸಂಹಾರಕೋಪಾವಿಷ್ಟಾಯುಧಾನ್ವಿತಾಯ ನಮಃ |
ಓಂ ರಾಕ್ಷಸಾಂಗಸಮುತ್ಪನ್ನರಕ್ತಪಾನಪ್ರಿಯಾಯುಧಾಯ ನಮಃ |
ಓಂ ರವಯುಕ್ತಧನುರ್ಹಸ್ತಾಯ ನಮಃ |
ಓಂ ರತ್ನಕುಕ್ಕುಟಧಾರಣಾಯ ನಮಃ | ೮೦ |

ಓಂ ರಣರಂಗಜಯಾಯ ನಮಃ |
ಓಂ ರಾಮಾಸ್ತೋತ್ರಶ್ರವಣಕೌತುಕಾಯ ನಮಃ |
ಓಂ ರಂಭಾಘೃತಾಚೀವಿಶ್ವಾಚೀಮೇನಕಾದ್ಯಭಿವಂದಿತಾಯ ನಮಃ |
ಓಂ ರಕ್ತಪೀತಾಂಬರಧರಾಯ ನಮಃ |
ಓಂ ರಕ್ತಗಂಧಾನುಲೇಪನಾಯ ನಮಃ |
ಓಂ ರಕ್ತದ್ವಾದಶಪದ್ಮಾಕ್ಷಾಯ ನಮಃ |
ಓಂ ರಕ್ತಮಾಲ್ಯವಿಭೂಷಿತಾಯ ನಮಃ |
ಓಂ ರವಿಪ್ರಿಯಾಯ ನಮಃ |
ಓಂ ರಾವಣೇಶಸ್ತೋತ್ರಸಾಮಮನೋಹರಾಯ ನಮಃ |
ಓಂ ರಾಜ್ಯಪ್ರದಾಯ ನಮಃ | ೯೦ |

ಓಂ ರಂಧ್ರಗುಹ್ಯಾಯ ನಮಃ |
ಓಂ ರತಿವಲ್ಲಭಸುಪ್ರಿಯಾಯ ನಮಃ |
ಓಂ ರಣಾನುಬಂಧನಿರ್ಮುಕ್ತಾಯ ನಮಃ |
ಓಂ ರಾಕ್ಷಸಾನೀಕನಾಶಕಾಯ ನಮಃ |
ಓಂ ರಾಜೀವಸಂಭವದ್ವೇಷಿಣೇ ನಮಃ |
ಓಂ ರಾಜೀವಾಸನಪೂಜಿತಾಯ ನಮಃ |
ಓಂ ರಮಣೀಯಮಹಾಚಿತ್ರಮಯೂರಾರೂಢಸುಂದರಾಯ ನಮಃ |
ಓಂ ರಮಾನಾಥಸ್ತುತಾಯ ನಮಃ |
ಓಂ ರಾಮಾಯ ನಮಃ |
ಓಂ ರಕಾರಾಕರ್ಷಣಕ್ರಿಯಾಯ ನಮಃ | ೧೦೦ |

ಓಂ ವಕಾರರೂಪಾಯ ನಮಃ |
ಓಂ ವರದಾಯ ನಮಃ |
ಓಂ ವಜ್ರಶಕ್ತ್ಯಭಯಾನ್ವಿತಾಯ ನಮಃ |
ಓಂ ವಾಮದೇವಾದಿಸಂಪೂಜ್ಯಾಯ ನಮಃ |
ಓಂ ವಜ್ರಪಾಣಿಮನೋಹರಾಯ ನಮಃ |
ಓಂ ವಾಣೀಸ್ತುತಾಯ ನಮಃ |
ಓಂ ವಾಸವೇಶಾಯ ನಮಃ |
ಓಂ ವಲ್ಲೀಕಲ್ಯಾಣಸುಂದರಾಯ ನಮಃ |
ಓಂ ವಲ್ಲೀವದನಪದ್ಮಾರ್ಕಾಯ ನಮಃ |
ಓಂ ವಲ್ಲೀನೇತ್ರೋತ್ಪಲೋಡುಪಾಯ ನಮಃ | ೧೧೦ |

ಓಂ ವಲ್ಲೀದ್ವಿನಯನಾನಂದಾಯ ನಮಃ |
ಓಂ ವಲ್ಲೀಚಿತ್ತತಟಾಮೃತಾಯ ನಮಃ |
ಓಂ ವಲ್ಲೀಕಲ್ಪಲತಾವೃಕ್ಷಾಯ ನಮಃ |
ಓಂ ವಲ್ಲೀಪ್ರಿಯಮನೋಹರಾಯ ನಮಃ |
ಓಂ ವಲ್ಲೀಕುಮುದಹಾಸ್ಯೇಂದವೇ ನಮಃ |
ಓಂ ವಲ್ಲೀಭಾಷಿತಸುಪ್ರಿಯಾಯ ನಮಃ |
ಓಂ ವಲ್ಲೀಮನೋಹೃತ್ಸೌಂದರ್ಯಾಯ ನಮಃ |
ಓಂ ವಲ್ಲೀವಿದ್ಯುಲ್ಲತಾಘನಾಯ ನಮಃ |
ಓಂ ವಲ್ಲೀಮಂಗಳವೇಷಾಢ್ಯಾಯ ನಮಃ |
ಓಂ ವಲ್ಲೀಮುಖವಶಂಕರಾಯ ನಮಃ | ೧೨೦ |

ಓಂ ವಲ್ಲೀಕುಚಗಿರಿದ್ವಂದ್ವಕುಂಕುಮಾಂಕಿತವಕ್ಷಕಾಯ ನಮಃ |
ಓಂ ವಲ್ಲೀಶಾಯ ನಮಃ |
ಓಂ ವಲ್ಲಭಾಯ ನಮಃ |
ಓಂ ವಾಯುಸಾರಥಯೇ ನಮಃ |
ಓಂ ವರುಣಸ್ತುತಾಯ ನಮಃ |
ಓಂ ವಕ್ರತುಂಡಾನುಜಾಯ ನಮಃ |
ಓಂ ವತ್ಸಾಯ ನಮಃ |
ಓಂ ವತ್ಸಲಾಯ ನಮಃ |
ಓಂ ವತ್ಸರಕ್ಷಕಾಯ ನಮಃ |
ಓಂ ವತ್ಸಪ್ರಿಯಾಯ ನಮಃ | ೧೩೦ |

ಓಂ ವತ್ಸನಾಥಾಯ ನಮಃ |
ಓಂ ವತ್ಸವೀರಗಣಾವೃತಾಯ ನಮಃ |
ಓಂ ವಾರಣಾನನದೈತ್ಯಘ್ನಾಯ ನಮಃ |
ಓಂ ವಾತಾಪಿಘ್ನೋಪದೇಶಕಾಯ ನಮಃ |
ಓಂ ವರ್ಣಗಾತ್ರಮಯೂರಸ್ಥಾಯ ನಮಃ |
ಓಂ ವರ್ಣರೂಪಾಯ ನಮಃ |
ಓಂ ವರಪ್ರಭವೇ ನಮಃ |
ಓಂ ವರ್ಣಸ್ಥಾಯ ನಮಃ |
ಓಂ ವಾರಣಾರೂಢಾಯ ನಮಃ |
ಓಂ ವಜ್ರಶಕ್ತ್ಯಾಯುಧಪ್ರಿಯಾಯ ನಮಃ | ೧೪೦ |

ಓಂ ವಾಮಾಂಗಾಯ ನಮಃ |
ಓಂ ವಾಮನಯನಾಯ ನಮಃ |
ಓಂ ವಚದ್ಭುವೇ ನಮಃ |
ಓಂ ವಾಮನಪ್ರಿಯಾಯ ನಮಃ |
ಓಂ ವರವೇಷಧರಾಯ ನಮಃ |
ಓಂ ವಾಮಾಯ ನಮಃ |
ಓಂ ವಾಚಸ್ಪತಿಸಮರ್ಚಿತಾಯ ನಮಃ |
ಓಂ ವಸಿಷ್ಠಾದಿಮುನಿಶ್ರೇಷ್ಠವಂದಿತಾಯ ನಮಃ |
ಓಂ ವಂದನಪ್ರಿಯಾಯ ನಮಃ |
ಓಂ ವಕಾರನೃಪದೇವಸ್ತ್ರೀಚೋರಭೂತಾರಿಮೋಹನಾಯ ನಮಃ | ೧೫೦ |

ಓಂ ಣಕಾರರೂಪಾಯ ನಮಃ |
ಓಂ ನಾದಾಂತಾಯ ನಮಃ |
ಓಂ ನಾರದಾದಿಮುನಿಸ್ತುತಾಯ ನಮಃ |
ಓಂ ಣಕಾರಪೀಠಮಧ್ಯಸ್ಥಾಯ ನಮಃ |
ಓಂ ನಗಭೇದಿನೇ ನಮಃ |
ಓಂ ನಗೇಶ್ವರಾಯ ನಮಃ |
ಓಂ ಣಕಾರನಾದಸಂತುಷ್ಟಾಯ ನಮಃ |
ಓಂ ನಾಗಾಶನರಥಸ್ಥಿತಾಯ ನಮಃ |
ಓಂ ಣಕಾರಜಪಸುಪ್ರೀತಾಯ ನಮಃ |
ಓಂ ನಾನಾವೇಷಾಯ ನಮಃ | ೧೬೦ |

ಓಂ ನಗಪ್ರಿಯಾಯ ನಮಃ |
ಓಂ ಣಕಾರಬಿಂದುನಿಲಯಾಯ ನಮಃ |
ಓಂ ನವಗ್ರಹಸುರೂಪಕಾಯ ನಮಃ |
ಓಂ ಣಕಾರಪಠನಾನಂದಾಯ ನಮಃ |
ಓಂ ನಂದಿಕೇಶ್ವರವಂದಿತಾಯ ನಮಃ |
ಓಂ ಣಕಾರಘಂಟಾನಿನದಾಯ ನಮಃ |
ಓಂ ನಾರಾಯಣಮನೋಹರಾಯ ನಮಃ |
ಓಂ ಣಕಾರನಾದಶ್ರವಣಾಯ ನಮಃ |
ಓಂ ನಲಿನೋದ್ಭವಶಿಕ್ಷಕಾಯ ನಮಃ |
ಓಂ ಣಕಾರಪಂಕಜಾದಿತ್ಯಾಯ ನಮಃ | ೧೭೦ |

ಓಂ ನವವೀರಾಧಿನಾಯಕಾಯ ನಮಃ |
ಓಂ ಣಕಾರಪುಷ್ಪಭ್ರಮರಾಯ ನಮಃ |
ಓಂ ನವರತ್ನವಿಭೂಷಣಾಯ ನಮಃ |
ಓಂ ಣಕಾರಾನರ್ಘಶಯನಾಯ ನಮಃ |
ಓಂ ನವಶಕ್ತಿಸಮಾವೃತಾಯ ನಮಃ |
ಓಂ ಣಕಾರವೃಕ್ಷಕುಸುಮಾಯ ನಮಃ |
ಓಂ ನಾಟ್ಯಸಂಗೀತಸುಪ್ರಿಯಾಯ ನಮಃ |
ಓಂ ಣಕಾರಬಿಂದುನಾದಜ್ಞಾಯ ನಮಃ |
ಓಂ ನಯಜ್ಞಾಯ ನಮಃ |
ಓಂ ನಯನೋದ್ಭವಾಯ ನಮಃ | ೧೮೦ |

ಓಂ ಣಕಾರಪರ್ವತೇಂದ್ರಾಗ್ರಸಮುತ್ಪನ್ನಸುಧಾರಣಯೇ ನಮಃ |
ಓಂ ಣಕಾರಪೇಟಕಮಣಯೇ ನಮಃ |
ಓಂ ನಾಗಪರ್ವತಮಂದಿರಾಯ ನಮಃ |
ಓಂ ಣಕಾರಕರುಣಾನಂದಾಯ ನಮಃ |
ಓಂ ನಾದಾತ್ಮನೇ ನಮಃ |
ಓಂ ನಾಗಭೂಷಣಾಯ ನಮಃ |
ಓಂ ಣಕಾರಕಿಂಕಿಣೀಭೂಷಾಯ ನಮಃ |
ಓಂ ನಯನಾದೃಶ್ಯದರ್ಶನಾಯ ನಮಃ |
ಓಂ ಣಕಾರವೃಷಭಾವಾಸಾಯ ನಮಃ |
ಓಂ ನಾಮಪಾರಾಯಣಪ್ರಿಯಾಯ ನಮಃ | ೧೯೦ |

ಓಂ ಣಕಾರಕಮಲಾರೂಢಾಯ ನಮಃ |
ಓಂ ನಾಮಾನಂತಸಮನ್ವಿತಾಯ ನಮಃ |
ಓಂ ಣಕಾರತುರಗಾರೂಢಾಯ ನಮಃ |
ಓಂ ನವರತ್ನಾದಿದಾಯಕಾಯ ನಮಃ |
ಓಂ ಣಕಾರಮಕುಟಜ್ವಾಲಾಮಣಯೇ ನಮಃ |
ಓಂ ನವನಿಧಿಪ್ರದಾಯ ನಮಃ |
ಓಂ ಣಕಾರಮೂಲಮಂತ್ರಾರ್ಥಾಯ ನಮಃ |
ಓಂ ನವಸಿದ್ಧಾದಿಪೂಜಿತಾಯ ನಮಃ |
ಓಂ ಣಕಾರಮೂಲನಾದಾಂತಾಯ ನಮಃ |
ಓಂ ಣಕಾರಸ್ತಂಭನಕ್ರಿಯಾಯ ನಮಃ | ೨೦೦ |

ಓಂ ಭಕಾರರೂಪಾಯ ನಮಃ |
ಓಂ ಭಕ್ತಾರ್ಥಾಯ ನಮಃ |
ಓಂ ಭವಾಯ ನಮಃ |
ಓಂ ಭರ್ಗಾಯ ನಮಃ |
ಓಂ ಭಯಾಪಹಾಯ ನಮಃ |
ಓಂ ಭಕ್ತಪ್ರಿಯಾಯ ನಮಃ |
ಓಂ ಭಕ್ತವಂದ್ಯಾಯ ನಮಃ |
ಓಂ ಭಗವತೇ ನಮಃ |
ಓಂ ಭಕ್ತವತ್ಸಲಾಯ ನಮಃ |
ಓಂ ಭಕ್ತಾರ್ತಿಭಂಜನಾಯ ನಮಃ | ೨೧೦ |

ಓಂ ಭದ್ರಾಯ ನಮಃ |
ಓಂ ಭಕ್ತಸೌಭಾಗ್ಯದಾಯಕಾಯ ನಮಃ |
ಓಂ ಭಕ್ತಮಂಗಳದಾತ್ರೇ ನಮಃ |
ಓಂ ಭಕ್ತಕಳ್ಯಾಣದರ್ಶನಾಯ ನಮಃ |
ಓಂ ಭಕ್ತದರ್ಶನಸಂತುಷ್ಟಾಯ ನಮಃ |
ಓಂ ಭಕ್ತಸಂಘಸುಪೂಜಿತಾಯ ನಮಃ |
ಓಂ ಭಕ್ತಸ್ತೋತ್ರಪ್ರಿಯಾನಂದಾಯ ನಮಃ |
ಓಂ ಭಕ್ತಾಭೀಷ್ಟಪ್ರದಾಯಕಾಯ ನಮಃ |
ಓಂ ಭಕ್ತಸಂಪೂರ್ಣಫಲದಾಯ ನಮಃ |
ಓಂ ಭಕ್ತಸಾಮ್ರಾಜ್ಯಭೋಗದಾಯ ನಮಃ | ೨೨೦ |

ಓಂ ಭಕ್ತಸಾಲೋಕ್ಯಸಾಮೀಪ್ಯರೂಪಮೋಕ್ಷವರಪ್ರದಾಯ ನಮಃ |
ಓಂ ಭವೌಷಧಯೇ ನಮಃ |
ಓಂ ಭವಘ್ನಾಯ ನಮಃ |
ಓಂ ಭವಾರಣ್ಯದವಾನಲಾಯ ನಮಃ |
ಓಂ ಭವಾಂಧಕಾರಮಾರ್ತಾಂಡಾಯ ನಮಃ |
ಓಂ ಭವವೈದ್ಯಾಯ ನಮಃ |
ಓಂ ಭವಾಯುಧಾಯ ನಮಃ |
ಓಂ ಭವಶೈಲಮಹಾವಜ್ರಾಯ ನಮಃ |
ಓಂ ಭವಸಾಗರನಾವಿಕಾಯ ನಮಃ |
ಓಂ ಭವಮೃತ್ಯುಭಯಧ್ವಂಸಿನೇ ನಮಃ | ೨೩೦ |

ಓಂ ಭಾವನಾತೀತವಿಗ್ರಹಾಯ ನಮಃ |
ಓಂ ಭಯಭೂತಪಿಶಾಚಘ್ನಾಯ ನಮಃ |
ಓಂ ಭಾಸ್ವರಾಯ ನಮಃ |
ಓಂ ಭಾರತೀಪ್ರಿಯಾಯ ನಮಃ |
ಓಂ ಭಾಷಿತಧ್ವನಿಮೂಲಾಂತಾಯ ನಮಃ |
ಓಂ ಭಾವಾಭಾವವಿವರ್ಜಿತಾಯ ನಮಃ |
ಓಂ ಭಾನುಕೋಪಪಿತೃಧ್ವಂಸಿನೇ ನಮಃ |
ಓಂ ಭಾರತೀಶೋಪದೇಶಕಾಯ ನಮಃ |
ಓಂ ಭಾರ್ಗವೀನಾಯಕಶ್ರೀಮದ್ಭಾಗಿನೇಯಾಯ ನಮಃ |
ಓಂ ಭವೋದ್ಭವಾಯ ನಮಃ | ೨೪೦ |

ಓಂ ಭಾರಕ್ರೌಂಚಾಸುರದ್ವೇಷಾಯ ನಮಃ |
ಓಂ ಭಾರ್ಗವೀನಾಥವಲ್ಲಭಾಯ ನಮಃ |
ಓಂ ಭಟವೀರನಮಸ್ಕೃತ್ಯಾಯ ನಮಃ |
ಓಂ ಭಟವೀರಸಮಾವೃತಾಯ ನಮಃ |
ಓಂ ಭಟತಾರಾಗಣೋಡ್ವೀಶಾಯ ನಮಃ |
ಓಂ ಭಟವೀರಗಣಸ್ತುತಾಯ ನಮಃ |
ಓಂ ಭಾಗೀರಥೇಯಾಯ ನಮಃ |
ಓಂ ಭಾಷಾರ್ಥಾಯ ನಮಃ |
ಓಂ ಭಾವನಾಶಬರೀಪ್ರಿಯಾಯ ನಮಃ |
ಓಂ ಭಕಾರೇ ಕಲಿಚೋರಾರಿಭೂತಾದ್ಯುಚ್ಚಾಟನೋದ್ಯತಾಯ ನಮಃ | ೨೫೦ |

ಓಂ ವಕಾರಸುಕಲಾಸಂಸ್ಥಾಯ ನಮಃ |
ಓಂ ವರಿಷ್ಠಾಯ ನಮಃ |
ಓಂ ವಸುದಾಯಕಾಯ ನಮಃ |
ಓಂ ವಕಾರಕುಮುದೇಂದವೇ ನಮಃ |
ಓಂ ವಕಾರಾಬ್ಧಿಸುಧಾಮಯಾಯ ನಮಃ |
ಓಂ ವಕಾರಾಮೃತಮಾಧುರ್ಯಾಯ ನಮಃ |
ಓಂ ವಕಾರಾಮೃತದಾಯಕಾಯ ನಮಃ |
ಓಂ ದಕ್ಷೇ ವಜ್ರಾಭೀತಿಯುತಾಯ ನಮಃ |
ಓಂ ವಾಮೇ ಶಕ್ತಿವರಾನ್ವಿತಾಯ ನಮಃ |
ಓಂ ವಕಾರೋದಧಿಪೂರ್ಣೇಂದವೇ ನಮಃ | ೨೬೦ |

ಓಂ ವಕಾರೋದಧಿಮೌಕ್ತಿಕಾಯ ನಮಃ |
ಓಂ ವಕಾರಮೇಘಸಲಿಲಾಯ ನಮಃ |
ಓಂ ವಾಸವಾತ್ಮಜರಕ್ಷಕಾಯ ನಮಃ |
ಓಂ ವಕಾರಫಲಸಾರಜ್ಞಾಯ ನಮಃ |
ಓಂ ವಕಾರಕಲಶಾಮೃತಾಯ ನಮಃ |
ಓಂ ವಕಾರಪಂಕಜರಸಾಯ ನಮಃ |
ಓಂ ವಸವೇ ನಮಃ |
ಓಂ ವಂಶವಿವರ್ಧನಾಯ ನಮಃ |
ಓಂ ವಕಾರದಿವ್ಯಕಮಲಭ್ರಮರಾಯ ನಮಃ |
ಓಂ ವಾಯುವಂದಿತಾಯ ನಮಃ | ೨೭೦ |

ಓಂ ವಕಾರಶಶಿಸಂಕಾಶಾಯ ನಮಃ |
ಓಂ ವಜ್ರಪಾಣಿಸುತಾಪ್ರಿಯಾಯ ನಮಃ |
ಓಂ ವಕಾರಪುಷ್ಪಸದ್ಗಂಧಾಯ ನಮಃ |
ಓಂ ವಕಾರತಟಪಂಕಜಾಯ ನಮಃ |
ಓಂ ವಕಾರಭ್ರಮರಧ್ವಾನಾಯ ನಮಃ |
ಓಂ ವಯಸ್ತೇಜೋಬಲಪ್ರದಾಯ ನಮಃ |
ಓಂ ವಕಾರವನಿತಾನಾಥಾಯ ನಮಃ |
ಓಂ ವಶ್ಯಾದ್ಯಷ್ಟಕ್ರಿಯಾಪ್ರದಾಯ ನಮಃ |
ಓಂ ವಕಾರಫಲಸತ್ಕಾರಾಯ ನಮಃ |
ಓಂ ವಕಾರಾಜ್ಯಹುತಾಶನಾಯ ನಮಃ | ೨೮೦ |

ಓಂ ವರ್ಚಸ್ವಿನೇ ನಮಃ |
ಓಂ ವಾಙ್ಮನೋಽತೀತಾಯ ನಮಃ |
ಓಂ ವಾತಾಪ್ಯರಿಕೃತಪ್ರಿಯಾಯ ನಮಃ |
ಓಂ ವಕಾರವಟಮೂಲಸ್ಥಾಯ ನಮಃ |
ಓಂ ವಕಾರಜಲಧೇಸ್ತಟಾಯ ನಮಃ |
ಓಂ ವಕಾರಗಂಗಾವೇಗಾಬ್ಧಯೇ ನಮಃ |
ಓಂ ವಜ್ರಮಾಣಿಕ್ಯಭೂಷಣಾಯ ನಮಃ |
ಓಂ ವಾತರೋಗಹರಾಯ ನಮಃ |
ಓಂ ವಾಣೀಗೀತಶ್ರವಣಕೌತುಕಾಯ ನಮಃ |
ಓಂ ವಕಾರಮಕರಾರೂಢಾಯ ನಮಃ | ೨೯೦ |

ಓಂ ವಕಾರಜಲಧೇಃ ಪತಯೇ ನಮಃ |
ಓಂ ವಕಾರಾಮಲಮಂತ್ರಾರ್ಥಾಯ ನಮಃ |
ಓಂ ವಕಾರಗೃಹಮಂಗಳಾಯ ನಮಃ |
ಓಂ ವಕಾರಸ್ವರ್ಗಮಾಹೇಂದ್ರಾಯ ನಮಃ |
ಓಂ ವಕಾರಾರಣ್ಯವಾರಣಾಯ ನಮಃ |
ಓಂ ವಕಾರಪಂಜರಶುಕಾಯ ನಮಃ |
ಓಂ ವಲಾರಿತನಯಾಸ್ತುತಾಯ ನಮಃ |
ಓಂ ವಕಾರಮಂತ್ರಮಲಯಸಾನುಮನ್ಮಂದಮಾರುತಾಯ ನಮಃ |
ಓಂ ವಾದ್ಯಂತಭಾಂತಷಟ್ಕ್ರಮ್ಯಜಪಾಂತೇ ಶತ್ರುಭಂಜನಾಯ ನಮಃ |
ಓಂ ವಜ್ರಹಸ್ತಸುತಾವಲ್ಲೀವಾಮದಕ್ಷಿಣಸೇವಿತಾಯ ನಮಃ | ೩೦೦ |

ಓಂ ವಕುಲೋತ್ಪಲಕಾದಂಬಪುಷ್ಪದಾಮಸ್ವಲಂಕೃತಾಯ ನಮಃ |
ಓಂ ವಜ್ರಶಕ್ತ್ಯಾದಿಸಂಪನ್ನದ್ವಿಷಟ್ಪಾಣಿಸರೋರುಹಾಯ ನಮಃ |
ಓಂ ವಾಸನಾಗಂಧಲಿಪ್ತಾಂಗಾಯ ನಮಃ |
ಓಂ ವಷಟ್ಕಾರಾಯ ನಮಃ |
ಓಂ ವಶೀಕರಾಯ ನಮಃ |
ಓಂ ವಾಸನಾಯುಕ್ತತಾಂಬೂಲಪೂರಿತಾನನಸುಂದರಾಯ ನಮಃ |
ಓಂ ವಲ್ಲಭಾನಾಥಸುಪ್ರೀತಾಯ ನಮಃ |
ಓಂ ವರಪೂರ್ಣಾಮೃತೋದಧಯೇ ನಮಃ | ೩೦೮ |

Also Read:

Sri Subrahmanya Trishati Namavali lyrics in Sanskrit | English | Telugu | Tamil | Kannada

Sri Subrahmanya Trishati Namavali Lyrics in Kannada

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Scroll to top