Home / Ashtaka / Srivalli Bhuvaneshwari Ashtakam Lyrics in English

Srivalli Bhuvaneshwari Ashtakam Lyrics in English

Sri Valli Bhuvaneshwari Ashtakam Lyrics in English:

sricitrapuravasinim varabhavanisankaratvapradam
otaprotasivanvitam gurumayim gambhiryasantosadham ।
hrdguhyankurakalpitam gurumatam srotayate tam sudham
srivallim bhuvanesvarim sivamayimaisvaryadam tam bhaje || 1 ||

cinmudrankitadaksinasyanihitam sribhasyakarasriyam
tam hastamalakaprabodhanakarim ksetre sthitam matrkam ।
srivallyudbhavapuspagandhalaharim sarasvatatrayikam
srivallim bhuvanesvarim sivamayimaisvaryadam tam bhaje || 2 ||

srividyoditakaumudirasabharam karunyarupatmikam
murtibhuya sada sthitam guruparijnanasramasvasanam ।
sannidhyanganasisyaraksanakarim vatsalyasaraspadam
srivallim bhuvanesvarim sivamayimaisvaryadam tam bhaje || 3 ||

tanvim raktanavarkavarnasadrsim khandendusammanditam
pinottungakucadvayim kutikatim tryaksam sada susmitam ।
pasabhitivaraisvarankusadharam sriparnapadam param
srivallim bhuvanesvarim sivamayimaisvaryadam tam bhaje || 4 ||

sri macchankarasadgururganapatirvatatmajah ksetrapah
prasade vilasanti bhuri sadaye nityasthite hrimmayi ।
yusmatsnehakataksasaumyakirana raksanti dogdhrikulam
sri vallim bhuvanesvarim sivamayimaisvaryadam tam bhaje || 5 ||

goptrim vatsasuraksinim mathagrhe bhaktaprajakarsinim
yatradivyakarim vimarsakalaya tam sadhake samsthitam ।
prayascittajapadikarmakanitam jnanesvarimambikam
srivallim bhuvanesvarim sivamayimaisvaryadam tam bhaje || 6 ||

srisarasvatageyapeyajananim jnanadividyapradam
loke bhaktasuguptitaranakarim karpanyadosapaham ।
aryatvapravikasalasanakarim hrtpadmavidyutprabham
srivallim bhuvanesvarim sivamayimaisvaryadam tam bhaje || 7 ||

ksudra me bhuvanesvari stutikatha kim va mukhe te smitam
ya'si tvam padavarnavakyajanani varnaih katham varnyatam ।
vasaste mama manase gurukrpe nityam bhavet pavani
nanya me bhuvanesvari prasamika nanya gatirhrimmayi || 8 ||

iti sri sadyojata sankarasramasvamiviracitam
sri vallibhuvanesvaryastakam sampurnam ।

Add Comment

Click here to post a comment