Bhagawad Gita

Srimad Bhagawad Gita Chapter 12 in Kannada and English

Srimad Bhagawad Gita Chapter 12 in Kannada:

ಅಥ ದ್ವಾದಶೋ‌உಧ್ಯಾಯಃ |

ಅರ್ಜುನ ಉವಾಚ |
ಏವಂ ಸತತಯುಕ್ತಾ ಯೇ ಭಕ್ತಾಸ್ತ್ವಾಂ ಪರ್ಯುಪಾಸತೇ |
ಯೇ ಚಾಪ್ಯಕ್ಷರಮವ್ಯಕ್ತಂ ತೇಷಾಂ ಕೇ ಯೋಗವಿತ್ತಮಾಃ || 1 ||

ಶ್ರೀಭಗವಾನುವಾಚ |
ಮಯ್ಯಾವೇಶ್ಯ ಮನೋ ಯೇ ಮಾಂ ನಿತ್ಯಯುಕ್ತಾ ಉಪಾಸತೇ |
ಶ್ರದ್ಧಯಾ ಪರಯೋಪೇತಾಸ್ತೇ ಮೇ ಯುಕ್ತತಮಾ ಮತಾಃ || 2 ||

ಯೇ ತ್ವಕ್ಷರಮನಿರ್ದೇಶ್ಯಮವ್ಯಕ್ತಂ ಪರ್ಯುಪಾಸತೇ |
ಸರ್ವತ್ರಗಮಚಿಂತ್ಯಂ ಚ ಕೂಟಸ್ಥಮಚಲಂ ಧ್ರುವಮ್ || 3 ||

Srimad Bhagawad Gita

ಸಂನಿಯಮ್ಯೇಂದ್ರಿಯಗ್ರಾಮಂ ಸರ್ವತ್ರ ಸಮಬುದ್ಧಯಃ |
ತೇ ಪ್ರಾಪ್ನುವಂತಿ ಮಾಮೇವ ಸರ್ವಭೂತಹಿತೇ ರತಾಃ || 4 ||

ಕ್ಲೇಶೋ‌உಧಿಕತರಸ್ತೇಷಾಮವ್ಯಕ್ತಾಸಕ್ತಚೇತಸಾಮ್ |
ಅವ್ಯಕ್ತಾ ಹಿ ಗತಿರ್ದುಃಖಂ ದೇಹವದ್ಭಿರವಾಪ್ಯತೇ || 5 ||

ಯೇ ತು ಸರ್ವಾಣಿ ಕರ್ಮಾಣಿ ಮಯಿ ಸಂನ್ಯಸ್ಯ ಮತ್ಪರಾಃ |
ಅನನ್ಯೇನೈವ ಯೋಗೇನ ಮಾಂ ಧ್ಯಾಯಂತ ಉಪಾಸತೇ || 6 ||

ತೇಷಾಮಹಂ ಸಮುದ್ಧರ್ತಾ ಮೃತ್ಯುಸಂಸಾರಸಾಗರಾತ್ |
ಭವಾಮಿನ ಚಿರಾತ್ಪಾರ್ಥ ಮಯ್ಯಾವೇಶಿತಚೇತಸಾಮ್ || 7 ||

ಮಯ್ಯೇವ ಮನ ಆಧತ್ಸ್ವ ಮಯಿ ಬುದ್ಧಿಂ ನಿವೇಶಯ |
ನಿವಸಿಷ್ಯಸಿ ಮಯ್ಯೇವ ಅತ ಊರ್ಧ್ವಂ ನ ಸಂಶಯಃ || 8 ||

ಅಥ ಚಿತ್ತಂ ಸಮಾಧಾತುಂ ನ ಶಕ್ನೋಷಿ ಮಯಿ ಸ್ಥಿರಮ್ |
ಅಭ್ಯಾಸಯೋಗೇನ ತತೋ ಮಾಮಿಚ್ಛಾಪ್ತುಂ ಧನಂಜಯ || 9 ||

ಅಭ್ಯಾಸೇ‌உಪ್ಯಸಮರ್ಥೋ‌உಸಿ ಮತ್ಕರ್ಮಪರಮೋ ಭವ |
ಮದರ್ಥಮಪಿ ಕರ್ಮಾಣಿ ಕುರ್ವನ್ಸಿದ್ಧಿಮವಾಪ್ಸ್ಯಸಿ || 10 ||

ಅಥೈತದಪ್ಯಶಕ್ತೋ‌உಸಿ ಕರ್ತುಂ ಮದ್ಯೋಗಮಾಶ್ರಿತಃ |
ಸರ್ವಕರ್ಮಫಲತ್ಯಾಗಂ ತತಃ ಕುರು ಯತಾತ್ಮವಾನ್ || 11 ||

ಶ್ರೇಯೋ ಹಿ ಙ್ಞಾನಮಭ್ಯಾಸಾಜ್ಙ್ಞಾನಾದ್ಧ್ಯಾನಂ ವಿಶಿಷ್ಯತೇ |
ಧ್ಯಾನಾತ್ಕರ್ಮಫಲತ್ಯಾಗಸ್ತ್ಯಾಗಾಚ್ಛಾಂತಿರನಂತರಮ್ || 12 ||

ಅದ್ವೇಷ್ಟಾ ಸರ್ವಭೂತಾನಾಂ ಮೈತ್ರಃ ಕರುಣ ಏವ ಚ |
ನಿರ್ಮಮೋ ನಿರಹಂಕಾರಃ ಸಮದುಃಖಸುಖಃ ಕ್ಷಮೀ || 13 ||

ಸಂತುಷ್ಟಃ ಸತತಂ ಯೋಗೀ ಯತಾತ್ಮಾ ದೃಢನಿಶ್ಚಯಃ |
ಮಯ್ಯರ್ಪಿತಮನೋಬುದ್ಧಿರ್ಯೋ ಮದ್ಭಕ್ತಃ ಸ ಮೇ ಪ್ರಿಯಃ || 14 ||

ಯಸ್ಮಾನ್ನೋದ್ವಿಜತೇ ಲೋಕೋ ಲೋಕಾನ್ನೋದ್ವಿಜತೇ ಚ ಯಃ |
ಹರ್ಷಾಮರ್ಷಭಯೋದ್ವೇಗೈರ್ಮುಕ್ತೋ ಯಃ ಸ ಚ ಮೇ ಪ್ರಿಯಃ || 15 ||

ಅನಪೇಕ್ಷಃ ಶುಚಿರ್ದಕ್ಷ ಉದಾಸೀನೋ ಗತವ್ಯಥಃ |
ಸರ್ವಾರಂಭಪರಿತ್ಯಾಗೀ ಯೋ ಮದ್ಭಕ್ತಃ ಸ ಮೇ ಪ್ರಿಯಃ || 16 ||

ಯೋ ನ ಹೃಷ್ಯತಿ ನ ದ್ವೇಷ್ಟಿ ನ ಶೋಚತಿ ನ ಕಾಂಕ್ಷತಿ |
ಶುಭಾಶುಭಪರಿತ್ಯಾಗೀ ಭಕ್ತಿಮಾನ್ಯಃ ಸ ಮೇ ಪ್ರಿಯಃ || 17 ||

ಸಮಃ ಶತ್ರೌ ಚ ಮಿತ್ರೇ ಚ ತಥಾ ಮಾನಾಪಮಾನಯೋಃ |
ಶೀತೋಷ್ಣಸುಖದುಃಖೇಷು ಸಮಃ ಸಂಗವಿವರ್ಜಿತಃ || 18 ||

ತುಲ್ಯನಿಂದಾಸ್ತುತಿರ್ಮೌನೀ ಸಂತುಷ್ಟೋ ಯೇನ ಕೇನಚಿತ್ |
ಅನಿಕೇತಃ ಸ್ಥಿರಮತಿರ್ಭಕ್ತಿಮಾನ್ಮೇ ಪ್ರಿಯೋ ನರಃ || 19 ||

ಯೇ ತು ಧರ್ಮ್ಯಾಮೃತಮಿದಂ ಯಥೋಕ್ತಂ ಪರ್ಯುಪಾಸತೇ |
ಶ್ರದ್ದಧಾನಾ ಮತ್ಪರಮಾ ಭಕ್ತಾಸ್ತೇ‌உತೀವ ಮೇ ಪ್ರಿಯಾಃ || 20 ||

ಓಂ ತತ್ಸದಿತಿ ಶ್ರೀಮದ್ಭಗವದ್ಗೀತಾಸೂಪನಿಷತ್ಸು ಬ್ರಹ್ಮವಿದ್ಯಾಯಾಂ ಯೋಗಶಾಸ್ತ್ರೇ ಶ್ರೀಕೃಷ್ಣಾರ್ಜುನಸಂವಾದೇ

ಭಕ್ತಿಯೋಗೋ ನಾಮ ದ್ವಾದಶೋ‌உಧ್ಯಾಯಃ ||12 ||

Srimad Bhagawad Gita Chapter 12 in English:

atha dvadaso‌உdhyayah |

arjuna uvaca |
evam satatayukta ye bhaktastvam paryupasate |
ye capyaksaramavyaktam tesam ke yogavittamah || 1 ||

sribhagavanuvaca |
mayyavesya mano ye mam nityayukta upasate |
sraddhaya parayopetaste me yuktatama matah || 2 ||

ye tvaksaramanirdesyamavyaktam paryupasate |
sarvatragamacintyam ca kutasthamacalam dhruvam || 3 ||

samniyamyendriyagramam sarvatra samabuddhayah |
te prapnuvanti mameva sarvabhutahite ratah || 4 ||

kleso‌உdhikatarastesamavyaktasaktacetasam |
avyakta hi gatirduhkham dehavadbhiravapyate || 5 ||

ye tu sarvani karmani mayi samnyasya matparah |
ananyenaiva yogena mam dhyayanta upasate || 6 ||

tesamaham samuddharta mrtyusamsarasagarat |
bhavamina ciratpartha mayyavesitacetasam || 7 ||

mayyeva mana adhatsva mayi buddhim nivesaya |
nivasisyasi mayyeva ata urdhvam na samsayah || 8 ||

atha cittam samadhatum na saknosi mayi sthiram |
abhyasayogena tato mamicchaptum dhanañjaya || 9 ||

abhyase‌உpyasamartho‌உsi matkarmaparamo bhava |
madarthamapi karmani kurvansiddhimavapsyasi || 10 ||

athaitadapyasakto‌உsi kartum madyogamasritah |
sarvakarmaphalatyagam tatah kuru yatatmavan || 11 ||

sreyo hi ṅñanamabhyasajṅñanaddhyanam visisyate |
dhyanatkarmaphalatyagastyagacchantiranantaram || 12 ||

advesta sarvabhutanam maitrah karuna eva ca |
nirmamo nirahaṅkarah samaduhkhasukhah ksami || 13 ||

santustah satatam yogi yatatma drḍhaniscayah |
mayyarpitamanobuddhiryo madbhaktah sa me priyah || 14 ||

yasmannodvijate loko lokannodvijate ca yah |
harsamarsabhayodvegairmukto yah sa ca me priyah || 15 ||

anapeksah sucirdaksa udasino gatavyathah |
sarvarambhaparityagi yo madbhaktah sa me priyah || 16 ||

yo na hrsyati na dvesti na socati na kaṅksati |
subhasubhaparityagi bhaktimanyah sa me priyah || 17 ||

samah satrau ca mitre ca tatha manapamanayoh |
sitosnasukhaduhkhesu samah saṅgavivarjitah || 18 ||

tulyanindastutirmauni santusto yena kenacit |
aniketah sthiramatirbhaktimanme priyo narah || 19 ||

ye tu dharmyamrtamidam yathoktam paryupasate |
sraddadhana matparama bhaktaste‌உtiva me priyah || 20 ||

om tatsaditi srimadbhagavadgitasupanisatsu brahmavidyayam yogasastre srikrsnarjunasamvade

bhaktiyogo nama dvadaso‌உdhyayah ||12 ||