Bhagawad Gita

Srimad Bhagawad Gita Chapter 10 in Tamil and English

Srimad Bhagawad Gita Chapter 10 in Tamil:

அத தஶமோ‌உத்யாயஃ |

ஶ்ரீபகவானுவாச |
பூய ஏவ மஹாபாஹோ ஶ்றுணு மே பரமம் வசஃ |
யத்தே‌உஹம் ப்ரீயமாணாய வக்ஷ்யாமி ஹிதகாம்யயா || 1 ||

ன மே விதுஃ ஸுரகணாஃ ப்ரபவம் ன மஹர்ஷயஃ |
அஹமாதிர்ஹி தேவானாம் மஹர்ஷீணாம் ச ஸர்வஶஃ || 2 ||

யோ மாமஜமனாதிம் ச வேத்தி லோகமஹேஶ்வரம் |
அஸம்மூடஃ ஸ மர்த்யேஷு ஸர்வபாபைஃ ப்ரமுச்யதே || 3 ||

Srimad Bhagawad Gita

புத்திர்ஜ்ஞானமஸம்மோஹஃ க்ஷமா ஸத்யம் தமஃ ஶமஃ |
ஸுகம் துஃகம் பவோ‌உபாவோ பயம் சாபயமேவ ச || 4 ||

அஹிம்ஸா ஸமதா துஷ்டிஸ்தபோ தானம் யஶோ‌உயஶஃ |
பவன்தி பாவா பூதானாம் மத்த ஏவ ப்றுதக்விதாஃ || 5 ||

மஹர்ஷயஃ ஸப்த பூர்வே சத்வாரோ மனவஸ்ததா |
மத்பாவா மானஸா ஜாதா யேஷாம் லோக இமாஃ ப்ரஜாஃ || 6 ||

ஏதாம் விபூதிம் யோகம் ச மம யோ வேத்தி தத்த்வதஃ |
ஸோ‌உவிகம்பேன யோகேன யுஜ்யதே னாத்ர ஸம்ஶயஃ || 7 ||

அஹம் ஸர்வஸ்ய ப்ரபவோ மத்தஃ ஸர்வம் ப்ரவர்ததே |
இதி மத்வா பஜன்தே மாம் புதா பாவஸமன்விதாஃ || 8 ||

மச்சித்தா மத்கதப்ராணா போதயன்தஃ பரஸ்பரம் |
கதயன்தஶ்ச மாம் னித்யம் துஷ்யன்தி ச ரமன்தி ச || 9 ||

தேஷாம் ஸததயுக்தானாம் பஜதாம் ப்ரீதிபூர்வகம் |
ததாமி புத்தியோகம் தம் யேன மாமுபயான்தி தே || 10 ||

தேஷாமேவானுகம்பார்தமஹமஜ்ஞானஜம் தமஃ |
னாஶயாம்யாத்மபாவஸ்தோ ஜ்ஞானதீபேன பாஸ்வதா || 11 ||

அர்ஜுன உவாச |
பரம் ப்ரஹ்ம பரம் தாம பவித்ரம் பரமம் பவான் |
புருஷம் ஶாஶ்வதம் திவ்யமாதிதேவமஜம் விபும் || 12 ||

ஆஹுஸ்த்வாம்றுஷயஃ ஸர்வே தேவர்ஷிர்னாரதஸ்ததா |
அஸிதோ தேவலோ வ்யாஸஃ ஸ்வயம் சைவ ப்ரவீஷி மே || 13 ||

ஸர்வமேதத்றுதம் மன்யே யன்மாம் வதஸி கேஶவ |
ன ஹி தே பகவன்வ்யக்திம் விதுர்தேவா ன தானவாஃ || 14 ||

ஸ்வயமேவாத்மனாத்மானம் வேத்த த்வம் புருஷோத்தம |
பூதபாவன பூதேஶ தேவதேவ ஜகத்பதே || 15 ||

வக்துமர்ஹஸ்யஶேஷேண திவ்யா ஹ்யாத்மவிபூதயஃ |
யாபிர்விபூதிபிர்லோகானிமாம்ஸ்த்வம் வ்யாப்ய திஷ்டஸி || 16 ||

கதம் வித்யாமஹம் யோகிம்ஸ்த்வாம் ஸதா பரிசின்தயன் |
கேஷு கேஷு ச பாவேஷு சின்த்யோ‌உஸி பகவன்மயா || 17 ||

விஸ்தரேணாத்மனோ யோகம் விபூதிம் ச ஜனார்தன |
பூயஃ கதய த்றுப்திர்ஹி ஶ்றுண்வதோ னாஸ்தி மே‌உம்றுதம் || 18 ||

ஶ்ரீபகவானுவாச |
ஹன்த தே கதயிஷ்யாமி திவ்யா ஹ்யாத்மவிபூதயஃ |
ப்ராதான்யதஃ குருஶ்ரேஷ்ட னாஸ்த்யன்தோ விஸ்தரஸ்ய மே || 19 ||

அஹமாத்மா குடாகேஶ ஸர்வபூதாஶயஸ்திதஃ |
அஹமாதிஶ்ச மத்யம் ச பூதானாமன்த ஏவ ச || 20 ||

ஆதித்யானாமஹம் விஷ்ணுர்ஜ்யோதிஷாம் ரவிரம்ஶுமான் |
மரீசிர்மருதாமஸ்மி னக்ஷத்ராணாமஹம் ஶஶீ || 21 ||

வேதானாம் ஸாமவேதோ‌உஸ்மி தேவானாமஸ்மி வாஸவஃ |
இன்த்ரியாணாம் மனஶ்சாஸ்மி பூதானாமஸ்மி சேதனா || 22 ||

ருத்ராணாம் ஶம்கரஶ்சாஸ்மி வித்தேஶோ யக்ஷரக்ஷஸாம் |
வஸூனாம் பாவகஶ்சாஸ்மி மேருஃ ஶிகரிணாமஹம் || 23 ||

புரோதஸாம் ச முக்யம் மாம் வித்தி பார்த ப்றுஹஸ்பதிம் |
ஸேனானீனாமஹம் ஸ்கன்தஃ ஸரஸாமஸ்மி ஸாகரஃ || 24 ||

மஹர்ஷீணாம் ப்றுகுரஹம் கிராமஸ்ம்யேகமக்ஷரம் |
யஜ்ஞானாம் ஜபயஜ்ஞோ‌உஸ்மி ஸ்தாவராணாம் ஹிமாலயஃ || 25 ||

அஶ்வத்தஃ ஸர்வவ்றுக்ஷாணாம் தேவர்ஷீணாம் ச னாரதஃ |
கன்தர்வாணாம் சித்ரரதஃ ஸித்தானாம் கபிலோ முனிஃ || 26 ||

உச்சைஃஶ்ரவஸமஶ்வானாம் வித்தி மாமம்றுதோத்பவம் |
ஐராவதம் கஜேன்த்ராணாம் னராணாம் ச னராதிபம் || 27 ||

ஆயுதானாமஹம் வஜ்ரம் தேனூனாமஸ்மி காமதுக் |
ப்ரஜனஶ்சாஸ்மி கன்தர்பஃ ஸர்பாணாமஸ்மி வாஸுகிஃ || 28 ||

அனன்தஶ்சாஸ்மி னாகானாம் வருணோ யாதஸாமஹம் |
பித்றூணாமர்யமா சாஸ்மி யமஃ ஸம்யமதாமஹம் || 29 ||

ப்ரஹ்லாதஶ்சாஸ்மி தைத்யானாம் காலஃ கலயதாமஹம் |
ம்றுகாணாம் ச ம்றுகேன்த்ரோ‌உஹம் வைனதேயஶ்ச பக்ஷிணாம் || 30 ||

பவனஃ பவதாமஸ்மி ராமஃ ஶஸ்த்ரப்றுதாமஹம் |
ஜஷாணாம் மகரஶ்சாஸ்மி ஸ்ரோதஸாமஸ்மி ஜாஹ்னவீ || 31 ||

ஸர்காணாமாதிரன்தஶ்ச மத்யம் சைவாஹமர்ஜுன |
அத்யாத்மவித்யா வித்யானாம் வாதஃ ப்ரவததாமஹம் || 32 ||

அக்ஷராணாமகாரோ‌உஸ்மி த்வன்த்வஃ ஸாமாஸிகஸ்ய ச |
அஹமேவாக்ஷயஃ காலோ தாதாஹம் விஶ்வதோமுகஃ || 33 ||

ம்றுத்யுஃ ஸர்வஹரஶ்சாஹமுத்பவஶ்ச பவிஷ்யதாம் |
கீர்திஃ ஶ்ரீர்வாக்ச னாரீணாம் ஸ்ம்றுதிர்மேதா த்றுதிஃ க்ஷமா || 34 ||

ப்றுஹத்ஸாம ததா ஸாம்னாம் காயத்ரீ சன்தஸாமஹம் |
மாஸானாம் மார்கஶீர்ஷோ‌உஹம்றுதூனாம் குஸுமாகரஃ || 35 ||

த்யூதம் சலயதாமஸ்மி தேஜஸ்தேஜஸ்வினாமஹம் |
ஜயோ‌உஸ்மி வ்யவஸாயோ‌உஸ்மி ஸத்த்வம் ஸத்த்வவதாமஹம் || 36 ||

வ்றுஷ்ணீனாம் வாஸுதேவோ‌உஸ்மி பாம்டவானாம் தனம்ஜயஃ |
முனீனாமப்யஹம் வ்யாஸஃ கவீனாமுஶனா கவிஃ || 37 ||

தண்டோ தமயதாமஸ்மி னீதிரஸ்மி ஜிகீஷதாம் |
மௌனம் சைவாஸ்மி குஹ்யானாம் ஜ்ஞானம் ஜ்ஞானவதாமஹம் || 38 ||

யச்சாபி ஸர்வபூதானாம் பீஜம் ததஹமர்ஜுன |
ன ததஸ்தி வினா யத்ஸ்யான்மயா பூதம் சராசரம் || 39 ||

னான்தோ‌உஸ்தி மம திவ்யானாம் விபூதீனாம் பரம்தப |
ஏஷ தூத்தேஶதஃ ப்ரோக்தோ விபூதேர்விஸ்தரோ மயா || 40 ||

யத்யத்விபூதிமத்ஸத்த்வம் ஶ்ரீமதூர்ஜிதமேவ வா |
தத்ததேவாவகச்ச த்வம் மம தேஜோம்‌உஶஸம்பவம் || 41 ||

அதவா பஹுனைதேன கிம் ஜ்ஞாதேன தவார்ஜுன |
விஷ்டப்யாஹமிதம் க்றுத்ஸ்னமேகாம்ஶேன ஸ்திதோ ஜகத் || 42 ||

ஓம் தத்ஸதிதி ஶ்ரீமத்பகவத்கீதாஸூபனிஷத்ஸு ப்ரஹ்மவித்யாயாம் யோகஶாஸ்த்ரே ஶ்ரீக்றுஷ்ணார்ஜுனஸம்வாதே

விபூதியோகோ னாம தஶமோ‌உத்யாயஃ ||10 ||

Srimad Bhagawad Gita Chapter 10 in English:

atha dasamo‌உdhyayah |

sribhagavanuvaca |
bhuya eva mahabaho srnu me paramam vacah |
yatte‌உham priyamanaya vaksyami hitakamyaya || 1 ||

na me viduh suraganah prabhavam na maharsayah |
ahamadirhi devanam maharsinam ca sarvasah || 2 ||

yo mamajamanadim ca vetti lokamahesvaram |
asammudhah sa martyesu sarvapapaih pramucyate || 3 ||

buddhirṅñanamasammohah ksama satyam damah samah |
sukham duhkham bhavo‌உbhavo bhayam cabhayameva ca || 4 ||

ahimsa samata tustistapo danam yaso‌உyasah |
bhavanti bhava bhutanam matta eva prthagvidhah || 5 ||

maharsayah sapta purve catvaro manavastatha |
madbhava manasa jata yesam loka imah prajah || 6 ||

etam vibhutim yogam ca mama yo vetti tattvatah |
so‌உvikampena yogena yujyate natra samsayah || 7 ||

aham sarvasya prabhavo mattah sarvam pravartate |
iti matva bhajante mam budha bhavasamanvitah || 8 ||

maccitta madgataprana bodhayantah parasparam |
kathayantasca mam nityam tusyanti ca ramanti ca || 9 ||

tesam satatayuktanam bhajatam pritipurvakam |
dadami buddhiyogam tam yena mamupayanti te || 10 ||

tesamevanukamparthamahamaṅñanajam tamah |
nasayamyatmabhavastho ṅñanadipena bhasvata || 11 ||

arjuna uvaca |
param brahma param dhama pavitram paramam bhavan |
purusam sasvatam divyamadidevamajam vibhum || 12 ||

ahustvamrsayah sarve devarsirnaradastatha |
asito devalo vyasah svayam caiva bravisi me || 13 ||

sarvametadrtam manye yanmam vadasi kesava |
na hi te bhagavanvyaktim vidurdeva na danavah || 14 ||

svayamevatmanatmanam vettha tvam purusottama |
bhutabhavana bhutesa devadeva jagatpate || 15 ||

vaktumarhasyasesena divya hyatmavibhutayah |
yabhirvibhutibhirlokanimamstvam vyapya tisthasi || 16 ||

katham vidyamaham yogimstvam sada paricintayan |
kesu kesu ca bhavesu cintyo‌உsi bhagavanmaya || 17 ||

vistarenatmano yogam vibhutim ca janardana |
bhuyah kathaya trptirhi srnvato nasti me‌உmrtam || 18 ||

sribhagavanuvaca |
hanta te kathayisyami divya hyatmavibhutayah |
pradhanyatah kurusrestha nastyanto vistarasya me || 19 ||

ahamatma gudakesa sarvabhutasayasthitah |
ahamadisca madhyam ca bhutanamanta eva ca || 20 ||

adityanamaham visnurjyotisam raviramsuman |
maricirmarutamasmi naksatranamaham sasi || 21 ||

vedanam samavedo‌உsmi devanamasmi vasavah |
indriyanam manascasmi bhutanamasmi cetana || 22 ||

rudranam saṅkarascasmi vitteso yaksaraksasam |
vasunam pavakascasmi meruh sikharinamaham || 23 ||

purodhasam ca mukhyam mam viddhi partha brhaspatim |
senaninamaham skandah sarasamasmi sagarah || 24 ||

maharsinam bhrguraham giramasmyekamaksaram |
yaṅñanam japayaṅño‌உsmi sthavaranam himalayah || 25 ||

asvatthah sarvavrksanam devarsinam ca naradah |
gandharvanam citrarathah siddhanam kapilo munih || 26 ||

uccaihsravasamasvanam viddhi mamamrtodbhavam |
airavatam gajendranam naranam ca naradhipam || 27 ||

ayudhanamaham vajram dhenunamasmi kamadhuk |
prajanascasmi kandarpah sarpanamasmi vasukih || 28 ||

anantascasmi naganam varuno yadasamaham |
pitunamaryama casmi yamah samyamatamaham || 29 ||

prahladascasmi daityanam kalah kalayatamaham |
mrganam ca mrgendro‌உham vainateyasca paksinam || 30 ||

pavanah pavatamasmi ramah sastrabhrtamaham |
jhasanam makarascasmi srotasamasmi jahnavi || 31 ||

sarganamadirantasca madhyam caivahamarjuna |
adhyatmavidya vidyanam vadah pravadatamaham || 32 ||

aksaranamakaro‌உsmi dvandvah samasikasya ca |
ahamevaksayah kalo dhataham visvatomukhah || 33 ||

mrtyuh sarvaharascahamudbhavasca bhavisyatam |
kirtih srirvakca narinam smrtirmedha dhrtih ksama || 34 ||

brhatsama tatha samnam gayatri chandasamaham |
masanam margasirso‌உhamrtunam kusumakarah || 35 ||

dyutam chalayatamasmi tejastejasvinamaham |
jayo‌உsmi vyavasayo‌உsmi sattvam sattvavatamaham || 36 ||

vrsninam vasudevo‌உsmi pandavanam dhanañjayah |
muninamapyaham vyasah kavinamusana kavih || 37 ||

dando damayatamasmi nitirasmi jigisatam |
maunam caivasmi guhyanam ṅñanam ṅñanavatamaham || 38 ||

yaccapi sarvabhutanam bijam tadahamarjuna |
na tadasti vina yatsyanmaya bhutam caracaram || 39 ||

nanto‌உsti mama divyanam vibhutinam parantapa |
esa tuddesatah prokto vibhutervistaro maya || 40 ||

yadyadvibhutimatsattvam srimadurjitameva va |
tattadevavagaccha tvam mama tejom‌உsasambhavam || 41 ||

athava bahunaitena kim ṅñatena tavarjuna |
vistabhyahamidam krtsnamekamsena sthito jagat || 42 ||

om tatsaditi srimadbhagavadgitasupanisatsu brahmavidyayam yogasastre srikrsnarjunasamvade

vibhutiyogo nama dasamo‌உdhyayah ||10 ||