Best Spiritual Website

Spiritual, Stotrams, Mantras PDFs

Srimadrushyashrungeshvara Stuti Lyrics in Kannada | Kannada Shlokas

Srimadrushyashrungeshvara Stutih in Kannada:

॥ ಶ್ರೀಮದೃಷ್ಯಶೃಙ್ಗೇಶ್ವರ ಸ್ತುತಿಃ ॥
ಕಷ್ಟಾರಿವರ್ಗದಲನಂ ಶಿಷ್ಟಾಲಿಸಮರ್ಚಿತಾಙ್ಘ್ರಿಪಾಥೋಜಮ್ |
ನಷ್ಟಾವಿದ್ಯೈರ್ಗಮ್ಯಂ ಪುಷ್ಟಾತ್ಮಾರಾಧಕಾಲಿಮಾಕಲಯೇ ॥ ೧ ॥

ಪ್ರಾಣಾಯಾಮೈರ್ಧ್ಯಾನೈರ್ನಷ್ಟಞ್ಚಿತ್ತಂ ವಿಧಾಯ ಮುನಿವರ್ಯಾಃ |
ಯತ್ಪಶ್ಯನ್ತಿ ಹೃದಬ್ಜೇ ಶಾನ್ತಾಭಾಗ್ಯಂ ನಮಾಮಿ ತತ್ಕಞ್ಚಿತ್ ॥ ೨ ॥

ವೇದೋತ್ತಮಾಙ್ಗಗೇಯಂ ನಾದೋಪಾಸ್ತ್ಯಾದಿಸಾಧನಾತ್ಮಾಖ್ಯಮ್ |
ಖೇದೋನ್ಮೂಲನದಕ್ಷಂ ಭೇದೋಪಾಧ್ಯಾದಿವರ್ಜಿತಂ ನೌಮಿ ॥ ೩ ॥

ಶಾನ್ತಾಮಾನಸಹಂಸಂ ಕಾನ್ತಾರಾಸಕ್ತಮುನಿವರೈಃ ಸೇವ್ಯಮ್ |
ಶಾನ್ತಾಹಙ್ಕೃತಿವೇದ್ಯಂ ಕಾನ್ತಾರ್ಧಂ ನೌಮಿ ಶೃಙ್ಗಶಿವಮ್ ॥ ೪ ॥

ಇತಿ ಶ್ರೀಮದೃಷ್ಯಶೃಙ್ಗೇಶ್ವರಸ್ತುತಿಃ ಸಂಪೂರ್ಣಾ ॥

Also Read:

Srimadrushyashrungeshvara Stuti Lyrics in Marathi | GujaratiBengali | Kannada | Malayalam | Telugu

Srimadrushyashrungeshvara Stuti Lyrics in Kannada | Kannada Shlokas

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Scroll to top