Templesinindiainfo

Best Spiritual Website

Sri Surya Ashtottara Satanama Stotram Lyrics in Hindi

Sri Surya Ashtottara Satanama Stotram in Hindi:

॥ श्री सूर्य अष्टोत्तरशतनाम स्तोत्रम् ॥
अरुणाय शरण्याय करुणारससिन्धवे
असमानबलायाऽर्तरक्षकाय नमो नमः ॥ १ ॥

आदित्यायाऽदिभूताय अखिलागमवेदिने
अच्युतायाऽखिलज्ञाय अनन्ताय नमो नमः ॥ २ ॥

इनाय विश्वरूपाय इज्यायेन्द्राय भानवे
इन्दिरामन्दिराप्ताय वन्दनीयाय ते नमः ॥ ३ ॥

ईशाय सुप्रसन्नाय सुशीलाय सुवर्चसे
वसुप्रदाय वसवे वासुदेवाय ते नमः ॥ ४ ॥

उज्ज्वलायोग्ररूपाय ऊर्ध्वगाय विवस्वते
उद्यत्किरणजालाय हृषीकेशाय ते नमः ॥ ५ ॥

ऊर्जस्वलाय वीराय निर्जराय जयाय च
ऊरुद्वयाभावरूपयुक्तसारथये नमः ॥ ६ ॥

ऋषिवन्द्याय रुग्घन्त्रे ऋक्षचक्रचराय च
ऋजुस्वभावचित्ताय नित्यस्तुत्याय ते नमः ॥ ७ ॥

ॠकारमातृकावर्णरूपायोज्ज्वलतेजसे
ॠक्षाधिनाथमित्राय पुष्कराक्षाय ते नमः ॥ ८ ॥

लुप्तदन्ताय शान्ताय कान्तिदाय घनाय च
कनत्कनकभूषाय खद्योताय नमो नमः ॥ ९ ॥

लूनिताखिलदैत्याय सत्यानन्दस्वरूपिणे
अपवर्गप्रदायाऽर्तशरण्याय नमो नमः ॥ १० ॥

एकाकिने भगवते सृष्टिस्थित्यन्तकारिणे
गुणात्मने घृणिभृते बृहते ब्रह्मणे नमः ॥ ११ ॥

ऐश्वर्यदाय शर्वाय हरिदश्वाय शौरये
दशदिक्सम्प्रकाशाय भक्तवश्याय ते नमः ॥ १२ ॥

ओजस्कराय जयिने जगदानन्दहेतवे
जन्ममृत्युजराव्याधिवर्जिताय नमो नमः ॥ १३ ॥

औन्नत्यपदसञ्चाररथस्थायात्मरूपिणे
कमनीयकरायाऽब्जवल्लभाय नमो नमः ॥ १४ ॥

अन्तर्बहिःप्रकाशाय अचिन्त्यायाऽत्मरूपिणे
अच्युताय सुरेशाय परस्मैज्योतिषे नमः ॥ १५ ॥

अहस्कराय रवये हरये परमात्मने
तरुणाय वरेण्याय ग्रहाणाम्पतये नमः ॥ १६ ॥

ओं नमो भास्करायाऽदिमध्यान्तरहिताय च
सौख्यप्रदाय सकलजगताम्पतये नमः ॥ १७ ॥

नमः सूर्याय कवये नमो नारायणाय च
नमो नमः परेशाय तेजोरूपाय ते नमः ॥ १८ ॥

ओं श्रीं हिरण्यगर्भाय ओं ह्रीं सम्पत्कराय च
ओं ऐं इष्टार्थदायाऽनुप्रसन्नाय नमो नमः ॥ १९ ॥

श्रीमते श्रेयसे भक्तकोटिसौख्यप्रदायिने
निखिलागमवेद्याय नित्यानन्दाय ते नमः ॥ २० ॥

Also Read:

Lord Surya Bhagawan Stotram – Sri SuryaAshtottara Satanama Stotram Lyrics in Hindi | English |  Kannada | Telugu | Tamil

Sri Surya Ashtottara Satanama Stotram Lyrics in Hindi

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Scroll to top