Templesinindiainfo

Best Spiritual Website

Ashtakam of Kunjabihari

Kunjabihari Ashtakam 2 Lyrics in Tamil | குஞ்ஜவிஹார்யஷ்டகம் 2

குஞ்ஜவிஹார்யஷ்டகம் 2 Lyrics in Tamil: த்³விதீயம் ஶ்ரீகுஞ்ஜவிஹார்யஷ்டகம் நம: குஞ்ஜவிஹாரிணே । அவிரதரதிப³ந்து⁴ஸ்மேரதாப³ந்து⁴ரஶ்ரீ: கப³லித இவ ராதா⁴பாங்க³ப⁴ங்கீ³தரங்கை:³ । முதி³தவத³நசந்த்³ரஶ்சந்த்³ரிகாபீததா⁴ரீ முதி³ரமது⁴ரகாந்திர்பா⁴தி குஞ்ஜே விஹாரீ ॥ 1॥ ததஸுஷிரக⁴நாநாம் நாத³மாநத்³த⁴பா⁴ஜாம் ஜநயதி தருணீநாம் மண்ட³லே மண்டி³தாநாம் । தடபு⁴வி நடராஜக்ரீட³யா பா⁴நுபுத்ர்யா: வித³த⁴த³துலசாரிர்பா⁴தி குஞ்ஜே விஹாரீ ॥ 2॥ ஶிகி²நிக³லிதஷட்³ஜேகோகிலே பஞ்சமாட்⁴யே ஸ்வயமபி நவவம்ஶ்யோத்³தா³மயந் க்³ராமமுக்²யம் । த்⁴ருʼதம்ருʼக³மத³க³ந்த:⁴ ஸுஷ்டு²கா³ந்தா⁴ரஸம்ஜ்ஞம் த்ரிபு⁴வநத்⁴ருʼதிஹாரிர்பா⁴தி குஞ்ஜே விஹாரீ ॥ 3॥ அநுபமகரஶாகோ²பாத்தராதா⁴ங்கு³லீகோ லகு⁴ லகு⁴ குஸுமாநாம் பர்யடந் வாடிகாயாம் […]

Kunjabihari Ashtakam 2 Lyrics in Telugu | కుఞ్జవిహార్యష్టకమ్ ౨

కుఞ్జవిహార్యష్టకమ్ ౨ Lyrics in Telugu: ద్వితీయం శ్రీకుఞ్జవిహార్యష్టకం నమః కుఞ్జవిహారిణే । అవిరతరతిబన్ధుస్మేరతాబన్ధురశ్రీః కబలిత ఇవ రాధాపాఙ్గభఙ్గీతరఙ్గైః । ముదితవదనచన్ద్రశ్చన్ద్రికాపీతధారీ ముదిరమధురకాన్తిర్భాతి కుఞ్జే విహారీ ॥ ౧॥ తతసుషిరఘనానాం నాదమానద్ధభాజాం జనయతి తరుణీనాం మణ్డలే మణ్డితానామ్ । తటభువి నటరాజక్రీడయా భానుపుత్ర్యాః విదధదతులచారిర్భాతి కుఞ్జే విహారీ ॥ ౨॥ శిఖినిగలితషడ్జేకోకిలే పఞ్చమాఢ్యే స్వయమపి నవవంశ్యోద్దామయన్ గ్రామముఖ్యమ్ । ధృతమృగమదగన్ధః సుష్ఠుగాన్ధారసంజ్ఞం త్రిభువనధృతిహారిర్భాతి కుఞ్జే విహారీ ॥ ౩॥ అనుపమకరశాఖోపాత్తరాధాఙ్గులీకో లఘు లఘు కుసుమానాం పర్యటన్ వాటికాయామ్ […]

Kunjabihari Ashtakam 2 Lyrics in Oriya | କୁଞ୍ଜଵିହାର୍ୟଷ୍ଟକମ୍ ୨

କୁଞ୍ଜଵିହାର୍ୟଷ୍ଟକମ୍ ୨ Lyrics in Oriya: ଦ୍ଵିତୀୟଂ ଶ୍ରୀକୁଞ୍ଜଵିହାର୍ୟଷ୍ଟକଂ ନମଃ କୁଞ୍ଜଵିହାରିଣେ । ଅଵିରତରତିବନ୍ଧୁସ୍ମେରତାବନ୍ଧୁରଶ୍ରୀଃ କବଲିତ ଇଵ ରାଧାପାଙ୍ଗଭଙ୍ଗୀତରଙ୍ଗୈଃ । ମୁଦିତଵଦନଚନ୍ଦ୍ରଶ୍ଚନ୍ଦ୍ରିକାପୀତଧାରୀ ମୁଦିରମଧୁରକାନ୍ତିର୍ଭାତି କୁଞ୍ଜେ ଵିହାରୀ ॥ ୧॥ ତତସୁଷିରଘନାନାଂ ନାଦମାନଦ୍ଧଭାଜାଂ ଜନୟତି ତରୁଣୀନାଂ ମଣ୍ଡଲେ ମଣ୍ଡିତାନାମ୍ । ତଟଭୁଵି ନଟରାଜକ୍ରୀଡୟା ଭାନୁପୁତ୍ର୍ୟାଃ ଵିଦଧଦତୁଲଚାରିର୍ଭାତି କୁଞ୍ଜେ ଵିହାରୀ ॥ ୨॥ ଶିଖିନିଗଲିତଷଡ୍ଜେକୋକିଲେ ପଞ୍ଚମାଢ୍ୟେ ସ୍ଵୟମପି ନଵଵଂଶ୍ୟୋଦ୍ଦାମୟନ୍ ଗ୍ରାମମୁଖ୍ୟମ୍ । ଧୃତମୃଗମଦଗନ୍ଧଃ ସୁଷ୍ଠୁଗାନ୍ଧାରସଂଜ୍ଞଂ ତ୍ରିଭୁଵନଧୃତିହାରିର୍ଭାତି କୁଞ୍ଜେ ଵିହାରୀ ॥ ୩॥ ଅନୁପମକରଶାଖୋପାତ୍ତରାଧାଙ୍ଗୁଲୀକୋ ଲଘୁ ଲଘୁ କୁସୁମାନାଂ ପର୍ୟଟନ୍ ଵାଟିକାୟାମ୍ […]

Kunjabihari Ashtakam 2 Lyrics in Malayalam | കുഞ്ജവിഹാര്യഷ്ടകം 2

കുഞ്ജവിഹാര്യഷ്ടകം 2 Lyrics in Malayalam: ദ്വിതീയം ശ്രീകുഞ്ജവിഹാര്യഷ്ടകം നമഃ കുഞ്ജവിഹാരിണേ । അവിരതരതിബന്ധുസ്മേരതാബന്ധുരശ്രീഃ കബലിത ഇവ രാധാപാങ്ഗഭങ്ഗീതരങ്ഗൈഃ । മുദിതവദനചന്ദ്രശ്ചന്ദ്രികാപീതധാരീ മുദിരമധുരകാന്തിര്‍ഭാതി കുഞ്ജേ വിഹാരീ ॥ 1॥ തതസുഷിരഘനാനാം നാദമാനദ്ധഭാജാം ജനയതി തരുണീനാം മണ്ഡലേ മണ്ഡിതാനാം । തടഭുവി നടരാജക്രീഡയാ ഭാനുപുത്ര്യാഃ വിദധദതുലചാരിര്‍ഭാതി കുഞ്ജേ വിഹാരീ ॥ 2॥ ശിഖിനിഗലിതഷഡ്ജേകോകിലേ പഞ്ചമാഢ്യേ സ്വയമപി നവവംശ്യോദ്ദാമയന്‍ ഗ്രാമമുഖ്യം । ധൃതമൃഗമദഗന്ധഃ സുഷ്ഠുഗാന്ധാരസംജ്ഞം ത്രിഭുവനധൃതിഹാരിര്‍ഭാതി കുഞ്ജേ വിഹാരീ ॥ 3॥ അനുപമകരശാഖോപാത്തരാധാങ്ഗുലീകോ ലഘു ലഘു കുസുമാനാം പര്യടന്‍ വാടികായാം […]

Kunjabihari Ashtakam 2 Lyrics in Kannada | ಕುಂಜವಿಹಾರ್ಯಷ್ಟಕಮ್ 2

ಕುಂಜವಿಹಾರ್ಯಷ್ಟಕಮ್ 2 Lyrics in Kannada: ದ್ವಿತೀಯಂ ಶ್ರೀಕುಂಜವಿಹಾರ್ಯಷ್ಟಕಂ ನಮಃ ಕುಂಜವಿಹಾರಿಣೇ । ಅವಿರತರತಿಬನ್ಧುಸ್ಮೇರತಾಬನ್ಧುರಶ್ರೀಃ ಕಬಲಿತ ಇವ ರಾಧಾಪಾಂಗಭಂಗೀತರಂಗೈಃ । ಮುದಿತವದನಚನ್ದ್ರಶ್ಚನ್ದ್ರಿಕಾಪೀತಧಾರೀ ಮುದಿರಮಧುರಕಾನ್ತಿರ್ಭಾತಿ ಕುಂಜೇ ವಿಹಾರೀ ॥ 1॥ ತತಸುಷಿರಘನಾನಾಂ ನಾದಮಾನದ್ಧಭಾಜಾಂ ಜನಯತಿ ತರುಣೀನಾಂ ಮಂಡಲೇ ಮಂಡಿತಾನಾಮ್ । ತಟಭುವಿ ನಟರಾಜಕ್ರೀಡಯಾ ಭಾನುಪುತ್ರ್ಯಾಃ ವಿದಧದತುಲಚಾರಿರ್ಭಾತಿ ಕುಂಜೇ ವಿಹಾರೀ ॥ 2॥ ಶಿಖಿನಿಗಲಿತಷಡ್ಜೇಕೋಕಿಲೇ ಪಂಚಮಾಢ್ಯೇ ಸ್ವಯಮಪಿ ನವವಂಶ್ಯೋದ್ದಾಮಯನ್ ಗ್ರಾಮಮುಖ್ಯಮ್ । ಧೃತಮೃಗಮದಗನ್ಧಃ ಸುಷ್ಠುಗಾನ್ಧಾರಸಂಜ್ಞಂ ತ್ರಿಭುವನಧೃತಿಹಾರಿರ್ಭಾತಿ ಕುಂಜೇ ವಿಹಾರೀ ॥ 3॥ ಅನುಪಮಕರಶಾಖೋಪಾತ್ತರಾಧಾಂಗುಲೀಕೋ ಲಘು ಲಘು ಕುಸುಮಾನಾಂ ಪರ್ಯಟನ್ ವಾಟಿಕಾಯಾಮ್ […]

Kunjabihari Ashtakam 2 Lyrics in Punjabi | ਕੁਞ੍ਜਵਿਹਾਰ੍ਯਸ਼੍ਟਕਮ੍ ੨

ਕੁਞ੍ਜਵਿਹਾਰ੍ਯਸ਼੍ਟਕਮ੍ ੨ Lyrics in Punjabi: ਦ੍ਵਿਤੀਯਂ ਸ਼੍ਰੀਕੁਞ੍ਜਵਿਹਾਰ੍ਯਸ਼੍ਟਕਂ ਨਮਃ ਕੁਞ੍ਜਵਿਹਾਰਿਣੇ । ਅਵਿਰਤਰਤਿਬਨ੍ਧੁਸ੍ਮੇਰਤਾਬਨ੍ਧੁਰਸ਼੍ਰੀਃ ਕਬਲਿਤ ਇਵ ਰਾਧਾਪਾਙ੍ਗਭਙ੍ਗੀਤਰਙ੍ਗੈਃ । ਮੁਦਿਤਵਦਨਚਨ੍ਦ੍ਰਸ਼੍ਚਨ੍ਦ੍ਰਿਕਾਪੀਤਧਾਰੀ ਮੁਦਿਰਮਧੁਰਕਾਨ੍ਤਿਰ੍ਭਾਤਿ ਕੁਞ੍ਜੇ ਵਿਹਾਰੀ ॥ ੧॥ ਤਤਸੁਸ਼ਿਰਘਨਾਨਾਂ ਨਾਦਮਾਨਦ੍ਧਭਾਜਾਂ ਜਨਯਤਿ ਤਰੁਣੀਨਾਂ ਮਣ੍ਡਲੇ ਮਣ੍ਡਿਤਾਨਾਮ੍ । ਤਟਭੁਵਿ ਨਟਰਾਜਕ੍ਰੀਡਯਾ ਭਾਨੁਪੁਤ੍ਰ੍ਯਾਃ ਵਿਦਧਦਤੁਲਚਾਰਿਰ੍ਭਾਤਿ ਕੁਞ੍ਜੇ ਵਿਹਾਰੀ ॥ ੨॥ ਸ਼ਿਖਿਨਿਗਲਿਤਸ਼ਡ੍ਜੇਕੋਕਿਲੇ ਪਞ੍ਚਮਾਢ੍ਯੇ ਸ੍ਵਯਮਪਿ ਨਵਵਂਸ਼੍ਯੋਦ੍ਦਾਮਯਨ੍ ਗ੍ਰਾਮਮੁਖ੍ਯਮ੍ । ਧਤਮਗਮਦਗਨ੍ਧਃ ਸੁਸ਼੍ਠੁਗਾਨ੍ਧਾਰਸਂਜ੍ਞਂ ਤ੍ਰਿਭੁਵਨਧਤਿਹਾਰਿਰ੍ਭਾਤਿ ਕੁਞ੍ਜੇ ਵਿਹਾਰੀ ॥ ੩॥ ਅਨੁਪਮਕਰਸ਼ਾਖੋਪਾਤ੍ਤਰਾਧਾਙ੍ਗੁਲੀਕੋ ਲਘੁ ਲਘੁ ਕੁਸੁਮਾਨਾਂ ਪਰ੍ਯਟਨ੍ ਵਾਟਿਕਾਯਾਮ੍ […]

Kunjabihari Ashtakam 2 Lyrics in Gujarati | કુઞ્જવિહાર્યષ્ટકમ્ ૨

કુઞ્જવિહાર્યષ્ટકમ્ ૨ Lyrics in Gujarati: દ્વિતીયં શ્રીકુઞ્જવિહાર્યષ્ટકં નમઃ કુઞ્જવિહારિણે । અવિરતરતિબન્ધુસ્મેરતાબન્ધુરશ્રીઃ કબલિત ઇવ રાધાપાઙ્ગભઙ્ગીતરઙ્ગૈઃ । મુદિતવદનચન્દ્રશ્ચન્દ્રિકાપીતધારી મુદિરમધુરકાન્તિર્ભાતિ કુઞ્જે વિહારી ॥ ૧॥ તતસુષિરઘનાનાં નાદમાનદ્ધભાજાં જનયતિ તરુણીનાં મણ્ડલે મણ્ડિતાનામ્ । તટભુવિ નટરાજક્રીડયા ભાનુપુત્ર્યાઃ વિદધદતુલચારિર્ભાતિ કુઞ્જે વિહારી ॥ ૨॥ શિખિનિગલિતષડ્જેકોકિલે પઞ્ચમાઢ્યે સ્વયમપિ નવવંશ્યોદ્દામયન્ ગ્રામમુખ્યમ્ । ધૃતમૃગમદગન્ધઃ સુષ્ઠુગાન્ધારસંજ્ઞં ત્રિભુવનધૃતિહારિર્ભાતિ કુઞ્જે વિહારી ॥ ૩॥ અનુપમકરશાખોપાત્તરાધાઙ્ગુલીકો લઘુ લઘુ કુસુમાનાં પર્યટન્ વાટિકાયામ્ […]

Kunjabihari Ashtakam 2 Lyrics in Bengali | কুঞ্জবিহার্যষ্টকম্ ২

কুঞ্জবিহার্যষ্টকম্ ২ Lyrics in Bengali: দ্বিতীয়ং শ্রীকুঞ্জবিহার্যষ্টকং নমঃ কুঞ্জবিহারিণে । অবিরতরতিবন্ধুস্মেরতাবন্ধুরশ্রীঃ কবলিত ইব রাধাপাঙ্গভঙ্গীতরঙ্গৈঃ । মুদিতবদনচন্দ্রশ্চন্দ্রিকাপীতধারী মুদিরমধুরকান্তির্ভাতি কুঞ্জে বিহারী ॥ ১॥ ততসুষিরঘনানাং নাদমানদ্ধভাজাং জনয়তি তরুণীনাং মণ্ডলে মণ্ডিতানাম্ । তটভুবি নটরাজক্রীডয়া ভানুপুত্র্যাঃ বিদধদতুলচারির্ভাতি কুঞ্জে বিহারী ॥ ২॥ শিখিনিগলিতষড্জেকোকিলে পঞ্চমাঢ্যে স্বয়মপি নববংশ্যোদ্দাময়ন্ গ্রামমুখ্যম্ । ধৃতমৃগমদগন্ধঃ সুষ্ঠুগান্ধারসংজ্ঞং ত্রিভুবনধৃতিহারির্ভাতি কুঞ্জে বিহারী ॥ ৩॥ অনুপমকরশাখোপাত্তরাধাঙ্গুলীকো লঘু লঘু কুসুমানাং পর্যটন্ বাটিকায়াম্ […]

Kunjabihari Ashtakam 2 Lyrics in Hindi | कुञ्जविहार्यष्टकम् २

कुञ्जविहार्यष्टकम् २ Lyrics in Hindi: द्वितीयं श्रीकुञ्जविहार्यष्टकं नमः कुञ्जविहारिणे । अविरतरतिबन्धुस्मेरताबन्धुरश्रीः कबलित इव राधापाङ्गभङ्गीतरङ्गैः । मुदितवदनचन्द्रश्चन्द्रिकापीतधारी मुदिरमधुरकान्तिर्भाति कुञ्जे विहारी ॥ १॥ ततसुषिरघनानां नादमानद्धभाजां जनयति तरुणीनां मण्डले मण्डितानाम् । तटभुवि नटराजक्रीडया भानुपुत्र्याः विदधदतुलचारिर्भाति कुञ्जे विहारी ॥ २॥ शिखिनिगलितषड्जेकोकिले पञ्चमाढ्ये स्वयमपि नववंश्योद्दामयन् ग्राममुख्यम् । धृतमृगमदगन्धः सुष्ठुगान्धारसंज्ञं त्रिभुवनधृतिहारिर्भाति कुञ्जे विहारी ॥ ३॥ अनुपमकरशाखोपात्तराधाङ्गुलीको लघु लघु कुसुमानां पर्यटन् वाटिकायाम् […]

Kunjabihari Ashtakam 2 Lyrics in English

kuñjavihāryaṣṭakam 2 Lyrics in English: dvitiyam srikunjaviharyastakam namaḥ kunjaviharine । avirataratibandhusmeratabandhurasriḥ kabalita iva radhapangabhangitarangaiḥ । muditavadanacandrascandrikapitadhari mudiramadhurakantirbhati kunje vihari ॥ 1॥ tatasusiraghananam nadamanaddhabhajam janayati taruninam mandale manditanam । tatabhuvi natarajakridaya bhanuputryaḥ vidadhadatulacarirbhati kunje vihari ॥ 2॥ sikhinigalitasadjekokile pancamadhye svayamapi navavamsyoddamayan gramamukhyam । dhṛtamṛgamadagandhaḥ susthugandharasamjnam tribhuvanadhṛtiharirbhati kunje vihari ॥ 3॥ anupamakarasakhopattaradhanguliko laghu laghu kusumanam paryatan vatikayam […]

Scroll to top