Templesinindiainfo

Best Spiritual Website

Sri Surya Ashtottara Satanama Stotram Lyrics in Kannada

Sri Surya Ashtottara Satanama Stotram in Kannada:

॥ ಶ್ರೀ ಸೂರ್ಯ ಅಷ್ಟೋತ್ತರಶತನಾಮ ಸ್ತೋತ್ರಂ ॥
ಅರುಣಾಯ ಶರಣ್ಯಾಯ ಕರುಣಾರಸಸಿಂಧವೇ
ಅಸಮಾನಬಲಾಯಾಽರ್ತರಕ್ಷಕಾಯ ನಮೋ ನಮಃ || ೧ ||

ಆದಿತ್ಯಾಯಾಽದಿಭೂತಾಯ ಅಖಿಲಾಗಮವೇದಿನೇ
ಅಚ್ಯುತಾಯಾಽಖಿಲಜ್ಞಾಯ ಅನಂತಾಯ ನಮೋ ನಮಃ || ೨ ||

ಇನಾಯ ವಿಶ್ವರೂಪಾಯ ಇಜ್ಯಾಯೇಂದ್ರಾಯ ಭಾನವೇ
ಇಂದಿರಾಮಂದಿರಾಪ್ತಾಯ ವಂದನೀಯಾಯ ತೇ ನಮಃ || ೩ ||

ಈಶಾಯ ಸುಪ್ರಸನ್ನಾಯ ಸುಶೀಲಾಯ ಸುವರ್ಚಸೇ
ವಸುಪ್ರದಾಯ ವಸವೇ ವಾಸುದೇವಾಯ ತೇ ನಮಃ || ೪ ||

ಉಜ್ಜ್ವಲಾಯೋಗ್ರರೂಪಾಯ ಊರ್ಧ್ವಗಾಯ ವಿವಸ್ವತೇ
ಉದ್ಯತ್ಕಿರಣಜಾಲಾಯ ಹೃಷೀಕೇಶಾಯ ತೇ ನಮಃ || ೫ ||

ಊರ್ಜಸ್ವಲಾಯ ವೀರಾಯ ನಿರ್ಜರಾಯ ಜಯಾಯ ಚ
ಊರುದ್ವಯಾಭಾವರೂಪಯುಕ್ತಸಾರಥಯೇ ನಮಃ || ೬ ||

ಋಷಿವಂದ್ಯಾಯ ರುಗ್ಘಂತ್ರೇ ಋಕ್ಷಚಕ್ರಚರಾಯ ಚ
ಋಜುಸ್ವಭಾವಚಿತ್ತಾಯ ನಿತ್ಯಸ್ತುತ್ಯಾಯ ತೇ ನಮಃ || ೭ ||

ೠಕಾರಮಾತೃಕಾವರ್ಣರೂಪಾಯೋಜ್ಜ್ವಲತೇಜಸೇ
ೠಕ್ಷಾಧಿನಾಥಮಿತ್ರಾಯ ಪುಷ್ಕರಾಕ್ಷಾಯ ತೇ ನಮಃ || ೮ ||

ಲುಪ್ತದಂತಾಯ ಶಾಂತಾಯ ಕಾಂತಿದಾಯ ಘನಾಯ ಚ
ಕನತ್ಕನಕಭೂಷಾಯ ಖದ್ಯೋತಾಯ ನಮೋ ನಮಃ || ೯ ||

ಲೂನಿತಾಖಿಲದೈತ್ಯಾಯ ಸತ್ಯಾನಂದಸ್ವರೂಪಿಣೇ
ಅಪವರ್ಗಪ್ರದಾಯಾಽರ್ತಶರಣ್ಯಾಯ ನಮೋ ನಮಃ || ೧೦ ||

ಏಕಾಕಿನೇ ಭಗವತೇ ಸೃಷ್ಟಿಸ್ಥಿತ್ಯಂತಕಾರಿಣೇ
ಗುಣಾತ್ಮನೇ ಘೃಣಿಭೃತೇ ಬೃಹತೇ ಬ್ರಹ್ಮಣೇ ನಮಃ || ೧೧ ||

ಐಶ್ವರ್ಯದಾಯ ಶರ್ವಾಯ ಹರಿದಶ್ವಾಯ ಶೌರಯೇ
ದಶದಿಕ್ಸಂಪ್ರಕಾಶಾಯ ಭಕ್ತವಶ್ಯಾಯ ತೇ ನಮಃ || ೧೨ ||

ಓಜಸ್ಕರಾಯ ಜಯಿನೇ ಜಗದಾನಂದಹೇತವೇ
ಜನ್ಮಮೃತ್ಯುಜರಾವ್ಯಾಧಿವರ್ಜಿತಾಯ ನಮೋ ನಮಃ || ೧೩ ||

ಔನ್ನತ್ಯಪದಸಂಚಾರರಥಸ್ಥಾಯಾತ್ಮರೂಪಿಣೇ
ಕಮನೀಯಕರಾಯಾಽಬ್ಜವಲ್ಲಭಾಯ ನಮೋ ನಮಃ || ೧೪ ||

ಅಂತರ್ಬಹಿಃಪ್ರಕಾಶಾಯ ಅಚಿಂತ್ಯಾಯಾಽತ್ಮರೂಪಿಣೇ
ಅಚ್ಯುತಾಯ ಸುರೇಶಾಯ ಪರಸ್ಮೈಜ್ಯೋತಿಷೇ ನಮಃ || ೧೫ ||

ಅಹಸ್ಕರಾಯ ರವಯೇ ಹರಯೇ ಪರಮಾತ್ಮನೇ
ತರುಣಾಯ ವರೇಣ್ಯಾಯ ಗ್ರಹಾಣಾಂಪತಯೇ ನಮಃ || ೧೬ ||

ಓಂ ನಮೋ ಭಾಸ್ಕರಾಯಾಽದಿಮಧ್ಯಾಂತರಹಿತಾಯ ಚ
ಸೌಖ್ಯಪ್ರದಾಯ ಸಕಲಜಗತಾಂಪತಯೇ ನಮಃ || ೧೭ ||

ನಮಃ ಸೂರ್ಯಾಯ ಕವಯೇ ನಮೋ ನಾರಾಯಣಾಯ ಚ
ನಮೋ ನಮಃ ಪರೇಶಾಯ ತೇಜೋರೂಪಾಯ ತೇ ನಮಃ || ೧೮ ||

ಓಂ ಶ್ರೀಂ ಹಿರಣ್ಯಗರ್ಭಾಯ ಓಂ ಹ್ರೀಂ ಸಂಪತ್ಕರಾಯ ಚ
ಓಂ ಐಂ ಇಷ್ಟಾರ್ಥದಾಯಾಽನುಪ್ರಸನ್ನಾಯ ನಮೋ ನಮಃ || ೧೯ ||

ಶ್ರೀಮತೇ ಶ್ರೇಯಸೇ ಭಕ್ತಕೋಟಿಸೌಖ್ಯಪ್ರದಾಯಿನೇ
ನಿಖಿಲಾಗಮವೇದ್ಯಾಯ ನಿತ್ಯಾನಂದಾಯ ತೇ ನಮಃ || ೨೦ ||

Also Read:

Lord Surya Bhagawan Stotram – Sri SuryaAshtottara Satanama Stotram Lyrics in Hindi | English |  Kannada | Telugu | Tamil

Sri Surya Ashtottara Satanama Stotram Lyrics in Kannada

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Scroll to top