Templesinindiainfo

Best Spiritual Website

Swami Brahmananda’s Shri Govindashtakam Lyrics in Kannada | ಗೋವಿನ್ದಾಷ್ಟಕಂ ಸ್ವಾಮಿಬ್ರಹ್ಮಾನನ್ದಕೃತಮ್

ಗೋವಿನ್ದಾಷ್ಟಕಂ ಸ್ವಾಮಿಬ್ರಹ್ಮಾನನ್ದಕೃತಮ್ Lyrics in Kannada:

ಶ್ರೀ ಗಣೇಶಾಯ ನಮಃ ॥
ಚಿದಾನನ್ದಾಕಾರಂ ಶ್ರುತಿಸರಸಸಾರಂ ಸಮರಸಂ
ನಿರಾಧಾರಾಧಾರಂ ಭವಜಲಧಿಪಾರಂ ಪರಗುಣಮ್ ।
ರಮಾಗ್ರೀವಾಹಾರಂ ವ್ರಜವನವಿಹಾರಂ ಹರನುತಂ
ಸದಾ ತಂ ಗೋವಿನ್ದಂ ಪರಮಸುಖಕನ್ದಂ ಭಜತ ರೇ ॥ 1॥

ಮಹಾಮ್ಭೋದಿಸ್ಥಾನಂ ಸ್ಥಿರಚರನಿದಾನಂ ದಿವಿಜಪಂ
ಸುಧಾಧಾರಾಪಾನಂ ವಿಹಗಪತಿಯಾನಂ ಯಮರತಮ್ ।
ಮನೋಜ್ಞಂ ಸುಜ್ಞಾನಂ ಮುನಿಜನನಿಧಾನಂ ಧ್ರುವಪದಮ್
ಸದಾ ತಂ ಗೋವಿನ್ದಂ ಪರಮಸುಖಕನ್ದಂ ಭಜತ ರೇ ॥ 2॥

ಧಿಯಾ ಧೀರೈರ್ಧ್ಯೇಯಂ ಶ್ರವಣಪುಟಪೇಯಂ ಯತಿವರೈಃ
ಮಹಾವಾಕ್ಯೈಜ್ಞೇಯಂ ತ್ರಿಭುವನವಿಧೇಯಂ ವಿಧಿಪರಮ್ ।
ಮನೋಮಾನಾಮೇಯಂ ಸಪದಿ ಹೃದಿ ನೇಯಂ ನವತನುಂ
ಸದಾ ತಂ ಗೋವಿನ್ದಂ ಪರಮಸುಖಕನ್ದಂ ಭಜತ ರೇ ॥ 3॥

ಮಹಾಮಾಯಾಜಾಲಂ ವಿಮಲವನಮಾಲಂ ಮಲಹರಂ
ಸುಬಾಲಂ ಗೋಪಾಲಂ ನಿಹತಶಿಶುಪಾಲಂ ಶಶಿಮುಖಮ್ ।
ಕಲಾತೀತಂ ಕಾಲಂ ಗತಿಹತಮರಾಲಂ ಮುರರಿಪುಂ
ಸದಾ ತಂ ಗೋವಿನ್ದಂ ಪರಮಸುಖಕನ್ದಂ ಭಜತ ರೇ ॥ 4॥

ನಭೋಬಿಮ್ಬಸ್ಫೀತಂ ನಿಗಮಗಣಗೀತಂ ಸಮಗತಿಂ
ಸುರೌಘೇ ಸಮ್ಪ್ರೀತಂ ದಿತಿಜವಿಪರೀತಂ ಪುರಿಶಯಮ್ ।
ಗಿರಾಂ ಪನ್ಥಾತೀತಂ ಸ್ವದಿತನವನೀತಂ ನಯಕರಂ
ಸದಾ ತಂ ಗೋವಿನ್ದಂ ಪರಮಸುಖಕನ್ದಂ ಭಜತ ರೇ ॥ 5॥

ಪರೇಶಂ ಪದ್ಮೇಶಂ ಶಿವಕಮಲಜೇಶಮ್ ಶಿವಕರಂ
ದ್ವಿಜೇಶಂ ದೇವೇಶಂ ತನುಕುಟಿಲಕೇಶಂ ಕಲಿಹರಮ್ ।
ಖಗೇಶಂ ನಾಗೇಶಂ ನಿಖಿಲಭುವನೇಶಂ ನಗಧರಂ
ಸದಾ ತಂ ಗೋವಿನ್ದಂ ಪರಮಸುಖಕನ್ದಂ ಭಜತ ರೇ ॥ 6॥

ರಮಾಕಾನ್ತಂ ಕಾನ್ತಂ ಭವಭಯಲಯಾನ್ತಂ ಭವಸುಖಂ
ದುರಾಶಾನ್ತಂ ಶಾನ್ತಂ ನಿಖಿಲಹೃದಿ ಭಾನ್ತಂ ಭುವನಪಮ್ ।
ವಿವಾದಾನ್ತಂ ದಾನ್ತಂ ದನುಜನಿಚಯಾನ್ತಂ ಸುಚರಿತಂ
ಸದಾ ತಂ ಗೋವಿನ್ದಂ ಪರಮಸುಖಕನ್ದಂ ಭಜತ ರೇ ॥ 7॥

ಜಗಜ್ಜ್ಯೇಷ್ಠಂ ಶ್ರೇಷ್ಠಂ ಸುರಪತಿಕನಿಷ್ಠಂ ಕ್ರತುಪತಿಂ
ಬಲಿಷ್ಠಂ ಭೂಯಿಷ್ಠಂ ತ್ರಿಭುವನವರಿಷ್ಠಂ ವರವಹಮ್ ।
ಸ್ವನಿಷ್ಠಂ ಧಾರ್ಮಿಷ್ಠಂ ಗುರುಗುಣಗರಿಷ್ಠಂ ಗುರುವರಂ
ಸದಾ ತಂ ಗೋವಿನ್ದಂ ಪರಮಸುಖಕನ್ದಂ ಭಜತ ರೇ ॥ 8॥

ಗದಾಪಾಣೇರೇತದ್ದುರಿತದಲನಂ ದುಃಖಶಮನಂ
ವಿಶುದ್ಧಾತ್ಮಾ ಸ್ತೋತ್ರಂ ಪಠತಿ ಮನುಜೋ ಯಸ್ತು ಸತತಮ್ ।
ಸ ಭುಕ್ತ್ವಾ ಭೋಗೌಘಂ ಚಿರಮಿಹ ತತೋಽಪಾಸ್ತವೃಜಿನೋ
ವರಂ ವಿಷ್ಣೋಃ ಸ್ಥಾನಂ ವ್ರಜತಿ ಖಲು ವೈಕುಂಠಭುವನಮ್ ॥

॥ ಇತಿ ಶ್ರೀ ಪರಮಹಂಸ ಸ್ವಾಮಿ ಬ್ರಹ್ಮಾನನ್ದ ವಿರಚಿತಂ
ಶ್ರೀ ಗೋವಿನ್ದಾಷ್ಟಕಂ ಸಮ್ಪೂರ್ಣಮ್ ॥

Swami Brahmananda’s Shri Govindashtakam Lyrics in Kannada | ಗೋವಿನ್ದಾಷ್ಟಕಂ ಸ್ವಾಮಿಬ್ರಹ್ಮಾನನ್ದಕೃತಮ್

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Scroll to top