Bhagawad Gita

Srimad Bhagawad Gita Chapter 17 in Tamil and English

Srimad Bhagawad Gita Chapter 17 in Tamil:

அத ஸப்ததஶோ‌உத்யாயஃ |

அர்ஜுன உவாச |
யே ஶாஸ்த்ரவிதிமுத்ஸ்றுஜ்ய யஜன்தே ஶ்ரத்தயான்விதாஃ |
தேஷாம் னிஷ்டா து கா க்றுஷ்ண ஸத்த்வமாஹோ ரஜஸ்தமஃ || 1 ||

ஶ்ரீபகவானுவாச |
த்ரிவிதா பவதி ஶ்ரத்தா தேஹினாம் ஸா ஸ்வபாவஜா |
ஸாத்த்விகீ ராஜஸீ சைவ தாமஸீ சேதி தாம் ஶ்றுணு || 2 ||

ஸத்த்வானுரூபா ஸர்வஸ்ய ஶ்ரத்தா பவதி பாரத |
ஶ்ரத்தாமயோ‌உயம் புருஷோ யோ யச்ச்ரத்தஃ ஸ ஏவ ஸஃ || 3 ||

Srimad Bhagawad Gita

யஜன்தே ஸாத்த்விகா தேவான்யக்ஷரக்ஷாம்ஸி ராஜஸாஃ |
ப்ரேதான்பூதகணாம்ஶ்சான்யே யஜன்தே தாமஸா ஜனாஃ || 4 ||

அஶாஸ்த்ரவிஹிதம் கோரம் தப்யன்தே யே தபோ ஜனாஃ |
தம்பாஹம்காரஸம்யுக்தாஃ காமராகபலான்விதாஃ || 5 ||

கர்ஷயன்தஃ ஶரீரஸ்தம் பூதக்ராமமசேதஸஃ |
மாம் சைவான்தஃஶரீரஸ்தம் தான்வித்த்யாஸுரனிஶ்சயான் || 6 ||

ஆஹாரஸ்த்வபி ஸர்வஸ்ய த்ரிவிதோ பவதி ப்ரியஃ |
யஜ்ஞஸ்தபஸ்ததா தானம் தேஷாம் பேதமிமம் ஶ்றுணு || 7 ||

ஆயுஃஸத்த்வபலாரோக்யஸுகப்ரீதிவிவர்தனாஃ |
ரஸ்யாஃ ஸ்னிக்தாஃ ஸ்திரா ஹ்றுத்யா ஆஹாராஃ ஸாத்த்விகப்ரியாஃ || 8 ||

கட்வம்லலவணாத்யுஷ்ணதீக்ஷ்ணரூக்ஷவிதாஹினஃ |
ஆஹாரா ராஜஸஸ்யேஷ்டா துஃகஶோகாமயப்ரதாஃ || 9 ||

யாதயாமம் கதரஸம் பூதி பர்யுஷிதம் ச யத் |
உச்சிஷ்டமபி சாமேத்யம் போஜனம் தாமஸப்ரியம் || 10 ||

அபலாகாங்க்ஷிபிர்யஜ்ஞோ விதித்றுஷ்டோ ய இஜ்யதே |
யஷ்டவ்யமேவேதி மனஃ ஸமாதாய ஸ ஸாத்த்விகஃ || 11 ||

அபிஸம்தாய து பலம் தம்பார்தமபி சைவ யத் |
இஜ்யதே பரதஶ்ரேஷ்ட தம் யஜ்ஞம் வித்தி ராஜஸம் || 12 ||

விதிஹீனமஸ்றுஷ்டான்னம் மன்த்ரஹீனமதக்ஷிணம் |
ஶ்ரத்தாவிரஹிதம் யஜ்ஞம் தாமஸம் பரிசக்ஷதே || 13 ||

தேவத்விஜகுருப்ராஜ்ஞபூஜனம் ஶௌசமார்ஜவம் |
ப்ரஹ்மசர்யமஹிம்ஸா ச ஶாரீரம் தப உச்யதே || 14 ||

அனுத்வேககரம் வாக்யம் ஸத்யம் ப்ரியஹிதம் ச யத் |
ஸ்வாத்யாயாப்யஸனம் சைவ வாங்மயம் தப உச்யதே || 15 ||

மனஃ ப்ரஸாதஃ ஸௌம்யத்வம் மௌனமாத்மவினிக்ரஹஃ |
பாவஸம்ஶுத்திரித்யேதத்தபோ மானஸமுச்யதே || 16 ||

ஶ்ரத்தயா பரயா தப்தம் தபஸ்தத்த்ரிவிதம் னரைஃ |
அபலாகாங்க்ஷிபிர்யுக்தைஃ ஸாத்த்விகம் பரிசக்ஷதே || 17 ||

ஸத்காரமானபூஜார்தம் தபோ தம்பேன சைவ யத் |
க்ரியதே ததிஹ ப்ரோக்தம் ராஜஸம் சலமத்ருவம் || 18 ||

மூடக்ராஹேணாத்மனோ யத்பீடயா க்ரியதே தபஃ |
பரஸ்யோத்ஸாதனார்தம் வா தத்தாமஸமுதாஹ்றுதம் || 19 ||

தாதவ்யமிதி யத்தானம் தீயதே‌உனுபகாரிணே |
தேஶே காலே ச பாத்ரே ச தத்தானம் ஸாத்த்விகம் ஸ்ம்றுதம் || 20 ||

யத்து ப்ரத்த்யுபகாரார்தம் பலமுத்திஶ்ய வா புனஃ |
தீயதே ச பரிக்லிஷ்டம் தத்தானம் ராஜஸம் ஸ்ம்றுதம் || 21 ||

அதேஶகாலே யத்தானமபாத்ரேப்யஶ்ச தீயதே |
அஸத்க்றுதமவஜ்ஞாதம் தத்தாமஸமுதாஹ்றுதம் || 22 ||

ஓம் தத்ஸதிதி னிர்தேஶோ ப்ரஹ்மணஸ்த்ரிவிதஃ ஸ்ம்றுதஃ |
ப்ராஹ்மணாஸ்தேன வேதாஶ்ச யஜ்ஞாஶ்ச விஹிதாஃ புரா || 23 ||

தஸ்மாதோமித்யுதாஹ்றுத்ய யஜ்ஞதானதபஃக்ரியாஃ |
ப்ரவர்தன்தே விதானோக்தாஃ ஸததம் ப்ரஹ்மவாதினாம் || 24 ||

ததித்யனபிஸம்தாய பலம் யஜ்ஞதபஃக்ரியாஃ |
தானக்ரியாஶ்ச விவிதாஃ க்ரியன்தே மோக்ஷகாங்க்ஷிபிஃ || 25 ||

ஸத்பாவே ஸாதுபாவே ச ஸதித்யேதத்ப்ரயுஜ்யதே |
ப்ரஶஸ்தே கர்மணி ததா ஸச்சப்தஃ பார்த யுஜ்யதே || 26 ||

யஜ்ஞே தபஸி தானே ச ஸ்திதிஃ ஸதிதி சோச்யதே |
கர்ம சைவ ததர்தீயம் ஸதித்யேவாபிதீயதே || 27 ||

அஶ்ரத்தயா ஹுதம் தத்தம் தபஸ்தப்தம் க்றுதம் ச யத் |
அஸதித்யுச்யதே பார்த ன ச தத்ப்ரேப்ய னோ இஹ || 28 ||

ஓம் தத்ஸதிதி ஶ்ரீமத்பகவத்கீதாஸூபனிஷத்ஸு ப்ரஹ்மவித்யாயாம் யோகஶாஸ்த்ரே ஶ்ரீக்றுஷ்ணார்ஜுனஸம்வாதே

ஶ்ரத்தாத்ரயவிபாகயோகோ னாம ஸப்ததஶோ‌உத்யாயஃ ||17 ||

Srimad Bhagawad Gita Chapter 17 in English:

atha saptadaso‌உdhyayah |

arjuna uvaca |
ye sastravidhimutsrjya yajante sraddhayanvitah |
tesam nistha tu ka krsna sattvamaho rajastamah || 1 ||

sribhagavanuvaca |
trividha bhavati sraddha dehinam sa svabhavaja |
sattviki rajasi caiva tamasi ceti tam srnu || 2 ||

sattvanurupa sarvasya sraddha bhavati bharata |
sraddhamayo‌உyam puruso yo yacchraddhah sa eva sah || 3 ||

yajante sattvika devanyaksaraksamsi rajasah |
pretanbhutaganamscanye yajante tamasa janah || 4 ||

asastravihitam ghoram tapyante ye tapo janah |
dambhahankarasamyuktah kamaragabalanvitah || 5 ||

karsayantah sarirastham bhutagramamacetasah |
mam caivantahsarirastham tanviddhyasuraniscayan || 6 ||

aharastvapi sarvasya trividho bhavati priyah |
yannastapastatha danam tesam bhedamimam srnu || 7 ||

ayuhsattvabalarogyasukhapritivivardhanah |
rasyah snigdhah sthira hrdya aharah sattvikapriyah || 8 ||

katvamlalavanatyusnatiksnaruksavidahinah |
ahara rajasasyesta duhkhasokamayapradah || 9 ||

yatayamam gatarasam puti paryusitam ca yat |
ucchistamapi camedhyam bhojanam tamasapriyam || 10 ||

aphalakanksibhiryanno vidhidrsto ya ijyate |
yastavyameveti manah samadhaya sa sattvikah || 11 ||

abhisandhaya tu phalam dambharthamapi caiva yat |
ijyate bharatasrestha tam yannam viddhi rajasam || 12 ||

vidhihinamasrstannam mantrahinamadaksinam |
sraddhavirahitam yannam tamasam paricaksate || 13 ||

devadvijaguruprannapujanam saucamarjavam |
brahmacaryamahimsa ca sariram tapa ucyate || 14 ||

anudvegakaram vakyam satyam priyahitam ca yat |
svadhyayabhyasanam caiva vanmayam tapa ucyate || 15 ||

manah prasadah saumyatvam maunamatmavinigrahah |
bhavasamsuddhirityetattapo manasamucyate || 16 ||

sraddhaya paraya taptam tapastattrividham naraih |
aphalakanksibhiryuktaih sattvikam paricaksate || 17 ||

satkaramanapujartham tapo dambhena caiva yat |
kriyate tadiha proktam rajasam calamadhruvam || 18 ||

mudhagrahenatmano yatpidaya kriyate tapah |
parasyotsadanartham va tattamasamudahrtam || 19 ||

datavyamiti yaddanam diyate‌உnupakarine |
dese kale ca patre ca taddanam sattvikam smrtam || 20 ||

yattu prattyupakarartham phalamuddisya va punah |
diyate ca pariklistam taddanam rajasam smrtam || 21 ||

adesakale yaddanamapatrebhyasca diyate |
asatkrtamavannatam tattamasamudahrtam || 22 ||

om tatsaditi nirdeso brahmanastrividhah smrtah |
brahmanastena vedasca yannasca vihitah pura || 23 ||

tasmadomityudahrtya yannadanatapahkriyah |
pravartante vidhanoktah satatam brahmavadinam || 24 ||

tadityanabhisandhaya phalam yannatapahkriyah |
danakriyasca vividhah kriyante moksakanksibhih || 25 ||

sadbhave sadhubhave ca sadityetatprayujyate |
prasaste karmani tatha sacchabdah partha yujyate || 26 ||

yanne tapasi dane ca sthitih saditi cocyate |
karma caiva tadarthiyam sadityevabhidhiyate || 27 ||

asraddhaya hutam dattam tapastaptam krtam ca yat |
asadityucyate partha na ca tatprepya no iha || 28 ||

om tatsaditi srimadbhagavadgitasupanisatsu brahmavidyayam yogasastre srikrsnarjunasamvade

sraddhatrayavibhagayogo nama saptadaso‌உdhyayah ||17 ||