Templesinindiainfo

Best Spiritual Website

Suta Gita Lyrics in Tamil

Suta Geetaa in Tamil:

॥ ஸூதகீ³தா॥

ஶ்ரீமத்ஸூதஸம்ʼஹிதாயாம்ʼ । சதுர்த²ஸ்ய யஜ்ஞவைப⁴வக²ண்ட³ஸ்யோபரிபா⁴கே³
ஸூதகீ³தாப்ராரம்ப⁴꞉ ।
ப்ரத²மோ(அ)த்⁴யாய꞉ । 1 । ஸூதகீ³தி꞉ । 1-28
த்³விதீயோ(அ)த்⁴யாய꞉ । 2 । ஆத்மனா ஸ்ருʼஷ்டிகத²னம் । 1-80
த்ருʼதீயோ(அ)த்⁴யாய꞉ । 3 । ஸாமான்யஸ்ருʼஷ்டிகத²னம் । 1-65
சதுர்தோ²(அ)த்⁴யாய꞉ । 4 । விஶேஷஸ்ருʼஷ்டிகத²னம் । 1-49
பஞ்சமோ(அ)த்⁴யாய꞉ । 5 । ஆத்மஸ்வரூபகத²னம் । 1-74
ஷஷ்டோ²(அ)த்⁴யாய꞉ । 6 । ஸர்வஶாஸ்த்ரார்த²ஸங்க்³ரஹவர்ணனம் । 1-37
ஸப்தமோ(அ)த்⁴யாய꞉ । 7 । ரஹஸ்யவிசார꞉ । 1-34
அஷ்டமோ(அ)த்⁴யாய꞉ । 8 । ஸர்வவேதா³ந்தஸங்க்³ரஹ꞉ ॥ 1-91
Total chapters 8 versess 458

அத² ப்ரத²மோ(அ)த்⁴யாய꞉ ।
1 । ஸூதகீ³தி꞉ ।
ஐஶ்வரம்ʼ பரமானந்த³மனந்தம்ʼ ஸத்யசித்³க⁴னம் ।
ஆத்மத்வேனைவ பஶ்யந்தம்ʼ நிஸ்தரங்க³ஸமுத்³ரவத் ॥ 1 ॥

நிர்விகல்பம்ʼ ஸுஸம்பூர்ணம்ʼ ஸுப்ரஸன்னம்ʼ ஶுசிஸ்மிதம் ।
பா⁴ஸயந்தம்ʼ ஜக³த்³பா⁴ஸா பா⁴னுமந்தமிவாபரம் ॥ 2 ॥

ப்ரணம்ய முனய꞉ ஸூதம்ʼ த³ண்ட³வத்ப்ருʼதி²வீதலே ।
க்ருʼதஞ்ஜலிபுடா பூ⁴த்வா துஷ்டுவு꞉ பரயா முதா³ ॥ 3 ॥

நமஸ்தே ப⁴க³வன் ஶம்பு⁴ப்ரஸாதா³வாப்தவேத³ன ।
நமஸ்தே ப⁴க³வன் ஶம்பு⁴சரணாம்போ⁴ஜவல்லப⁴ ॥ 4 ॥

நமஸ்தே ஶம்பு⁴ப⁴க்தாநாமக்³ரக³ண்ய ஸமாஹித ।
நமஸ்தே ஶம்பு⁴ப⁴க்தாநாமதீவ ஹிதபோ³த⁴க ॥ 5 ॥

நமஸ்தே வேத³வேதா³ந்தபத்³மக²ண்ட³தி³வாகர ।
வ்யாஸவிஜ்ஞாநதீ³பஸ்ய வர்திபூ⁴தாய தே நம꞉ ॥ 6 ॥

புராணமுக்தாமாலாயா꞉ ஸூத்ரபூ⁴தாய தே நம꞉ ।
அஸ்மாகம்ʼ ப⁴வவ்ருʼக்ஷஸ்ய குடா²ராய நமோ(அ)ஸ்து தே ॥ 7 ॥

க்ருʼபாஸாக³ர ஸர்வேஷாம்ʼ ஹிதப்ரத³ நமோ(அ)ஸ்து தே ।
நமோ(அ)விஜ்ஞாததோ³ஷாய நமோ ஜ்ஞானகு³ணாய தே ॥ 8 ॥

மாத்ருʼபூ⁴தாய மர்த்யானாம்ʼ வ்யாஸஶிஷ்யாய தே நம꞉ ।
த⁴ர்மிஷ்டா²ய நமஸ்துப்⁴யம்ʼ ப்³ரஹ்மநிஷ்டா²ய தே நம꞉ ॥ 9 ॥

ஸமாய ஸர்வஜந்தூனாம்ʼ ஸாரபூ⁴தாய தே நம꞉ ।
ஸாக்ஷாத்ஸத்யபராணாம்ʼ து ஸத்யபூ⁴தாய தே நம꞉ ॥ 10 ॥

நமோ நமோ நமஸ்துப்⁴யம்ʼ புனர்பூ⁴யோ நமோ நம꞉ ।
அஸ்மாகம்ʼ கு³ரவே ஸாக்ஷாந்நம꞉ ஸ்வாத்மப்ரதா³யினே ॥ 11 ॥

ஏவம்ʼ கோ³த்ரர்ஷய꞉ ஸ்துத்வா ஸூதம்ʼ ஸர்வஹிதப்ரத³ம் ।
ப்ரஶ்னம்ʼ ப்ரசக்ரிரே ஸர்வே ஸர்வலோகஹிதைஷிண꞉ ॥ 12 ॥

ஸோ(அ)பி ஸூத꞉ ஸ்வத꞉ ஸித்³த⁴꞉ ஸ்வரூபானுப⁴வாத்பராத் ।
உத்தா²ய ஸ்வகு³ரும்ʼ வ்யாஸம்ʼ த³த்⁴யௌ ஸர்வஹிதே ரதம் ॥ 13 ॥

அஸ்மின்னவஸரே வ்யாஸ꞉ ஸாக்ஷாத்ஸத்யவதீஸுத꞉ ।
ப⁴ஸ்மோத்³தூ⁴லிதஸர்வாங்க³ஸ்த்ரிபுண்ட்³ராங்கிதமஸ்தக꞉ ॥ 14 ॥

க்ருʼஷ்ணாஜினீ ஸோத்தரீய ஆஷாடே⁴ன விராஜித꞉ ।
ருத்³ராக்ஷமாலாப⁴ரணஸ்தத்ரைவாவிரபூ⁴த்ஸ்வயம் ॥ 15 ॥

தம்ʼ த்³ருʼஷ்ட்வா தே³ஶிகேந்த்³ராணாம்ʼ தே³ஶிகம்ʼ கருணாகரம் ।
ஸூத꞉ ஸத்யவதீஸூனும்ʼ ஸ்வஶிஷ்யை꞉ ஸஹ ஸத்தமை꞉ ॥ 16 ॥

ப்ரணம்ய த³ண்ட³வத்³பூ⁴மௌ ப்ரஸன்னேந்த்³ரியமானஸ꞉ ।
யதா²ர்ஹம்ʼ பூஜயாமாஸ த³த்த்வா சா(ஆ)ஸனமுத்தமம் ॥ 17 ॥

ப⁴த்³ரமஸ்து ஸுஸம்பூர்ணம்ʼ ஸூத ஶிஷ்ய மமா(ஆ)ஸ்திக ।
தவைஷாமபி கிம்ʼ கார்யம்ʼ மயா தத்³ப்³ரூஹி மே(அ)னக⁴ ॥ 19 ॥

ஏவம்ʼ வ்யாஸவச꞉ ஶ்ருத்வா ஸூத꞉ பௌராணிகோத்தம꞉ ।
உவாச மது⁴ரம்ʼ வாக்யம்ʼ லோகானாம்ʼ ஹிதமுத்தமம் ॥ 20 ॥

ஸூத உவாச –
இமே ஹி முனய꞉ ஶுத்³தா⁴꞉ ஸத்யத⁴ர்மபராயணா꞉ ।
மத்³கீ³தாஶ்ரவணே சைஷாமஸ்தி ஶ்ரத்³தா⁴ மஹத்தரா ॥ 21 ॥

ப⁴வத்ப்ரஸாதே³ ஸத்யேவ ஶக்யதே ஸா விபா⁴ஷிதும் ।
யதி³ ப்ரஸன்னோ ப⁴க³வன் வதே³த்யாஜ்ஞாபயாத்³ய மாம் ॥ 22 ॥

இதி ஸூதவச꞉ ஶ்ருத்வா ப⁴க³வான் கருணாநிதி⁴꞉ ।
த்வதீ³யாமத்³ய தாம்ʼ கீ³தாம்ʼ வதை³ஷாமர்தி²னாம்ʼ ஶுபா⁴ம் ॥ 23 ॥

இத்யுக்த்வா ஶிஷ்யமாலிங்க்³ய ஹ்ருʼத³யம்ʼ தஸ்ய ஸம்ʼஸ்ப்ருʼஶன் ।
ஸாம்ப³ம்ʼ ஸர்வேஶ்வரம்ʼ த்⁴யாத்வா நிரீக்ஷ்யைனம்ʼ க்ருʼபாப³லாத் ॥ 24 ॥

ஸ்தா²பயித்வா மஹாதே³வம்ʼ ஹ்ருʼத³யே தஸ்ய ஸுஸ்தி²ரம் ।
தஸ்ய மூர்தா⁴னமாக்⁴ராய ப⁴க³வானக³மத்³கு³ரு꞉ ॥ 25 ॥

ஸோ(அ)பி ஸூத꞉ புன꞉ ஸாம்ப³ம்ʼ த்⁴யாத்வா தே³வம்ʼ த்ர்யம்ப³கம் ।
ப்ரணம்ய த³ண்ட³வத்³பூ⁴மௌ ஸ்ம்ருʼத்வா வ்யாஸம்ʼ ச ஸத்³கு³ரும் ॥ 26 ॥

க்ருʼதாஞ்ஜலிபுடோ பூ⁴த்வா மந்த்ரமாத்³யம்ʼ ஷட³க்ஷரம் ।
ஜபித்வா ஶ்ரத்³த⁴யா ஸார்த⁴ம்ʼ நிரீக்ஷ்ய முனிபுங்க³வன் ॥ 27 ॥

க்ருʼதப்ரணாமோ முனிபி⁴꞉ ஸ்வகீ³தாமதிநிர்மலாம் ।
வக்துமாரப⁴தே ஸூத ஸர்வலோகஹிதே ரத꞉ ॥ 28 ॥

॥ இதி ஶ்ரீஸூதஸம்ʼஹிதாயாம்ʼ யஜ்ஞவைப⁴வக²ண்ட³ஸ்யோபரிபா⁴கே³
ஸூதகீ³தாயாம்ʼ ஸூதகீ³திர்நாம ப்ரத²மோ(அ)த்⁴யாய꞉ ॥ 1 ॥

அத² த்³விதீயோ(அ)த்⁴யாய꞉ ॥

2 । ஆத்மனா ஸ்ருʼஷ்டிகத²னம் ।
ஸூத உவாச –
ஶ்ருணுத ப்³ரஹ்மவிச்ச்²ரேஷ்டா² பா⁴க்³யவந்த꞉ ஸமாஹிதா꞉ ।
வக்ஷ்யாமி பரமம்ʼ கு³ஹ்யம்ʼ விஜ்ஞானம்ʼ வேத³ஸம்ʼமதம் ॥ 1 ॥

அஸ்தி கஶ்சித்ஸ்வத ஸித்³த⁴꞉ ஸத்யஜ்ஞானஸுகா²த்³வய꞉ ।
விஶ்வஸ்ய ஜக³த꞉ கர்தா பஶுபாஶவிலக்ஷண꞉ ॥ 2 ॥

ஆகாஶாதீ³னி பூ⁴தானி பஞ்ச தேஷாம்ʼ ப்ரகீர்திதா꞉ ।
கு³ணா꞉ ஶப்³தா³த³ய꞉ பஞ்ச பஞ்ச கர்மேந்த்³ரியாணி ச ॥ 3 ॥

ஜ்ஞானேந்த்³ரியாணி பஞ்சைவ ப்ராணாத்³யா த³ஶ வாயவ꞉ ।
மனோ பு³த்³தி⁴ரஹங்காரஶ்சித்தம்ʼ சேதி சதுஷ்டயம் ॥ 4 ॥

தேஷாம்ʼ காரணபூ⁴தைகா(அ)வித்³யா ஷட்த்ரிம்ʼஶக꞉ பஶு꞉ ।
விஶ்வஸ்ய ஜக³த꞉ கர்தா பஶோரன்ய꞉ பர꞉ ஶிவ꞉ ॥ 5 ॥

ஆத்மான꞉ பஶவ꞉ ஸர்வே ப்ரோக்தா அஜ்ஞானின꞉ ஸதா³ ।
அஜ்ஞானமாத்மநாமேஷாமநாத்³யேவ ஸ்வபா⁴வத꞉ ॥ 6 ॥

ஸம்ʼஸாரபீ³ஜமஜ்ஞானம்ʼ ஸம்ʼஸார்யஜ்ஞ꞉ புமான்யத꞉ ।
ஜ்ஞானாத்தஸ்ய நிவ்ருʼத்தி꞉ ஸ்யாத்ப்ரகாஶாத்தமஸோ யதா² ॥ 7 ॥

அஜ்ஞானாகாரபே⁴தே³னாவித்³யாக்²யேனைவ கேவலம் ।
பஶூநாமாத்மனாம்ʼ பே⁴த³꞉ கல்பிதோ ந ஸ்வபா⁴வத꞉ ॥ 8 ॥

அஜ்ஞானாகாரபே⁴தே³ன மாயாக்²யேனைவ கேவலம் ।
விபா⁴க³꞉ கல்பிதோ விப்ரா꞉ பரமாதத்வலக்ஷண꞉ ॥ 9 ॥

க⁴டாகாஶமஹாகாஶவிபா⁴க³꞉ கல்பிதோ யதா² ।
ததை²வ கல்பிதோ பே⁴தோ³ ஜீவாத்மபரமாத்மனோ꞉ ॥ 10 ॥

யதா² ஜீவப³ஹுத்வம்ʼ து கல்பிதம்ʼ முனிபுங்க³வா꞉ ।
ததா² பரப³ஹுத்வம்ʼ ச கல்பிதம்ʼ ந ஸ்வபா⁴வத꞉ ॥ 10 ॥

யதோ²ச்சாவசபா⁴வஸ்து ஜீவபே⁴தே³ து கல்பித꞉ ।
ததோ²ச்சாவசபா⁴வஶ்ச பரபே⁴தே³ ச கல்பித꞉ ॥ 12 ॥

தே³ஹேந்த்³ரியாதி³ஸங்கா⁴தவாஸநாபே⁴த³பே⁴தி³தா ।
அவித்³யா ஜீவபே⁴த³ஸ்ய ஹேதுர்னான்ய꞉ ப்ரகீர்தித꞉ ॥ 13 ॥

கு³ணானாம்ʼ வாஸநாபே⁴த³பே⁴தி³தா யா த்³விஜர்ஷபா⁴꞉ ।
மாயா ஸா பரபே⁴த³ஸ்ய ஹேதுர்னான்ய꞉ ப்ரகீர்தித꞉ ॥ 14 ॥

யஸ்ய மாயாக³தம்ʼ ஸத்த்வம்ʼ ஶரீரம்ʼ ஸ்யாத்தமோகு³ண꞉ ।
ஸம்ʼஹாராய த்ரிமூர்தீனாம்ʼ ஸ ருத்³ர꞉ ஸ்யான்ன சாபர꞉ ॥ 15 ॥

ததா² யஸ்ய தம꞉ ஸாக்ஷாச்ச²ரீரம்ʼ ஸாத்த்விகோ கு³ண꞉ ।
பாலனாய த்ரிமூர்தீனாம்ʼ ஸ விஷ்ணு꞉ ஸ்யான்ன சாபர꞉ ॥ 16 ॥

ரஜோ யஸ்ய ஶரீரம்ʼ ஸ்யாத்ததே³வோத்பாத³னாய ச ।
த்ரிமூர்தீனாம்ʼ ஸ வை ப்³ரஹ்மா ப⁴வேத்³விப்ரா ந சாபர꞉ ॥ 17 ॥

ருத்³ரஸ்ய விக்³ரஹம்ʼ ஶுக்லம்ʼ க்ருʼஷ்ணம்ʼ விஷ்ணோஶ்ச விக்³ரஹம் ।
ப்³ரஹ்மணோ விக்³ரஹம்ʼ ரக்தம்ʼ சிந்தயேத்³பு⁴க்திமுக்தயே ॥ 18 ॥

ஶௌக்ல்யம்ʼ ஸத்த்வகு³ணாஜ்ஜாதம்ʼ ராகோ³ ஜாதோ ரஜோகு³ணாத் ।
கார்ஷ்ண்யம்ʼ தமோகு³ணாஜ்ஜாதமிதி வித்³யாத்ஸமாஸத꞉ ॥ 19 ॥

பரதத்த்வைகதாபு³த்³த்⁴யா ப்³ரஹ்மாணம்ʼ விஷ்ணுமீஶ்வரம் ।
பரதத்த்வதயா வேதா³ வத³ந்தி ஸ்ம்ருʼதயோ(அ)பி ச ॥ 20 ॥

புராணானி ஸமஸ்தானி பா⁴ரதப்ரமுகா²ன்யபி ।
பரதத்த்வைகதாபு³த்³த்⁴யா தாத்பர்யம்ʼ ப்ரவத³ந்தி ச ॥ 21 ॥

ப்³ரஹ்மவிஷ்ண்வாதி³ரூபேண கேவலம்ʼ முனிபுங்க³வா꞉ ।
ப்³ரஹ்மவிஷ்ண்வாத³யஸ்த்வேவ ந பரம்ʼ தத்த்வமாஸ்திகா꞉ ॥ 22 ॥

ததா²(அ)பி ருத்³ர꞉ ஸர்வேஷாமுத்க்ருʼஷ்ட꞉ பரிகீர்தித꞉ ।
ஸ்வஶரீரதயா யஸ்மான்மனுதே ஸத்த்வமுத்தமம் ॥ 23 ॥

ரஜஸஸ்தமஸ꞉ ஸத்த்வமுத்க்ருʼஷ்டம்ʼ ஹி த்³விஜோத்தமா꞉ ।
ஸத்த்வாத்ஸுக²ம்ʼ ச ஜ்ஞானம்ʼ ச யத்கிஞ்சித³பரம்ʼ பரம் ॥ 24 ॥

பரதத்த்வப்ரகாஶஸ்து ருத்³ர்ஸ்யைவ மஹத்தர꞉ ।
ப்³ரஹ்மவிஷ்ண்வாதி³தே³வானாம்ʼ ந ததா² முனிபுங்க³வா꞉ ॥ 25 ॥

பரதத்த்வதயா ருத்³ர꞉ ஸ்வாத்மானம்ʼ மனுதே ப்⁴ருʼஶம் ।
பரதத்த்வப்ரகாஶேன ந ததா² தே³வதாந்தரம் ॥ 26 ॥

ஹரிப்³ரஹ்மாதி³ரூபேண ஸ்வாத்மானம்ʼ மனுதே ப்⁴ருʼஶம் ।
ஹரிப்³ரஹ்மாத³யோ தே³வா ந ததா² ருத்³ரமாஸ்திகா꞉ ॥ 27 ॥

ருத்³ர꞉ கத²ஞ்சித்கார்யார்த²ம்ʼ மனுதே ருத்³ரரூபத꞉ ।
ந ததா² தே³வதா꞉ ஸர்வா ப்³ரஹ்மஸ்பூ²ர்த்யல்பதாப³லாத் ॥ 28 ॥

ப்³ரஹ்மவிஷ்ண்வாத³யோ தே³வா꞉ ஸ்வாத்மானம்ʼ மன்வதே(அ)ஞ்ஜஸா ।
ந கஶ்சித்தத்த்வரூபேண ந ததா² ருத்³ர ஆஸ்திகா꞉ ॥ 29 ॥

ப்³ரஹ்மவிஷ்ண்வாத³யோ தே³வா꞉ ஸ்வாத்மானம்ʼ மன்வதே(அ)ஞ்ஜஸா ।
கத²ஞ்சித்தத்த்வரூபேண ந ததா² ருத்³ர ஆஸ்திகா꞉ ॥ 30 ॥

தத்த்வபு³த்³தி⁴꞉ ஸ்வத꞉ஸித்³தா⁴ ருத்³ரஸ்யாஸ்ய தபோத⁴னா꞉ ।
ஹரிப்³ரஹ்மாதி³பு³த்³தி⁴ஸ்து தேஷாம்ʼ ஸ்வாபா⁴விகீ மதா ॥ 31 ॥

ஹரிப்³ரஹ்மாதி³தே³வான்யே பூஜயந்தி யதா²ப³லம் ।
அசிரான்ன பரப்ராப்திஸ்தேஷாமஸ்தி க்ரமேண ஹி ॥ 32 ॥

ருத்³ரம்ʼ யே வேத³விச்ச்²ரேஷ்டா²꞉ பூஜயந்தி யதா²ப³லம் ।
தேஷாமஸ்தி பரப்ராப்திரசிரான்ன க்ரமேண து ॥ 33 ॥

ருத்³ராகாரதயா ருத்³ரோ வரிஷ்டோ² தே³வதாந்தராத் ।
இதி நிஶ்சயபு³த்³தி⁴ஸ்து நராணாம்ʼ முக்திதா³யினீ ॥ 34 ॥

கு³ணாபி⁴மானினோ ருத்³ராத்³த⁴ரிப்³ரஹ்மாதி³தே³வதா꞉ ।
வரிஷ்டா² இதி பு³த்³தி⁴ஸ்து ஸத்யம்ʼ ஸம்ʼஸாரகாரணம் ॥ 35 ॥

பரதத்த்வாத³பி ஶ்ரேஷ்டோ² ருத்³ரோ விஷ்ணு꞉ பிதாமஹ꞉ ।
இதி நிஶ்சயபு³த்³தி⁴ஸ்து ஸத்யம்ʼ ஸம்ʼஸாரகாரணம் ॥ 36 ॥

ருத்³ரோ விஷ்ணு꞉ ப்ரஜாநாத²꞉ ஸ்வராட்ஸம்ராட்புரந்த³ர꞉ ।
பரதத்த்வமிதி ஜ்ஞானம்ʼ நராணாம்ʼ முக்திகாரணம் ॥ 37 ॥

அமாத்யே ராஜபு³த்³தி⁴ஸ்து ந தோ³ஷாய ப²லாய ஹி ।
தஸ்மாத்³ப்³ரஹ்மமதிர்முக்²யா ஸர்வத்ர ந ஹி ஸம்ʼஶய꞉ ॥ 38 ॥

ததா²(அ)பி ருத்³ரே விப்ரேந்த்³ரா꞉ பரதத்த்வமதிர்ப்⁴ருʼஶம் ।
வரிஷ்டா² ந ததா²(அ)ன்யேஷு பரஸ்பூ²ர்த்யல்பதாப³லாத் ॥ 39 ॥

அஸ்தி ருத்³ரஸ்ய விப்ரேந்த்³ரா அந்த꞉ ஸத்த்வம்ʼ ப³ஹிஸ்தம꞉ ।
விஷ்ணோரந்தஸ்தம꞉ ஸத்த்வம்ʼ ப³ஹிரஸ்தி ரஜோகு³ண꞉ ॥ 40 ॥

அந்தர்ப³ஹிஶ்ச விப்ரேந்த்³ரா அஸ்தி தஸ்ய ப்ரஜாபதே꞉ ।
அதோ(அ)பேக்ஷ்ய கு³ணம்ʼ ஸத்த்வம்ʼ மனுஷ்யா விவத³ந்தி ச ॥ 41 ॥

ஹரி꞉ ஶ்ரேஷ்டோ² ஹர꞉ ஶ்ரேஷ்ட² இத்யஹோ மோஹவைப⁴வம் ।
ஸத்த்வாபா⁴வாத்ப்ரஜாநாத²ம்ʼ வரிஷ்ட²ம்ʼ நைவ மன்வதே ॥ 42 ॥

அனேகஜன்மஸித்³தா⁴னாம்ʼ ஶ்ரௌதஸ்மார்தானுவர்தினாம் ।
ஹர꞉ ஶ்ரேஷ்டோ² ஹரே꞉ ஸாக்ஷாதி³தி பு³த்³தி⁴꞉ ப்ரஜாயதே ॥ 43 ॥

மஹாபாபவதாம்ʼ ந்ரூʼணாம்ʼ ஹரி꞉ ஶ்ரேஷ்டோ² ஹராதி³தி ।
பு³த்³தி⁴ர்விஜாயதே தேஷாம்ʼ ஸதா³ ஸம்ʼஸார ஏவ ஹி ॥ 44 ॥

நிர்விகல்பே பரே தத்த்வே ஶ்ரத்³தா⁴ யேஷாம்ʼ விஜாயதே ।
அயத்னஸித்³தா⁴ பரமா முக்திஸ்தேஷாம்ʼ ந ஸம்ʼஶய꞉ ॥ 45 ॥

நிர்விகல்பம்ʼ பரம்ʼ தத்த்வம்ʼ நாம ஸாக்ஷாச்சி²வ꞉ பர꞉ ।
ஸோ(அ)யம்ʼ ஸாம்ப³ஸ்த்ரிநேத்ரஶ்ச சந்த்³ரார்த⁴க்ருʼதஶேக²ர꞉ ॥ 46 ॥

ஸ்வாத்மதத்த்வஸுக²ஸ்பூ²ர்திப்ரமோதா³த்தாண்ட³வப்ரிய꞉ ।
ருத்³ரவிஷ்ணுப்ரஜாநாதை²ருபாஸ்யோ கு³ணமூர்திபி⁴꞉ ॥ 47 ॥

ஈத்³ருʼஶீ பரமா மூர்திர்யஸ்யாஸாதா⁴ரணீ ஸதா³ ।
தத்³தி⁴ ஸாக்ஷாத்பரம்ʼ தத்த்வம்ʼ நான்யத்ஸத்யம்ʼ மயோதி³தம் ॥ 48 ॥

விஷ்ணும்ʼ ப்³ரஹ்மாணமன்யம்ʼ வா ஸ்வமோஹான்மன்வதே பரம் ।
ந தேஷாம்ʼ முக்திரேஷா(அ)ஸ்தி ததஸ்தே ந பரம்ʼ பத³ம் ॥ 49 ॥

தஸ்மாதே³ஷா பரா மூர்திர்யஸ்யாஸாதா⁴ரணீ ப⁴வேத் ।
ஸ ஶிவ꞉ ஸச்சிதா³னந்த³꞉ ஸாக்ஷாத்தத்த்வம்ʼ ந சாபர꞉ ॥ 50 ॥

ப்³ரஹ்மா விஷ்ணுஶ்ச ருத்³ரஶ்ச விப⁴க்தா அபி பண்டி³தா꞉ ।
பரமாத்மவிபா⁴க³ஸ்தா² ந ஜீவவ்யூஹஸம்ʼஸ்தி²தா꞉ ॥ 51 ॥

அவித்³யோபாதி⁴கோ ஜீவோ ந மாயோபாதி⁴க꞉ க²லு ।
மாயோபாதி⁴கசைதன்யம்ʼ பரமாத்மா ஹி நாபரம் ॥ 52 ॥

மாயாகார்யகு³ணச்ச²ன்னா ப்³ரஹ்மவிஷ்ணுமஹேஶ்வரா꞉ ।
மாயோபாதி⁴பரவ்யூஹா ந ஜீவவ்யூஹஸம்ʼஸ்தி²தா꞉ ॥ 53 ॥

பரமாத்மவிபா⁴க³த்வம்ʼ ப்³ரஹ்மாதீ³னாம்ʼ த்³விஜர்ஷபா⁴꞉ ।
ஸமானமபி ருத்³ரஸ்து வரிஷ்டோ² நாத்ர ஸம்ʼஶய꞉ ॥ 54 ॥

ப்³ரஹ்மா விஷ்ணுஶ்ச ருத்³ரஸ்ய ஸ்வாஸாதா⁴ரணரூபத꞉ ।
ஸ்வவிபூ⁴த்யாத்மனா சாபி குர்வாதே ஏவ ஸேவனம் ॥ 55 ॥

ருத்³ர ஸ்வேனைவ ரூபேண விஷ்ணோஶ்ச ப்³ரஹ்மணஸ்ததா² ।
ஸேவனம்ʼ நைவ குருதே விபூ⁴தேர்வா த்³வயோரபி ॥ 56 ॥

கேவலம்ʼ க்ருʼபயா ருத்³ரோ லோகானாம்ʼ ஹிதகாம்யயா ।
ஸ்வவிபூ⁴த்யாத்மனா விஷ்ணோர்ப்³ரஹ்மணஶ்சாபரஸ்ய ச ॥ 57 ॥

கரோதி ஸேவாம்ʼ ஹே விப்ரா꞉ கதா³சித்ஸத்யமீரிதம் ।
ந ததா² ப்³ரஹ்மணா விஷ்ணுர்ன ப்³ரஹ்மா ந புரந்த³ர꞉ ॥ 58 ॥

ஏதாவன்மாத்ரமாலம்ப்³ய ருத்³ரம்ʼ விஷ்ணும்ʼ ப்ரஜாபதிம் ।
மன்வதே ஹி ஸமம்ʼ மர்த்யா மாயயா பரிமோஹிதா꞉ ॥ 59 ॥

கேசிதே³ஷாம்ʼ மஹாயாஸாத்ஸாம்யம்ʼ வாஞ்ச²ந்தி மோஹிதா꞉ ।
ஹரேரஜஸ்ய சோத்கர்ஷம்ʼ ஹராத்³வாஞ்ச²ந்தி கேசன ॥ 60 ॥

ருத்³ரேண ஸாம்யமன்யேஷாம்ʼ வாஞ்ச²ந்தி ச விமோஹிதா꞉ ।
தே மஹாபாதகைர்யுக்தா யாஸ்யந்தி நரகார்ணவம் ॥ 61 ॥

ருத்³ராது³த்கர்ஷமன்யேஷாம்ʼ யே வாஞ்ச²ந்தி மோஹிதா꞉ ।
பச்யந்தே நரகே தீவ்ரே ஸதா³ தே ந ஹி ஸம்ʼஶய꞉ ॥ 62 ॥

கேசித³த்³வைதமாஶ்ரித்ய பை³டா³லவ்ரதிகா நரா꞉ ।
ஸாம்யம்ʼ ருத்³ரேண ஸர்வேஷாம்ʼ ப்ரவத³ந்தி விமோஹிதா꞉ ॥ 63 ॥

தே³ஹாகாரேண சைகத்வே ஸத்யபி த்³விஜபுங்க³வா꞉ ।
ஶிரஸா பாத³யோ꞉ ஸாம்யம்ʼ ஸர்வதா² நாஸ்தி ஹி த்³விஜா꞉ ॥ 64 ॥

யதா²(ஆ)ஸ்யாபானயோ꞉ ஸாம்யம்ʼ சி²த்³ரதோ(அ)பி ந வித்³யதே ।
ததை²கத்வே(அ)பி ஸர்வேஷாம்ʼ ருத்³ரஸாம்யம்ʼ ந வித்³யதே ॥ 65 ॥

விஷ்ணுப்ரஜாபதீந்த்³ராணாமுத்கர்ஷம்ʼ ஶங்கராத³பி ।
ப்ரவத³ந்தீவ வாக்யானி ஶ்ரௌதானி ப்ரதிபா⁴ந்தி ச ॥ 66 ॥

பௌராணிகானி வாக்யானி ஸ்மார்தானி ப்ரதிபா⁴ந்தி ச ।
தானி தத்த்வாத்மனா தேஷாமுத்கர்ஷம்ʼ ப்ரவத³ந்தி ஹி ॥ 67 ॥

விஷ்ணுப்ரஜாபதீந்த்³ரேப்⁴யோ ருத்³ரஸ்யோத்கர்ஷமாஸ்திகா꞉ ।
வத³ந்தி யானி வாக்யானி தானி ஸர்வாணி ஹே த்³விஜா꞉ ॥ 68 ॥

ப்ரவத³ந்தி ஸ்வரூபேண ததா² தத்த்வாத்மனா(அ)பி ச ।
நைவம்ʼ விஷ்ண்வாதி³தே³வாநாமிதி தத்த்வவ்யவஸ்தி²தி꞉ ॥ 69 ॥

ப³ஹுனோக்தேன கிம்ʼ ஜீவாஸ்த்ரிமூர்தீனாம்ʼ விபூ⁴தய꞉ ।
வரிஷ்டா² ஹி விபூ⁴திப்⁴யஸ்தே வரிஷ்டா² ந ஸம்ʼஶய꞉ ॥ 70 ॥

தேஷு ருத்³ரோ வரிஷ்ட²ஶ்ச ததோ மாயீ பர꞉ ஶிவ꞉ ।
மாயாவிஶிஷ்டாத்ஸர்வஜ்ஞ꞉ ஸாம்ப³꞉ ஸத்யாதி³லக்ஷண꞉ ॥ 71 ॥

வரிஷ்டோ² முனய꞉ ஸாக்ஷாச்சி²வோ நாத்ர விசாரணா ।
ஶிவாத்³வரிஷ்டோ² நைவாஸ்தி மயா ஸத்யமுதீ³ரிதம் ॥ 72 ॥

ஶிவஸ்வரூபமாலோட்³ய ப்ரவதா³மி ஸமாஸத꞉ ।
ஶிவாத³ன்யதயா பா⁴தம்ʼ ஶிவ ஏவ ந ஸம்ʼஶய꞉ ॥ 73 ॥

ஶிவாத³ன்யதயா பா⁴தம்ʼ ஶிவம்ʼ யோ வேத³ வேத³த꞉ ।
ஸ வேத³ பரமம்ʼ தத்த்வம்ʼ நாஸ்தி ஸம்ʼஶயகாரணம் ॥ 74 ॥

ய꞉ ஶிவ꞉ ஸகலம்ʼ ஸாக்ஷாத்³வேத³ வேதா³ந்தவாக்யத꞉ ।
ஸ முக்தோ நாத்ர ஸந்தே³ஹ꞉ ஸத்யமேவ மயோதி³தம் ॥ 75 ॥

பா⁴ஸமானமித³ம்ʼ ஸர்வம்ʼ பா⁴னமேவேதி வேத³ ய꞉ ।
ஸ பா⁴னரூபம்ʼ தே³வேஶம்ʼ யாதி நாத்ர விசாரணா ॥ 76 ॥

ப்ரதீதமகி²லம்ʼ ஶம்பு⁴ம்ʼ தர்கதஶ்ச ப்ரமாணத꞉ ।
ஸ்வானுபூ⁴த்யா ச யோ வேத³ ஸ ஏவ பரமார்த²வித் ॥ 77 ॥

ஜக³த்³ரூபதயா பஶ்யன்னபி நைவ ப்ரபஶ்யதி ।
ப்ரதீதமகி²லம்ʼ ப்³ரஹ்ம ஸம்பஶ்யன்ன ஹி ஸம்ʼஶய꞉ ॥ 78 ॥

ப்ரதீதமப்ரதீதம்ʼ ச ஸத³ஸச்ச பர꞉ ஶிவ꞉ ।
இதி வேதா³ந்தவாக்யானாம்ʼ நிஷ்டா²காஷ்டா² ஸுது³ர்லபா⁴ ॥ 79 ॥

இதி ஸகலம்ʼ க்ருʼபயா மயோதி³தம்ʼ வ꞉
ஶ்ருதிவசஸ கதி²தம்ʼ யதா² ததை²வ ।
யதி³ ஹ்ருʼத³யே நிஹிதம்ʼ ஸமஸ்தமேத-
த்பரமக³திர்ப⁴வதாமிஹைவ ஸித்³தா⁴ ॥ 80 ॥

॥ இதி ஶ்ரீஸூதஸம்ʼஹிதாயாம்ʼ யஜ்ஞவைப⁴வக²ண்ட³ஸ்யோபரிபா⁴கே³
ஸூதகீ³தாயாம்ʼ ஆத்மனா ஸ்ருʼஷ்டிகத²னம்ʼ நாம த்³விதீயோ(அ)த்⁴யாய꞉ ॥ 2 ॥

அத² த்ருʼதீயோ(அ)த்⁴யாய꞉ ।
3 । ஸாமான்யஸ்ருʼஷ்டிகத²னம் ।
ஸூத உவாச –
ஶிவாத்ஸத்யபரானந்த³ப்ரகாஶைகஸ்வலக்ஷணாத் ।
ஆவிர்பூ⁴தமித³ம்ʼ ஸர்வம்ʼ சேதனாசேதனாத்மகம் ॥ 1 ॥

அத்³விதீயோ(அ)விகாரீ ச நிர்மல꞉ ஸ ஶிவ꞉ பர꞉ ।
ததா²(அ)பி ஸ்ருʼஜதி ப்ராஜ்ஞா꞉ ஸர்வமேதச்சராசரம் ॥ 2 ॥

மணிமன்ரௌஷதா⁴தீ³னாம்ʼ ஸ்வபா⁴வோ(அ)பி ந ஶக்யதே ।
கிமு வக்தவ்யமாஶ்சர்யம்ʼ விபோ⁴ரஸ்ய பராத்மன꞉ ॥ 3 ॥

ஶ்ருதி꞉ ஸனாதனீ ஸாத்⁴வீ ஸர்வமானோத்தமோத்தமா ।
ப்ராஹ சாத்³வைதனைர்மல்யம்ʼ நிர்விகாரத்வமாத்மன꞉ ॥ 4 ॥

ஸர்க³ஸ்தி²த்யந்தமப்யாஹ சேதனாசேதனஸ்ய ச ।
அதீந்த்³ரியார்த²விஜ்ஞானே மானம்ʼ ந꞉ ஶ்ருதிரேவ ஹி ॥ 5 ॥

ஶ்ருத்யைகக³ம்யே ஸூக்ஷ்மார்தே² ஸ தர்க꞉ கிம்ʼ கரிஷ்யதி ।
மானானுக்³ராஹகஸ்தர்கோ ந ஸ்வதந்த்ர꞉ கதா³சன ॥ 6 ॥

ஶ்ருதி꞉ ஸனாதனீ ஶம்போ⁴ரபி⁴வ்யக்தா ந ஸம்ʼஶய꞉ ।
ஶங்கரேண ப்ரணீதேதி ப்ரவத³ந்த்யபரே ஜனா꞉ ॥ 7 ॥

யதா³ ஸா(அ)நாதி³பூ⁴தைவ ததா³ மானமதீவ ஸா ।
ஸ்வதஶ்ச பரதோ தோ³ஷோ நாஸ்தி யஸ்மாத்³த்³விஜர்ஷபா⁴꞉ ॥ 8 ॥

ஸ்வதோ தோ³ஷோ ந வேத³ஸ்ய வித்³யதே ஸூக்ஷ்மத³ர்ஶனே ।
அஸ்தி சேத்³வ்யவஹாரஸ்ய லோப ஏவ ப்ரஸஜ்யதே ॥ 9 ॥

பரதஶ்ச ந தோ³ஷோ(அ)ஸ்தி பரஸ்யாபா⁴வதோ த்³விஜா꞉ ।
ஸ்வதோ து³ஷ்டோ(அ)பி ஶப்³த³ஸ்து மானமேவா(ஆ)ப்தஸங்க³மாத் ॥ 10 ॥

இதி வார்தா(அ)பி வார்தைவ முனீந்த்³ரா꞉ ஸூக்ஷ்மத³ர்ஶனே ।
ஸ்வதோ து³ஷ்ட꞉ கத²ம்ʼ மானம்ʼ ப⁴வத்யன்யஸ்ய ஸங்க³மாத் ॥ 11 ॥

யத்ஸம்ப³ந்தே⁴ன யோ பா⁴வோ யஸ்ய ப்ராஜ்ஞா꞉ ப்ரஸித்³த்⁴யதி ।
ஸ தஸ்ய ப்⁴ராந்திரேவ ஸ்யான்ன ஸ்வபா⁴வ꞉ கத²ஞ்சன ॥ 12 ॥

ஜபாகுஸுமலௌஹித்யம்ʼ விபா⁴தி ஸ்ப²டிகே ப்⁴ருʼஶம் ।
ததா²(அ)பி தஸ்ய லௌஹித்யம்ʼ ப்⁴ராந்திரேவ ந வாஸ்தவம் ॥ 13 ॥

வஹ்னிபாகஜலௌஹித்யமிஷ்டகாயாம்ʼ ந வாஸ்தவம் ।
லௌஹித்யம்ʼ தைஜஸாம்ʼஶஸ்து நேஷ்டகாயா நிரூபணே ॥ 14 ॥

அன்யத்ரான்யஸ்ய த⁴ர்மஸ்து ப்ரதீதோ விப்⁴ரமோ மத꞉ ।
ஆப்தாபேக்ஷீ து ஶப்³த³ஸ்து ப்ராமாண்யாய ந ஸர்வதா² ॥ 15 ॥

அனாப்தயோகா³ச்ச²ப்³த³ஸ்ய ப்ராமாண்யம்ʼ முனிபுங்க³வா꞉ ।
ஸ்வத꞉ஸித்³த⁴ம்ʼ திரோபூ⁴தம்ʼ ஸ்வநாஶாய ஹி கேவலம் ॥ 16 ॥

யதா³ ஸா ஶங்கஏரேணோக்தா ததா³(அ)பி ஶ்ருதிராஸ்திகா꞉ ।
ப்ரமாணம்ʼ ஸுதராமாப்ததம ஏவ மஹேஶ்வர꞉ ॥ 17 ॥

ஸர்வதோ³ஷவிஹீனஸ்ய மஹாகாருணிகஸ்ய ச ।
ஸர்வஜ்ஞஸ்யைவ ஶுத்³த⁴ஸ்ய கத²ம்ʼ தோ³ஷ꞉ ப்ரகல்ப்யதே ॥ 18 ॥

ஸர்வதோ³ஷவிஶிஷ்டஸ்ய நிர்க்⁴ருʼணஸ்ய து³ராத்மன꞉ ।
அல்பஜ்ஞஸ்ய ச ஜீவஸ்ய த்³ருʼஷ்டா(அ)னாப்திர்ஹி ஸத்தமா꞉ ॥ 19 ॥

யஸ்ய ஸ்மரணமாத்ரேண ஸமலோ நிர்மலோ ப⁴வேத் ।
ப்³ரூத ஸத்யதபோநிஷ்டா²꞉ கத²ம்ʼ ஸ மலினோ ப⁴வேத் ॥ 20 ॥

அத꞉ பக்ஷத்³வயேனாபி வேதோ³ மானம்ʼ ந ஸம்ʼஶய꞉ ।
வேதோ³(அ)நாதி³꞉ ஶிவஸ்தஸ்ய வ்யஞ்ஜக꞉ பரமார்த²த꞉ ॥ 21 ॥

அபி⁴வ்யக்திமபேக்ஷ்யைவ ப்ரணேதேத்யுச்யதே ஶிவ꞉ ।
தஸ்மாத்³வேதோ³பதி³ஷ்டார்தோ² யதா²ர்தோ² நாத்ர ஸம்ʼஶய꞉ ॥ 22 ॥

இஹ தாவன்மயா ப்ரோக்தமத்³விதீய꞉ பர꞉ ஶிவ꞉ ।
ததா²(அ)பி தேன ஸகலம்ʼ நிர்மிதம்ʼ தத்ஸ ஏவ ஹி ॥ 23 ॥

சித்ஸ்வரூப꞉ ஶிவஶ்சேத்யம்ʼ ஜக³த்ஸர்வம்ʼ சராசரம் ।
ததா² ஸதி விருத்³த⁴ம்ʼ தஜ்ஜக³ச்ச²ம்பு⁴꞉ கத²ம்ʼ ப⁴வேத் ॥ 24 ॥

இத்யேவமாதி³சோத்³யஸ்ய த்³விஜேந்த்³ரா நாஸ்தி ஸம்ப⁴வ꞉ ।
யத்ர வேத³விரோத⁴꞉ ஸ்யாத்தத்ர சோத்³யஸ்ய ஸம்ப⁴வ꞉ ॥ 25 ॥

சோத³னாலக்ஷணே த⁴ர்மே ந யதா² சோத்³யஸம்ப⁴வ꞉ ।
ததா² ந சோத³நாக³ம்யே ஶிவே சோத்³யஸ்ய ஸம்ப⁴வ꞉ ॥ 26 ॥

பா³த்⁴யபா³த⁴கபா⁴வஸ்து வ்யாதி⁴பே⁴ஷஜயோர்யதா² ।
ஶாஸ்த்ரேண க³ம்யதே தத்³வத³யமர்தோ²(அ)பி நான்யத꞉ ॥ 27 ॥

ஈஶ்வரஸ்ய ஸ்வரூபே ச ஜக³த்ஸர்கா³தி³ஷு த்³விஜா꞉ ।
அதீந்த்³ரியார்தே²ஷ்வன்யேஷு மானம்ʼ ந꞉ ஶ்ருதிரேவ ஹி ॥ 28 ॥

அத²வா தே³வதே³வஸ்ய ஸர்வது³ர்க⁴டகாரிணீ ।
ஶக்திரஸ்தி தயா ஸர்வம்ʼ க⁴டதே மாயயா(அ)னகா⁴꞉ ॥ 29 ॥

ப்ரதீதிஸித்³தா⁴ ஸா மாயா தத்த்வதோ(அ)த்ர ந ஸம்ʼஶய꞉ ।
தயா து³ர்க⁴டகாரிண்யா ஸர்வம்ʼ தஸ்யோபபத்³யதே ॥ 30 ॥

ஸா திஷ்ட²து மஹாமாயா ஸர்வது³ர்க⁴டகாரிணீ ।
வேத³மானேன ஸம்ʼஸித்³த⁴ம்ʼ ஸர்வம்ʼ தத்³க்³ராஹ்யமேவ ஹி ॥ 31 ॥

சோத்³யானர்ஹே து வேதா³ர்தே² சோத்³யம்ʼ குர்வன் பதத்யத⁴꞉ ।
அத꞉ ஸர்வம்ʼ பரித்யஜ்ய வேத³மேகம்ʼ ஸமாஶ்ரயேத் ॥ 32 ॥

ரூபாவலோகனே சக்ஷுர்யதா²(அ)ஸாதா⁴ரணம்ʼ ப⁴வேத் ।
ததா² த⁴ர்மாதி³விஜ்ஞானே வேதோ³(அ)ஸாதா⁴ரண꞉ பர꞉ ॥ 33 ॥

ரூபாவலோகனஸ்யேத³ம்ʼ யதா² க்⁴ராணம்ʼ ந காரணம் ।
ததா² த⁴ர்மாதி³பு³த்³தே⁴ஸ்து த்³விஜாஸ்தர்கோ ந காரணம் ॥ 34 ॥

தஸ்மாத்³வேதோ³தி³தேனைவ ப்ரகாரேண மஹேஶ்வர꞉ ।
அத்³விதீய꞉ ஸ்வயம்ʼ ஶுத்³த⁴ஸ்ததா²(அ)பீத³ம்ʼ ஜக³த்தத꞉ ॥ 35 ॥

ஆவிர்பூ⁴தம்ʼ திரோபூ⁴தம்ʼ ஸ ஏவ ஸகலம்ʼ ஜக³த் ।
வைப⁴வம்ʼ தஸ்ய விஜ்ஞாதும்ʼ ந ஶக்யம்ʼ பா⁴ஷிதும்ʼ மயா ॥ 36 ॥

ஸ ஏவ ஸாஹஸீ ஸாக்ஷாத்ஸர்வரூபதயா ஸ்தி²த꞉ ।
பரிஜ்ஞாதும்ʼ ச வக்தும்ʼ ச ஸமர்தோ² நாபர꞉ புமான் ॥ 37 ॥

யதா²(அ)ய꞉ பாவகேனேத்³த⁴ம்ʼ பா⁴தீவ த³ஹதீவ ச ।
ததா² வேத³꞉ ஶிவேனேத்³த⁴꞉ ஸர்வம்ʼ வக்தீவ பா⁴ஸதே ॥ 38 ॥

அயோ(அ)வயவஸங்க்ராந்தோ யதா² த³ஹதி பாவக꞉ ।
ததா² வேதே³ஷு ஸங்க்ராந்த꞉ ஶிவ꞉ ஸர்வார்த²ஸாத⁴க꞉ ॥ 39 ॥

ததா²(அ)பி வேத³ரஹித꞉ ஸ்வயம்ʼ த⁴ர்மாதி³வஸ்துனி ।
ந ப்ரமாணம்ʼ வினா தேன வேதோ³(அ)பி த்³விஜபுங்க³வா꞉ ॥ 40 ॥

தஸ்மாத்³வேதோ³ மஹேஶேத்³த⁴꞉ ப்ரமாணம்ʼ ஸர்வவஸ்துனி ।
அன்யதா² ந ஜட³꞉ ஶப்³தோ³(அ)தீந்த்³ரியார்த²ஸ்ய ஸாத⁴க꞉ ॥ 41 ॥

மேருபார்ஶ்வே தபஸ்தப்த்வா த்³ருʼஷ்ட்வா ஶம்பு⁴ம்ʼ ஜக³த்³கு³ரும் ।
அயமர்தோ² மயா ஜ்ஞாதஸ்ததஸ்தஸ்ய ப்ரஸாத³த꞉ ॥ 42 ॥

ததா³ஜ்ஞயைவ விப்ரேந்த்³ரா꞉ ஸம்ʼஹிதேயம்ʼ மயோதி³தா ।
அஹம்ʼ க்ஷுத்³ரோ(அ)பி யுஷ்மாகம்ʼ மஹதாமபி தே³ஶிக꞉ ॥ 43 ॥

அப⁴வம்ʼ ஸா ஶிவஸ்யா(ஆ)ஜ்ஞா லங்க⁴னீயா ந கேனசித் ।
ஶிவஸ்யா(ஆ)ஜ்ஞாப³லாத்³விஷ்ணுர்ஜாயதே ம்ரியதே(அ)பி ச ॥ 44 ॥

ப்³ரஹ்மா ஸர்வஜக³த்கர்தா விராட்ஸம்ராட்ஸ்வராட³பி ।
க²ரோஷ்ட்ரதரவ꞉ க்ஷுத்³ரா ப்³ரஹ்மவிஷ்ண்வாத³யோ(அ)ப⁴வன் ॥ 45 ॥

தஸ்மாத்³ கு³ருத்வம்ʼ மே விப்ரா யுஜ்யதே ந ஹி ஸம்ʼஶய꞉ ।
ஶிஷ்யத்வம்ʼ சாபி யுஷ்மாகம்ʼ ஸ்வதந்த்ர꞉ க²லு ஶங்கர꞉ ॥ 46 ॥

மஹாதே³வஸ்ய ப⁴க்தாஶ்ச தத்³ப⁴க்தா அபி தே³ஹின꞉ ।
ஸ்வதந்த்ரா வேத³விச்ச்²ரேஷ்டா²꞉ கிம்ʼ புன꞉ ஸ மஹேஶ்வர꞉ ॥ 47 ॥

ஸ்வாதந்த்ர்யாத்³தி⁴ ஶிவேனைவ விஷம்ʼ பு⁴க்தம்ʼ வினா(அ)ம்ருʼதம் ।
ப்³ரஹ்மணஶ்ச ஶிரஶ்சி²ன்னம்ʼ விஷ்ணோரபி ததை²வ ச ॥ 48 ॥

ஸ்வாதந்த்ர்யாத்³தி⁴ க்ருʼதம்ʼ தேன முனீந்த்³ரா ப்³ரஹ்மவாதி³ன꞉ ।
தத்ப்ரஸாதா³ன்மயா ஸர்வம்ʼ விதி³தம்ʼ கரபி³ல்வவத் ॥ 49 ॥

ப்ரஸாத³ப³லத꞉ ஸாக்ஷாத்ஸத்யார்த²꞉ கதி²தோ மயா ।
ப்ரஸாதே³ன வினா வக்தும்ʼ கோ வா ஶக்தோ முனீஶ்வரா꞉ ॥ 50 ॥

தஸ்மாத்ஸர்வம்ʼ பரித்யஜ்ய ஶ்ரத்³த⁴யா பரயா ஸஹ ।
மது³க்தம்ʼ பரமாத்³வைதம்ʼ வித்³யாத்³வேதோ³தி³தம்ʼ பு³த⁴꞉ ॥ 51 ॥

விஜ்ஞானேன வினா(அ)ன்யேன நாஸ்தி முக்திர்ன ஸம்ʼஶய꞉ ।
அதோ யூயமபி ப்ராஜ்ஞா ப⁴வதாத்³வைதவாதி³ன꞉ ॥ 52 ॥

பரமாத்³வைதவிஜ்ஞானம்ʼ ஸித்³த⁴ம்ʼ ஸ்வானுப⁴வேன ச ।
ஶ்ருதிஸ்ம்ருʼதிபுராணாத்³யைஸ்தர்கைர்வேதா³னுஸாரிபி⁴꞉ ॥ 53 ॥

பரமாத்³வைதவிஜ்ஞானமேவ க்³ராஹ்யம்ʼ யதா²ஸ்தி²தம் ।
நான்யதர்கைஶ்ச ஹந்தவ்யமித³மாம்னாயவாக்யஜம் ॥ 54 ॥

வினைவ பரமாத்³வைதம்ʼ பே⁴த³ம்ʼ கேசன மோஹிதா꞉ ।
கல்பயந்தி ததா³ ஶம்பு⁴꞉ ஸத்³விதீயோ ப⁴விஷ்யதி ॥ 55 ॥

ஆம்னாயார்த²ம்ʼ மஹாத்³வைதம்ʼ நைவ ஜானந்தி யே ஜனா꞉ ।
வேத³ஸித்³த⁴ம்ʼ மஹாத்³வைதம்ʼ கோ வா விஜ்ஞாதுமர்ஹதி ॥ 56 ॥

பி⁴ந்நாபி⁴ன்னதயா தே³வம்ʼ பரமாத்³வைதலக்ஷணம் ।
கல்பயந்தி மஹாமோஹாத்கேசித்தச்ச ந ஸங்க³தம் ॥ 57 ॥

பே⁴தா³பே⁴தே³(அ)பி பே⁴தா³ம்ʼஶோ மித்²யா ப⁴வதி ஸத்தமா꞉ ।
பே⁴தா³நிரூபணாதே³வ த⁴ர்ம்யாதே³ரநிரூபணாத் ॥ 58 ॥

தஸ்மான்னாஸ்தீஶ்வராத³ன்யத்கிஞ்சித³ப்யாஸ்திகோத்தமா꞉ ।
த்³விதீயாத்³வை ப⁴யம்ʼ ஜந்தோர்ப⁴வதீத்யாஹ ஹி ஶ்ருதி꞉ ॥ 59 ॥

கோ மோஹஸ்தத்ர க꞉ ஶோக ஏகத்வமனுபஶ்யத꞉ ।
இதி சா(ஆ)ஹ ஹி ஸா ஸாத்⁴வீ ஶ்ருதிரத்³வைதமாஸ்திகா꞉ ॥ 60 ॥

ஏகத்வமேவ வாக்யார்தோ² நாபர꞉ பரமாஸ்திகா꞉ ।
ஸ்துதினிந்தே³ விருத்⁴யேதே பே⁴தோ³ யதி³ விவக்ஷித꞉ ॥ 61 ॥

அதீவ ஶுத்³த⁴சித்தானாம்ʼ கேவலம்ʼ கருணாப³லாத் ।
பரமாத்³வைதமாம்னாயாத்ப்ரபா⁴தி ஶ்ரத்³த⁴யா ஸஹ ॥ 62 ॥

ஶிவப⁴ட்டாரகஸ்யைவ ப்ரஸாதே³ புஷ்கலே ஸதி ।
பரமாத்³வைதமாபா⁴தி யதா²வன்னான்யஹேதுனா ॥ 63 ॥

ந பா⁴தி பரமாத்³வைதம்ʼ ப்ரஸாத³ரஹிதஸ்ய து ।
து³ர்லப⁴꞉ க²லு தே³வஸ்ய ப்ரஸாத³꞉ பரமாஸ்திகா꞉ ॥ 64 ॥

அதஶ்ச வேதோ³தி³தவர்த்மனைவ
விஹாய வாதா³ந்தரஜன்மபு³த்³தி⁴ம் ।
விமுக்திகாம꞉ பரமாத்³விதீயம்ʼ
ஸமாஶ்ரயேதே³வ ஶிவஸ்வரூபம் ॥ 65 ॥

॥ இதி ஶ்ரீஸூதஸம்ʼஹிதாயாம்ʼ யஜ்ஞவைப⁴வக²ண்ட³ஸ்யோபரிபா⁴கே³
ஸூதகீ³தாயாம்ʼ ஸாமான்யஸ்ருʼஷ்டிகத²னம்ʼ நாம த்ருʼதீயோ(அ)த்⁴யாய꞉ ॥ 3 ॥

அத² சதுர்தோ²(அ)த்⁴யாய꞉ ।
4 । விஶேஷஸ்ருʼஷ்டிகத²னம் ।
ஸூத உவாச –
ஈஶ்வரோ ஜக³த꞉ கர்தா மாயயா ஸ்வீயயா புரா ।
அபே⁴தே³ன ஸ்தி²த꞉ பூர்வகல்பவாஸனயான்வித꞉ ॥ 1 ॥

காலகர்மானுகு³ண்யேன ஸ்வாபி⁴ன்னஸ்வீயமாயயா ।
அபி⁴ன்னோ(அ)பி தயா ஸ்வஸ்ய பே⁴த³ம்ʼ கல்பயதி ப்ரபு⁴꞉ ॥ 2 ॥

கல்பிதோ(அ)யம்ʼ த்³விஜா பே⁴தோ³ நாபே⁴த³ம்ʼ பா³த⁴தே ஸதா³ ।
கல்பிதாநாமவஸ்துத்வாத³விரோத⁴ஶ்ச ஸித்⁴யதே ॥ 3 ॥

புன꞉ பூர்வக்ஷணோத்பன்னவாஸனாப³லதோ(அ)னகா⁴꞉ ।
ஈக்ஷிதா பூர்வவத்³பூ⁴த்வா ஸ்வஶக்த்யா பரயா யுத꞉ ॥ 4 ॥

மாயாயா கு³ணபே⁴தே³ன ருத்³ரம்ʼ விஷ்ணும்ʼ பிதாமஹம் ।
ஸ்ருʼஷ்ட்வானுப்ராவிஶத்தேஷாமந்தர்யாமிதயா ஹர꞉ ॥ 5 ॥

தேஷாம்ʼ ருத்³ர꞉ பராபே⁴தா³த்பரதத்த்வவதே³வ து ।
கரோதி ஸர்க³ஸ்தி²த்யந்தம்ʼ ருத்³ரரூபேண ஸத்தமா꞉ ॥ 6 ॥

ஸம்ʼஹரத்யவிஶேஷேண ஜக³த்ஸர்வம்ʼ சராசரம் ।
விஷ்ணுரப்யாஸ்திகா꞉ ஸாக்ஷாத்பரபே⁴தே³ன கேவலம் ॥ 7 ॥

கரோதி ஸர்க³ஸ்தி²த்யந்தம்ʼ விஷ்ணுரூபேண ஹே த்³விஜா꞉ ।
பாலயத்யவிஶேஷேண ஜக³த்ஸர்வம்ʼ சராசரம் ॥ 8 ॥

ப்³ரஹ்மா(அ)பி முநிஶார்தூ³லா꞉ பராபே⁴தே³ன கேவலம் ।
கரோதி ஸர்க³ஸ்தி²த்யந்தம்ʼ ப்³ரஹ்மரூபேண ஸத்தமா꞉ ।
கரோதி விவித⁴ம்ʼ ஸர்வம்ʼ ஜக³த்பூர்வம்ʼ யதா² ததா² ॥ 9 ॥

ஶப்³தா³தி³பூ⁴தஸ்ருʼஷ்டிஸ்துபரஸ்யைவ ஶிவஸ்ய து ॥ 10 ॥

ஸர்வாந்த꞉கரணானாம்ʼ து ஸமஷ்டே꞉ ஸ்ருʼஷ்டிராஸ்திகா꞉ ।
த்ரிமூர்தீனாம்ʼ ஹரஸ்யைவ ப்ராதா⁴ன்யேன ந ஸம்ʼஶய꞉ ॥ 11 ॥

ப்ராணாநாமபி ஸர்வேஷாம்ʼ ஸமஷ்டே꞉ ஸ்ருʼஷ்டிராஸ்திகா꞉ ।
அபி ருத்³ரஸ்ய தஸ்யைவ ப்ராதா⁴ன்யேன ந ஸம்ʼஶய꞉ ॥ 12 ॥

ஸர்வஜ்ஞானேந்த்³ரியாணாம்ʼ து ஸமஷ்டீனாம்ʼ ஜநிர்த்³விஜா꞉ ।
த்ரிமூர்தீனாம்ʼ ஹரஸ்யைவ ப்ராதா⁴ன்யேன ந ஸம்ʼஶய꞉ ॥ 13 ॥

ஸர்வகர்மேந்த்³ரியாணாம்ʼ து ஸமஷ்டீனாம்ʼ ஜநிர்த்³விஜா꞉ ।
த்ரிமூர்தீனாம்ʼ ஹரஸ்யைவ ப்ராதா⁴ன்யேன ந ஸம்ʼஶய꞉ ॥ 14 ॥

ததா²(அ)பி பரமம்ʼ தத்த்வம்ʼ த்ரிமூர்தீனாம்ʼ து காரணம் ।
ப்³ரஹ்மவிஷ்ணுமஹேஶானாம்ʼ ஸ்ருʼஷ்டாவுபகரோதி ச ॥ 15 ॥

உபசாரதயா தே(அ)பி ஸ்ரஷ்டார இதி ஶப்³தி³தா꞉ ।
தத்ராபி தத்த்வத꞉ ஸ்ரஷ்ட்ருʼ ப்³ரஹ்மைவாத்³வயமாஸ்திகா꞉ ॥ 16 ॥

வ்யஷ்டயஸ்து ஸமஷ்டிப்⁴யோ ஜாயந்தே ப்³ரஹ்மணானகா⁴꞉ ।
ஸமஷ்டிஷு விஜாயந்தே தே³வதா꞉ பூர்வகல்பவத் ॥ 17 ॥

ஸமஷ்டிவ்யஷ்டிரூபாணாம்ʼ ஸ்ருʼஷ்டானாம்ʼ பாலகோ ஹரி꞉ ।
ருத்³ரஸ்தேஷாம்ʼ து ஸம்ʼஹர்தா த்³விஜா ரூபாந்தரேண ச ॥ 18 ॥

யா தே³வதா(அ)ந்த꞉கரணஸமஷ்டௌ பூர்வகல்பவத் ।
விஜாதா ஸ முநிஶ்ரேஷ்டா² ருக்மக³ர்ப⁴ இதீரித꞉ ॥ 19 ॥

ஜாதா ப்ராணஸமஷ்டௌ யா ஸ ஸூத்ராத்மஸமாஹ்வய꞉ ।
தி³க்³வாய்வர்கஜலாத்⁴யக்ஷப்ருʼதி²வ்யாக்²யாஸ்து தே³வதா꞉ ।
ஜாயந்தே க்ரமஶ꞉ ஶ்ரோத்ரப்ரமுகே²ஷு ஸமஷ்டிஷு ॥ 20 ॥

பாத³பாண்யாதி³ஷு ப்ராஜ்ஞா꞉ கர்மேந்த்³ரிய ஸமஷ்டிஷு ।
த்ரிவிக்ரமேந்த்³ரப்ரமுகா² ஜாயந்தே தே³வதா꞉ க்ரமாத் ॥ 21 ॥

ஸமஷ்டிஷு விஜாதா யா தே³வதாஸ்தா யதா²க்ரமம் ।
வ்யஷ்டிபூ⁴தேந்த்³ரியாணாம்ʼ து நியந்த்ர்யோ தே³வதா த்³விஜா꞉ ॥ 22 ॥

மாருதஸ்த்வக³தி⁴ஷ்டா²தா தி³க்³தே³வீ கர்ணதே³வதா ॥ 23 ॥

நேத்ராபி⁴மானீ ஸூர்ய꞉ ஸ்யாஜ்ஜிஹ்வாயா வருணஸ்ததா² ।
க்⁴ராணாபி⁴மானினீ தே³வீ ப்ருʼதி²வீதி ப்ரகீர்திதா ॥ 24 ॥

பாயோர்மித்ரோ(அ)பி⁴மான்யாத்மா பாத³ஸ்யாபி த்ரிவிக்ரம꞉ ।
இந்த்³ரோ ஹஸ்தநியந்தா ஸ்யாச்சி²வ꞉ ஸர்வனியாமக꞉ ॥ 25 ॥

மனோ பு³த்³தி⁴ரஹங்காரஶ்சித்தம்ʼ சேதி சதுர்வித⁴ம் ।
ஸ்யாத³ந்த꞉கரணம்ʼ ப்ராஜ்ஞா꞉ க்ரமாத்தேஷாம்ʼ ஹி தே³வதா꞉ ॥ 26 ॥

சந்த்³ரோ வாசஸ்பதிர்விப்ரா꞉ ஸாக்ஷாத்காலாக்³நிருத்³ரக꞉ ।
ஶிவஶ்சேதி மயா ப்ரோக்தா꞉ ஸாக்ஷாவேதா³ந்தபாரகா³꞉ ॥ 27 ॥

ஆகாஶாதீ³னி பூ⁴தானி ஸ்தூ²லானி புனராஸ்திகா꞉ ।
ஜாயந்தே ஸூக்ஷ்மபூ⁴தேப்⁴ய꞉ பூர்வகல்பே யதா² ததா² ॥ 28 ॥

அண்ட³பே⁴த³ஸ்ததா² லோகபே⁴தா³ஸ்தேஷு ச சேதனா꞉ ।
அசேதனானி சான்யானி பௌ⁴திகானி ச பூர்வவத் ॥ 29 ॥

விஜாயந்தே ச போ⁴கா³ர்த²ம்ʼ சேதனானாம்ʼ ஶரீரிணாம் ।
போ⁴க்தார꞉ பஶவ꞉ ஸர்வே ஶிவோ போ⁴ஜயிதா பர꞉ ॥ 30 ॥

ஸுக²து³꞉கா²தி³ஸம்ʼஸாரோ போ⁴க³꞉ ஸர்வமித³ம்ʼ ஸுரா꞉ ।
ஸ்வப்னவத்³தே³வதே³வஸ்ய மாயயைவ விநிர்மிதம் ॥ 31 ॥

மாயயா நிர்மிதம்ʼ ஸர்வம்ʼ மாயைவ ஹி நிரூபணே ।
காரணவ்யதிரேகேண கார்யம்ʼ நேதி ஹி த³ர்ஶிதம் ॥ 32 ॥

மாயா(அ)பி காரணத்வேன கல்பிதா முனிபுங்க³வா꞉ ।
அதி⁴ஷ்டா²னாதிரேகேண நாஸ்தி தத்த்வநிரூபணே ॥ 33 ॥

வ்யவஹாரத்³ருʼஶா மாயாகல்பனா நைவ வஸ்துத꞉ ।
வஸ்துத꞉ பரமாத்³வைதம்ʼ ப்³ரஹ்மைவாஸ்தி ந சேதரத் ॥ 34 ॥

மாயாரூபதயா ஸாக்ஷாத்³ப்³ரஹ்மைவ ப்ரதிபா⁴ஸதே ।
ஜக³ஜ்ஜீவாதி³ரூபேணாப்யஹோ தே³வஸ்ய வைப⁴வம் ॥ 35 ॥

ஸ்வஸ்வரூபாதிரேகேண ப்³ரஹ்மணோ நாஸ்தி கிஞ்சன ।
ததா²(அ)பி ஸ்வாதிரேகேண பா⁴தி ஹா தை³வவைப⁴வம் ॥ 36 ॥

ஜக³தா³த்மதயா பஶ்யன்ப³த்⁴யதே ந விமுச்யதே ॥ 37 ॥

ஸர்வமேதத்பரம்ʼ ப்³ரஹ்ம பஶ்யன்ஸ்வானுப⁴வேன து ।
முச்யதே கோ⁴ரஸம்ʼஸாராத்ஸத்³ய ஏவ ந ஸம்ʼஶய꞉ ॥ 38 ॥

ஸர்வமேதத்பரம்ʼ ப்³ரஹ்ம விதி³த்வா ஸுத்³ருʼட⁴ம்ʼ பு³தா⁴꞉ ।
மானதர்கானுபூ⁴த்யைவ கு³ரூக்த்யா ச ப்ரஸாத³த꞉ ।
ஜ்ஞானப்ராகட்யபா³ஹுல்யாஜ்ஜ்ஞானம்ʼ ச ஸ்வாத்மனைவ து ॥ 39 ॥

ஸ்வாத்மனா கேவலேனைவ திஷ்ட²ன்முச்யேத ப³ந்த⁴னாத் ।
ய ஏவம்ʼ வேத³ வேதா³ர்த²ம்ʼ முச்யதே ஸ து ப³ந்த⁴னாத் ॥ 40 ॥

ஸோபானக்ரமதஶ்சைவம்ʼ பஶ்யன்னாத்மானமத்³வயம் ।
ஸர்வம்ʼ ஜக³தி³த³ம்ʼ விப்ரா꞉ பஶ்யன்னபி ந பஶ்யதி ॥ 41 ॥

பா⁴ஸமானமித³ம்ʼ ஸர்வம்ʼ பா⁴னரூபம்ʼ பரம்ʼ பத³ம் ।
பஶ்யன்வேதா³ந்தமானேன ஸத்³ய ஏவ விமுச்யதே ॥ 42 ॥

ஏவமாத்மானமத்³வைதமபஶ்யன்னேவ பஶ்யத꞉ ।
ஜக³தா³த்மதயா பா⁴னமபி ஸ்வாத்மைவ கேவலம் ॥ 43 ॥

விதி³த்வைவம்ʼ மஹாயோகீ³ ஜக³த்³பா⁴னே(அ)பி நிஶ்சல꞉ ।
யதா²பா⁴தமித³ம்ʼ ஸர்வமனுஜானாதி சா(ஆ)த்மனா ॥ 44 ॥

நிஷேத⁴தி ச தத்ஸித்³தி⁴ரனுஜ்ஞாதஸ்ய கேவலம் ।
தத³ஸித்³தி⁴ர்நிஷேதோ⁴(அ)ஸ்ய ஸித்³த்⁴யஸித்³தீ⁴ ச தஸ்ய ந ॥ 45 ॥

ப்ரகாஶாத்மதயா ஸாக்ஷாத்ஸ்தி²திரேவாஸ்ய கேவலம் ।
வித்³யதே நைவ விஜ்ஞானம்ʼ நாஜ்ஞானம்ʼ ந ஜக³த்ஸதா³ ॥ 46 ॥

ப்ரகாஶாத்மதயா ஸாக்ஷாத்ஸ்தி²திரத்யபி பா⁴ஷணம் ।
அஹம்ʼ வதா³மி மோஹேன தச்ச தஸ்மின்ன வித்³யதே ॥ 47 ॥

தஸ்ய நிஷ்டா² மயா வக்தும்ʼ விஜ்ஞாதும்ʼ ச ந ஶக்யதே ।
ஶ்ரத்³தா⁴மாத்ரேண யத்கிஞ்சிஜ்ஜப்யதே ப்⁴ராந்தசேதஸா ॥ 48 ॥

இதி கு³ஹ்யமித³ம்ʼ கதி²தம்ʼ மயா
நிகி²லோபநிஷத்³த்⁴ருʼத³யங்க³மம் ।
ஹரபங்கஜலோசனபாலிதம்ʼ
விதி³அதம்ʼ யதி³ வேத³விதே³வ ஸ꞉ ॥ 49 ॥

॥ இதி ஶ்ரீஸூதஸம்ʼஹிதாயாம்ʼ யஜ்ஞவைப⁴வக²ண்ட³ஸ்யோபரிபா⁴பா⁴கே³
ஸூதகீ³தாயாம்ʼ விஶேஷஸ்ருʼஷ்டிகத²னம்ʼநாம சதுர்தோ²(அ)த்⁴யாய꞉ ॥ 4 ॥

அத² பஞ்சமோ(அ)த்⁴யாய꞉ ।
5 । ஆத்மஸ்வரூபகத²னம் ।
ஸூத உவாச –
வக்ஷ்யாமி பரமம்ʼ கு³ஹ்யம்ʼ யுஷ்மாகம்ʼ முனிபுங்க³வா꞉ ।
விஜ்ஞானம்ʼ வேத³ஸம்பூ⁴தம்ʼ ப⁴க்தாநாமுத்தமோத்தமம் ॥ 1 ॥

ருத்³ர விஷ்ணுப்ரஜாநாத²ப்ரமுகா²꞉ ஸர்வசேதனா꞉ ।
ஸ்வரஸேனாஹமித்யாஹுரித³மித்யபி ச ஸ்வத꞉ ॥ 2 ॥

இத³ம்பு³த்³தி⁴ஶ்ச பா³ஹ்யார்தே² த்வஹம்பு³த்³தி⁴ஸ்ததா²(ஆ)த்மனி ।
ப்ரஸித்³தா⁴ ஸர்வஜந்தூனாம்ʼ விவாதோ³(அ)த்ர ந கஶ்சன ॥ 3 ॥

இத³மர்தே² க⁴டாத்³யர்தே²(அ)னாத்மத்வம்ʼ ஸர்வதே³ஹினாம் ।
அஹமர்தே² ததா²(ஆ)த்மத்வமபி ஸித்³த⁴ம்ʼ ஸ்வபா⁴வத꞉ ॥ 4 ॥

ஏவம்ʼ ஸமஸ்தஜந்தூநாமனுபூ⁴திர்வ்யவஸ்தி²தா ।
ப்⁴ராந்தா அபி ந குர்வந்தி விவாத³ம்ʼ சாத்ர ஸத்தமா꞉ ॥ 5 ॥

ஏவம்ʼ வ்யவஸ்தி²தே ஹ்யர்தே² ஸதி பு³த்³தி⁴மதாம்ʼ வரா꞉ ।
ஸம்ʼஸாரவிஷவ்ருʼக்ஷஸ்ய மூலச்சே²த³னகாங்க்ஷிபி⁴꞉ ॥ 6 ॥

யத்ர யத்ரேத³மித்யேஷா பு³த்³தி⁴ர்த்³ருʼஷ்டா ஸ்வபா⁴வத꞉ ।
தத்ர தத்ர த்வனாத்மத்வம்ʼ விஜ்ஞாதவ்யம்ʼ விசக்ஷணை꞉ ॥ 7 ॥

யத்ர யத்ராஹமித்யேஷா பு³த்³தி⁴ர்த்³ருʼஷ்டா ஸ்வபா⁴வத꞉ ।
தத்ர தத்ர ததா²த்மத்வம்ʼ விஜ்ஞாதவ்யம்ʼ மனீஷிபி⁴꞉ ॥ 8 ॥

ஶரீரே த்³ருʼஶ்யதே ஸர்வைரித³ம்பு³த்³தி⁴ஸ்ததை²வ ச ।
அஹம்பு³த்³தி⁴ஶ்ச விப்ரேந்த்³ராஸ்ததஸ்தே பி⁴ன்னகோ³சரே ॥ 9 ॥

ஶரீராலம்ப³னா பு³த்³தி⁴ரித³மித்யாஸ்திகோத்தமா꞉ ।
சிதா³த்மலம்ப³னா ஸாக்ஷாத³ஹம்பு³த்³தி⁴ர்ன ஸம்ʼஶய꞉ ॥ 10 ॥

இத³மர்தே² ஶரீரே து யா(அ)ஹமித்யுதி³தா மதி꞉ ।
ஸா மஹாப்⁴ராந்திரேவ ஸ்யாத³தஸ்மிம்ʼஸ்தத்³க்³ரஹத்வத꞉ ॥ 11 ॥

அசித்³ரூபமஹம்பு³த்³தீ⁴꞉ பிண்ட³ம்ʼ நா(அ)லம்ப³னம்ʼ ப⁴வேத் ।
ம்ருʼத்பிண்டா³தி³ஷ்வத்³ருʼஷ்டத்வாத்ததோ(அ)னாத்மைவ விக்³ரஹ꞉ ॥ 12 ॥

அசித்த்வாதி³ந்த்³ரியாணாம்ʼ ச ப்ராணஸ்ய மனஸஸ்ததா² ।
ஆலம்ப³னத்வம்ʼ நாஸ்த்யேவ பு³த்³தே⁴ஶ்சாஹம்ʼமதிம்ʼ ப்ரதி ॥ 13 ॥

பு³த்³தே⁴ரசித்த்வம்ʼ ஸங்க்³ராஹ்யம்ʼ த்³ருʼஷ்டத்வாஜ்ஜன்மநாஶயோ꞉ ।
அசித்³ரூபஸ்ய குட்³யாதே³꞉ க²லு ஜன்மாவநாஶனம் ॥ 14 ॥

அஹங்காரஸ்ய சாசித்த்வாச்சித்தஸ்ய ச ததை²வ ச ।
ஆலம்ப³னத்வம்ʼ நாஸ்த்யேவ ஸதா³(அ)ஹம்ப்ரத்யயம்ʼ ப்ரதி ॥ 15 ॥

ஸர்வப்ரத்யயரூபேண ஸதா³(அ)ஹங்கார ஏவ ஹி ।
நிவர்ததே(அ)தோஹங்காரஸ்த்வனாத்மைவ ஶரீரவத் ॥ 16 ॥

பரிணாமஸ்வபா⁴வஸ்ய க்ஷீராதே³ர்த்³விஜபுங்க³வா꞉ ।
அசேதனத்வம்ʼ லோகே(அ)ஸ்மின்ப்ரஸித்³த⁴ம்ʼ க²லு ஸந்ததம் ॥ 17 ॥

தஸ்மாச்சித்³ரூப ஏவா(ஆ)த்மா(அ)ஹம்பு³த்³தே⁴ரர்த² ஆஸ்திகா꞉ ।
அசித்³ரூபமித³ம்பு³த்³தே⁴ரனாத்மைவார்தஹ் ஈருத꞉ ॥ 18 ॥

ஸத்யபி ப்ரத்யயார்த²த்வே ப்ரத்யகா³த்மா ஸ்வயம்ப்ரப⁴꞉ ।
வ்ருʼத்த்யதீ⁴னதயா நைவ விபா⁴தி க⁴டகுட்³யவத் ॥ 19 ॥

ஸ்வச்ச²வ்ருʼத்திமனுப்ராப்ய வ்ருʼத்தே꞉ ஸாக்ஷிதயா ஸ்தி²த꞉ ।
வ்ருʼத்த்யா நிவர்த்யமஜ்ஞானம்ʼ க்³ரஸதே தேன தேஜஸா ॥ 20 ॥

அனுப்ரவிஷ்டசைதன்யஸம்ப³ந்தா⁴த் வ்ருʼத்திராஸ்திகா꞉ ।
ஜட³ரூபம்ʼ க⁴டாத்³யர்த²ம்ʼ பா⁴ஸயத்யாத்மரூபவத் ॥ 21 ॥

அதோ(அ)ஹம்ப்ரத்யயார்தே²(அ)பி நானாத்மா ஸ்யாத்³க⁴டாதி³வத் ।
ஸ்வயம்ப்ரகாஶரூபேண ஸாக்ஷாதா³த்மைவ கேவலம் ॥ 22 ॥

யத்ஸம்ப³ந்தா⁴த³ஹம்ʼவ்ருʼத்தி꞉ ப்ரத்யயத்வேன பா⁴ஸதே ।
ஸ கத²ம்ʼ ப்ரத்யயாதீ⁴னப்ரகாஶ꞉ ஸ்யாத்ஸ்வயம்ப்ரப⁴꞉ ॥ 23 ॥

அஹம்ʼவ்ருʼத்தி꞉ ஸ்வத꞉ஸித்³த⁴சைதன்யேத்³பா⁴(அ)வபா⁴ஸதே ।
தத்ஸம்ப³ந்தா⁴த³ஹங்கார꞉ ப்ரத்யயீவ ப்ரகாஶதே ॥ 24 ॥

ஆத்மா(அ)ஹம்ப்ரத்யயாகாரஸம்ப³ந்த⁴ப்⁴ராந்திமாத்ரத꞉ ।
கர்தா போ⁴க்தா ஸுகீ² து³꞉கீ² ஜ்ஞாதேதி ப்ரதிபா⁴ஸதே ॥ 25 ॥

வஸ்துதஸ்தஸ்ய நாஸ்த்யேவ சின்மாத்ராத³பரம்ʼ வபு꞉ ।
சித்³ரூபமேவ ஸ்வாஜ்ஞாநாத³ன்யதா² ப்ரதிபா⁴ஸதே ॥ 26 ॥

ஸர்வதே³ஹேஷ்வஹம்ʼரூப꞉ ப்ரத்யயோ ய꞉ ப்ரகாஶதே ।
தஸ்ய சித்³ரூப ஏவா(ஆ)த்மா ஸாக்ஷாத³ர்தோ² ந சாபர꞉ ॥ 27 ॥

கௌ³ரிதி ப்ரத்யயஸ்யார்தோ² யதா² கோ³த்வம்ʼ து கேவலம் ।
ததா²(அ)ஹம்ப்ரத்யயஸ்யார்த²ஶ்சித்³ரூபாத்மைவ கேவலம் ॥ 28 ॥

வ்யக்திஸம்ப³ந்த⁴ரூபேண கோ³த்வம்ʼ பி⁴ன்னம்ʼ ப்ரதீயதே ।
சித³ஹங்காரஸம்ப³ந்தா⁴த்³பே⁴தே³ன ப்ரதிபா⁴தி ச ॥ 29 ॥

யதை²வைகோ(அ)பி கோ³ஶப்³தோ³ பி⁴ன்னார்தோ² வ்யக்திபே⁴த³த꞉ ।
ததை²வைகோ(அ)ப்யஹம்ʼஶப்³தோ³ பி⁴ன்னார்தோ² வ்யக்திபே⁴த³த꞉ ॥ 30 ॥

யதா² ப்ரதீத்யா கோ³வ்யக்திர்கோ³ஶப்³தா³ர்தோ² ந தத்த்வத꞉ ।
தத்த்வதோ கோ³த்வமேவார்த²꞉ ஸாக்ஷாத்³வேத³விதா³ம்ʼ வரா꞉ ॥ 31 ॥

ததா² ப்ரதீத்யா(அ)ஹங்காரோ(அ)ஹம்ʼஶப்³தா³ர்தோ² ந தத்த்வத꞉ ।
தத்த்வத꞉ ப்ரத்யகா³த்மைவ ஸ ஏவாகி²லஸாத⁴க꞉ ॥ 32 ॥

ஏகத்வே(அ)பி ப்ருʼத²க்த்வேன வ்யபதே³ஶோ(அ)பி யுஜ்யதே ।
அந்த꞉கரணபே⁴தே³ன ஸாக்ஷிண꞉ ப்ரத்யகா³த்மன꞉ ॥ 33 ॥

ருத்³ரவிஷ்ணுப்ரஜாநாத²ப்ரமுகா²꞉ ஸர்வசேதனா꞉ ।
சின்மாத்ராத்மன்யஹம்ʼஶப்³த³ம்ʼ ப்ரயுஞ்ஜந்தே ஹி தத்த்வத꞉ ॥ 34 ॥

ஸுஷுப்தோ(அ)ஸ்மீதி ஸர்வோ(அ)யம்ʼ ஸுஷுப்தாது³த்தி²தோ ஜன꞉ ।
ஸுஷுப்திகாலீனஸ்வாத்மன்யஹம்ʼஶப்³த³ம்ʼ த்³விஜோத்தமா꞉ ॥ 35 ॥

ப்ரயுங்க்தே தத்ர தே³ஹாதி³விஶேஷாகாரபா⁴ஸனம் ।
ந ஹி கேவலசைதன்யம்ʼ ஸுஷுப்தே꞉ ஸாத⁴கம்ʼ ஸ்வத꞉ ॥ 36 ॥

ப்ரதிபா⁴தி ததஸ்தஸ்மிம்ʼஶ்சின்மாத்ரே ப்ரத்யகா³த்மனி ।
அஹம்ʼஶப்³த³ப்ரவ்ருʼத்தி꞉ ஸ்யான்ன து ஸோபாதி⁴காத்மனி ॥ 37 ॥

யதா²(அ)யோ த³ஹதீத்யுக்தே வஹ்நிர்த³ஹதி கேவலம் ।
நாயஸ்தத்³வத³ஹம்ʼஶப்³த³ஶ்சைதன்யஸ்யைவ வாசக꞉ ॥ 38 ॥

ப்ரதீத்யா வஹ்நிஸம்ப³ந்தா⁴த்³யதா²(அ)யோ தா³ஹகம்ʼ ததா² ।
சித்ஸம்ப³ந்தா⁴த³ஹங்காரோ(அ)ஹம்ʼஶப்³தா³ர்த²꞉ ப்ரகீர்தித꞉ ॥ 39 ॥

சைதன்யேத்³தா⁴ஹம ஸ்பர்ஶாத்³தே³ஹாதௌ³ ப்⁴ராந்தசேதஸாம் ।
அஹம்ʼஶப்³த³ப்ரயோக³꞉ ஸ்யாத்ததா²(அ)ஹம்ப்ரத்யயோ(அ)பி ச ॥ 40 ॥

இத்த²ம்ʼ விவேகத꞉ ஸாக்ஷ்யம்ʼ தே³ஹாதி³ப்ராணபூர்வகம் ।
அந்த꞉கரணமாத்மானம்ʼ விப⁴ஜ்ய ஸ்வாத்மன꞉ ப்ருʼத²க் ॥ 41 ॥

ஸர்வஸாக்ஷிணமாத்மானம்ʼ ஸ்வயஞ்ஜ்யோதி꞉ஸ்வலக்ஷணம் ।
ஸத்யமானந்த³மத்³வைதமஹமர்த²ம்ʼ விசிந்தயேத் ॥ 42 ॥

ருத்³ரவிஷ்ணுப்ரஜாநாத²ப்ரமுகா²꞉ ஸர்வசேதனா꞉ ।
அஹமேவ பரம்ʼ ப்³ரஹ்மேத்யாஹுராத்மானமேவ ஹி ॥ 43 ॥

தே து சின்மாத்ரமத்³வைதமஹமர்த²தயா ப்⁴ருʼஶம் ।
அங்கீ³க்ருʼத்யாஹமத்³வைதம்ʼ ப்³ரஹ்மேத்யாஹுர்ன தே³ஹத꞉ ॥ 44 ॥

சின்மாத்ரம்ʼ ஸர்வக³ம்ʼ ஸத்யம்ʼ ஸம்பூர்ணஸுக²மத்³வயம் ।
ஸாக்ஷாத்³ப்³ரஹ்மைவ நைவான்யதி³தி தத்த்வவிதா³ம்ʼ ஸ்தி²தி꞉ ॥ 45 ॥

ஶாஸ்த்ரம்ʼ ஸத்யசிதா³னந்த³மனந்தம்ʼ வஸ்து கேவலம் ।
ஶுத்³த⁴ம்ʼ ப்³ரஹ்மேதி ஸஶ்ரத்³த⁴ம்ʼ ப்ராஹ வேத³விதா³ம்ʼ வரா꞉ ॥ 46 ॥

ப்ரத்யகா³த்மா(அ)யமத்³வந்த்³வ꞉ ஸாக்ஷீ ஸர்வஸ்ய ஸர்வதா³ ।
ஸத்யஜ்ஞானஸுகா²னந்தலக்ஷண꞉ ஸர்வதா³(அ)னகா⁴꞉ ॥ 47 ॥

அதோ(அ)யம்ʼ ப்ரத்யகா³த்மைவ ஸ்வானுபூ⁴த்யேககோ³சர꞉ ।
ஶாஸ்த்ரஸித்³த⁴ம்ʼ பரம்ʼ ப்³ரஹ்ம நாபரம்ʼ பரமார்த²த꞉ ॥ 48 ॥

ஏவம்ʼ தர்கப்ரமாணாப்⁴யாமாசார்யோக்த்யா ச மானவ꞉ ।
அவிஜ்ஞாய ஶிவாத்மைக்யம்ʼ ஸம்ʼஸாரே பததி ப்⁴ரமாத் ॥ 49 ॥

ஶாஸ்த்ராசார்யோபதே³ஶேன தர்கை꞉ ஶாஸ்த்ரானுஸாரிபி⁴꞉ ।
ஸர்வஸாக்ஷிதயா(ஆ)த்மானம்ʼ ஸம்யங் நிஶ்சித்ய ஸுஸ்தி²ர꞉ ॥ 50 ॥

ஸ்வாத்மனோ(அ)ன்யதயா பா⁴தம்ʼ ஸமஸ்தமவிஶேஷத꞉ ।
ஸ்வாத்மமாத்ரதயா பு³த்³த்⁴வா புன꞉ ஸ்வாத்மானமத்³வயம் ॥ 51 ॥

ஶுத்³த⁴ம்ʼ ப்³ரஹ்மேதி நிஶ்சித்ய ஸ்வயம்ʼ ஸ்வானுப⁴வேன ச ।
நிஶ்சயம்ʼ ச ஸ்வசின்மாத்ரே விலாப்யாவிக்ரியே(அ)த்³வயே ॥ 52 ॥

விலாபனம்ʼ ச சித்³ரூபம்ʼ பு³த்³த்⁴வா கேவலரூபத꞉ ।
ஸ்வயம்ʼ திஷ்டே²த³யம்ʼ ஸாக்ஷாத்³ப்³ரஹ்மவித்ப்ரவரோ முனி꞉ ॥ 53 ॥

ஈத்³ருʼஶீ பரமா நிஷ்டா² ஶ்ரௌதீ ஸ்வானுப⁴வாத்மிகா ।
தே³ஶிகாலோகனேனைவ கேவலேன ஹி ஸித்⁴யதி ॥ 54 ॥

தே³ஶிகாலோகனம்ʼ சாபி ப்ரஸாதா³த்பாரமேஶ்வராத் ।
ஸித்⁴யத்யயத்னத꞉ ப்ராஜ்ஞா꞉ ஸத்யமேவ மயோதி³தம் ॥ 55 ॥

ஸத்யம்ʼ ஸத்யம்ʼ புன꞉ ஸத்யமுத்³த்⁴ருʼத்ய பு⁴ஜமுச்யதே ।
ப்ரஸாதா³தே³வ ஸர்வேஷாம்ʼ ஸர்வஸித்³தி⁴ர்மஹேஶிது꞉ ॥ 56 ॥

ப்ரஸாதே³ ஶாம்ப⁴வே ஸித்³தே⁴ ஸர்வம்ʼ ஶம்பு⁴தயா ஸ்வத꞉ ।
விபா⁴தி நான்யதா² விப்ரா꞉ ஸத்யமேவ மயோதி³தம் ॥ 57 ॥

யதா³ ஶம்பு⁴தயா ஸர்வம்ʼ விபா⁴தி ஸ்வத ஏவ து ।
ததா³ ஹி ஶாம்ப⁴வ꞉ ஸாக்ஷாத்ப்ரஸாத³꞉ ஸத்யமீரிதம் ॥ 58 ॥

ஶிவாத³ன்யதயா கிஞ்சித³பி பா⁴தி யதா³ த்³விஜா꞉ ।
ததா³ ந ஶாங்கரோ போ³த⁴꞉ ஸஞ்ஜாத இதி மே மதி꞉ ॥ 59 ॥

ஶிவாத³ன்யதயா ஸர்வம்ʼ ப்ரதீதமபி பண்டி³த꞉ ।
தத்த்வத்³ருʼஷ்ட்யா ஶிவம்ʼ ஸர்வம்ʼ ஸுஸ்தி²ரம்ʼ பரிபஶ்யதி ॥ 60 ॥

ஶிவாகாரேண வா நித்யம்ʼ ப்ரபஞ்சாகாரதோ(அ)பி வா ।
ஜீவாகாரேண வா பா⁴தம்ʼ யத்தத்³ப்³ரஹ்ம விசிந்தயேத் ॥ 61 ॥

ஶம்பு⁴ரேவ ஸதா³ பா⁴தி ஸர்வாகாரேண நாபர꞉ ।
இதி விஜ்ஞானஸம்பன்ன꞉ ஶாங்கரஜ்ஞானினாம்ʼ வர꞉ ॥ 62 ॥

ஶம்பு⁴ரூபதயா ஸர்வம்ʼ யஸ்ய பா⁴தி ஸ்வபா⁴வத꞉ ।
ந தஸ்ய வைதி³கம்ʼ கிஞ்சித்தாந்த்ரிகம்ʼ சாஸ்தி லௌகிகம் ॥ 63 ॥

யதா²பா⁴தஸ்வரூபேண ஶிவம்ʼ ஸர்வம்ʼ விசிந்தயன் ।
யோகீ³ சரதி லோகாநாமுபகாராய நான்யதா² ॥ 64 ॥

ஸ்வஸ்வரூபாதிரேகேண நிஷித்³த⁴ம்ʼ விஹிதம்ʼ து வா ।
ந பஶ்யதி மஹாயோகீ³ பா⁴தி ஸ்வாத்மதயா(அ)கி²லம் ॥ 65 ॥

சண்டா³லகே³ஹே விப்ராணாம்ʼ க்³ருʼஹே வா பரமார்த²வித் ।
ப⁴க்ஷ்யபோ⁴ஜ்யாதி³வைஷம்யம்ʼ ந கிஞ்சித³பி பஶ்யதி ॥ 66 ॥

யதே²ஷ்டம்ʼ வர்ததே யோகீ³ ஶிவம்ʼ ஸர்வம்ʼ விசிந்தயன் ।
தாத்³ருʼஶோ ஹி மஹாயோகீ³ கோ வா தஸ்ய நிவாரக꞉ ॥ 67 ॥

ப³ஹுனோக்தேன கிம்ʼ ஸாக்ஷாத்³தே³ஶிகஸ்ய நிரீக்ஷணாத் ।
ப்ரஸாதா³தே³வ ருத்³ரஸ்ய பரஶக்தேஸ்ததை²வ ச ॥ 68 ॥

ஶ்ருதிப⁴க்திப³லாத்புண்யபரிபாகப³லாத³பி ।
ஶிவரூபதயா ஸர்வம்ʼ ஸ்வபா⁴வாதே³வ பஶ்யதி ॥ 69 ॥

ஶிவ꞉ ஸர்வமிதி ஜ்ஞானம்ʼ ஶாங்கரம்ʼ ஶோகமோஹனுத் ।
அயமேவ ஹி வேதா³ர்தோ² நாபர꞉ ஸத்யமீரிதம் ॥ 70 ॥

ஶ்ருதௌ ப⁴க்திர்கு³ரௌ ப⁴க்தி꞉ ஶிவே ப⁴க்திஶ்ச தே³ஹினாம் ।
ஸாத⁴னம்ʼ ஸத்யவித்³யாயா꞉ ஸத்யமேவ மயோதி³தம் ॥ 71 ॥

ஸோபானக்ரமதோ லப்³த⁴ம்ʼ விஜ்ஞானம்ʼ யஸ்ய ஸுஸ்தி²ரம் ।
தஸ்ய முக்தி꞉ பரா ஸித்³தா⁴ ஸத்யமேவ மயோதி³தம் ॥ 72 ॥

நித்யமுக்தஸ்ய ஸம்ʼஸாரோ ப்⁴ராந்திஸித்³த⁴꞉ ஸதா³ க²லு ।
தஸ்மாஜ்ஜ்ஞானேன நாஶ꞉ ஸ்யாத்ஸம்ʼஸாரஸ்ய ந கர்மணா ॥ 73 ॥

ஜ்ஞானலாபா⁴ய வேதோ³க்தப்ரகாரேண ஸமாஹித꞉ ।
மஹாகாருணிகம்ʼ ஸாக்ஷாத்³கு³ருமேவ ஸமாஶ்ரயேத் ॥ 74 ॥

॥ இதி ஶ்ரீஸூதஸம்ʼஹிதாயாம்ʼ யஜ்ஞவைப⁴வக²ண்ட³ஸ்யோபரிபா⁴கே³
ஸூதகீ³தாயாம்ʼ ஆத்மஸ்வரூபகத²னம்ʼ நாம பஞ்சமோ(அ)த்⁴யாய꞉ ॥ 5 ॥

அத² ஷஷ்டோ²(அ)த்⁴யாய꞉ ।
6 । ஸர்வஶாஸ்த்ரார்த²ஸங்க்³ரஹவர்ணனம் ।
ஸூத உவாச –
வக்ஷ்யாமி பரமம்ʼ கு³ஹ்யம்ʼ ஸர்வஶாஸ்த்ரார்த²ஸங்க்³ரஹம் ।
யம்ʼ விதி³த்வா த்³விஜா மர்த்யோ ந புனர்ஜாயதே பு⁴வி ॥ 1 ॥

ஸாக்ஷாத்பரதரம்ʼ தத்த்வம்ʼ ஸச்சிதா³னந்த³லக்ஷணம் ।
ஸர்வேஷாம்ʼ ந꞉ ஸதா³ ஸாக்ஷாதா³த்மபூ⁴தமபி ஸ்வத꞉ ॥ 2 ॥

து³ர்த³ர்ஶமேவ ஸூக்ஷ்மத்வாத்³தே³வானாம்ʼ மஹதாமபி ।
ருத்³ர꞉ ஸ்வாத்மதயா பா⁴தம்ʼ தத்ஸதா³ பரிபஶ்யதி ॥ 3 ॥

விஷ்ணு꞉ கதா³சித்தத்த்வம்ʼ கத²ஞ்சித்பரிபஶ்யதி ।
ததா² கத²ஞ்சித்³ப்³ரஹ்மா(அ)பி கதா³சித்பரிபஶ்யதி ॥ 4 ॥

த்ரிமூர்தீனாம்ʼ து யஜ்ஜ்ஞானம்ʼ ப்³ரஹ்மைகவிஷயம்ʼ பரம் ।
தஸ்யாபி ஸாத⁴கம்ʼ தத்த்வம்ʼ ஸாக்ஷித்வான்னைவ கோ³சரம் ॥ 5 ॥

ப்ரஸாதா³தே³வ தஸ்யைவ பரதத்த்வஸ்ய கேவலம் ।
தே³வாத³யோ(அ)பி பஶ்யந்தி தத்ராபி ப்³ரஹ்ம ஸாத⁴கம் ॥ 6 ॥

அத꞉ ப்ரஸாத³ஸித்³த்⁴யர்த²ம்ʼ பரயா ஶ்ரத்³த⁴யா ஸஹ ।
த்⁴யேயமேவ பரம்ʼ தத்த்வம்ʼ ஹ்ருʼத³யாம்போ⁴ஜமத்⁴யக³ம் ॥ 7 ॥

த்ரிமூர்தீனாம்ʼ து ருத்³ரோ(அ)பி ஶிவம்ʼ பரமகாரணம் ।
ஸதா³ மூர்த்யாத்மனா ப்ரீத்யா த்⁴யாயதி த்³விஜபுங்க³வா꞉ ॥ 8 ॥

த்ரிமூர்தீனாம்ʼ து விஷ்ணுஶ்ச ஶிவம்ʼ பரமகாரணம் ।
ஸதா³ மூர்த்யாத்மனா ப்ரீத்யா த்⁴யாயதி த்³விஜபுங்க³வா꞉ ॥ 9 ॥

த்ரிமூர்தீனாம்ʼ விரிஞ்சோ(அ)பி ஶிவம்ʼ பரமகாரணம் ।
ஸதா³ மூர்த்யாத்மனா ப்ரீத்யா த்⁴யாயதி த்³விஜபுங்க³வா꞉ ॥ 10 ॥

ப்³ரஹ்மவிஷ்ணுமஹேஶானாம்ʼ த்ரிமூர்தீனாம்ʼ விசக்ஷணா꞉ ।
விபூ⁴திரூபா தே³வாஶ்ச த்⁴யாயந்தி ப்ரீதிஸம்ʼயுதா꞉ ॥ 11 ॥

க்⁴ருʼதகாடி²ன்யவன்மூர்தி꞉ ஸச்சிதா³னந்த³லக்ஷணா ।
ஶிவாத்³பே⁴தே³ன நைவாஸ்தி ஶிவ ஏவ ஹி ஸா ஸதா³ ॥ 12 ॥

ப்³ரஹ்மவிஷ்ணுமஹேஶாத்³யா꞉ ஶிவத்⁴யானபரா அபி ।
பரமாத்மவிபா⁴க³ஸ்தா² ந ஜீவவ்யூஹஸம்ʼஸ்தி²தா꞉ ॥ 13 ॥

ப்³ரஹ்மவிஷ்ணுமஹேஶாநாமாவிர்பா⁴வா அபி த்³விஜா꞉ ।
பரமாத்மவிபா⁴க³ஸ்தா² ந ஜீவவ்யூஹஸம்ʼஸ்தி²தா꞉ ॥ 14 ॥

பரதத்த்வ பரம்ʼ ப்³ரஹ்ம ஜீவாத்மபரமாத்மனோ꞉ ।
ஔபாதி⁴கேன பே⁴தே³ன த்³விதா⁴பூ⁴தமிவ ஸ்தி²தம் ॥ 15 ॥

புண்யபாபாவ்ருʼதா ஜீவா ராக³த்³வேஷமலாவ்ருʼதா꞉ ।
ஜன்மநாஶாபி⁴பூ⁴தாஶ்ச ஸதா³ ஸம்ʼஸாரிணோ(அ)வஶா꞉ ॥ 16 ॥

ப்³ரஹ்மவிஷ்ணுமஹேஶானாம்ʼ ததா² தேஷாம்ʼ த்³விஜர்ஷபா⁴꞉ ।
ஆவிர்பா⁴வவிஶேஷாணாம்ʼ புண்யபாபாத³யோ ந ஹி ॥ 17 ॥

ஆஜ்ஞயா பரதத்த்வஸ்ய ஜீவானாம்ʼ ஹிதகாம்யயா ।
ஆவிர்பா⁴வதிரோபா⁴வௌ தேஷாம்ʼ கேவலமாஸ்திகா꞉ ॥ 18 ॥

ஹரிப்³ரஹ்மஹராஸ்தேஷாமாவிர்பா⁴வாஶ்ச ஸுவ்ரதா꞉ ।
ஸதா³ ஸம்ʼஸாரிபி⁴ர்ஜீவைருபாஸ்யா பு⁴க்திமுக்தயே ॥ 19 ॥

உபாஸ்யத்வே ஸமானே(அ)பி ஹர꞉ ஶ்ரேஷ்டோ² ஹரேரஜாத் ।
ந ஸமோ ந விஹீனஶ்ச நாஸ்தி ஸந்தே³ஹகாரணம் ॥ 20 ॥

விஹீனம்ʼ வா ஸமம்ʼ வா(அ)பி ஹரிணா ப்³ரஹ்மணா ஹரம் ।
யே பஶ்யந்தி ஸதா³ தே து பச்யந்தே நரகானலே ॥ 21 ॥

ஹரிப்³ரஹ்மாதி³தே³வேப்⁴ய꞉ ஶ்ரேஷ்ட²ம்ʼ பஶ்யந்தி யே ஹரம் ।
தே மஹாகோ⁴ரஸம்ʼஸாரான்முச்யந்தே நாத்ர ஸம்ʼஶய꞉ ॥ 22 ॥

ப்ராதா⁴ன்யேன பரம்ʼ தத்த்வம்ʼ மூர்தித்³வாரேண யோகி³பி⁴꞉ ।
த்⁴யேயம்ʼ முமுக்ஷிபி⁴ர்நித்யம்ʼ ஹ்ருʼத³யாம்போ⁴ஜமத்⁴யமே ॥ 23 ॥

கார்யபூ⁴தா ஹரிப்³ரஹ்மப்ரமுகா²꞉ ஸர்வதே³வதா꞉ ।
அப்ரதா⁴னதயா த்⁴யேயா ந ப்ரதா⁴னதயா ஸதா³ ॥ 24 ॥

ஸர்வைஶ்வர்யேண ஸம்பன்ன꞉ ஸர்வேஶ꞉ ஸர்வகாரணம் ।
ஶம்பு⁴ரேவ ஸதா³ ஸாம்போ³ ந விஷ்ணுர்ன ப்ரஜாபதி꞉ ॥ 25 ॥

தஸ்மாத்தத்காரணம்ʼ த்⁴யேயம்ʼ ப்ராதா⁴ன்யேன முமுக்ஷுபி⁴꞉ ।
ந கார்யகோடிநிக்ஷிப்தா ப்³ரஹ்மவிஷ்ணுமஹேஶ்வரா꞉ ॥ 26 ॥

ஶிவங்கரத்வம்ʼ ஸர்வேஷாம்ʼ தே³வானாம்ʼ வேத³வித்தமா꞉ ।
ஸ்வவிபூ⁴திமபேக்ஷ்யைவ ந பரப்³ரஹ்மவத்ஸதா³ ॥ 27 ॥

ஶிவங்கரத்வம்ʼ ஸம்பூர்ணம்ʼ ஶிவஸ்யைவ பராத்மன꞉ ।
ஸாம்ப³மூர்தித⁴ரஸ்யாஸ்ய ஜக³த꞉ காரணஸ்ய ஹி ॥ 28 ॥

அதோ(அ)பி ஸ ஶிவோ த்⁴யேய꞉ ப்ராதா⁴ன்யேன ஶிவங்கர꞉ ।
ஸர்வமன்யத்பரித்யஜ்ய தை³வதம்ʼ பரமேஶ்வராத் ॥ 29 ॥

ஸாக்ஷாத்பரஶிவஸ்யைவ ஶேஷத்வேனாம்பி³காபதே꞉ ।
தே³வதா꞉ ஸகலா த்⁴யேயா ந ப்ராதா⁴ன்யேன ஸர்வதா³ ॥ 30 ॥

ஶிகா²(அ)ப்யாத²ர்வணீ ஸாத்⁴வீ ஸர்வவேதோ³த்தமோத்தமா ।
அஸ்மின்னர்தே² ஸமாப்தா ஸா ஶ்ருதயஶ்சாபரா அபி ॥ 31 ॥

யதா² ஸாக்ஷாத்பரம்ʼ ப்³ரஹ்ம ப்ரதிஷ்டா² ஸகலஸ்ய ச ।
ததை²வாத²ர்வணோ வேத³꞉ ப்ரதிஷ்டை²வாகி²லஶ்ருதே꞉ ॥ 32 ॥

கந்த³ஸ்தாரஸ்ததா² பி³ந்து³꞉ ஶக்திஸ்தாரோ மஹாத்³ரும꞉ ।
ஸ்கந்த⁴ஶாகா² அகாராத்³யா வர்ணா யத்³வத்ததை²வ து ॥ 33 ॥

தாரஸ்கந்த³꞉ ஶ்ருதேர்ஜாதி꞉ ஶக்திராத²ர்வணோ த்³ரும꞉ ।
ஸ்கந்த⁴ஶாகா²ஸ்த்ரயோ வேதா³꞉ பர்ணா꞉ ஸ்ம்ருʼதிபுராணகா꞉ ॥ 34 ॥

அங்கா³னி ஶாகா²வரணம்ʼ தர்காஸ்தஸ்யைவரக்ஷகா꞉ ।
புஷ்பம்ʼ ஶிவபரிஜ்ஞானம்ʼ ப²லம்ʼ முக்தி꞉ பரா மதா ॥ 35 ॥

ப³ஹுனோக்தேன கிம்ʼ விப்ரா꞉ ஶிவோ த்⁴யேய꞉ ஶிவங்கர꞉ ।
ஸர்வமன்யத்பரித்யஜ்ய தை³வதம்ʼ பு⁴க்திமுக்தயே ॥ 36 ॥

ஸர்வமுக்தம்ʼ ஸமாஸேன ஸாராத்ஸாரதரம்ʼ பு³தா⁴꞉ ।
ஶிவத்⁴யானம்ʼ ஸதா³ யூயம்ʼ குருத்⁴வம்ʼ யத்னத꞉ ஸதா³ ॥ 37 ॥

॥ இதி ஶ்ரீஸூதஸம்ʼஹிதாயாம்ʼ யஜ்ஞவைப⁴வக²ண்ட³ஸ்யோபரிபா⁴கே³
ஸூதகீ³தாயாம்ʼ ஸர்வஶாஸ்த்ரார்த²ஸங்க்³ரஹோ நாம ஷஷ்டோ²(அ)த்⁴யாய꞉ ॥ 6 ॥

அத² ஸப்தமோ(அ)த்⁴யாய꞉ ।
7 । ரஹஸ்யவிசார꞉ ।
ஸூத உவாச –
ரஹஸ்யம்ʼ ஸம்ப்ரவக்ஷ்யாமி ஸமாஸேன ந விஸ்தராத் ।
ஶ்ருணுத ஶ்ரத்³த⁴யா விப்ரா꞉ ஸர்வஸித்³த்⁴யர்த²முத்தமம் ॥ 1 ॥

தே³வதா꞉ ஸர்வதே³ஹேஷு ஸ்தி²தா꞉ ஸத்யதபோத⁴னா꞉ ।
ஸர்வேஷாம்ʼ காரணம்ʼ ஸாக்ஷாத்பரதத்த்வமபி ஸ்தி²தம் ॥ 2 ॥

பஞ்சபூ⁴தாத்மகே தே³ஹே ஸ்தூ²லே ஷாட்கௌஶிகே ஸதா³ ।
ப்ருʼதி²வ்யாதி³க்ரமேணைவ வர்தந்தே பஞ்ச தே³வதா꞉ ॥ 3 ॥

கார்யம்ʼ ப்³ரஹ்மா மஹீபா⁴கே³ கார்யம்ʼ விஷ்ணுர்ஜலாம்ʼஶகே ।
கார்யம்ʼ ருத்³ரோ(அ)க்³னிபா⁴கே³ ச வாய்வம்ʼஶே சேஶ்வர꞉ பர꞉ ।
ஆகாஶாம்ʼஶே ஶரீரஸ்ய ஸ்தி²த꞉ ஸாக்ஷாத்ஸதா³ஶிவ꞉ ॥ 4 ॥

ஶரீரஸ்ய ப³ஹிர்பா⁴கே³ விராடா³த்மா ஸ்தி²த꞉ ஸதா³ ॥ 5 ॥

அந்தர்பா⁴கே³ ஸ்வராடா³த்மா ஸம்ராட்³தே³ஹஸ்ய மத்⁴யமே ।
ஜ்ஞானேந்த்³ரியஸமாக்²யேஷு ஶ்ரோத்ராதி³ஷு யதா²க்ரமாத் ॥ 6 ॥

தி³க்³வாய்வர்கஜலாத்⁴யக்ஷபூ⁴மிஸஞ்ஜ்ஞாஶ்ச தே³வதா꞉ ।
கர்மேந்த்³ரியஸமாக்²யேஷு பாத³பாண்யாதி³ஷு க்ரமாத் ॥ 7 ॥

த்ரிவிக்ரமேந்த்³ரவஹ்ன்யாக்²யா தே³வதாஶ்ச ப்ரஜாபதி꞉ ।
மித்ரஸஞ்ஜ்ஞஶ்ச வர்தந்தே ப்ராணே ஸூத்ராத்மஸஞ்ஜ்ஞித꞉ ॥ 8 ॥

ஹிரண்யக³ர்போ⁴ ப⁴க³வானந்த꞉கரணஸஞ்ஜ்ஞிதே ।
தத³வஸ்தா²ப்ரபே⁴தே³ஷு சந்த்³ரமா மனஸி ஸ்தி²த꞉ ॥ 9 ॥

பு³த்³தௌ⁴ ப்³ருʼஹஸ்பதிர்விப்ரா꞉ ஸ்தி²த꞉ காலாக்³நிருத்³ரக꞉ ।
அஹங்காரே ஶிவஶ்சித்தே ரோமஸு க்ஷுத்³ரதே³வதா꞉ ॥ 10 ॥

பூ⁴தப்ரேதாத³ய꞉ ஸர்வே தே³ஹஸ்யாஸ்தி²ஷு ஸம்ʼஸ்தி²தா꞉ ।
பிஶாசா ராக்ஷஸா꞉ ஸர்வே ஸ்தி²தா꞉ ஸ்னாயுஷு ஸர்வஶ꞉ ॥ 11 ॥

மஜ்ஜாக்²யே பித்ருʼக³ந்த⁴ர்வாஸ்த்வங்மாம்ʼஸருதி⁴ரேஷு ச ।
வர்தந்தே தத்ர ஸம்ʼஸித்³தா⁴ தே³வதா꞉ ஸகலா த்³விஜா꞉ ॥ 12 ॥

த்ரிமூர்தீனாம்ʼ து யோ ப்³ரஹ்மா தஸ்ய கோ⁴ரா தனுர்த்³விஜா꞉ ।
த³க்ஷிணாக்ஷிணி ஜந்தூநாமந்தர்பா⁴கே³ ரவிர்ப³ஹி꞉ ॥ 13 ॥

த்ரிமூர்தீனாம்ʼ து யோ ப்³ரஹ்மா தஸ்ய ஶாந்தா தனுர்த்³விஜா꞉ ।
வர்ததே வாமநேத்ராந்தர்பா⁴கே³ பா³ஹ்யே நிஶாகர꞉ ॥ 14 ॥

த்ரிமூர்தீனாம்ʼ து யோ விஷ்ணு꞉ ஸ கண்டே² வர்ததே ஸதா³ ।
அந்த꞉ ஶாந்ததனுர்கோ⁴ரா தனுர்பா³ஹ்யே த்³விஜர்ஷபா⁴꞉ ॥ 15 ॥

த்ரிமூர்தீனாம்ʼ து யோ ருத்³ரோ ஹ்ருʼத³யே வர்ததே ஸதா³ ।
அந்த꞉ ஶாந்ததனுர்கோ⁴ரா தனுர்பா³ஹ்யே த்³விஜர்ஷபா⁴꞉ ॥ 16 ॥

ஸர்வேஷாம்ʼ காரணம்ʼ யத்தத்³ப்³ரஹ்ம ஸத்யாதி³லக்ஷணம் ।
ப்³ரஹ்மரந்த்⁴ரே மஹாஸ்தா²னே வர்ததே ஸததம்ʼ த்³விஜா꞉ ॥ 17 ॥

சிச்ச²க்தி꞉ பரமா தே³ஹமத்⁴யமே ஸுப்ரதிஷ்டி²தா ।
மாயாஶக்திர்லலாடாக்³ரபா⁴கே³ வ்யோமாம்பு³ஜாத³த⁴꞉ ॥ 18 ॥

நாத³ரூபா பரா ஶக்திர்லலாடஸ்ய து மத்⁴யமே ।
பா⁴கே³ பி³ந்து³மயீ ஶக்திர்லலாடஸ்யாபராம்ʼஶகே ॥ 19 ॥

பி³ந்து³மத்⁴யே து ஜீவாத்மா ஸூக்ஷ்மரூபேண வர்ததே ।
ஹ்ருʼத³யே ஸ்தூ²லரூபேண மத்⁴யமேன து மத்⁴யமே ॥ 20 ॥

தே³வீ ஸரஸ்வதீ ஸாக்ஷாத்³ப்³ரஹ்மபத்னீ ஸனாதனீ ।
ஜிஹ்வாக்³ரே வர்ததே நித்யம்ʼ ஸர்வவித்³யாப்ரதா³யினீ ॥ 21 ॥

விஷ்ணுபத்னீ மஹாலக்ஷ்மீர்வர்ததே(அ)னாஹதே ஸதா³ ।
ருத்³ரபத்னீ து ருத்³ரேண பார்வதீ ஸஹ வர்ததே ॥ 22 ॥

ஸர்வத்ர வர்ததே ஸாக்ஷாச்சி²வ꞉ ஸாம்ப³꞉ ஸனாதன꞉ ।
ஸத்யாதி³லக்ஷண꞉ ஶுத்³த⁴꞉ ஸர்வதே³வநமஸ்க்ருʼத꞉ ॥ 23 ॥

ஸம்யக்³ஜ்ஞானவதாம்ʼ தே³ஹே தே³வதா꞉ ஸகலா அமூ꞉ ।
ப்ரத்யகா³த்மதயா பா⁴ந்தி தே³வதாரூபதோ(அ)பி ச ॥ 24 ॥

வேத³ மார்கை³கநிஷ்டா²னாம்ʼ விஶுத்³தா⁴னாம்ʼ து விக்³ரஹே ।
தே³வதாரூபதோ பா⁴ந்தி த்³விஜா ந ப்ரத்யகா³த்மனா ॥ 25 ॥

தாந்த்ரிகாணாம்ʼ ஶரீரே து தே³வதா꞉ ஸகலா அமூ꞉ ।
வர்தந்தே ந ப்ரகாஶந்தே த்³விஜேந்த்³ரா꞉ ஶுத்³த்⁴யபா⁴வத꞉ ॥ 26 ॥

யதா²ஜாதஜனானாம்ʼ து ஶரீரே ஸர்வதே³வதா꞉ ।
திரோபூ⁴ததயா நித்யம்ʼ வர்தந்தே முநிஸத்தமா꞉ ॥ 27 ॥

அதஶ்ச போ⁴க³மோக்ஷார்தீ² ஶரீரம்ʼ தே³வதாமயம் ।
ஸ்வகீயம்ʼ பரகீயம்ʼ ச பூஜயேத்து விஶேஷத꞉ ॥ 28 ॥

நாவமானம்ʼ ஸதா³ குர்யான்மோஹதோ வா(அ)பி மானவ꞉ ।
யதி³ குர்யாத்ப்ரமாதே³ன பதத்யேவ ப⁴வோத³தௌ⁴ ॥ 29 ॥

து³ர்வ்ருʼத்தமபி மூர்க²ம்ʼ ச பூஜயேத்³தே³வதாத்மனா ।
தே³வதாரூபத꞉ பஶ்யன்முச்யதே ப⁴வப³ந்த⁴னாத் ॥ 30 ॥

மோஹேனாபி ஸதா³ நைவ குர்யாத³ப்ரியபா⁴ஷணம் ।
யதி³ குர்யாத்ப்ரமாதே³ன ஹந்தி தம்ʼ தே³வதா பரா ॥ 31 ॥

ந க்ஷதம்ʼ விக்³ரஹே குர்யாத³ஸ்த்ரஶஸ்த்ரநகா²தி³பி⁴꞉ ।
ததா² ந லோஹிதம்ʼ குர்யாத்³யதி³ குர்யாத்பதத்யத⁴꞉ ॥ 32 ॥

ஸ்வதே³ஹே பரதே³ஹே வா ந குர்யாத³ங்கனம்ʼ நர꞉ ।
யதி³ குர்யாச்ச சக்ராத்³யை꞉ பதத்யேவ ந ஸம்ʼஶய꞉ ॥ 33 ॥

ரஹஸ்யம்ʼ ஸர்வஶாஸ்த்ராணாம்ʼ மயா ப்ரோக்தம்ʼ ஸமாஸத꞉ ।
ஶரீரம்ʼ தே³வதாரூபம்ʼ ப⁴ஜத்⁴வம்ʼ யூயமாஸ்திக꞉ ॥ 34 ॥

॥ இதி ஶ்ரீஸூதஸம்ʼஹிதாயாம்ʼ யஜ்ஞவைப⁴வக²ண்ட³ஸ்யோபரிபா⁴கே³
ஸூதகீ³தாயாம்ʼ ரஹஸ்யவிசாரோ நாம ஸப்தமோ(அ)த்⁴யாய꞉ ॥ 7 ॥

அத² அஷ்டமோ(அ)த்⁴யாய꞉ ।
8 । ஸர்வவேதா³ந்தஸங்க்³ரஹ꞉ ।
ஸூத உவாச –
அத² வக்ஷ்யே ஸமாஸேன ஸர்வவேதா³ந்தஸங்க்³ரஹம் ।
யம்ʼ விதி³த்வா நர꞉ ஸாக்ஷாந்நிர்வாணமதி⁴க³ச்ச²தி ॥ 1 ॥

பராத்பரதரம்ʼ தத்த்வம்ʼ ஶிவ꞉ ஸத்யாதி³லக்ஷண꞉ ।
தஸ்யாஸாதா⁴ரணீ மூர்திரம்பி³காஸஹிதா ஸதா³ ॥ 2 ॥

ஸ்வஸ்வரூபமஹானந்த³ப்ரமோதா³த்தாண்ட³வப்ரியா ।
ஶிவாதி³நாமான்யேவாஸ்ய நாமானி முனிபுங்க³வா꞉ ॥ 3 ॥

ப்³ரஹ்மா விஷ்ணுஶ்ச ருத்³ரஶ்ச பரதத்த்வவிபூ⁴தய꞉ ।
த்ரிமூர்தீனாம்ʼ து ருத்³ரஸ்து வரிஷ்டோ² ப்³ரஹ்மணோ ஹரே꞉ ॥ 4 ॥

ஸம்ʼஸாரகாரணம்ʼ மாயா ஸா ஸதா³ ஸத்³விலக்ஷணா ।
ப்ரதீத்யைவ து ஸத்³பா⁴வஸ்தஸ்யா நைவ ப்ரமாணத꞉ ॥ 5 ॥

ஸா(அ)பி ப்³ரஹ்மாதிரேகேண வஸ்துதோ நைவ வித்³யதே ।
தத்த்வஜ்ஞானேன மாயாயா பா³தோ⁴ நான்யேன கர்மணா ॥ 6 ॥

ஜ்ஞானம்ʼ வேதா³ந்தவாக்யோத்த²ம்ʼ ப்³ரஹ்மாத்மைகத்வகோ³சரம் ।
தச்ச தே³வப்ரஸாதே³ன கு³ரோ꞉ ஸாக்ஷாந்நிரீக்ஷணாத் ।
ஜாயதே ஶக்திபாதேன வாக்யாதே³வாதி⁴காரிணாம் ॥ 7 ॥

ஜ்ஞானேச்சா²காரணம்ʼ தா³னம்ʼ யஜ்ஞாஶ்ச விவிதா⁴ அபி ।
தபாம்ʼஸி ஸர்வவேதா³னாம்ʼ வேதா³ந்தானாம்ʼ ததை²வ ச ॥ 8 ॥

புராணானாம்ʼ ஸமஸ்தானாம்ʼ ஸ்ம்ருʼதீனாம்ʼ பா⁴ரதஸ்ய ச ।
வேதா³ங்கா³னாம்ʼ ச ஸர்வேஷாமபி வேதா³ர்த²பாரகா³꞉ ॥ 9 ॥

அத்⁴யாபனம்ʼ சாத்⁴யயனம்ʼ வேதா³ர்தே² த்வரமாணதா ।
உபேக்ஷா வேத³பா³ஹ்யார்தே² லௌகிகேஷ்வகி²லேஷ்வபி ॥ 10 ॥

ஶாந்திதா³ந்த்யாத³யோ த⁴ர்மா ஜ்ஞானஸ்யாங்கா³னி ஸுவ்ரதா꞉ ॥ 11 ॥

ஜ்ஞானாங்கே³ஷு ஸமஸ்தேஷு ப⁴க்த்யா லிங்கே³ ஶிவார்சனம் ।
ப்ரதிஷ்டா² தே³வதே³வஸ்ய ஶிவஸ்தா²னநிரீக்ஷணம் ॥ 12 ॥

ஶிவப⁴க்தஸ்ய பூஜா ச ஶிவப⁴க்திஸ்ததை²வ ச ।
ருத்³ராக்ஷதா⁴ரணம்ʼ ப⁴க்த்யா கர்ணே கண்டே² ததா² கரே ॥ 13 ॥

அக்³நிரித்யாதி³பி⁴ர்மந்த்ரைர்ப⁴ஸ்மனைவாவகு³ண்ட²னம் ।
த்ரிபுண்ட்³ரதா⁴ரணம்ʼ சாபி லலாடாதி³ஸ்த²லேஷு ச ॥ 14 ॥

வேத³வேதா³ந்தநிஷ்ட²ஸ்ய மஹாகாருணிகஸ்ய ச ।
கு³ரோ꞉ ஶுஶ்ரூஷணம்ʼ நித்யம்ʼ வரிஷ்ட²ம்ʼ பரிகீர்திதம் ॥ 15 ॥

சின்மந்த்ரஸ்ய பதா³க்²யஸ்ய ஹம்ʼஸாக்²யஸ்ய மனோர்ஜப꞉ ।
ஷட³க்ஷரஸ்ய தாரஸ்ய வரிஷ்ட²꞉ பரிகீர்தித꞉ ॥ 16 ॥

அவிமுக்²யஸமாக்²யம்ʼ ச ஸ்தா²னம்ʼ வ்யாக்⁴ரபுராபி⁴த⁴ம் ।
ஶ்ரீமத்³த³க்ஷிணகைலாஸஸமாக்²யம்ʼ ச ஸுஶோப⁴னம் ॥ 17 ॥

மார்கா³ந்தரோதி³தாசாராத்ஸ்மார்தோ த⁴ர்ம꞉ ஸுஶோப⁴ன꞉ ।
ஸ்மார்தாச்ச்²ரௌத꞉ பரோ த⁴ர்ம꞉ ஶ்ரௌதாச்ச்²ரேஷ்டோ² ந வித்³யதே ॥ 18 ॥

அதீந்த்³ரியார்தே² த⁴ர்மாதௌ³ ஶிவே பரமகாரணே ।
ஶ்ருதிரேவ ஸதா³ மானம்ʼ ஸ்ம்ருʼதிஸ்தத³னுஸாரிணீ ॥ 19 ॥

ஆஸ்திக்யம்ʼ ஸர்வத⁴ர்மஸ்ய கந்த³பூ⁴தம்ʼ ப்ரகீர்திதம் ।
ப்ரதிஷித்³த⁴க்ரியாத்யாக³꞉ கந்த³ஸ்யாபி ச காரணம் ॥ 20 ॥

ஶிவ꞉ ஸர்வமிதி ஜ்ஞானம்ʼ ஸர்வஜ்ஞானோத்தமோத்தமம் ।
தத்துல்யம்ʼ தத்பரம்ʼ சாபி ந கிஞ்சித³பி வித்³யதே ॥ 21 ॥

வக்தவ்யம்ʼ ஸகலம்ʼ ப்ரோக்தம்ʼ மயா(அ)திஶ்ரத்³த⁴யா ஸஹ ।
அத꞉ பரம்ʼ து வக்தவ்யம்ʼ ந பஶ்யாமி முனீஶ்வரா꞉ ॥ 22 ॥

இத்யுக்த்வா ப⁴க³வான்ஸூதோ முனீனாம்ʼ பா⁴விதாத்மனாம் ।
ஸாம்ப³ம்ʼ ஸர்வேஶ்வரம்ʼ த்⁴யாத்வா ப⁴க்த்யா பரவஶோ(அ)ப⁴வத் ॥ 23 ॥

அத² பரஶிவப⁴க்த்யா ஸச்சிதா³னந்த³பூர்ணம்ʼ
பரஶிவமனுபூ⁴ய த்வாத்மரூபேண ஸூத꞉ ।
முனிக³ணமவலோக்ய ப்ராஹ ஸாக்ஷாத்³க்⁴ருʼணாப்³தி⁴-
ர்ஜனபத³ஹிதரூபம்ʼ வேதி³தவ்யம்ʼ து கிஞ்சித் ॥ 24 ॥

ஶ்ருதிபத²க³லிதானாம்ʼ மானுஷாணாம்ʼ து தந்த்ரம்ʼ
கு³ருகு³ருரகி²லேஶ꞉ ஸர்வவித்ப்ராஹ ஶம்பு⁴꞉ ।
ஶ்ருதிபத²நிரதானாம்ʼ தத்ர நைவாஸ்தி கிஞ்சி-
த்³தி⁴தகரமிஹ ஸர்வம்ʼ புஷ்கலம்ʼ ஸத்யமுக்தம் ॥ 25 ॥

ஶ்ருதிரபி மனுஜானாம்ʼ வர்ணத⁴ர்மம்ʼ ப³பா⁴ஷே
பரகு³ருரகி²லேஶ꞉ ப்ராஹ தந்த்ரேஷு தத்³வத் ।
ஶ்ருதிபத²க³லிதானாம்ʼ வர்ணத⁴ர்மம்ʼ க்⁴ருʼணாப்³தி⁴꞉
ஶ்ருதிபத²நிரதானாம்ʼ நைவ தத்ஸேவனீயம் ॥ 26 ॥

ஶ்ருதிபத²நிரதாநாமாஶ்ரமா யத்³வது³க்தா꞉
பரகு³ருரகி²லேஶஸ்தத்³வதா³ஹா(ஆ)ஶ்ரமாம்ʼஶ்ச ।
ஶ்ருதிபத²க³லிதானாம்ʼ மானுஷாணாம்ʼ து தந்த்ரம்ʼ
ஹரிரபி முனிமுக்²யா꞉ ப்ராஹ தந்த்ரே ஸ்வகீயே ॥ 27 ॥

விதி⁴ரபி மனுஜாநாமாஹ வர்ணாஶ்ரமாம்ʼஶ்ச
ஶ்ருதிபத²க³லிதாநாமேவ தந்த்ரே ஸ்வகீயே ।
ஶ்ருதிபத²நிரதானாம்ʼ தே ந ஸம்ʼஸேவனீயா꞉ ।
ஶ்ருதிபத²ஸமமார்கௌ³ நைவ ஸத்யம்ʼ மயோதம் ॥ 28 ॥

ஹரஹரிவிதி⁴பூஜா கீர்திதா ஸர்வதந்த்ர
ஶ்ருதிபத²நிரதானம்ʼ யத்³வது³க்தாது பூஜா ।
ஶ்ருதிபத²க³லிதானாம்ʼயத்³வது³க்தா து பூஜா ।
ஶ்ருதிபத²க³லிதாநாமேவ தந்த்ரோக்தபூஜா
ஶ்ருதிபத²நிரதானாம்ʼ ஸர்வவேதோ³தி³தைவ ॥ 29 ॥

ஶ்ருதிபத²க³லிதானாம்ʼ ஸர்வதந்த்ரேஷு லிங்க³ம்ʼ
கதி²தமகி²லது³꞉க²த்⁴வம்ʼஸத்⁴வம்ʼஸகம்ʼ தத்ர தத்ர ।
ஶ்ருதிபத²நிரதானாம்ʼ தத்ஸதா³ நைவ தா⁴ர்யம்ʼ
ஶ்ருதிரபிமனுஜாநாமாஹ லிங்க³ம்ʼ விஶுத்³த⁴ம் ॥ 30 ॥

ஶிவாக³மோக்தாஶ்ரமநிஷ்ட²மானவ-
ஸ்த்ரிபுண்ட்³ரலிங்க³ம்ʼ து ஸதை³வ தா⁴ரயேத் ।
தது³க்ததந்த்ரேண லலாடமத்⁴யமே
மஹாத³ரேணைவ ஸிதேன ப⁴ஸ்மனா ॥ 31 ॥

விஷ்ண்வாக³மோக்தாஶ்ரமநிஷ்ட²மானவ-
ஸ்ததை²வ புண்ட்³ராந்தரமூர்த்⁴வரூபகம் ।
த்ரிஶூலரூபம்ʼ சதுரஶ்ரமேவ வா
ம்ருʼதா³ லலாடே து ஸதை³வ தா⁴ரயேத் ॥ 32 ॥

ப்³ரஹ்மாக³மோக்தாஶ்ரமநிஷ்ட²மானவோ
லலாடமத்⁴யே(அ)பி ச வர்துலாக்ருʼதிம் ।
தது³க்தமந்த்ரேண ஸிதேன ப⁴ஸ்மனா
ம்ருʼதா³(அ)த²வா சந்த³னஸ்து தா⁴ரயேத் ॥ 33 ॥

அஶ்வத்த²பத்ரஸத்³ருʼஶம்ʼ ஹரிசந்த³னேன
மத்⁴யேலலாடமதிஶோப⁴னமாத³ரேண ।
பு³த்³தா⁴க³மே முனிவரா யதி³ ஸம்ʼஸ்க்ருʼதஶ்சே-
ந்ம்ருʼத்³வாரிணா ஸததமேவ து தா⁴ரயேச்ச ॥ 34 ॥

ஊர்த்⁴வபுண்ட்³ரத்ரயம்ʼ நித்யம்ʼ தா⁴ரயேத்³ப⁴ஸ்மனா ம்ருʼதா³ ।
லலாடே ஹ்ருʼத³யே பா³ஹ்வோஶ்சந்த³னேநாத²வா நர꞉ ॥ 35 ॥

ஸிதேன ப⁴ஸ்மனா திர்யக்த்ரிபுண்ட்³ரஸ்ய ச தா⁴ரணம் ।
ஸர்வாக³மேஷு நிஷ்டா²னாம்ʼ தத்தன்மந்த்ரேண ஶோப⁴னம் ॥ 36 ॥

ஶிவாக³மேஷு நிஷ்டா²னாம்ʼ தா⁴ர்யம்ʼ திர்யக்த்ரிபுண்ட்³ரகம் ।
ஏகமேவ ஸதா³ பூ⁴த்யா நைவ புண்ட்³ராந்தரம்ʼ பு³தா⁴꞉ ॥ 37 ॥

வேத³மார்கை³கநிஷ்டா²னாம்ʼ வேதோ³க்தேனைவ வர்த்மனா ।
லலாடே ப⁴ஸ்மனா திர்யக்த்ரிபுண்ட்³ரம்ʼ தா⁴ர்யமேவ ஹி ॥ 38 ॥

லலாடே ப⁴ஸ்மனா திர்யக்த்ரிபுண்ட்³ரஸ்ய து தா⁴ரணம் ।
வினா புண்ட்³ராந்தரம்ʼ மோஹாத்³தா⁴ரயன்பததி த்³விஜ꞉ ॥ 39 ॥

விஷ்ண்வாக³மாதி³தந்த்ரேஷு தீ³க்ஷிதானாம்ʼ விதீ⁴யதே ।
ஶங்க²சக்ரக³தா³பூர்வைரங்கனம்ʼ நான்யதே³ஹினாம் ॥ 40 ॥

தீ³க்ஷிதானாம்ʼ து தந்த்ரேஷு நராணாமங்கன த்³விஜா꞉ ।
உபகாரகமேவோக்தம்ʼ க்ரமேண முனிபுங்க³வா꞉ ॥ 41 ॥

புண்ட்³ராந்தரஸ்ய தந்த்ரேஷு தா⁴ரணம்ʼ தீ³க்ஷிதஸ்ய து ।
உபகாரகமேவோக்தம்ʼ க்ரமேண முனிபுங்க³வா꞉ ॥ 42 ॥

வேத³மார்கை³கநிஷ்ட²ஸ்து மோஹேனாப்யங்கிதோ யதி³ ।
பதத்யேவ ந ஸந்தே³ஹஸ்ததா² புண்ட்³ராந்தராத³பி ॥ 43 ॥

நாங்கனம்ʼ விக்³ரஹே குர்யாத்³வேத³பந்தா²னமாஶ்ரித꞉ ।
புண்ட்³ராந்தரம்ʼ ப்⁴ரமாத்³வாபி லலாடே ந தா⁴ரயேத் ॥ 44 ॥

தந்த்ரோக்தேன ப்ரகாரேண தே³வதா யா ப்ரதிஷ்டி²தா ।
ஸா(அ)பி வந்த்³யா ஸுஸேவ்யா ச பூஜனீயா ச வைதி³கை꞉ ॥ 45 ॥

ஶுத்³த⁴மேவ ஹி ஸர்வத்ர தே³வதாரூபமாஸ்திகா꞉ ।
தத்தத்தந்த்ரோக்தபூஜா து தந்த்ரநிஷ்ட²ஸ்ய கேவலம் ॥ 46 ॥

தந்த்ரேஷு தீ³க்ஷிதோ மர்த்யோ வைதி³கம்ʼ ந ஸ்ப்ருʼஶேத்ஸதா³ ।
வைதி³கஶ்சாபி தந்த்ரேஷு தீ³க்ஷிதம்ʼ ந ஸ்ப்ருʼஶேத்ஸதா³ ॥ 47 ॥

ராஜா து வைதி³கான்ஸர்வாம்ʼஸ்தாந்த்ரிகாநகி²லானபி ।
அஸங்கீர்ணதயா நித்யம்ʼ ஸ்தா²பயேன்மதிமத்தமா꞉ ॥ 48 ॥

அன்னபாநாதி³பி⁴ர்வஸ்த்ரை꞉ ஸர்வான் ராஜா(அ)பி⁴ரக்ஷயேத் ।
வைதி³காம்ʼஸ்து விஶேஷேண ஜ்ஞானினம்ʼ து விஶேஷத꞉ ॥ 49 ॥

மஹாதே³வஸமோ தே³வோ யதா² நாஸ்தி ஶ்ருதௌ ஸ்ம்ருʼதௌ ।
ததா² வைதி³கதுல்யஸ்து நாஸ்தி தந்த்ராவலம்பி³ஷு ॥ 50 ॥

ஶிவஜ்ஞானஸமம்ʼ ஜ்ஞானம்ʼ யதா² நாஸ்தி ஶ்ருதௌ ஸ்ம்ருʼதௌ ।
ததா² வைதி³கதுல்யஸ்து நாஸ்தி தந்த்ராவலம்பி³ஷு ॥ 51 ॥

யதா² வாராணஸீ துல்யா புரீ நாஸ்தி ஶ்ருதௌ ஸ்ம்ருʼதௌ ।
ததா² வைதி³கதுல்யஸ்து நாஸ்தி தந்த்ராவலம்பி³ஷு ॥ 52 ॥

ஷட³க்ஷரோஸமோ மந்த்ரோ யதா² நாஸ்தி ஶ்ருதௌ ஸ்ம்ருʼதௌ ।
ததா² வைதி³கதுல்யஸ்து நாஸ்தி தந்த்ராவலம்பி³ஷு ॥ 53 ॥

யதா² பா⁴கீ³ரதீ²துல்யா நதீ³ நாஸ்தி ஶ்ருதௌ ஸ்ம்ருʼதௌ ।
ததா² வைதி³கதுல்யஸ்து நாஸ்தி தந்த்ராவலம்பி³ஷு ॥ 54 ॥

ஓத³னேன ஸமம்ʼ போ⁴ஜ்யம்ʼ யதா² லோகே ந வித்³யதே ।
ததா² வைதி³கதுல்யஸ்து நாஸ்தி தந்த்ராவலம்பி³ஷு ॥ 55 ॥

தே³வதே³வோ மஹாதே³வோ யதா² ஸர்வை꞉ ப்ரபூஜ்யதே ।
ததை²வ வைதி³கோ மர்த்ய꞉ பூஜ்ய꞉ ஸர்வஜனைரபி ॥ 56 ॥

ஆதி³த்யேன விஹீனம்ʼ து ஜக³த³ந்த⁴ம்ʼ யதா² ப⁴வேத் ।
ததா² வைதி³கஹீனம்ʼ து ஜக³த³ந்த⁴ம்ʼ ந ஸம்ʼஶய꞉ ॥ 57 ॥

ப்ராணேந்த்³ரியாதி³ஹீனம்ʼ து ஶரீரம்ʼ குணபம்ʼ யதா² ।
ததா² வைதி³கஹீனம்ʼ து ஜக³த்³வ்யர்த²ம்ʼ ந ஸம்ʼஶய꞉ ॥ 58 ॥

அஹோ வைதி³கமாஹாத்ம்யம்ʼ மயா வக்தும்ʼ ந ஶக்யதே ।
வேத³ ஏவ து மாஹாத்ம்யம்ʼ வைதி³கஸ்யாப்³ரவீன்முதா³ ॥ 59 ॥

ஸ்ம்ருʼதயஶ்ச புராணானி பா⁴ரதாதீ³னி ஸுவ்ரதா꞉ ।
வைதி³கஸ்ய து மாஹாத்ம்யம்ʼ ப்ரவத³ந்தி ஸதா³ முதா³ ॥ 60 ॥

வேதோ³க்தம்ʼ தாந்த்ரிகா꞉ ஸர்வே ஸ்வீகுர்வந்தி த்³விஜர்ஷபா⁴꞉ ।
நோபஜீவந்தி தந்த்ரோக்தம்ʼ வேத³ ஸாக்ஷாத்ஸனாதன꞉ ॥ 61 ॥

இத்யுக்த்வா ப⁴க³வான்ஸூத꞉ ஸ்வகு³ரும்ʼ வ்யாஸஸஞ்ஜ்ஞிதம் ।
ஸ்ம்ருʼத்வா ப⁴க்த்யா வஶோ பூ⁴த்வா பபாத பு⁴வி த³ண்ட³வத் ॥ 62 ॥

அஸ்மின்னவஸரே ஶ்ரீமான்முனி꞉ ஸத்யவதீஸுத꞉ ।
ஶிஷ்யஸ்ம்ருʼத்யங்குஶாக்ருʼஷ்டஸ்தத்ரைவா(ஆ)விரபூ⁴த்ஸ்வயம் ॥ 63 ॥

தம்ʼ த்³ருʼஷ்ட்வா முனய꞉ ஸர்வே ஸந்தோஷாத்³க³த்³க³த³ஸ்வரா꞉ ।
நிஶ்சேஷ்டா நிதராம்ʼ பூ⁴மௌ ப்ரணம்ய கருணாநிதி⁴ம் ॥ 64 ॥

ஸ்தோத்ரை꞉ ஸ்துத்வா மஹாத்மானம்ʼ வ்யாஸம்ʼ ஸத்யவதீஸுதம் ।
பூஜயாமாஸுரத்யர்த²ம்ʼ வன்யபுஷ்பப²லாதி³பி⁴꞉ ॥ 65 ॥

ப⁴க³வானபி ஸர்வஜ்ஞ꞉ கருணாஸாக³ர꞉ ப்ரபு⁴꞉ ।
உவாச மது⁴ரம்ʼ வாக்யம்ʼ முனீனாலோக்ய ஸுவ்ரதான் ॥ 66 ॥

வ்யாஸ உவாச –
ஶிவமஸ்து முனீந்த்³ராணாம்ʼ நாஶிவம்ʼ து கதா³சன ।
அஹோ பா⁴க்³யமஹோ பா⁴க்³யம்ʼ மயா வக்தும்ʼ ந ஶக்யதே ॥ 67 ॥

ஶ்ரூயதாம்ʼ முனய꞉ ஸர்வே பா⁴க்³யவந்த꞉ ஸமாஹிதா꞉ ।
ப்ரஸாதா³தே³வ ருத்³ரஸ்ய ப்ரபோ⁴꞉ காருணிகஸ்ய ச ॥ 68 ॥

புராணானாம்ʼ ஸமஸ்தாநாமஹம்ʼ கர்தா புரா(அ)ப⁴வம் ।
மத்ப்ரஸாதா³த³யம்ʼ ஸூதஸ்த்வப⁴வத்³ருத்³ரவல்லப⁴꞉ ॥ 69 ॥

ருத்³ரஸ்யா(ஆ)ஜ்ஞாப³லாதே³வ ப்ரபோ⁴꞉ காருணிகஸ்ய ச ।
புராணஸம்ʼஹிதகர்தா தே³ஶிகஶ்சாப⁴வத்³ப்⁴ருʼஶம் ॥ 70 ॥

புரா க்ருʼதேன புண்யேன ப⁴வந்தோ(அ)பீஶ்வராஜ்ஞயா ।
ஸூதாத³ஸ்மாச்ச்²ருதேரர்த²ம்ʼ ஶ்ருதவந்தோ யதா²தத²ம் ॥ 71 ॥

க்ருʼதார்தா²ஶ்ச ப்ரஸாத³ஶ்ச ரௌத்³ர꞉ கிம்ʼ ந கரிஷ்யதி ।
ஆஜ்ஞயா கேவலம்ʼ ஶம்போ⁴ரஹம்ʼ வேதா³ர்த²வேத³னே ॥ 72 ॥

ஸம்பூர்ண꞉ ஸர்வவேதா³ந்தவாக்யாநாமர்த²நிஶ்சயே ।
ஸமர்த²ஶ்ச நியுக்தஶ்ச ஸூத்ராரம்ப⁴க்ருʼதே(அ)பி ச ॥ 73 ॥

ஆஜ்ஞயா தே³வதே³வஸ்ய ப⁴வதாமபி யோகி³னாம் ।
ஜ்ஞானே கு³ருகு³ருஶ்சாஹமப⁴வம்ʼ முனிபுங்க³வா꞉ ॥ 74 ॥

ப⁴வந்தோ(அ)பி ஶிவஜ்ஞானே வேத³ஸித்³தே⁴ விஶேஷத꞉ ।
ப⁴க்த்யா பரமயா யுக்தா நிஷ்டா² ப⁴வத ஸர்வதா³ ॥ 75 ॥

இத்யுக்த்வா ப⁴க³வான் வ்யாஸ꞉ ஸ்வஶிஷ்யம்ʼ ஸூதமுத்தமம் ।
உத்தா²ப்யா(ஆ)லிங்க்³ய தே³வேஶம்ʼ ஸ்ம்ருʼத்வா நத்வா(அ)க³மத்³கு³ரு꞉ ॥ 76 ॥

புனஶ்ச ஸூத꞉ ஸர்வஜ்ஞ꞉ ஸ்வஶிஷ்யானவலோக்ய ச ।
ப்ராஹ க³ம்பீ⁴ரயா வாசா ப⁴வதாம்ʼ ஶிவமஸ்த்விதி ॥ 77 ॥

மயோக்தா பரமா கீ³தா படி²தா யேன தஸ்ய து ।
ஆயுராரோக்³யமைஶ்வர்யம்ʼ விஜ்ஞானம்ʼ ச ப⁴விஷ்யதி ॥ 78 ॥

ஶிவப்ரஸாத³꞉ ஸுலபோ⁴ ப⁴விஷ்யதி ந ஸம்ʼஶய꞉ ।
கு³ருத்வம்ʼ ச மனுஷ்யாணாம்ʼ ப⁴விஷ்யதி ந ஸம்ʼஶய꞉ ॥ 79 ॥

வித்³யாரூபா யா ஶிவா வேத³வேத்³யா
ஸத்யானந்தா³னந்தஸம்ʼவித்ஸ்வரூபா ।
தஸ்யா வாச꞉ ஸர்வலோகைக மாது-
ர்ப⁴க்த்யா நித்யம்ʼ சம்பி³காயா꞉ ப்ரஸாதா³த் ॥ 80 ॥

கு³ருப்ரஸாதா³த³பி ஸுவ்ரதா மயா
ஶிவப்ரஸாதா³த³பி சோத்தமோத்தமாத் ।
விநாயகஸ்யாபி மஹாப்ரஸாதா³த்
ஷடா³னனஸ்யாபி மஹாப்ரஸாதா³த் ॥ 81 ॥

யஜ்ஞவைப⁴வஸமாஹ்வய꞉ க்ருʼத꞉
ஸர்வவேத³மத²னேன ஸத்தமா꞉ ।
அத்ர முக்திரபி ஶோப⁴னா பரா
ஸுஸ்தி²தைவ ந ஹி தத்ர ஸம்ʼஶய꞉ ॥ 82 ॥

யஜ்ஞவைப⁴வஸமாஹ்வயம்ʼ பரம்ʼ
க²ண்ட³மத்ர விமலம்ʼ படே²ன்னர꞉ ।
ஸத்யபோ³த⁴ஸுக²லக்ஷணம்ʼ
ஸத்யமேவ ஜ²டிதி ப்ரயாதி ஹி ॥ 83 ॥

மது³க்தஸம்ʼஹிதா பரா ஸமஸ்தது³꞉க²ஹாரிணீ
நரஸ்ய முக்திதா³யினீ ஶிவப்ரஸாத³காரிணீ ।
ஸமஸ்தவேத³ஸாரத꞉ ஸுநிர்மிதா(அ)திஶோப⁴னா
மஹத்தரானுபூ⁴திமத்³பி⁴ராத்³ருʼதா ந சாபரை꞉ ॥ 84 ॥

மது³க்தஸம்ʼஹிதா து யா தயா விருத்³த⁴மஸ்தி சே-
த³னர்த²கம்ʼ ஹி தத்³பு³தா⁴ வச꞉ ப்ரயோஜனாய ந ।
ஶ்ருதிப்ரமாணரூபிணீ ஸுஸம்ʼஹிதா மயோதி³தா
ஶ்ருதிப்ரமாணமேவ ஸா மஹாஜனஸ்ய ஸந்ததம் ॥ 85 ॥

மது³க்தஸம்ʼஹிதாமிமாமதிப்ரியேண மானவ꞉
பட²ன்ன யாதி ஸம்ʼஸ்ருʼதிம்ʼ ப்ரயாதி ஶங்கரம்ʼ பரம் ।
அதஶ்ச ஶோப⁴நாமிமாமஹர்நிஶம்ʼ ஸமாஹித꞉
ஶ்ருதிப்ரமாணவத்படே²த³தந்த்³ரித꞉ ஸ்வமுக்தயே ॥ 86 ॥

புராணஸம்ʼஹிதாமிமாமதிப்ரியேண ய꞉ புமான்
ஶ்ருணோதி ஸம்ʼஸ்ருʼதிம்ʼ புனர்ன யாதி யாதி ஶங்கரம் ।
பரானுபூ⁴திரத்³வயா விஜாயதே ச தஸ்ய ஸா
ஶிவா ச வாசி ந்ருʼத்யதி ப்ரியேண ஶங்கரோ(அ)பி ச ॥ 87 ॥

ஸத்யபூர்ணஸுக²போ³த⁴லக்ஷணம்ʼ
தத்த்வமர்த²விப⁴வம்ʼ ஸனாதனம் ।
ஸத்ஸ்வரூபமஶுபா⁴பஹம்ʼ ஶிவம்ʼ
ப⁴க்திக³ம்யமமலம்ʼ ஸதா³ நும꞉ ॥ 88 ॥

யா(அ)னுபூ⁴திரமலா ஸதோ³தி³தா
வேத³மானநிரதா ஶுபா⁴வஹா ।
தாமதீவ ஸுக²தா³மஹம்ʼ ஶிவாம்ʼ
கேஶவாதி³ஜனஸேவிதாம்ʼ நும꞉ ॥ 89 ॥

வேத³பத்³மநிகரஸ்ய பா⁴ஸ்கரம்ʼ
தே³வதே³வஸத்³ருʼஶம்ʼ க்⁴ருʼணாநிதி⁴ம் ।
வ்யாஸமிஷ்டப²லத³ம்ʼ கு³ரும்ʼ நும꞉
ஶோகமோஹவிஷரோக³பே⁴ஷஜம் ॥ 90 ॥

யே வேத³வேதா³ந்தத⁴னா மஹாஜனா꞉
ஶிவாபி⁴மானைகநிரஸ்தகில்பி³ஷா꞉ ।
நமாமி வாசா ஶிரஸா ஹ்ருʼதா³ ச தான்
ப⁴வாஹிவேக³ஸ்ய நிவாரகானஹம் ॥ 91 ॥

॥ இதி ஶ்ரீஸ்காந்த³புராணே ஸூதஸம்ʼஹிதாயாம்ʼ சதுர்த²ஸ்ய
யஜ்ஞவைப⁴வக²ண்ட³ஸ்யோபரிபா⁴கே³ ஸூதகீ³தாயாம்ʼ
ஸர்வவேதா³ந்தஸங்க்³ரஹோ நாமாஷ்டமோ(அ)த்⁴யாய꞉ ॥ 8 ॥

ஸூதகீ³தா ஸமாப்தா ।
ௐ தத்ஸத்

Also Read:

Suta Gita Lyrics in Hindi | English | Bengali | Gujarati | Kannada | Malayalam | Oriya | Telugu | Tamil

Suta Gita Lyrics in Tamil

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Scroll to top