Templesinindiainfo

Best Spiritual Website

Swami Brahmananda’s Shri Govindashtakam Lyrics in Punjabi | ਗੋਵਿਨ੍ਦਾਸ਼੍ਟਕਂ ਸ੍ਵਾਮਿਬ੍ਰਹ੍ਮਾਨਨ੍ਦਕਤਮ੍

ਗੋਵਿਨ੍ਦਾਸ਼੍ਟਕਂ ਸ੍ਵਾਮਿਬ੍ਰਹ੍ਮਾਨਨ੍ਦਕਤਮ੍ Lyrics in Punjabi:

ਸ਼੍ਰੀ ਗਣੇਸ਼ਾਯ ਨਮਃ ॥
ਚਿਦਾਨਨ੍ਦਾਕਾਰਂ ਸ਼੍ਰੁਤਿਸਰਸਸਾਰਂ ਸਮਰਸਂ
ਨਿਰਾਧਾਰਾਧਾਰਂ ਭਵਜਲਧਿਪਾਰਂ ਪਰਗੁਣਮ੍ ।
ਰਮਾਗ੍ਰੀਵਾਹਾਰਂ ਵ੍ਰਜਵਨਵਿਹਾਰਂ ਹਰਨੁਤਂ
ਸਦਾ ਤਂ ਗੋਵਿਨ੍ਦਂ ਪਰਮਸੁਖਕਨ੍ਦਂ ਭਜਤ ਰੇ ॥ ੧॥

ਮਹਾਮ੍ਭੋਦਿਸ੍ਥਾਨਂ ਸ੍ਥਿਰਚਰਨਿਦਾਨਂ ਦਿਵਿਜਪਂ
ਸੁਧਾਧਾਰਾਪਾਨਂ ਵਿਹਗਪਤਿਯਾਨਂ ਯਮਰਤਮ੍ ।
ਮਨੋਜ੍ਞਂ ਸੁਜ੍ਞਾਨਂ ਮੁਨਿਜਨਨਿਧਾਨਂ ਧ੍ਰੁਵਪਦਮ੍
ਸਦਾ ਤਂ ਗੋਵਿਨ੍ਦਂ ਪਰਮਸੁਖਕਨ੍ਦਂ ਭਜਤ ਰੇ ॥ ੨॥

ਧਿਯਾ ਧੀਰੈਰ੍ਧ੍ਯੇਯਂ ਸ਼੍ਰਵਣਪੁਟਪੇਯਂ ਯਤਿਵਰੈਃ
ਮਹਾਵਾਕ੍ਯੈਜ੍ਞੇਯਂ ਤ੍ਰਿਭੁਵਨਵਿਧੇਯਂ ਵਿਧਿਪਰਮ੍ ।
ਮਨੋਮਾਨਾਮੇਯਂ ਸਪਦਿ ਹਦਿ ਨੇਯਂ ਨਵਤਨੁਂ
ਸਦਾ ਤਂ ਗੋਵਿਨ੍ਦਂ ਪਰਮਸੁਖਕਨ੍ਦਂ ਭਜਤ ਰੇ ॥ ੩॥

ਮਹਾਮਾਯਾਜਾਲਂ ਵਿਮਲਵਨਮਾਲਂ ਮਲਹਰਂ
ਸੁਬਾਲਂ ਗੋਪਾਲਂ ਨਿਹਤਸ਼ਿਸ਼ੁਪਾਲਂ ਸ਼ਸ਼ਿਮੁਖਮ੍ ।
ਕਲਾਤੀਤਂ ਕਾਲਂ ਗਤਿਹਤਮਰਾਲਂ ਮੁਰਰਿਪੁਂ
ਸਦਾ ਤਂ ਗੋਵਿਨ੍ਦਂ ਪਰਮਸੁਖਕਨ੍ਦਂ ਭਜਤ ਰੇ ॥ ੪॥

ਨਭੋਬਿਮ੍ਬਸ੍ਫੀਤਂ ਨਿਗਮਗਣਗੀਤਂ ਸਮਗਤਿਂ
ਸੁਰੌਘੇ ਸਮ੍ਪ੍ਰੀਤਂ ਦਿਤਿਜਵਿਪਰੀਤਂ ਪੁਰਿਸ਼ਯਮ੍ ।
ਗਿਰਾਂ ਪਨ੍ਥਾਤੀਤਂ ਸ੍ਵਦਿਤਨਵਨੀਤਂ ਨਯਕਰਂ
ਸਦਾ ਤਂ ਗੋਵਿਨ੍ਦਂ ਪਰਮਸੁਖਕਨ੍ਦਂ ਭਜਤ ਰੇ ॥ ੫॥

ਪਰੇਸ਼ਂ ਪਦ੍ਮੇਸ਼ਂ ਸ਼ਿਵਕਮਲਜੇਸ਼ਮ੍ ਸ਼ਿਵਕਰਂ
ਦ੍ਵਿਜੇਸ਼ਂ ਦੇਵੇਸ਼ਂ ਤਨੁਕੁਟਿਲਕੇਸ਼ਂ ਕਲਿਹਰਮ੍ ।
ਖਗੇਸ਼ਂ ਨਾਗੇਸ਼ਂ ਨਿਖਿਲਭੁਵਨੇਸ਼ਂ ਨਗਧਰਂ
ਸਦਾ ਤਂ ਗੋਵਿਨ੍ਦਂ ਪਰਮਸੁਖਕਨ੍ਦਂ ਭਜਤ ਰੇ ॥ ੬॥

ਰਮਾਕਾਨ੍ਤਂ ਕਾਨ੍ਤਂ ਭਵਭਯਲਯਾਨ੍ਤਂ ਭਵਸੁਖਂ
ਦੁਰਾਸ਼ਾਨ੍ਤਂ ਸ਼ਾਨ੍ਤਂ ਨਿਖਿਲਹਦਿ ਭਾਨ੍ਤਂ ਭੁਵਨਪਮ੍ ।
ਵਿਵਾਦਾਨ੍ਤਂ ਦਾਨ੍ਤਂ ਦਨੁਜਨਿਚਯਾਨ੍ਤਂ ਸੁਚਰਿਤਂ
ਸਦਾ ਤਂ ਗੋਵਿਨ੍ਦਂ ਪਰਮਸੁਖਕਨ੍ਦਂ ਭਜਤ ਰੇ ॥ ੭॥

ਜਗਜ੍ਜ੍ਯੇਸ਼੍ਠਂ ਸ਼੍ਰੇਸ਼੍ਠਂ ਸੁਰਪਤਿਕਨਿਸ਼੍ਠਂ ਕ੍ਰਤੁਪਤਿਂ
ਬਲਿਸ਼੍ਠਂ ਭੂਯਿਸ਼੍ਠਂ ਤ੍ਰਿਭੁਵਨਵਰਿਸ਼੍ਠਂ ਵਰਵਹਮ੍ ।
ਸ੍ਵਨਿਸ਼੍ਠਂ ਧਾਰ੍ਮਿਸ਼੍ਠਂ ਗੁਰੁਗੁਣਗਰਿਸ਼੍ਠਂ ਗੁਰੁਵਰਂ
ਸਦਾ ਤਂ ਗੋਵਿਨ੍ਦਂ ਪਰਮਸੁਖਕਨ੍ਦਂ ਭਜਤ ਰੇ ॥ ੮॥

ਗਦਾਪਾਣੇਰੇਤਦ੍ਦੁਰਿਤਦਲਨਂ ਦੁਃਖਸ਼ਮਨਂ
ਵਿਸ਼ੁਦ੍ਧਾਤ੍ਮਾ ਸ੍ਤੋਤ੍ਰਂ ਪਠਤਿ ਮਨੁਜੋ ਯਸ੍ਤੁ ਸਤਤਮ੍ ।
ਸ ਭੁਕ੍ਤ੍ਵਾ ਭੋਗੌਘਂ ਚਿਰਮਿਹ ਤਤੋऽਪਾਸ੍ਤਵਜਿਨੋ
ਵਰਂ ਵਿਸ਼੍ਣੋਃ ਸ੍ਥਾਨਂ ਵ੍ਰਜਤਿ ਖਲੁ ਵੈਕੁਣ੍ਠਭੁਵਨਮ੍ ॥

॥ ਇਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਪਰਮਹਂਸ ਸ੍ਵਾਮਿ ਬ੍ਰਹ੍ਮਾਨਨ੍ਦ ਵਿਰਚਿਤਂ
ਸ਼੍ਰੀ ਗੋਵਿਨ੍ਦਾਸ਼੍ਟਕਂ ਸਮ੍ਪੂਰ੍ਣਮ੍ ॥

Swami Brahmananda’s Shri Govindashtakam Lyrics in Punjabi | ਗੋਵਿਨ੍ਦਾਸ਼੍ਟਕਂ ਸ੍ਵਾਮਿਬ੍ਰਹ੍ਮਾਨਨ੍ਦਕਤਮ੍

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Scroll to top