Templesinindiainfo

Best Spiritual Website

Sri Suktham lyrics in Kannada

Sri Suktham in Kannada:

॥ ಶ್ರೀ ಸೂಕ್ತಮ್ ॥
ಹಿರ॑ಣ್ಯವರ್ಣಾಂ॒ ಹರಿ॑ಣೀಂ ಸು॒ವರ್ಣ॑ರಜ॒ತಸ್ರ॑ಜಾಮ್ ।
ಚ॒ನ್ದ್ರಾಂ ಹಿ॒ರಣ್ಮ॑ಯೀಂ ಲ॒ಕ್ಷ್ಮೀಂ ಜಾತ॑ವೇದೋ ಮ॒ ಆವ॑ಹ ॥ 1 ॥

ತಾಂ ಮ॒ ಆವ॑ಹ॒ ಜಾತ॑ವೇದೋ ಲ॒ಕ್ಷ್ಮೀಮನ॑ಪಗಾ॒ಮಿನೀ᳚ಮ್ ।
ಯಸ್ಯಾಂ॒ ಹಿರ॑ಣ್ಯಂ ವಿ॒ನ್ದೇಯಂ॒ ಗಾಮಶ್ವಂ॒ ಪುರು॑ಷಾನ॒ಹಮ್ ॥ 2 ॥

ಅ॒ಶ್ವ॒ಪೂ॒ರ್ವಾಂ ರ॑ಥಮ॒ಧ್ಯಾಂ ಹ॒ಸ್ತಿನಾ॑ದಪ್ರ॒ಬೋಧಿ॑ನೀಮ್ ।
ಶ್ರಿಯಂ॑ ದೇ॒ವೀಮುಪ॑ಹ್ವಯೇ॒ ಶ್ರೀರ್ಮಾ॑ದೇ॒ವೀರ್ಜು॑ಷತಾಮ್ ॥ 3 ॥

ಕಾಂ॒ ಸೋ᳚ಸ್ಮಿ॒ತಾಂ ಹಿರ॑ಣ್ಯಪ್ರಾ॒ಕಾರಾ॑ಮಾ॒ರ್ದ್ರಾಂ ಜ್ವಲ॑ನ್ತೀಂ ತೃ॒ಪ್ತಾಂ ತ॒ರ್ಪಯ॑ನ್ತೀಮ್ ।
ಪ॒ದ್ಮೇ॒ ಸ್ಥಿ॒ತಾಂ ಪ॒ದ್ಮವ॑ರ್ಣಾಂ॒ ತಾಮಿ॒ಹೋಪ॑ಹ್ವಯೇ॒ ಶ್ರಿಯಮ್ ॥ 4 ॥

ಚ॒ನ್ದ್ರಾಂ ಪ್ರ॑ಭಾ॒ಸಾಂ ಯ॒ಶಸಾ॒ ಜ್ವಲ॑ನ್ತೀಂ॒ ಶ್ರಿಯಂ॑ ಲೋ॒ಕೇ ದೇ॒ವಜು॑ಷ್ಟಾಮುದಾ॒ರಾಮ್ ।
ತಾಂ ಪ॒ದ್ಮಿನೀ॑ಮೀಂ॒ ಶರ॑ಣಮ॒ಹಂ ಪ್ರಪ॑ದ್ಯೇಽಲ॒ಕ್ಷ್ಮೀರ್ಮೇ॑ ನಶ್ಯತಾಂ॒ ತ್ವಾಂ ವೃ॑ಣೇ ॥ 5 ॥

ಆ॒ದಿ॒ತ್ಯವ॑ರ್ಣೇ॒ ತಪ॒ಸೋಽಧಿ॑ಜಾ॒ತೋ ವನ॒ಸ್ಪತಿ॒ಸ್ತವ॑ ವೃ॒ಕ್ಷೋಽಥ ಬಿ॒ಲ್ವಃ ।
ತಸ್ಯ॒ ಫಲಾ॑ನಿ॒ ತಪ॒ಸಾ ನು॑ದನ್ತು ಮಾ॒ಯಾನ್ತ॑ರಾ॒ಯಾಶ್ಚ॑ ಬಾ॒ಹ್ಯಾ ಅ॑ಲ॒ಕ್ಷ್ಮೀಃ ॥ 6 ॥

ಉಪೈ॑ತು॒ ಮಾಂ ದೇ॑ವಸ॒ಖಃ ಕೀ॒ರ್ತಿಶ್ಚ॒ ಮಣಿ॑ನಾ ಸ॒ಹ ।
ಪ್ರಾ॒ದು॒ರ್ಭೂ॒ತೋಽಸ್ಮಿ॑ ರಾಷ್ಟ್ರೇ॒ಽಸ್ಮಿನ್ ಕೀ॒ರ್ತಿಮೃ॑ದ್ಧಿಂ ದ॒ದಾತು॑ ಮೇ ॥ 7 ॥

ಕ್ಷುತ್ಪಿ॑ಪಾ॒ಸಾಮ॑ಲಾಂ ಜ್ಯೇ॒ಷ್ಠಾಮ॑ಲ॒ಕ್ಷ್ಮೀಂ ನಾ॑ಶಯಾ॒ಮ್ಯಹಮ್ ।
ಅಭೂ॑ತಿ॒ಮಸ॑ಮೃದ್ಧಿಂ॒ ಚ ಸರ್ವಾಂ॒ ನಿರ್ಣು॑ದ ಮೇ॒ ಗೃಹಾ॑ತ್ ॥ 8 ॥

ಗ॒ನ್ಧ॒ದ್ವಾ॒ರಾಂ ದು॑ರಾಧ॒ರ್ಷಾಂ॒ ನಿ॒ತ್ಯಪು॑ಷ್ಟಾಂ ಕರೀ॒ಷಿಣೀ᳚ಮ್ ।
ಈ॒ಶ್ವರೀ॑ಗ್ಂ ಸರ್ವ॑ಭೂತಾ॒ನಾಂ॒ ತಾಮಿ॒ಹೋಪ॑ಹ್ವಯೇ॒ ಶ್ರಿಯಮ್ ॥ 9 ॥

ಮನ॑ಸ॒: ಕಾಮ॒ಮಾಕೂ॑ತಿಂ ವಾ॒ಚಃ ಸ॒ತ್ಯಮ॑ಶೀಮಹಿ ।
ಪ॒ಶೂ॒ನಾಂ ರೂ॒ಪಮನ್ನ॑ಸ್ಯ॒ ಮಯಿ॒ ಶ್ರೀಃ ಶ್ರ॑ಯತಾಂ॒ ಯಶ॑: ॥ 10 ॥

ಕ॒ರ್ದಮೇ॑ನ ಪ್ರ॑ಜಾಭೂ॒ತಾ॒ ಮ॒ಯಿ॒ ಸಮ್ಭ॑ವ ಕ॒ರ್ದಮ ।
ಶ್ರಿಯಂ॑ ವಾ॒ಸಯ॑ ಮೇ ಕು॒ಲೇ ಮಾ॒ತರಂ॑ ಪದ್ಮ॒ಮಾಲಿ॑ನೀಮ್ ॥ 11 ॥

ಆಪ॑: ಸೃ॒ಜನ್ತು॑ ಸ್ನಿ॒ಗ್ಧಾ॒ನಿ॒ ಚಿ॒ಕ್ಲೀ॒ತ ವ॑ಸ ಮೇ॒ ಗೃಹೇ ।
ನಿ ಚ॑ ದೇ॒ವೀಂ ಮಾ॒ತರಂ॒ ಶ್ರಿಯಂ॑ ವಾ॒ಸಯ॑ ಮೇ ಕು॒ಲೇ ॥ 12 ॥

ಆ॒ರ್ದ್ರಾಂ ಪು॒ಷ್ಕರಿ॑ಣೀಂ ಪು॒ಷ್ಟಿಂ॒ ಪಿ॒ಙ್ಗ॒ಲಾಂ ಪ॑ದ್ಮಮಾ॒ಲಿನೀಮ್।
ಚ॒ನ್ದ್ರಾಂ ಹಿ॒ರಣ್ಮ॑ಯೀಂ ಲ॒ಕ್ಷ್ಮೀಂ ಜಾತ॑ವೇದೋ ಮ॒ ಆವ॑ಹ ॥ 13 ॥

ಆ॒ರ್ದ್ರಾಂ ಯ॒: ಕರಿ॑ಣೀಂ ಯ॒ಷ್ಟಿಂ॒ ಸು॒ವ॒ರ್ಣಾಂ ಹೇ॑ಮಮಾ॒ಲಿನೀಮ್ ।
ಸೂ॒ರ್ಯಾಂ ಹಿ॒ರಣ್ಮ॑ಯೀಂ ಲ॒ಕ್ಷ್ಮೀಂ॒ ಜಾತ॑ವೇದೋ ಮ॒ ಆವಹ ॥ 14 ॥

ತಾಂ ಮ॒ ಆವ॑ಹ॒ ಜಾತ॑ವೇದೋ ಲ॒ಕ್ಷ್ಮೀಮನ॑ಪಗಾ॒ಮಿನೀ᳚ಮ್ ।
ಯಸ್ಯಾಂ॒ ಹಿ॑ರಣ್ಯಂ॒ ಪ್ರಭೂ॑ತಂ॒ ಗಾವೋ॑ ದಾ॒ಸ್ಯೋಽಶ್ವಾ᳚ನ್ವಿ॒ನ್ದೇಯಂ॒ ಪುರು॑ಷಾನ॒ಹಮ್ ॥ 15 ॥

—-

ಯಃ ಶುಚಿ॒: ಪ್ರಯ॑ತೋ ಭೂ॒ತ್ವಾ ಜು॒ಹುಯಾ॑ದಾಜ್ಯ॒ ಮನ್ವ॑ಹಮ್ ।
ಶ್ರಿಯ॑: ಪ॒ಞ್ಚದ॑ಶರ್ಚಂ॒ ಚ ಶ್ರೀ॒ಕಾಮ॑: ಸತ॒ತಂ ಜ॑ಪೇತ್ ॥

ಆನ॑ನ್ದ॒: ಕರ್ದ॑ಮಶ್ಚೈವ ಚಿ॒ಕ್ಲೀತ॑ ಇತಿ॒ ವಿಶ್ರು॑ತಾಃ ।
ಋಷ॑ಯ॒: ತೇ ತ್ರಯಃ ಪುತ್ರಾಃ ಸ್ವಯಂ ಶ್ರೀದೇವಿ ದೇವತಾ ॥

ಪ॒ದ್ಮಾ॒ಸ॒ನೇ ಪ॑ದ್ಮ ಊ॒ರೂ॒ ಪ॒ದ್ಮಾಕ್ಷೀ॑ ಪದ್ಮ॒ಸಮ್ಭ॑ವೇ ।
ತ್ವಂ ಮಾಂ᳚ ಭ॒ಜಸ್ವ॑ ಪ॒ದ್ಮಾ॒ಕ್ಷೀ॒ ಯೇ॒ನ ಸೌ॑ಖ್ಯಂ ಲ॒ಭಾಮ್ಯ॑ಹಮ್ ॥

ಅಶ್ವ॑ದಾ॒ಯೀ ಗೋ॑ದಾ॒ಯೀ॒ ಧ॒ನದಾ॑ಯೀ ಮ॒ಹಾಧ॑ನೇ ।
ಧನಂ ಮೇ॒ ಜುಷ॑ತಾಂ ದೇ॒ವಿ॒ ಸ॒ರ್ವಕಾ॑ಮಾರ್ಥ ಸಿದ್ಧಯೇ ॥

ಪುತ್ರಪೌ॒ತ್ರ ಧ॑ನಂ ಧಾ॒ನ್ಯಂ ಹ॒ಸ್ತ್ಯಶ್ವಾ॑ದಿಗ॒ವೇ ರ॑ಥಮ್ ।
ಪ್ರ॒ಜಾ॒ನಾಂ ಭ॑ವಸಿ ಮಾ॒ತಾ ಆ॒ಯುಷ್ಮ॑ನ್ತಂ ಕ॒ರೋತು॑ ಮಾಮ್ ॥

ಚ॒ನ್ದ್ರಾಭಾಂ ಲಕ್ಷ್ಮೀಮೀ॑ಶಾ॒ನಾಂ ಸು॒ರ್ಯಾಭಾಂ᳚ ಶ್ರಿಯಮೀಶ್ವರೀಮ್ ।
ಚನ್ದ್ರ ಸೂ॒ರ್ಯಾಗ್ನಿ ಸರ್ವಾಭಾಂ ಶ್ರೀಮಹಾಲಕ್ಷ್ಮೀ॑ಮುಪಾಸ್ಮಹೇ ॥

ಧನ॑ಮ॒ಗ್ನಿರ್ಧ॑ನಂ ವಾ॒ಯುರ್ಧ॑ನಂ॒ ಸೂರ್ಯೋ॑ ಧನಂ॒ ವಸು॑: ।
ಧನ॒ಮಿನ್ದ್ರೋ॒ ಬೃಹ॒ಸ್ಪತಿ॒ರ್ವರು॑ಣಂ॒ ಧನ॒ಮಶ್ನು॑ ತೇ ॥

ವೈನ॑ತೇಯ॒ ಸೋಮಂ॑ ಪಿಬ॒ ಸೋಮಂ॑ ಪಿಬತು ವೃತ್ರ॒ಹಾ ।
ಸೋಮಂ॒ ಧನ॑ಸ್ಯ ಸೋ॒ಮಿನೋ॒ ಮಹ್ಯಂ॒ ದದಾ॑ತು ಸೋ॒ಮಿನ॑: ॥

ನ ಕ್ರೋಧೋ ನ ಚ॑ ಮಾತ್ಸ॒ರ್ಯಂ ನ॒ ಲೋಭೋ॑ ನಾಶು॒ಭಾ ಮ॑ತಿಃ ।
ಭವ॑ನ್ತಿ॒ ಕೃತ॑ಪುಣ್ಯಾ॒ನಾಂ ಭ॒ಕ್ತಾನಾಂ ಶ್ರೀಸೂ᳚ಕ್ತಂ ಜ॒ಪೇತ್ಸ॑ದಾ ॥

ವರ್ಷನ್᳚ತು॒ ತೇ ವಿ॑ಭಾವ॒ರಿ॒ ದಿ॒ವೋ ಅ॑ಭ್ರಸ್ಯ॒ ವಿದ್ಯು॑ತಃ ।
ರೋಹನ್᳚ತು॒ ಸರ್ವ॑ಬೀ॒ಜಾ॒ನ್ಯ॒ವ ಬ್ರ॑ಹ್ಮ ದ್ವಿ॒ಷೋ᳚ ಜ॑ಹಿ ॥

ಪದ್ಮ॑ಪ್ರಿಯೇ ಪದ್ಮಿನಿ ಪದ್ಮ॒ಹಸ್ತೇ ಪದ್ಮಾ॑ಲಯೇ ಪದ್ಮದಲಾಯ॑ತಾಕ್ಷಿ ।
ವಿಶ್ವ॑ಪ್ರಿಯೇ॒ ವಿಷ್ಣು ಮನೋ॑ಽನುಕೂ॒ಲೇ ತ್ವತ್ಪಾ॑ದಪ॒ದ್ಮಂ ಮಯಿ॒ ಸನ್ನಿ॑ಧತ್ಸ್ವ ॥

ಯಾ ಸಾ ಪದ್ಮಾ॑ಸನ॒ಸ್ಥಾ ವಿಪುಲಕಟಿತಟೀ ಪದ್ಮ॒ಪತ್ರಾ॑ಯತಾ॒ಕ್ಷೀ ।
ಗಮ್ಭೀರಾ ವ॑ರ್ತನಾ॒ಭಿಃ ಸ್ತನಭರ ನಮಿತಾ ಶುಭ್ರ ವಸ್ತ್ರೋ॑ತ್ತರೀ॒ಯಾ ।
ಲಕ್ಷ್ಮೀರ್ದಿ॒ವ್ಯೈರ್ಗಜೇನ್ದ್ರೈರ್ಮ॒ಣಿಗಣ ಖಚಿತೈಸ್ಸ್ನಾಪಿತಾ ಹೇ॑ಮಕು॒ಮ್ಭೈಃ ।
ನಿ॒ತ್ಯಂ ಸಾ ಪ॑ದ್ಮಹ॒ಸ್ತಾ ಮಮ ವಸ॑ತು ಗೃ॒ಹೇ ಸರ್ವ॒ಮಾಙ್ಗಲ್ಯ॑ಯುಕ್ತಾ ॥

ಲ॒ಕ್ಷ್ಮೀಂ ಕ್ಷೀರಸಮುದ್ರರಾಜತನಯಾಂ ಶ್ರೀ॒ರಙ್ಗಧಾಮೇ॑ಶ್ವರೀಮ್ ।
ದಾ॒ಸೀಭೂತಸಮಸ್ತ ದೇವ ವ॒ನಿತಾಂ ಲೋ॒ಕೈಕ॒ ದೀಪಾ॑ಙ್ಕುರಾಮ್ ।
ಶ್ರೀಮನ್ಮನ್ದಕಟಾಕ್ಷಲಬ್ಧ ವಿಭವ ಬ್ರ॒ಹ್ಮೇನ್ದ್ರಗಙ್ಗಾ॑ಧರಾಮ್ ।
ತ್ವಾಂ ತ್ರೈ॒ಲೋಕ್ಯ॒ ಕುಟು॑ಮ್ಬಿನೀಂ ಸ॒ರಸಿಜಾಂ ವ॒ನ್ದೇ ಮುಕು॑ನ್ದಪ್ರಿಯಾಮ್ ॥

ಸಿ॒ದ್ಧ॒ಲ॒ಕ್ಷ್ಮೀರ್ಮೋ॑ಕ್ಷಲ॒ಕ್ಷ್ಮೀ॒ರ್ಜ॒ಯಲ॑ಕ್ಷ್ಮೀಸ್ಸ॒ರಸ್ವ॑ತೀ ।
ಶ್ರೀಲಕ್ಷ್ಮೀರ್ವ॑ರಲ॒ಕ್ಷ್ಮೀ॒ಶ್ಚ॒ ಪ್ರ॒ಸನ್ನಾ॒ ಮ॑ಮ ಸ॒ರ್ವದಾ ॥

ವರಾಙ್ಕುಶೌ ಪಾಶಮಭೀ॑ತಿಮು॒ದ್ರಾಂ॒ ಕ॒ರೈ॑ರ್ವಹನ್ತೀಂ ಕ॑ಮಲಾ॒ಸನಸ್ಥಾಮ್ ।
ಬಾಲಾರ್ಕ ಕೋಟಿ ಪ್ರತಿ॑ಭಾಂ ತ್ರಿ॒ಣೇ॒ತ್ರಾಂ॒ ಭ॒ಜೇಹಮಾದ್ಯಾಂ ಜ॑ಗದೀ॒ಶ್ವರೀಂ ತಾಮ್ ॥

ಸ॒ರ್ವ॒ಮ॒ಙ್ಗ॒ಲಮಾ॒ಙ್ಗಲ್ಯೇ॑ ಶಿ॒ವೇ ಸ॒ರ್ವಾರ್ಥ॑ ಸಾಧಿಕೇ ।
ಶರ॑ಣ್ಯೇ ತ್ರ್ಯಮ್ಬ॑ಕೇ ದೇ॒ವಿ॒ ನಾ॒ರಾಯ॑ಣಿ ನ॒ಮೋಽಸ್ತು॑ ತೇ ॥

ಓಂ ಮ॒ಹಾ॒ದೇ॒ವ್ಯೈ ಚ॑ ವಿ॒ದ್ಮಹೇ॑ ವಿಷ್ಣುಪ॒ತ್ನೀ ಚ॑ ಧೀಮಹಿ ।
ತನ್ನೋ॑ ಲಕ್ಷ್ಮೀಃ ಪ್ರಚೋ॒ದಯಾ᳚ತ್ ॥

ಓಂ ಶಾನ್ತಿ॒: ಶಾನ್ತಿ॒: ಶಾನ್ತಿ॑: ॥

Also Read:

Sri Suktham in Sanskrit | English | Kannada | Telugu | Tamil

Sri Suktham lyrics in Kannada

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Scroll to top