Vishnu Stotram

Sri Vishnu Ashtottara Sata Nama Stotram Lyrics in Tamil and English

Sri Vishnu Ashtottara Sata Nama Stotram Lyrics in Tamil:
|| ஶ்ரீ விஷ்ணு அஷ்டோத்தர ஶதனாமஸ்தோத்ரம் ||h3
வாஸுதேவம் ஹ்றுஷீகேஶம் வாமனம் ஜலஶாயினம் |
ஜனார்தனம் ஹரிம் க்றுஷ்ணம் ஶ்ரீவக்ஷம் கருடத்வஜம் || 1 ||

வாராஹம் பும்டரீகாக்ஷம் ன்றுஸிம்ஹம் னரகாம்தகம் |
அவ்யக்தம் ஶாஶ்வதம் விஷ்ணுமனம்தமஜமவ்யயம் || 2 ||

னாராயணம் கதாத்யக்ஷம் கோவிம்தம் கீர்திபாஜனம் |
கோவர்தனோத்தரம் தேவம் பூதரம் புவனேஶ்வரம் || 3 ||

வேத்தாரம் யஜ்ஞபுருஷம் யஜ்ஞேஶம் யஜ்ஞவாஹனம் |
சக்ரபாணிம் கதாபாணிம் ஶம்கபாணிம் னரோத்தமம் || 4 ||

Sri Maha Vishnu

வைகும்டம் துஷ்டதமனம் பூகர்பம் பீதவாஸஸம் |
த்ரிவிக்ரமம் த்ரிகாலஜ்ஞம் த்ரிமூர்திம் னம்தகேஶ்வரம் || 5 ||

ராமம் ராமம் ஹயக்ரீவம் பீமம் ரௌத்ரம் பவோத்பவம் |
ஶ்ரீபதிம் ஶ்ரீதரம் ஶ்ரீஶம் மம்கலம் மம்கலாயுதம் || 6 ||

தாமோதரம் தமோபேதம் கேஶவம் கேஶிஸூதனம் |
வரேண்யம் வரதம் விஷ்ணுமானம்தம் வாஸுதேவஜம் || 7 ||

ஹிரண்யரேதஸம் தீப்தம் புராணம் புருஷோத்தமம் |
ஸகலம் னிஷ்கலம் ஶுத்தம் னிர்குணம் குணஶாஶ்வதம் || 8 ||

ஹிரண்யதனுஸம்காஶம் ஸூர்யாயுதஸமப்ரபம் |
மேகஶ்யாமம் சதுர்பாஹும் குஶலம் கமலேக்ஷணம் || 9 ||

ஜ்யோதீரூபமரூபம் ச ஸ்வரூபம் ரூபஸம்ஸ்திதம் |
ஸர்வஜ்ஞம் ஸர்வரூபஸ்தம் ஸர்வேஶம் ஸர்வதோமுகம் || 10 ||

ஜ்ஞானம் கூடஸ்தமசலம் ஜ்~ஜானதம் பரமம் ப்ரபும் |
யோகீஶம் யோகனிஷ்ணாதம் யோகிஸம்யோகரூபிணம் || 11 ||

ஈஶ்வரம் ஸர்வபூதானாம் வம்தே பூதமயம் ப்ரபும் |
இதி னாமஶதம் திவ்யம் வைஷ்ணவம் கலு பாபஹம் || 12 ||

வ்யாஸேன கதிதம் பூர்வம் ஸர்வபாபப்ரணாஶனம் |
யஃ படேத் ப்ராதருத்தாய ஸ பவேத் வைஷ்ணவோ னரஃ || 13 ||

ஸர்வபாபவிஶுத்தாத்மா விஷ்ணுஸாயுஜ்யமாப்னுயாத் |
சாம்த்ராயணஸஹஸ்ராணி கன்யாதானஶதானி ச || 14 ||

கவாம் லக்ஷஸஹஸ்ராணி முக்திபாகீ பவேன்னரஃ |
அஶ்வமேதாயுதம் புண்யம் பலம் ப்ராப்னோதி மானவஃ || 15 ||

|| இதி ஶ்ரீவிஷ்ணுபுராணே ஶ்ரீ விஷ்ணு அஷ்டோத்தர ஶதனாஸ்தோத்ரம் ||

Sri Vishnu Ashtottara Sata Nama Stotram Lyrics in English

|| sri visnu astottara satanamastotram ||

vasudevam hrsikesam vamanam jalasayinam |
janardanam harim krsnam srivaksam garudadhvajam || 1 ||

varaham pundarikaksam nrsimham narakantakam |
avyaktam sasvatam visnumanantamajamavyayam || 2 ||

narayanam gadadhyaksam govindam kirtibhajanam |
govardhanoddharam devam bhudharam bhuvanesvaram || 3 ||

vettaram yannapurusam yannesam yannavahanam |
cakrapanim gadapanim sankhapanim narottamam || 4 ||

vaikuntham dustadamanam bhugarbham pitavasasam |
trivikramam trikalannam trimurtim nandakesvaram || 5 ||

ramam ramam hayagrivam bhimam raudram bhavodbhavam |
sripatim sridharam srisam mangalam mangalayudham || 6 ||

damodaram damopetam kesavam kesisudanam |
varenyam varadam visnumanandam vasudevajam || 7 ||

hiranyaretasam diptam puranam purusottamam |
sakalam niskalam suddham nirgunam gunasasvatam || 8 ||

hiranyatanusankasam suryayutasamaprabham |
meghasyamam caturbahum kusalam kamaleksanam || 9 ||

jyotirupamarupam ca svarupam rupasamsthitam |
sarvannam sarvarupastham sarvesam sarvatomukham || 10 ||

nnanam kutasthamacalam jnhanadam paramam prabhum |
yogisam yoganisnatam yogisamyogarupinam || 11 ||

isvaram sarvabhutanam vande bhutamayam prabhum |
iti namasatam divyam vaisnavam khalu papaham || 12 ||

vyasena kathitam purvam sarvapapapranasanam |
yah pathet pratarutthaya sa bhaved vaisnavo narah || 13 ||

sarvapapavisuddhatma visnusayujyamapnuyat |
candrayanasahasrani kanyadanasatani ca || 14 ||

gavam laksasahasrani muktibhagi bhavennarah |
asvamedhayutam punyam phalam prapnoti manavah || 15 ||

|| iti srivisnupurane sri visnu astottara satanastotram ||