Ad Clicks : Ad Views : Ad Clicks : Ad Views : Ad Clicks : Ad Views : Ad Clicks : Ad Views : Ad Clicks : Ad Views : Ad Clicks : Ad Views : Ad Clicks : Ad Views : Ad Clicks : Ad Views : Ad Clicks : Ad Views : Ad Clicks : Ad Views :
Home / Bhagawad Gita / Srimad Bhagawad Gita Chapter 8 in Kannada and English

Srimad Bhagawad Gita Chapter 8 in Kannada and English

801 Views

Srimad Bhagawad Gita Chapter 8 in Kannada:

ಅಥ ಅಷ್ಟಮೋ‌உಧ್ಯಾಯಃ |

ಅರ್ಜುನ ಉವಾಚ |
ಕಿಂ ತದ್ಬ್ರಹ್ಮ ಕಿಮಧ್ಯಾತ್ಮಂ ಕಿಂ ಕರ್ಮ ಪುರುಷೋತ್ತಮ |
ಅಧಿಭೂತಂ ಚ ಕಿಂ ಪ್ರೋಕ್ತಮಧಿದೈವಂ ಕಿಮುಚ್ಯತೇ || 1 ||

ಅಧಿಯಙ್ಞಃ ಕಥಂ ಕೋ‌உತ್ರ ದೇಹೇ‌உಸ್ಮಿನ್ಮಧುಸೂದನ |
ಪ್ರಯಾಣಕಾಲೇ ಚ ಕಥಂ ಙ್ಞೇಯೋ‌உಸಿ ನಿಯತಾತ್ಮಭಿಃ || 2 ||

ಶ್ರೀಭಗವಾನುವಾಚ |
ಅಕ್ಷರಂ ಬ್ರಹ್ಮ ಪರಮಂ ಸ್ವಭಾವೋ‌உಧ್ಯಾತ್ಮಮುಚ್ಯತೇ |
ಭೂತಭಾವೋದ್ಭವಕರೋ ವಿಸರ್ಗಃ ಕರ್ಮಸಂಙ್ಞಿತಃ || 3 ||

Srimad Bhagawad Gita

ಅಧಿಭೂತಂ ಕ್ಷರೋ ಭಾವಃ ಪುರುಷಶ್ಚಾಧಿದೈವತಮ್ |
ಅಧಿಯಙ್ಞೋ‌உಹಮೇವಾತ್ರ ದೇಹೇ ದೇಹಭೃತಾಂ ವರ || 4 ||

ಅಂತಕಾಲೇ ಚ ಮಾಮೇವ ಸ್ಮರನ್ಮುಕ್ತ್ವಾ ಕಲೇವರಮ್ |
ಯಃ ಪ್ರಯಾತಿ ಸ ಮದ್ಭಾವಂ ಯಾತಿ ನಾಸ್ತ್ಯತ್ರ ಸಂಶಯಃ || 5 ||

ಯಂ ಯಂ ವಾಪಿ ಸ್ಮರನ್ಭಾವಂ ತ್ಯಜತ್ಯಂತೇ ಕಲೇವರಮ್ |
ತಂ ತಮೇವೈತಿ ಕೌಂತೇಯ ಸದಾ ತದ್ಭಾವಭಾವಿತಃ || 6 ||

ತಸ್ಮಾತ್ಸರ್ವೇಷು ಕಾಲೇಷು ಮಾಮನುಸ್ಮರ ಯುಧ್ಯ ಚ |
ಮಯ್ಯರ್ಪಿತಮನೋಬುದ್ಧಿರ್ಮಾಮೇವೈಷ್ಯಸ್ಯಸಂಶಯಮ್ || 7 ||

ಅಭ್ಯಾಸಯೋಗಯುಕ್ತೇನ ಚೇತಸಾ ನಾನ್ಯಗಾಮಿನಾ |
ಪರಮಂ ಪುರುಷಂ ದಿವ್ಯಂ ಯಾತಿ ಪಾರ್ಥಾನುಚಿಂತಯನ್ || 8 ||

ಕವಿಂ ಪುರಾಣಮನುಶಾಸಿತಾರಮಣೋರಣೀಯಂಸಮನುಸ್ಮರೇದ್ಯಃ |
ಸರ್ವಸ್ಯ ಧಾತಾರಮಚಿಂತ್ಯರೂಪಮಾದಿತ್ಯವರ್ಣಂ ತಮಸಃ ಪರಸ್ತಾತ್ || 9 ||

ಪ್ರಯಾಣಕಾಲೇ ಮನಸಾಚಲೇನ ಭಕ್ತ್ಯಾ ಯುಕ್ತೋ ಯೋಗಬಲೇನ ಚೈವ |
ಭ್ರುವೋರ್ಮಧ್ಯೇ ಪ್ರಾಣಮಾವೇಶ್ಯ ಸಮ್ಯಕ್ಸ ತಂ ಪರಂ ಪುರುಷಮುಪೈತಿ ದಿವ್ಯಮ್ || 10 ||

ಯದಕ್ಷರಂ ವೇದವಿದೋ ವದಂತಿ ವಿಶಂತಿ ಯದ್ಯತಯೋ ವೀತರಾಗಾಃ |
ಯದಿಚ್ಛಂತೋ ಬ್ರಹ್ಮಚರ್ಯಂ ಚರಂತಿ ತತ್ತೇ ಪದಂ ಸಂಗ್ರಹೇಣ ಪ್ರವಕ್ಷ್ಯೇ || 11 ||

ಸರ್ವದ್ವಾರಾಣಿ ಸಂಯಮ್ಯ ಮನೋ ಹೃದಿ ನಿರುಧ್ಯ ಚ |
ಮೂರ್ಧ್ನ್ಯಾಧಾಯಾತ್ಮನಃ ಪ್ರಾಣಮಾಸ್ಥಿತೋ ಯೋಗಧಾರಣಾಮ್ || 12 ||

ಓಮಿತ್ಯೇಕಾಕ್ಷರಂ ಬ್ರಹ್ಮ ವ್ಯಾಹರನ್ಮಾಮನುಸ್ಮರನ್ |
ಯಃ ಪ್ರಯಾತಿ ತ್ಯಜಂದೇಹಂ ಸ ಯಾತಿ ಪರಮಾಂ ಗತಿಮ್ || 13 ||

ಅನನ್ಯಚೇತಾಃ ಸತತಂ ಯೋ ಮಾಂ ಸ್ಮರತಿ ನಿತ್ಯಶಃ |
ತಸ್ಯಾಹಂ ಸುಲಭಃ ಪಾರ್ಥ ನಿತ್ಯಯುಕ್ತಸ್ಯ ಯೋಗಿನಃ || 14 ||

ಮಾಮುಪೇತ್ಯ ಪುನರ್ಜನ್ಮ ದುಃಖಾಲಯಮಶಾಶ್ವತಮ್ |
ನಾಪ್ನುವಂತಿ ಮಹಾತ್ಮಾನಃ ಸಂಸಿದ್ಧಿಂ ಪರಮಾಂ ಗತಾಃ || 15 ||

ಆಬ್ರಹ್ಮಭುವನಾಲ್ಲೋಕಾಃ ಪುನರಾವರ್ತಿನೋ‌உರ್ಜುನ |
ಮಾಮುಪೇತ್ಯ ತು ಕೌಂತೇಯ ಪುನರ್ಜನ್ಮ ನ ವಿದ್ಯತೇ || 16 ||

ಸಹಸ್ರಯುಗಪರ್ಯಂತಮಹರ್ಯದ್ಬ್ರಹ್ಮಣೋ ವಿದುಃ |
ರಾತ್ರಿಂ ಯುಗಸಹಸ್ರಾಂತಾಂ ತೇ‌உಹೋರಾತ್ರವಿದೋ ಜನಾಃ || 17 ||

ಅವ್ಯಕ್ತಾದ್ವ್ಯಕ್ತಯಃ ಸರ್ವಾಃ ಪ್ರಭವಂತ್ಯಹರಾಗಮೇ |
ರಾತ್ರ್ಯಾಗಮೇ ಪ್ರಲೀಯಂತೇ ತತ್ರೈವಾವ್ಯಕ್ತಸಂಙ್ಞಕೇ || 18 ||

ಭೂತಗ್ರಾಮಃ ಸ ಏವಾಯಂ ಭೂತ್ವಾ ಭೂತ್ವಾ ಪ್ರಲೀಯತೇ |
ರಾತ್ರ್ಯಾಗಮೇ‌உವಶಃ ಪಾರ್ಥ ಪ್ರಭವತ್ಯಹರಾಗಮೇ || 19 ||

ಪರಸ್ತಸ್ಮಾತ್ತು ಭಾವೋ‌உನ್ಯೋ‌உವ್ಯಕ್ತೋ‌உವ್ಯಕ್ತಾತ್ಸನಾತನಃ |
ಯಃ ಸ ಸರ್ವೇಷು ಭೂತೇಷು ನಶ್ಯತ್ಸು ನ ವಿನಶ್ಯತಿ || 20 ||

ಅವ್ಯಕ್ತೋ‌உಕ್ಷರ ಇತ್ಯುಕ್ತಸ್ತಮಾಹುಃ ಪರಮಾಂ ಗತಿಮ್ |
ಯಂ ಪ್ರಾಪ್ಯ ನ ನಿವರ್ತಂತೇ ತದ್ಧಾಮ ಪರಮಂ ಮಮ || 21 ||

ಪುರುಷಃ ಸ ಪರಃ ಪಾರ್ಥ ಭಕ್ತ್ಯಾ ಲಭ್ಯಸ್ತ್ವನನ್ಯಯಾ |
ಯಸ್ಯಾಂತಃಸ್ಥಾನಿ ಭೂತಾನಿ ಯೇನ ಸರ್ವಮಿದಂ ತತಮ್ || 22 ||

ಯತ್ರ ಕಾಲೇ ತ್ವನಾವೃತ್ತಿಮಾವೃತ್ತಿಂ ಚೈವ ಯೋಗಿನಃ |
ಪ್ರಯಾತಾ ಯಾಂತಿ ತಂ ಕಾಲಂ ವಕ್ಷ್ಯಾಮಿ ಭರತರ್ಷಭ || 23 ||

ಅಗ್ನಿರ್ಜೋತಿರಹಃ ಶುಕ್ಲಃ ಷಣ್ಮಾಸಾ ಉತ್ತರಾಯಣಮ್ |
ತತ್ರ ಪ್ರಯಾತಾ ಗಚ್ಛಂತಿ ಬ್ರಹ್ಮ ಬ್ರಹ್ಮವಿದೋ ಜನಾಃ || 24 ||

ಧೂಮೋ ರಾತ್ರಿಸ್ತಥಾ ಕೃಷ್ಣಃ ಷಣ್ಮಾಸಾ ದಕ್ಷಿಣಾಯನಮ್ |
ತತ್ರ ಚಾಂದ್ರಮಸಂ ಜ್ಯೋತಿರ್ಯೋಗೀ ಪ್ರಾಪ್ಯ ನಿವರ್ತತೇ || 25 ||

ಶುಕ್ಲಕೃಷ್ಣೇ ಗತೀ ಹ್ಯೇತೇ ಜಗತಃ ಶಾಶ್ವತೇ ಮತೇ |
ಏಕಯಾ ಯಾತ್ಯನಾವೃತ್ತಿಮನ್ಯಯಾವರ್ತತೇ ಪುನಃ || 26 ||

ನೈತೇ ಸೃತೀ ಪಾರ್ಥ ಜಾನನ್ಯೋಗೀ ಮುಹ್ಯತಿ ಕಶ್ಚನ |
ತಸ್ಮಾತ್ಸರ್ವೇಷು ಕಾಲೇಷು ಯೋಗಯುಕ್ತೋ ಭವಾರ್ಜುನ || 27 ||

ವೇದೇಷು ಯಙ್ಞೇಷು ತಪಃಸು ಚೈವ ದಾನೇಷು ಯತ್ಪುಣ್ಯಫಲಂ ಪ್ರದಿಷ್ಟಮ್ |
ಅತ್ಯೇತಿ ತತ್ಸರ್ವಮಿದಂ ವಿದಿತ್ವಾಯೋಗೀ ಪರಂ ಸ್ಥಾನಮುಪೈತಿ ಚಾದ್ಯಮ್ || 28 ||

ಓಂ ತತ್ಸದಿತಿ ಶ್ರೀಮದ್ಭಗವದ್ಗೀತಾಸೂಪನಿಷತ್ಸು ಬ್ರಹ್ಮವಿದ್ಯಾಯಾಂ ಯೋಗಶಾಸ್ತ್ರೇ ಶ್ರೀಕೃಷ್ಣಾರ್ಜುನಸಂವಾದೇ

ಅಕ್ಷರಬ್ರಹ್ಮಯೋಗೋ ನಾಮಾಷ್ಟಮೋ‌உಧ್ಯಾಯಃ ||8 ||

Srimad Bhagawad Gita Chapter 8 in English:

atha astamo‌உdhysyah |

arjuna uvsca |
kim tadbrahma kimadhystmam kim karma purusottama |
adhibhntam ca kim proktamadhidaivam kimucyate || 1 ||

adhiyannah katham ko‌உtra dehe‌உsminmadhusndana |
praysnaksle ca katham nneyo‌உsi niyatstmabhih || 2 ||

sribhagavsnuvsca |
aksaram brahma paramam svabhsvo‌உdhystmamucyate |
bhntabhsvodbhavakaro visargah karmasamnnitah || 3 ||

adhibhntam ksaro bhsvah purusascsdhidaivatam |
adhiyanno‌உhamevstra dehe dehabhrtsm vara || 4 ||

antaksle ca msmeva smaranmuktvs kalevaram |
yah praysti sa madbhsvam ysti nsstyatra samsayah || 5 ||

yam yam vspi smaranbhsvam tyajatyante kalevaram |
tam tamevaiti kaunteya sads tadbhsvabhsvitah || 6 ||

tasmstsarvesu kslesu msmanusmara yudhya ca |
mayyarpitamanobuddhirmsmevaisyasyasamsayam || 7 ||

abhyssayogayuktena cetass nsnyagsmins |
paramam purusam divyam ysti psrthsnucintayan || 8 ||

kavim pursnamanusssitsramanoraniyamsamanusmaredyah |
sarvasya dhstsramacintyarnpamsdityavarnam tamasah parastst || 9 ||

praysnaksle manasscalena bhaktys yukto yogabalena caiva |
bhruvormadhye prsnamsvesya samyaksa tam param purusamupaiti divyam || 10 ||

yadaksaram vedavido vadanti visanti yadyatayo vitarsgsh |
yadicchanto brahmacaryam caranti tatte padam sangrahena pravaksye || 11 ||

sarvadvsrsni samyamya mano hrdi nirudhya ca |
mnrdhnysdhsystmanah prsnamssthito yogadhsransm || 12 ||

omityeksksaram brahma vysharanmsmanusmaran |
yah praysti tyajandeham sa ysti paramsm gatim || 13 ||

ananyacetsh satatam yo msm smarati nityasah |
tasysham sulabhah psrtha nityayuktasya yoginah || 14 ||

msmupetya punarjanma duhkhslayamasssvatam |
nspnuvanti mahstmsnah samsiddhim paramsm gatsh || 15 ||

sbrahmabhuvanslloksh punarsvartino‌உrjuna |
msmupetya tu kaunteya punarjanma na vidyate || 16 ||

sahasrayugaparyantamaharyadbrahmano viduh |
rstrim yugasahasrsntsm te‌உhorstravido jansh || 17 ||

avyaktsdvyaktayah sarvsh prabhavantyaharsgame |
rstrysgame praliyante tatraivsvyaktasamnnake || 18 ||

bhntagrsmah sa evsyam bhntvs bhntvs praliyate |
rstrysgame‌உvasah psrtha prabhavatyaharsgame || 19 ||

parastasmsttu bhsvo‌உnyo‌உvyakto‌உvyaktstsanstanah |
yah sa sarvesu bhntesu nasyatsu na vinasyati || 20 ||

avyakto‌உksara ityuktastamshuh paramsm gatim |
yam prspya na nivartante taddhsma paramam mama || 21 ||

purusah sa parah psrtha bhaktys labhyastvananyays |
yasysntahsthsni bhntsni yena sarvamidam tatam || 22 ||

yatra ksle tvansvrttimsvrttim caiva yoginah |
praysts ysnti tam kslam vaksysmi bharatarsabha || 23 ||

agnirjotirahah suklah sanmsss uttarsyanam |
tatra praysts gacchanti brahma brahmavido jansh || 24 ||

dhnmo rstristaths krsnah sanmsss daksinsyanam |
tatra csndramasam jyotiryogi prspya nivartate || 25 ||

suklakrsne gati hyete jagatah sssvate mate |
ekays ystyansvrttimanyaysvartate punah || 26 ||

naite srti psrtha jsnanyogi muhyati kascana |
tasmstsarvesu kslesu yogayukto bhavsrjuna || 27 ||

vedesu yannesu tapahsu caiva dsnesu yatpunyaphalam pradistam |
atyeti tatsarvamidam viditvsyogi param sthsnamupaiti csdyam || 28 ||

om tatsaditi srimadbhagavadgitssnpanisatsu brahmavidysysm yogassstre srikrsnsrjunasamvsde

aksarabrahmayogo nsmsstamo‌உdhysyah ||8 ||

  • Facebook
  • Twitter
  • Pinterest
 

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *