Ad Clicks : Ad Views : Ad Clicks : Ad Views : Ad Clicks : Ad Views : Ad Clicks : Ad Views : Ad Clicks : Ad Views : Ad Clicks : Ad Views : Ad Clicks : Ad Views : Ad Clicks : Ad Views : Ad Clicks : Ad Views : Ad Clicks : Ad Views :
Home / Hindu Mantras / Vishnu Stotram / Sri Vishnu Ashtottara Sata Nama Stotram Lyrics in Tamil and English

Sri Vishnu Ashtottara Sata Nama Stotram Lyrics in Tamil and English

2004 Views

Sri Vishnu Ashtottara Sata Nama Stotram Lyrics in Tamil:
|| ஶ்ரீ விஷ்ணு அஷ்டோத்தர ஶதனாமஸ்தோத்ரம் ||h3
வாஸுதேவம் ஹ்றுஷீகேஶம் வாமனம் ஜலஶாயினம் |
ஜனார்தனம் ஹரிம் க்றுஷ்ணம் ஶ்ரீவக்ஷம் கருடத்வஜம் || 1 ||

வாராஹம் பும்டரீகாக்ஷம் ன்றுஸிம்ஹம் னரகாம்தகம் |
அவ்யக்தம் ஶாஶ்வதம் விஷ்ணுமனம்தமஜமவ்யயம் || 2 ||

னாராயணம் கதாத்யக்ஷம் கோவிம்தம் கீர்திபாஜனம் |
கோவர்தனோத்தரம் தேவம் பூதரம் புவனேஶ்வரம் || 3 ||

வேத்தாரம் யஜ்ஞபுருஷம் யஜ்ஞேஶம் யஜ்ஞவாஹனம் |
சக்ரபாணிம் கதாபாணிம் ஶம்கபாணிம் னரோத்தமம் || 4 ||

Sri Maha Vishnu

வைகும்டம் துஷ்டதமனம் பூகர்பம் பீதவாஸஸம் |
த்ரிவிக்ரமம் த்ரிகாலஜ்ஞம் த்ரிமூர்திம் னம்தகேஶ்வரம் || 5 ||

ராமம் ராமம் ஹயக்ரீவம் பீமம் ரௌத்ரம் பவோத்பவம் |
ஶ்ரீபதிம் ஶ்ரீதரம் ஶ்ரீஶம் மம்கலம் மம்கலாயுதம் || 6 ||

தாமோதரம் தமோபேதம் கேஶவம் கேஶிஸூதனம் |
வரேண்யம் வரதம் விஷ்ணுமானம்தம் வாஸுதேவஜம் || 7 ||

ஹிரண்யரேதஸம் தீப்தம் புராணம் புருஷோத்தமம் |
ஸகலம் னிஷ்கலம் ஶுத்தம் னிர்குணம் குணஶாஶ்வதம் || 8 ||

ஹிரண்யதனுஸம்காஶம் ஸூர்யாயுதஸமப்ரபம் |
மேகஶ்யாமம் சதுர்பாஹும் குஶலம் கமலேக்ஷணம் || 9 ||

ஜ்யோதீரூபமரூபம் ச ஸ்வரூபம் ரூபஸம்ஸ்திதம் |
ஸர்வஜ்ஞம் ஸர்வரூபஸ்தம் ஸர்வேஶம் ஸர்வதோமுகம் || 10 ||

ஜ்ஞானம் கூடஸ்தமசலம் ஜ்~ஜானதம் பரமம் ப்ரபும் |
யோகீஶம் யோகனிஷ்ணாதம் யோகிஸம்யோகரூபிணம் || 11 ||

ஈஶ்வரம் ஸர்வபூதானாம் வம்தே பூதமயம் ப்ரபும் |
இதி னாமஶதம் திவ்யம் வைஷ்ணவம் கலு பாபஹம் || 12 ||

வ்யாஸேன கதிதம் பூர்வம் ஸர்வபாபப்ரணாஶனம் |
யஃ படேத் ப்ராதருத்தாய ஸ பவேத் வைஷ்ணவோ னரஃ || 13 ||

ஸர்வபாபவிஶுத்தாத்மா விஷ்ணுஸாயுஜ்யமாப்னுயாத் |
சாம்த்ராயணஸஹஸ்ராணி கன்யாதானஶதானி ச || 14 ||

கவாம் லக்ஷஸஹஸ்ராணி முக்திபாகீ பவேன்னரஃ |
அஶ்வமேதாயுதம் புண்யம் பலம் ப்ராப்னோதி மானவஃ || 15 ||

|| இதி ஶ்ரீவிஷ்ணுபுராணே ஶ்ரீ விஷ்ணு அஷ்டோத்தர ஶதனாஸ்தோத்ரம் ||

Sri Vishnu Ashtottara Sata Nama Stotram Lyrics in English

|| sri visnu astottara satanamastotram ||

vasudevam hrsikesam vamanam jalasayinam |
janardanam harim krsnam srivaksam garudadhvajam || 1 ||

varaham pundarikaksam nrsimham narakantakam |
avyaktam sasvatam visnumanantamajamavyayam || 2 ||

narayanam gadadhyaksam govindam kirtibhajanam |
govardhanoddharam devam bhudharam bhuvanesvaram || 3 ||

vettaram yannapurusam yannesam yannavahanam |
cakrapanim gadapanim sankhapanim narottamam || 4 ||

vaikuntham dustadamanam bhugarbham pitavasasam |
trivikramam trikalannam trimurtim nandakesvaram || 5 ||

ramam ramam hayagrivam bhimam raudram bhavodbhavam |
sripatim sridharam srisam mangalam mangalayudham || 6 ||

damodaram damopetam kesavam kesisudanam |
varenyam varadam visnumanandam vasudevajam || 7 ||

hiranyaretasam diptam puranam purusottamam |
sakalam niskalam suddham nirgunam gunasasvatam || 8 ||

hiranyatanusankasam suryayutasamaprabham |
meghasyamam caturbahum kusalam kamaleksanam || 9 ||

jyotirupamarupam ca svarupam rupasamsthitam |
sarvannam sarvarupastham sarvesam sarvatomukham || 10 ||

nnanam kutasthamacalam jnhanadam paramam prabhum |
yogisam yoganisnatam yogisamyogarupinam || 11 ||

isvaram sarvabhutanam vande bhutamayam prabhum |
iti namasatam divyam vaisnavam khalu papaham || 12 ||

vyasena kathitam purvam sarvapapapranasanam |
yah pathet pratarutthaya sa bhaved vaisnavo narah || 13 ||

sarvapapavisuddhatma visnusayujyamapnuyat |
candrayanasahasrani kanyadanasatani ca || 14 ||

gavam laksasahasrani muktibhagi bhavennarah |
asvamedhayutam punyam phalam prapnoti manavah || 15 ||

|| iti srivisnupurane sri visnu astottara satanastotram ||

  • Facebook
  • Twitter
  • Pinterest
 

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *