Ad Clicks : Ad Views : Ad Clicks : Ad Views : Ad Clicks : Ad Views : Ad Clicks : Ad Views : Ad Clicks : Ad Views : Ad Clicks : Ad Views : Ad Clicks : Ad Views : Ad Clicks : Ad Views : Ad Clicks : Ad Views : Ad Clicks : Ad Views :
Home / Hindu Mantras / Shiva Stotram / Srimadrushyashrungeshvara Stutih Lyrics in Kannada | Kannada Shlokas

Srimadrushyashrungeshvara Stutih Lyrics in Kannada | Kannada Shlokas

156 Views

ಶ್ರೀಮದೃಷ್ಯಶೃಙ್ಗೇಶ್ವರ ಸ್ತುತಿಃ Lyrics in Kannada:

ಕಷ್ಟಾರಿವರ್ಗದಲನಂ ಶಿಷ್ಟಾಲಿಸಮರ್ಚಿತಾಙ್ಘ್ರಿಪಾಥೋಜಮ್ |
ನಷ್ಟಾವಿದ್ಯೈರ್ಗಮ್ಯಂ ಪುಷ್ಟಾತ್ಮಾರಾಧಕಾಲಿಮಾಕಲಯೇ ||೧||

ಪ್ರಾಣಾಯಾಮೈರ್ಧ್ಯಾನೈರ್ನಷ್ಟಞ್ಚಿತ್ತಂ ವಿಧಾಯ ಮುನಿವರ್ಯಾಃ |
ಯತ್ಪಶ್ಯನ್ತಿ ಹೃದಬ್ಜೇ ಶಾನ್ತಾಭಾಗ್ಯಂ ನಮಾಮಿ ತತ್ಕಞ್ಚಿತ್ ||೨||

ವೇದೋತ್ತಮಾಙ್ಗಗೇಯಂ ನಾದೋಪಾಸ್ತ್ಯಾದಿಸಾಧನಾತ್ಮಾಖ್ಯಮ್ |
ಖೇದೋನ್ಮೂಲನದಕ್ಷಂ ಭೇದೋಪಾಧ್ಯಾದಿವರ್ಜಿತಂ ನೌಮಿ ||೩||

ಶಾನ್ತಾಮಾನಸಹಂಸಂ ಕಾನ್ತಾರಾಸಕ್ತಮುನಿವರೈಃ ಸೇವ್ಯಮ್ |
ಶಾನ್ತಾಹಙ್ಕೃತಿವೇದ್ಯಂ ಕಾನ್ತಾರ್ಧಂ ನೌಮಿ ಶೃಙ್ಗಶಿವಮ್ ||೪||

ಇತಿ ಶ್ರೀಮದೃಷ್ಯಶೃಙ್ಗೇಶ್ವರಸ್ತುತಿಃ ಸಂಪೂರ್ಣಾ ||

  • Facebook
  • Twitter
  • Pinterest
 

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *