Ad Clicks : Ad Views : Ad Clicks : Ad Views : Ad Clicks : Ad Views : Ad Clicks : Ad Views : Ad Clicks : Ad Views : Ad Clicks : Ad Views : Ad Clicks : Ad Views : Ad Clicks : Ad Views : Ad Clicks : Ad Views : Ad Clicks : Ad Views :
Home / Hindu Mantras / Shiva Stotram / Srikameshvara Stotram Lyrics in Kannada | Kannada Shlokas

Srikameshvara Stotram Lyrics in Kannada | Kannada Shlokas

144 Views

ಶ್ರೀಕಾಮೇಶ್ವರ ಸ್ತೋತ್ರಮ್ Lyrics in Kannada:

ಕಕಾರರೂಪಾಯ ಕರಾತ್ತಪಾಶಸೄಣೀಕ್ಷುಪುಷ್ಪಾಯ ಕಲೇಶ್ವರಾಯ |
ಕಾಕೋದರಸ್ರಗ್ವಿಲಸದ್ಗಲಾಯ ಕಾಮೇಶ್ವರಾಯಾಸ್ತು ನತೇಃ ಸಹಸ್ರಮ್ ||೧||

ಕನತ್ಸುವರ್ಣಾಭಜಟಾಧರಾಯ ಸನತ್ಕುಮಾರಾದಿಸುನೀಡಿತಾಯ |
ನಮತ್ಕಲಾದಾನಧುರನ್ಧರಾಯ ಕಾಮೇಶವರಾಯಾಸ್ತು ನತೇಃ ಸಹಸ್ರಮ್ ||೨||

ಕರಾಮ್ಬುಜಾತಮ್ರದಿಮಾವಧೂತಪ್ರವಾಲಗರ್ವಾಯ ದಯಾಮಯಾಯ |
ದಾರಿದ್ರ್ಯದಾವಾಮೃತವೃಷ್ಟಯೇ ತೇ ಕಾಮೇಶವರಾಯಾಸ್ತು ನತೇಃ ಸಹಸ್ರಮ್ ||೩||

ಕಲ್ಯಾಣಶೈಲೇಷುಘಯೇಽಹಿರಾಜಗುಣಾಯ ಲಕ್ಷ್ಮೀಧವಸಾಯಕಾಯ |
ಪೃಥ್ವೀರಥಾಯಾಗಮಸೈನ್ಧವಾಯ ಕಾಮೇಶವರಾಯಾಸ್ತು ನತೇಃ ಸಹಸ್ರಮ್ ||೪||

ಕಲ್ಯಾಯ ಬಲ್ಯಾಶರಸಙ್ಘಭೇದೇ ತುಲ್ಯಾ ನ ಸನ್ತ್ಯೇವ ಹಿ ಯಸ್ಯ ಲೋಕೇ |
ಶಲ್ಯಾಪಹರ್ತ್ರೇ ವಿನತಸ್ಯ ತಸ್ಮೈ ಕಾಮೇಶವರಾಯಾಸ್ತು ನತೇಃ ಸಹಸ್ರಮ್ ||೫||

ಕಾನ್ತಾಯ ಶೈಲಾಧಿಪತೇಃ ಸುತಾಯ ಘಟೋದ್ಭವಾತ್ರೇಯಮುಖಾರ್ಚಿತಾಯ |
ಅಘೌಘವಿಧ್ವಂಸನಪಣ್ಡಿತಾಯ ಕಾಮೇಶವರಾಯಾಸ್ತು ನತೇಃ ಸಹಸ್ರಮ್ ||೬||

ಕಾಮರಯೇ ಕಾಙ್ಕ್ಷಿತದಾಯ ಶೀಘ್ರಂ ತ್ರಾತ್ರೇ ಸುರಾಣಾಂ ನಿಖಿಲಾದ್ಭಯಾಚ್ಚ |
ಚಲತ್ಫಣೀನ್ದ್ರಶ್ರಿತಕನ್ಧರಾಯ ಕಾಮೇಶವರಾಯಾಸ್ತು ನತೇಃ ಸಹಸ್ರಮ್ || ೭||

ಕಾಲಾನ್ತಕಾಯ ಪ್ರಣತಾರ್ತಿಹನ್ತ್ರೇ ತುಲಾವಿಹೀನಾಸ್ಯಸರೋರುಹಾಯ |
ನಿಜಾಙ್ಗಸೌನ್ದರ್ಯಜಿತಾಙ್ಗಜಾಯ ಕಾಮೇಶವರಾಯಾಸ್ತು ನತೇಃ ಸಹಸ್ರಮ್ ||೮||

ಕೈಲಾಸವಾಸಾದರಮಾನಸಾಯ ಕೈವಲ್ಯದಾಯ ಪ್ರಣತವ್ರಜಸ್ಯ |
ಪದಾಮ್ಬುಜಾನಮ್ರಸುರೇಶ್ವರಾಯ ಕಾಮೇಶವರಾಯಾಸ್ತು ನತೇಃ ಸಹಸ್ರಮ್ ||೯||

ಹತಾರಿಷಟ್ಕೈರನುಭೂಯಮಾನನಿಜಸ್ವರೂಪಾಯ ನಿರಾಮಯಾಯ |
ನಿರಾಕೃತಾನೇಕವಿಧಾಮಯಾಯ ಕಾಮೇಶವರಾಯಾಸ್ತು ನತೇಃ ಸಹಸ್ರಮ್ ||೧೦||

ಹತಾಸುರಾಯ ಪ್ರಣತೇಷ್ಟದಾಯ ಪ್ರಭಾವಿನಿರ್ಧೂತಜಪಾಸುಮಾಯ |
ಪ್ರಕರ್ಷದಾಯ ಪ್ರಣಮಜ್ಜನಾನಾಂ ಕಾಮೇಶವರಾಯಾಸ್ತು ನತೇಃ ಸಹಸ್ರಮ್ ||೧೧||

ಹರಾಯ ತಾರಾಧಿಪಶೇಖರಾಯ ತಮಾಲಸಙ್ಕಾಶಗಲೋಜ್ಜ್ವಲಾಯ |
ತಾಪತ್ರಯಾಮ್ಭೋನಿಧಿವಾಡವಾಯ ಕಾಮೇಶವರಾಯಾಸ್ತು ನತೇಃ ಸಹಸ್ರಮ್ ||೧೨||

ಹೃದ್ಯಾನಿ ಪದ್ಯಾನಿ ವಿನಿಃಸರನ್ತಿ ಮುಖಾಮ್ಬುಜಾದ್ಯತ್ಪದಪೂಜಕಾನಾಮ್ |
ವಿನಾ ಪ್ರಯತ್ನಂ ಕಮಪೀಹ ತಸ್ಮೈ ಕಾಮೇಶ್ವರಾಯಾಸ್ತು ನತೇಃ ಸಹಸ್ರಮ್ ||೧೩||

ಇತಿ ಕಾಮೇಶ್ವರಸ್ತೋತ್ರಂ ಸಂಪೂರ್ಣಮ್ ||

  • Facebook
  • Twitter
  • Pinterest
 

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *