Templesinindiainfo

Best Spiritual Website

Andhaka Krita Shiva Stuti Lyrics in Kannada

Andhaka Krita Shiva Stuti in Kannada:

॥ ಶ್ರೀ ಶಿವ ಸ್ತುತಿಃ (ಅಂಧಕ ಕೃತಂ) ॥
ನಮೋಽಸ್ತುತೇ ಭೈರವ ಭೀಮಮೂರ್ತೇ ತ್ರೈಲೋಕ್ಯ ಗೋಪ್ತ್ರೇಶಿತಶೂಲಪಾಣೇ |
ಕಪಾಲಪಾಣೇ ಭುಜಗೇಶಹಾರ ತ್ರಿನೇತ್ರ ಮಾಂ ಪಾಹಿ ವಿಪನ್ನ ಬುದ್ಧಿಮ್ || ೧ ||

ಜಯಸ್ವ ಸರ್ವೇಶ್ವರ ವಿಶ್ವಮೂರ್ತೇ ಸುರಾಸುರೈರ್ವಂದಿತಪಾದಪೀಠ |
ತ್ರೈಲೋಕ್ಯ ಮಾತರ್ಗುರವೇ ವೃಷಾಂಕ ಭೀತಶ್ಶರಣ್ಯಂ ಶರಣಾ ಗತೋಸ್ಮಿ || ೨ ||

ತ್ವಂ ನಾಥ ದೇವಾಶ್ಶಿವಮೀರಯಂತಿ ಸಿದ್ಧಾ ಹರಂ ಸ್ಥಾಣುಮಮರ್ಷಿತಾಶ್ಚ |
ಭೀಮಂ ಚ ಯಕ್ಷಾ ಮನುಜಾ ಮಹೇಶ್ವರಂ ಭೂತಾನಿ ಭೂತಾಧಿಪ ಮುಚ್ಚರಂತಿ || ೩ ||

ನಿಶಾಚರಾಸ್ತೂಗ್ರಮುಪಾಚರಂತಿ ಭವೇತಿ ಪುಣ್ಯಾಃ ಪಿತರೋ ನಮಸ್ತೇ |
ದಾಸೋಽಸ್ಮಿ ತುಭ್ಯಂ ಹರ ಪಾಹಿ ಮಹ್ಯಂ ಪಾಪಕ್ಷಯಂ ಮೇ ಕುರು ಲೋಕನಾಥ || ೪ ||

ಭವಾಂ-ಸ್ತ್ರಿದೇವ-ಸ್ತ್ರಿಯುಗ-ಸ್ತ್ರಿಧರ್ಮಾ ತ್ರಿಪುಷ್ಕರಶ್ಚಾಸಿ ವಿಭೋ ತ್ರಿನೇತ್ರ |
ತ್ರಯಾರುಣಿಸ್ತ್ವಂ ಶ್ರುತಿರವ್ಯಯಾತ್ಮಾ ಪುನೀಹಿ ಮಾಂ ತ್ವಾಂ ಶರಣಂ ಗತೋಽಸ್ಮಿ || ೫ ||

ತ್ರಿಣಾಚಿಕೇತ-ಸ್ತ್ರಿಪದಪ್ರತಿಷ್ಠ-ಷ್ಷಡಂಗವಿತ್ ಸ್ತ್ರೀವಿಷಯೇಷ್ವಲುಬ್ಧಃ |
ತ್ರೈಲೋಕ್ಯನಾಥೋಸಿ ಪುನೀಹಿ ಶಂಭೋ ದಾಸೋಽಸ್ಮಿ ಭೀತಶ್ಶರಣಾಗತಸ್ತೇ || ೬ ||

ಕೃತೋ ಮಹಾಶಂಕರ ತೇಽಪರಾಧೋ ಮಯಾ ಮಹಾಭೂತಪತೇ ಗಿರೀಶ |
ಕಾಮಾರಿಣಾ ನಿರ್ಜಿತಮಾನಸೇನ ಪ್ರಸಾದಯೇ ತ್ವಾಂ ಶಿರಸಾ ನತೋಽಸ್ಮಿ || ೭ ||

ಪಾಪೋಽಹಂ ಪಾಪಕರ್ಮಾಽಹಂ ಪಾಪಾತ್ಮಾ ಪಾಪಸಂಭವಃ |
ತ್ರಾಹಿ ಮಾಂ ದೇವದೇವೇಶ ಸರ್ವಪಾಪಹರೋ ಭವ || ೮ ||

ಮಮ ದೈವಾಪರಾಧೋಸ್ತಿ ತ್ವಯಾ ವೈ ತಾದೃಶೋಪ್ಯಹಮ್ |
ಸ್ಪೃಷ್ಟಃ ಪಾಪಸಮಾಚಾರೋ ಮಾಂ ಪ್ರಸನ್ನೋ ಭವೇಶ್ವರ || ೯ ||

ತ್ವಂ ಕರ್ತಾ ಚೈವ ಧಾತಾ ಚ ಜಯತ್ವಂ ಚ ಮಹಾಜಯ |
ತ್ವಂ ಮಂಗಲ್ಯಸ್ತ್ವಮೋಂಕಾರ-ಸ್ತ್ವಮೋಂಕಾರೋ ವ್ಯಯೋ ಧೃತಃ || ೧೦ ||

ತ್ವಂ ಬ್ರಹ್ಮಸೃಷ್ಟಿಕೃನ್ನಾಥಸ್ತ್ವಂ ವಿಷ್ಣುಸ್ತ್ವಂ ಮಹೇಶ್ವರಃ |
ತ್ವಮಿಂದ್ರಸ್ತ್ವಂ ವಷಟ್ಕಾರೋ ಧರ್ಮಸ್ತ್ವಂ ತು ಹಿತೋತ್ತಮಃ || ೧೧ ||

ಸೂಕ್ಷ್ಮಸ್ತ್ವಂ ವ್ಯಕ್ತರೂಪಸ್ತ್ವಂ ತ್ವಮವ್ಯಕ್ತಶ್ಚಧೀವರಃ |
ತ್ವಯಾ ಸರ್ವಮಿದಂ ವ್ಯಾಪ್ತಂ ಜಗತ್ ಸ್ಥಾವರಜಂಗಮಮ್ || ೧೨ ||

ತ್ವಮಾದಿರಂತೋ ಮಧ್ಯಂ ಚ ತ್ವಮೇವ ಚ ಸಹಸ್ರಪಾತ್ |
ವಿಜಯಸ್ತ್ವಂ ಸಹಸ್ರಾಕ್ಷೋ ಚಿತ್ತಪಾಖ್ಯೋ ಮಹಾಭುಜಃ || ೧೩ ||

ಅನಂತಸ್ಸರ್ವಗೋ ವ್ಯಾಪೀ ಹಂಸಃ ಪುಣ್ಯಾಧಿಕೋಚ್ಯುತಃ |
ಗೀರ್ವಾಣಪತಿರವ್ಯಗ್ರೋ ರುದ್ರಃ ಪಶುಪತಿಶ್ಶಿವಃ || ೧೪ ||

ತ್ರೈವಿದ್ಯಸ್ತ್ವಂ ಜಿತಕ್ರೋಧೋ ಜಿತಾರಾತಿರ್ಜಿತೇಂದ್ರಿಯಃ |
ಜಯಶ್ಚ ಶೂಲಪಾಣಿ ಸ್ತ್ವಂ ಪಾಹಿ ಮಾಂ ಶರಣಾಗತಮ್ || ೧೫ ||

ಇತಿ ಶ್ರೀವಾಮನಪುರಾಣಾನ್ತರ್ಗತಾ ಅಂಧಕಕೃತ ಶಿವಸ್ತುತಿಃ |

Also Read:

Andhaka Krita Shiva Stuti Lyrics in Hindi | English |  Kannada | Telugu | Tamil

Andhaka Krita Shiva Stuti Lyrics in Kannada

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Scroll to top