Templesinindiainfo

Best Spiritual Website

Sri Vishnu Deva Ashtakam Lyrics in Oriya | Sri Vishnu Slokam

Vishnudevashtakam Lyrics in Oriya:

ଵିଷ୍ଣୁଦେଵାଷ୍ଟକମ୍
ଶ୍ରିୟା ଜୁଷ୍ଟଂ ତୁଷ୍ଟଂ ଶ୍ରୁତିଶତନୁତଂ ଶ୍ରୀମଧୁରିପୁଂ
ପୁରାଣଂ ପ୍ରତ୍ୟଞ୍ଚଂ ପରମସହିତଂ ଶେଷଶୟନେ ।
ଶୟାନଂ ୟଂ ଧ୍ୟାତ୍ଵା ଜହତି ମୁନୟଃ ସର୍ଵଵିଷୟା-
ସ୍ତମୀଶଂ ସଦ୍ରୂପଂ ପରମପୁରୁଷଂ ନୌମି ସତତମ୍ ॥ ୧॥

ଗୁଣାତୀତୋ ଗୀତୋ ଦହନ ଇଵ ଦୀପ୍ତୋ ରିପୁଵନେ
ନିରୀହୋ ନିଷ୍କାୟଃ ପରମଗୁଣପୂଗୈଃ ପରିଵୃତଃ ।
ସଦା ସେଵ୍ୟୋ ଵନ୍ଦ୍ୟୋଽମରସମୁଦୟୈର୍ୟୋ ମୁନିଗଣୈ-
ସ୍ତମୀଶଂ ସଦ୍ରୂପଂ ପରମପୁରୁଷଂ ନୌମି ସନ୍ତତମ୍ ॥ ୨॥

ଵିଭୋ! ତ୍ଵଂ ସଂସାରସ୍ଥିତ-ସକଲଜନ୍ତୂନଵସି ୟତ୍-
ତ୍ରୟାଣାଂ ରକ୍ଷାୟୈ ନନୁ ଵରଦ ପଦ୍ମେଶ ଜଗତାମ୍ ।
ଦଦୌ ଚକ୍ରଂ ତସ୍ମାତ୍ପରମଦୟୟା ତେ ପଶୁପତି-
ସ୍ତତଃ ଶାସ୍ତ୍ରଂ “ଵିଶ୍ଵମ୍ଭର”ଇତି ପଦେନ ପ୍ରଗିରତି ॥ ୩॥

ସଦା ଵିଷ୍ଣୋ ! ଦୀନେ ସକଲବଲହୀନେ ୟଦୁପତେ
ହତାଶେ ସର୍ଵାତ୍ମନ୍ ମୟି କୁରୁ କୃପାଂ ତ୍ଵଂ ମୁରରିପୋ ।
ୟତୋଽହଂ ସଂସାରେ ତଵ ଚ ରଣସେଵା-ଵିରହିତୋ
ନ ମେ ସୌଖ୍ୟଂ ଚେତ୍ସ୍ୟାଦ୍ ଭଵତି ଵିତଥଂ ଶ୍ରୀଶ ! ସକଲମ୍ ॥ ୪॥

ୟଦୀତ୍ଥଂ ତ୍ଵଂ ବ୍ରୂୟା ଭଜନନିପୁଣାନ୍ ୟାମି ସତତଂ
ପ୍ରଭୋ ଭକ୍ତା ଭକ୍ତ୍ୟା ସକଲସୁଖଭାଜୋ ନ କୃପୟା ।
ଵଦ ପ୍ରୋତ୍ତୁଙ୍ଗା ୟା ତଵ ଖଲୁ କୃପା କୁତ୍ର ଘଟତେ
କଥଂ ଵା ଭୋ ସ୍ଵାମିନ୍ ! ପତିତମନୁଜୋଦ୍ଧାରକ ଇତି ॥ ୫॥

ମୟା ଶାସ୍ତ୍ରେ ଦୃଷ୍ଟଂ ଗୁରୁଜନମୁଖାଦ୍ ଵା ଶ୍ରୁତମିଦଂ
କୃପା ଵିଷ୍ଣୋର୍ଵନ୍ଦ୍ୟା ପତିତମନୁଜୋଦ୍ଧାରନିପୁଣା ।
ଅତସ୍ତ୍ଵାଂ ସଂପ୍ରାପ୍ତଃ ଶରଣଦ ! ଶରଣ୍ୟଂ କରୁଣୟା
ଶ୍ରିୟା ହୀନଂ ଦୀନଂ ମଧୁମଥନ ! ମାଂ ପାଲୟ ଵିଭୋ ॥ ୬॥

ନ ଚେଲ୍ଲକ୍ଷ୍ମୀଜାନେ ସକଲହିତକୃଚ୍ଛାସ୍ତ୍ରନିଚୟୋ
ମୃଷାରୂପଂ ଧତ୍ତେ ଭଵତି ଭଵତୋ ହାନିରତୁଲା ।
ତଵାଽସ୍ତିତ୍ଵଂ ଶାସ୍ତ୍ରନ୍ନହି ଭଵତି ଶାସ୍ତ୍ରଂ ୟଦି ମୃଷା
ଵିଚାରୋଽୟଂ ଚିତ୍ତେ ମମ ଭଵପତେ ଶ୍ରୀଧର ହରେ ॥ ୭॥

ନ ତେ ସ୍ଵାମିନ୍ ଵିଷ୍ଣୋ କୁରୁ ମୟି କୃପାଂ କୈଟଭରିପୋ
ସ୍ଵକୀୟଂ ଵାଽସ୍ତିତ୍ତ୍ଵଂ ଜହି ଜଗତି କାରୁଣ୍ୟଜଲଧେ ।
ଦ୍ଵୟୋର୍ମଧ୍ୟେ ହ୍ୟେକଂ ଭଵତି କରଣୀୟଂ ତଵ ଵିଭୋ
କଥାଃ ସର୍ଵାଃ ସର୍ଵାଶ୍ରୟ ତଵ ପୁରସ୍କୃତ୍ୟ ଵିରତଃ ॥ ୮॥

ଵିଷ୍ଣୁଦେଵାଷ୍ଟକଂ ସ୍ତୋତ୍ରଂ ୟଃ ପଠେଦ୍ ଭକ୍ତିତୋ ନରଃ ।
ସର୍ଵାନ୍ କାମାନଵାପ୍ନୋତି ଲକ୍ଷ୍ମୀଜାନେଃ ପ୍ରସାଦତଃ ॥ ୯॥

ଇତି ଜଗଦ୍ଗୁରୁ-ଶଙ୍କରାଚାର୍ୟସ୍ଵାମିଶ୍ରୀଶାନ୍ତାନନ୍ଦସରସ୍ଵତୀଶିଷ୍ୟ-
ସ୍ଵାମୀଶ୍ରୀମଦନନ୍ତାନନ୍ଦସରସ୍ଵତୀଵିରଚିତଂ ଵିଷ୍ଣୁଦେଵାଷ୍ଟକଂ ସମାପ୍ତମ୍ ।

Sri Vishnu Deva Ashtakam Lyrics in Oriya | Sri Vishnu Slokam

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Scroll to top